Møder ved Voldgiftsnævnet mv.

Voldgiftsnævnet stiler mod, at møder fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der vil derfor fortsat i den kommende tid være en dialog med voldgiftsretterne og parterne om sagernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af videokonferencer mv. Såfremt der måtte være sygdom eller konkrete sundhedsmæssige bekymringer, skal det naturligvis meddeles i den enkelte sag. Tilsvarende tilgang anvendes ved andre møder, f.eks. mediationsmøder.

Der arbejdes på en vejledning for den praktiske håndtering af hel/delvis anvendelse af digitale løsninger ved mødeafholdelse.

Denne tilgang sker bl.a. i lyset af, at Danmarks Domstole d.d. har meddelt, at man gradvist genåbner fra den 27. april 2020. Det er af Danmarks Domstole anført, at retterne i første omgang vil have fokus på genoptagelsen af afviklingen af straffesager og civile sager, herunder familieretsager, og at retterne derefter vil fokusere på at genoptage afviklingen af resten af sagerne i takt med, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen vil ske under hensyn til smitterisiko, sagernes væsentlighed og retternes kapacitet mv.

Siden nedlukningen af Danmark har målet for Voldgiftsnævnet været at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer situationen indebar. Det er i et vist omfang lykkedes. Skriftveksling og proceshåndtering af sagerne er mere eller mindre fortsat på sædvanlig vis.

Der er modtaget nye voldgiftssager på stort set samme niveau som tilsvarende periode i 2019 (ekskl. påske), dvs. godt 30 sager. Derimod er antallet af nye sager om syn og skøn faldet, idet der er modtaget 16 nye sager mod 26 nye sager i samme periode i 2019 (ekskl. påske).

Det har i nedlukningsperioden været drøftet med voldgiftsretterne, skønsmændene, de sagkyndige, mediatorerne mfl. og sagens parter, hvorledes berammede møder og skønsforretninger mv. eventuelt kunne gennemføres på forsvarlig vis med respekt for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Situationen har således medført anvendelse af alternative metoder, f.eks. gennemførelse af skønsmøder ved videokonference, telefonmøde eller med få deltagere udenfor, dette kombineret med skønsmandens efterfølgende besigtigelse med ganske få deltagere og evt. videooptagelser.

Der har alene været gennemført ganske få øvrige møder, herunder hovedforhandlinger i voldgiftssager. Langt de fleste møder er efter parternes ønske aflyst og udskudt. De få voldgiftssager, der har været gennemført, har fundet sted i nævnets store lokaler med behørig afstand mellem et begrænset antal deltagere og været kombineret med anvendelse af videokonferencer med vidner eller telefonafhøringer mv. I 31 sager er hovedforhandlinger blevet aflyst og er enten omberammede eller under omberammelse.

Voldgiftsnævnets personale varetager fortsat opgaverne primært fra hjemmearbejdspladser, men der er enkelte medarbejdere fysisk til stede i sekretariatet.

Voldgiftsnævnet vil fortsat i en periode forlænge frister for visse depotindbetalinger, idet sædvanlige frister for depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, dog fastholdes.

17.04.2020