Hurtig afgørelse (O-sager)

Med afsæt i reglerne om hurtig beslutning efter AB 18 § 68 gives parterne mulighed for en hurtigere og billigere tvisteløsning ved Voldgiftsnævnet. En tvist kan på alle stadier i byggeriet løses nu og her, så parterne kan komme videre i byggeprocessen i stedet for at afvente en typisk længerevarende voldgiftssag efter byggeriets afslutning.

En hurtig afgørelse kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter sagens anlæg, hvis processen følges som forudsat.

Forhandlingsprocedure

Processen med en hurtig afgørelse kan først iværksættes, når forhandlingsproceduren, jf. AB18 § 64, om tvisten er gennemført. Der må heller ikke allerede versere en voldgiftssag om samme tvist mellem parterne.

Opmænd

Voldgiftsnævnet udpeger efter høring en eller flere opmænd, der som udgangspunkt har fagteknisk baggrund, men parterne kan anmode om en anden profil. Såfremt sagen tilsiger, det kan der udmeldes en juridisk opmand eller en kombination af begge.

Retningslinjerne for, hvem der kan være opmand i Voldgiftsnævnets regi, og for udpegelse i de konkrete sager, læner sig op af retningslinjerne vedr. faglige dommere og sagkyndige.

Sagens forløb

Fristerne for parternes indlæg og opmandens afgørelse er forholdsvis korte og udsættes alene undtagelsesvist. Der kan ikke gennemføres mundtlig forhandling eller syn og skøn i forbindelse med en sag om hurtig afgørelsen. Opmanden træffer afgørelse på skriftligt grundlag evt. efter en forudgående besigtigelse.

En hurtig afgørelse er bindende

En hurtig afgørelse iværksat efter AB 18 har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Beslutningen kan senest 8 uger efter indbringes for voldgift, og en voldgiftsret vil da træffe endelig afgørelse om tvisten. Såfremt beslutningen ikke indbringes, anses beslutningen herefter for endelig.

Regler

Standardaftaledokumenterne på området er AB 18, ABT 18 og ABR 18. Voldgiftsnævnet har i Regler for hurtig afgørelse 2018 vedtaget nærmere procesregler herom.

Sagerne oprettes som O-sager i Voldgiftsnævnet.

Praksisnotat II vedr. hurtige afgørelse opdateret 19. marts 2024

Regler for hurtig afgørelse 2018

Praksisnotat vedr. hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet

Indlevering af anmodning om hurtig afgørelse

Anmodning om hurtig afgørelse samt evt. bilag skal som udgangspunkt indsendes til Voldgiftsnævnet i elektronisk form med e-mail.

Eventuelle akter med særligt format, herunder tegninger el., skal dog indsendes med almindelig post.

Voldgiftsnævnet
Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15