Databeskyttelse

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan personoplysninger behandles.

Voldgiftsnævnet overholder til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark.

Materiale, der skal sendes i krypteret form, kan sendes til Voldgiftsnævnet via sikkerpost@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnets brugere har ret til at vide, hvilke oplysninger Voldgiftsnævnet har om dem, hvordan vi bruger dem, og hvornår de slettes.

Når Voldgiftsnævnet på baggrund af parternes aftale anmodes om at bistå vedr. tvistehåndtering, for eksempel syn og skøn eller voldgift, oprettes en sag i Voldgiftsnævnet, hvor parternes og disses advokaters navne og kontaktoplysninger registreres. I sagerne opbevares den korrespondance og de dokumenter, der af parterne fremsendes, sammen med evt. skønserklæringer, afgørelser og kendelse i sagen.

Medarbejdere i Voldgiftsnævnet har adgang til alle oplysninger i sagerne. Medarbejderne er pålagt tavshedspligt om sagerne, oplysningerne behandles fortroligt og videregives alene til parter/partsrepræsentanter i sagen og evt. mulige/udmeldte skønsmænd og voldgiftsdommere mv.

Voldgiftsnævnet har indgået databehandleraftaler med sine IT-leverandører mv., der sikrer, at IT-teknisk support, der har adgang til nævnets IT-system, overholder gældende regler. Voldgiftsnævnet har desuden sikkerhedsforanstaltninger i forhold til sikker opbevaring af data.

Hvis der ønskes nærmere oplysninger, kan Voldgiftsnævnet kontaktes på voldgift@voldgift.dk.

For skønsmænd og sagkyndige mv.

I forhold til de skønsmænd, voldgiftsdommere, sagkyndige, mæglere og mediatorer m.v., som anvendes i forbindelse med Voldgiftsnævnets arbejde, opbevarer nævnet oplysninger om de pågældende i nævnets IT-system, og visse oplysninger videregives, som fx CV, oplysninger om faglighed og kontaktoplysninger i de konkrete sager. Der er typisk kun tale om oplysninger, de pågældende selv har givet nævnet i form af kontaktoplysninger, CV, bankoplysninger og evt. CPR-nr. Bankoplysninger og CPR-nr. anvendes alene i forbindelse med afregning og indberetning til Skat og andre myndigheder i medfør af lovgivning.

Voldgiftsnævnet sletter automatisk sådanne oplysninger, når de pågældende ikke længere er tilknyttet Voldgiftsnævnet, og de kan til enhver tid anmode os om at slette dem. Dog kan der i visse tilfælde være behov for at gemme nogle oplysninger, fx i forhold til honorar, ligesom navne og kontaktoplysninger fortsat vil være tilknyttet sagerne og indgår i evt. afgørelser, herunder kendelser.

 

Om arkivering og sletning

Der foreligger ikke en juridisk forpligtelse for Voldgiftsnævnet til at opbevare afsluttede sager en bestemt årrække eller at slette sagerne efter en bestemt årrække. Hvis oplysninger opbevares, skal det dog naturligvis være velbegrundet.

Voldgiftsnævnet er ikke forpligtet af de regler, der gælder for statens institutioner, da nævnet er en privat virksomhed.

Voldgiftsnævnet opbevarer afsluttede voldgiftssager og bilagssamlinger m.v. i fysisk form i 5 år, hvorefter de makuleres, bortset fra afgørelsen. Øvrige bilag makuleres dog allerede ved sagens afslutning.
Voldgiftsnævnet opbevarer afsluttede sager om syn og skøn og sagkyndig beslutning i 3 år, hvorefter de makuleres.

Voldgiftsnævnet opbevarer ikke afsluttede sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag under en sag ved de civile domstole, da de behandles elektronisk.

Langt de fleste dokumenter i nyere sager vil foreligge i elektronisk form, og det forventes, at ovennævnte opbevaringsperiode af fysiske sager kan begrænses i den nærmeste fremtid.

Voldgiftsnævnet finder det af hensyn til sikring af den bedst mulige sagsbehandling, viden om praksis og forskningsmuligheder af væsentlig interesse at opbevare sagerne elektronisk i en længere årrække, herunder ikke mindst voldgiftskendelserne.