Statistik

Voldgiftsnævnets opgaver har hidtil være fokuseret omkring syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgiftssager. De mere alternative konfliktløsnings-modeller, dvs. mægling, mediation, uformel bedømmelse og forenklet voldgift, begynder dog efterhånden at vinde indpas formentlig pga. AB-18, og antallet af disse sager er steget i 2021. 

Forlig
Ifølge en opgørelse for perioden 2019-2021 er 80 % af mediationssagerne løst ved forlig (15 sager), mens dette tal var 48 % for mæglingssagerne (27 sager). Vi ved, at nogle af sagerne forliges efterfølgende.  

Samlet blev 45 % af voldgiftssagerne afsluttet ved forlig i 2021, mens 35 % af sagerne blev afsluttet ved kendelse eller anden afgørelse. De resterende ca. 20 % af de afsluttede sager blev hævet mv.

Omkring 25 % af alle sager, der er berammet til hovedforhandling, forliges eller omberammes, inden de når til hovedforhandlingen.

Sagsgenstand
Voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet vil som oftest have en vis økonomisk størrelsesorden, dvs. over 100.000 kr. og op til flere 100 mio. kr. I 2023 var de verserende sager efter sagsgenstandens størrelse fordelt således, at 22 % havde en sagsgenstand under 1 mio. kr.,  44 % mellem 1-10 mio. kr., 23 % mellem 10-50 mio. kr. og 11 % over 50 mio. kr.

Sagsbehandlingstider – Voldgiftssager
I 2023 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for voldgiftssager 20 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 27 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen.

I statistikken indgår ikke sager, som er forligt eller hævet inden for de første 6 måneder, samt et forholdsmæssigt mindre antal sager, der på grund af særlige forhold har verseret usædvanlig længe (2 %).

Til sammenligning var den gennemsnitlige behandlingstid for sager afsluttet med en afgørelse i 2022 21 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 16 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. 

I 2021 var det 19 måneder for sager afsluttet med en afgørelse – dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen.

Forlænget sagsbehandlingstid
Syn og skøn og adcitation under en voldgiftssag vil ofte forlænge sagsbehandlingstiden. Begge dele er sædvanligt i en stor del af voldgiftssagerne.

Der er syn og skøn i omkring 1/3 af alle voldgiftssager. En opgørelse viser, at der var mere end én indklaget i 15 % af voldgiftssagerne fra sagens anlæg, efterfølgende adcitation i 15 % af sagerne og procestilvarslede i yderligere 13 % af sagerne. Der kan være mange indklagede, adciterede og procestilvarslede i samme sag.

Sagsbehandlingstider – Sager om syn og skøn

En stadeforretning kan gennemføres på få dage eller uger. En syns- og skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og problemer for parterne med at formulere spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over et år eller mere. Der opleves en højere grad af kompleksitet i skønssagerne med flere og mere komplekse spørgsmål til følge.

I 2023 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for A-sager 7 måneder for den første erklæring (1. afregning), og samlet 10 måneder ved tillægserklæring (2. afregning). Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2022 på hhv.  8 og 12 måneder.

Indgåede sager

Voldgiftsnævnet modtager årligt omkring 300 – 400 nye voldgiftssager, herunder forenklet voldgift og opmandssager, og 300 sager om syn og skøn (A-sager), hvortil kommer syn og skøn under voldgiftssagerne. Nævnet stiller også skønsmænd i forslag under sager ved de civile domstole i årligt omkring 1000 sager.

Herudover er der nu over 25 mediation- og mæglingssager om året.

De præcise tal kan ses i statistikken nedenfor.
Sagsstatistik 2000-2023

 

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15