Nyt om møder ved VBA og COVID-19

Der er sket justeringer i myndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder at afstandskravet er sat ned til 1 meter, dog når muligt, og når der er særlig risiko for smitte, fortsat 2 meter.

Denne ændring gælder også for aktiviteter under Voldgiftsnævnet, f.eks. ved møder i voldgiftssager, mediations- og mæglingssager eller møder i forbindelse med syn og skøn mv. Voldgiftsnævnet opretholder kravet om fysiske barrierer i form af skærme af plastik som et alternativ i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Herudover er de gældende retningslinjer om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 stort set uændrede. Se nederst efter denne nyhed.

Møder i Voldgiftsnævnets regi gennemføres således som udgangspunkt, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og der tages stilling fra sag til sag – fra møde til møde. Det vil være voldgiftsrettens formand, mediator eller skønsmanden mfl., der efter inddragelse af parterne beslutter, hvorvidt mødet kan gennemføres forsvarligt. Der vil i konkrete tilfælde kunne stilles krav om brug af mundbind eller visir under hele mødet, f.eks. ved korte skønsforretninger, eller krav om – og ikke alene opfordring til – forudgående test.

Der er ikke begrænsninger i antallet af mødedeltagere i sager ved Voldgiftsnævnet. Der opfordres dog fortsat til, at parterne overvejer, hvorvidt det er muligt at begrænse antallet af deltagere eller delvist at anvende digitale løsninger. Det er således muligt at være over 10 mødedeltagere, men det skal sikres, at anvendte lokaler er rummelige, at der ved længerevarende møder luftes ud, og at krav til afstand og afspritning mv. fortsat overholdes.

I forhold til skønsforretninger er der opnået god erfaring med at gennemføre skønsmødet – helt eller delvist – via f.eks. Teams, at antallet af deltagere til besigtigelsen begrænses eller deltagelsen koordineres – evt. kombineret med videooptagelse.
Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 21.4.2021

22.04.2021