Spørgsmål og Svar

Hvad koster det at få bragt en skønsmand i forslag?

I sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag ved de civile domstole, beregner  Voldgiftsnævnet sig 2.500 kr. 

Hvad koster det at få udmeldt syn og skøn?

Honoraret til skønsmanden fastsættes ud fra den tid, der er anvendt på opgaven og i øvrigt under hensyn til, hvad der med rimelighed kan kræves betalt ved løsningen af opgaven. Hertil lægges udgifter til transport, fotografering/fotografier, kopiering m.v. Udgifter til særlige undersøgelser aftales med parterne under skønssagens forløb.

Ved afregningen af skønssagen tager Voldgiftsnævnet for sager indkommet før den 1. januar 2015 et gebyr på 8.000 kr. for sagens behandling. Som følge af en generel prisregulering er dette beløb forhøjet for sager indkommet efter den 1. januar 2015, jf. nærmere sagsomkostninger for syn og skøn på denne hjemmeside.

Hvem skal betale for syn og skøn?

Fra den 1. januar 2015 er nævnet overgået til en ny procedure, hvor supplerende spørgsmål betales af den, som stiller dem. For så vidt angår sager indkommet før den 1. januar 2015 er ordningen som hidtil, dvs. at supplerende spørgsmål, der stilles i tilknytning til rekvirentens spørgsmål, betales af rekvirenten. Supplerende spørgsmål, der stilles herudover, betales ud fra en konkret vurdering af, om den oprindelige rekvirent eller den, der stilller de supplerende spørgsmål, skal afholde omkostningerne herved.

Efter skønssagens afslutning eller under en eventuel efterfølgende voldgiftssag kan der tages stilling til, hvem der endeligt skal betale for skønnet.

Hvor hurtigt kan man få en skønsforretning gennemført?

Som udgangspunkt gennemføres en skønsforretning ud fra det, der er behov for. Rekvirenten kan i sin skønsbegæring angive, hvor hurtigt en skønsforretning ønskes gennemført.

Hvor hurtigt går en hastesag?

Ved f.eks. stadeopgørelser, konkurser, standsninger o.l., må parterne være indstillet på, at en skønsforretning gennemføres med meget kort varsel, ofte fra dag til dag. I disse særlige tilfælde kan parterne have interesse i, at beviset for, hvorledes situationen er på en byggeplads, sikres, således at arbejdet kan fortsættes hurtigst muligt og således, at parterne senere undgår at skulle være i tvivl om, hvordan situationen var på det pågældende tidspunkt.

Hvor hurtigt kan skønserklæringen foreligge?

Skønserklæringen skal foreligge så hurtigt som muligt og gerne 4 uger efter, at grundlaget for udarbejdelsen af skønserklæringen foreligger. Skønsmanden vil som udgangspunkt komme med et estimat over tidshorisonten og forventet tidsforbrug.  

Hvordan bliver man skønsmand?

For at blive anvendt som skønsmand i Voldgiftsnævnet kræves:

  • Solid og mange års erfaring med et eller flere fagområder
  • Løbende ajourføring af kompetencer
  • Løbende opdatering af eget CV

Det er en fordel at have gennemført et skønsmandskursus.

Send en anmodning, og du vil modtage nærmere information om, hvorvidt du vurderes egnet.
Der kan gå et stykke tid fra man er fundet egnet, til der kommer en opgave. Som tilknyttet Voldgiftsnævnet har skønsmanden mulighed for at blive tilbudt opgaver som skønsmand inden for sit fagområde, også i forhold til at blive stillet i forslag ved sager ved de almindelige domstole. Afregning af skønsmandens arbejde foregår i disse tilfælde ikke med nævnet.

Hvad koster det at indbringe en voldgiftssag for Voldgiftsnævnet?

Voldgiftsnævnet fastsætter ved sagens start det depot eller en sikkerhedsstillelse for omkostningerne til gennemførelsen af voldgiftssagen. Der skal således ikke indbetales gebyr/afgift samtidig med at klageskrift indsendes.

Omkostninger ved at gennemføre en voldgiftsag består dels i et honorar til voldgiftsretten, der beregnes ud fra den samlede værdi af parternes tvist. Hertil lægges et gebyr og en afgift til Voldgiftsnævnet samt udgifter til møde- og eventuelle rejseomkostninger. Se nærmere herom under sagsomkostninger for voldgiftssager på denne hjemmeside.

Der kan ikke stilles bankgaranti for omkostningerne ved indbringelsen af en voldgiftssag.

Hvor lang er berammelsestiden?

Berammelsestiden er afhængig af det praktisk mulige – men typisk 2 – 4 måneder.  I sager med mange parter kan berammelsen være mere tidskrævende end i sager med kun én dommer og to parter.

Hvor lang tid går der fra indbringelsen af en voldgiftssag til den forhandles?

Som udgangspunkt har parterne 1 måned for hvert skriftligt indlæg. Dertil lægges tiden fra færdiggørelsen af skriftvekslingen til møde i voldgiftsretten finder sted. Typisk kan en voldgiftssag gennemføres på 6 – 18 måneder. Nogle sager vil dog af flere konkrete grunde tage længere tid end dette udgangspunkt.

Kan man besigtige i forbindelse med en mundtlig forhandling?

Som udgangspunkt vil et ønske om, at der foretages besigtigelse i forbindelse med en mundtlig forhandling blive fulgt af voldgiftsretten. Det kan ofte være meget illustrativt for voldgiftsretten, at der foretages en besigtigelse. Disse besigtigelser kan erstatte et ellers dyrt syn og skøn.

Hvad gør man i sager, hvor der er udmeldt en faglig dommer, men hvor der kan forekomme enkelte juridiske spørgsmål?

Den faglige dommer kan, hvor der måtte opstå tvivl om juridiske spørgsmål, forelægge disse for formanden for Præsidiet eller trække på juristerne i Voldgiftsnævnets sekretariat. Der vil altid deltage en jurist fra sekretariatet i hovedforhandlingen af sager med en faglig dommer.

Hvad sker der, hvis modparten ikke reagerer?

Såfremt en part ikke svarer i en voldgiftssag, kan den part, som anlægger sagen, anmode om, at sagen berammes på det foreliggende grundlag. Voldgiftsretten tager herefter stilling til, om der skal fastsættes et tidspunkt for en mundtlig forhandling.

Hvor mange eksemplarer af skrifter skal der fremsendes i voldgiftssager til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed?

Der skal fremsendes en original og det antal kopier, der svarer til, at Voldgiftsnævnet og hver af de deltagende voldgiftsmænd, modtager et eksemplar. Dertil kommer et eksemplar til hver af modparterne i sagen, som kan modtage skriftet direkte eller via Voldgiftsnævnet.

Hvor lang tid tager det at udfærdige en kendelse?

Voldgiftsretten skal udfærdige kendelse snarest muligt og gerne senest 4 uger efter, at sagen er optaget til kendelse.

Hvordan afbrydes forældelse?

Forældelsesfristen på 3 år har fuld virkning pr. 1. januar 2011.

Forældelse afbrydes, når der indgives klageskrift for at erhverve en voldgiftskendelse. Klageskrift indleveres til Voldgiftsnævnet. Klageskrift fremsendt med e-mail anses for modtaget på det tidspunkt, hvor det er registreret modtaget af Voldgiftnævnet. En email modtaget 23.59 anses for rettidigt modtaget den pågældende dag, dvs. at det ikke er sekretariatets åbningstider, der er skæringstidspunktet.

Offentliggøres voldgiftsretternes kendelser?

Voldgiftsretternes kendelser er som udgangspunkt ikke offentligt tilgængelige. Alene hvis parterne accepterer det, kan de offentliggøres og sendes i så fald til Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, der udgives af KarnovGroup, og Kendelser om Fast Ejendom, der udgives af Djøf Forlag. Man skal abonnere på de pågældende tidsskrifter for at få adgang. Nævnet arbejder på også at gøre disse kendelser tilgængelig på denne hjemmeside.  Hvis det er en konkret kendelse, der søges, og denne ikke er offentliggjort,  kan man rette henvendelse til parternes advokater herom.