Forenklet voldgift

Under opdatering.

Voldgiftsnævnet tager et gebyr for behandlingen af en sag efter procedurerne for forenklet voldgift.

Herudover skal dommeren – som udgangspunkt en faglig dommer – have et honorar for sit arbejde i sagen, ligesom der skal ske betaling for evt. lokaleleje og befordring mv.  For honoraret til voldgiftsdommeren gælder de samme principper som for voldgiftsretter, hvorfor der henvises til vejledning for honorarberegning i voldgiftssager og fanebladet om omkostninger ved voldgiftssager.

Det er voldgiftsdommeren, der tager stilling til fordelingen af omkostningerne mellem parterne.

Hvis der er tale om en sag med en sagsgenstand på under 500.000 kr., er udgangspunktet, at de samlede udgifter, dvs. både til nævnets afgift, voldgiftsdommerens honorar og lokaleleje mv., kan holdes inden for det depot, der opkræves på 30.000 kr. Dette kan dog på grund af sagens omfang forhøjes til maksimalt 40.000 kr. Sikkerhedsstillelsen, dvs. depotet, vil således have samme størrelsesorden.

Parterne hæfter solidarisk for betalingen med mulighed for regres. Der er særlige regler om sikkerhedsstillelse i sagsomkostninger i kapitel 5 i nævnets regler om voldgiftsbehandling fra 2010.

Det er reglerne i vejledningen om honorarberegning, der er gældende, og fastsættelse af omkostningerne til voldgiftsretten kan af en part indbringes særskilt for domstolene.

Gebyr og betaling

Voldgiftsnævnet tager et opstartsgebyr på 5.000 kr. Herudover betales et servicegebyr på 3 promille af den samlede sagsgenstand med et maksimum på 10.000 kr.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, frafaldes serviceafgiften.

Vejledningen for honorarberegning til voldgiftsretten og nævnets afgifter findes nedenfor.
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Praktik og kontonummer

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK  –   DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.