Statistik

Voldgiftsnævnets opgaver har hidtil være fokuseret omkring syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgiftssager. De mere alternative konfliktløsnings-modeller, dvs. mægling, mediation, uformel bedømmelse og forenklet voldgift, begynder dog efterhånden at vinde indpas formentlig pga. AB-18, og antallet af disse sager er steget i 2021. 

Ifølge en opgørelse for perioden 2019-2021 er 80 % af mediationssagerne løst ved forlig (15 sager), mens dette tal var 48 % for mæglingssagerne (27 sager). Vi ved, at nogle af sagerne forliges efterfølgende.  

Samlet blev 45 % af voldgiftssagerne afsluttet ved forlig i 2021, mens 35 % af sagerne blev afsluttet ved kendelse eller anden afgørelse. De resterende ca. 20 % af de afsluttede sager blev hævet mv.

Omkring 25 % af alle sager, der er berammet til hovedforhandling, forliges eller omberammes, inden de når til hovedforhandlingen.

Voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet vil som oftest have en vis økonomisk størrelsesorden, dvs. over 100.000 kr. og op til flere 100 mio. kr. I 2021 var de verserende sager efter sagsgenstandens størrelse fordelt således, at 28 % havde en sagsgenstand under 1 mio. kr.,  46 % mellem 1-10 mio. kr., 19 % mellem 10-50 mio. kr. og 7 % over 50 mio. kr.

Statistik

Voldgiftsnævnet modtager årligt omkring 250- 300 nye voldgiftssager og 300 sager om syn og skøn (A-sager), hvortil kommer syn og skøn under voldgiftssagerne. Nævnet stiller også skønsmænd i forslag under sager ved de civile domstole i årligt omkring 1000 sager.

Herudover er der nu over 25 mediation- og mæglingssager om året.

De præcise tal kan ses i statistikken nedenfor.Statistik over indgåede sager 2023

 

 

Sagsbehandlingstider

I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for voldgiftssager 21 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 16 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I statistikken indgår ikke sager, som er forligt eller hævet inden for de første 6 måneder, samt et forholdsmæssigt mindre antal sager, der på grund af særlige forhold har verseret usædvanlig længe (2 %).

Til sammenligning var den gennemsnitlige behandlingstid for sager afsluttet med en afgørelse i 2021 19 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen.  I 2020 var det 22 måneder for sager afsluttet med en afgørelse – dog således at det var 14 måneder for sager uden syn og skøn og 33 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen.

Syn og skøn og adcitation under en voldgiftssag vil ofte forlænge sagsbehandlingstiden. Begge dele er sædvanligt i en stor del af voldgiftssagerne.

Der er syn og skøn i omkring 1/3 af alle voldgiftssager. En opgørelse viser, at der var mere end én indklaget i 15 % af voldgiftssagerne fra sagens anlæg, efterfølgende adcitation i 15 % af sagerne og procestilvarslede i yderligere 13 % af sagerne. Der kan være mange indklagede, adciterede og procestilvarslede i samme sag med eksempler på op til 5 indklagede og 13 adciterede.

En stadeforretning kan gennemføres på få dage eller uger. En syns- og skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og problemer for parterne med at formulere spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over et år eller mere. Der opleves en højere grad af kompleksitet i skønssagerne med flere og mere komplekse spørgsmål til følge. I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for A-sager 8 måneder for den første erklæring (1. afregning), og samlet 12 måneder ved tillægserklæring (2. afregning). Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2021 på hhv.  8 og 10 måneder.