Statistik

Voldgiftsnævnets opgaver er p.t. fokuseret omkring syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgiftssager. De mere alternative konfliktløsningsmodeller, dvs. mægling, mediation, foregreben tvisteløsning og forenklet voldgift, anvendes alene sjældent.

Sagstilgangen har i 2012 og 2013 været på et stabilt leje i forhold til for flere år tilbage, hvor der i bygge- og anlægssektoren var et langt højere aktivitetsniveau og dermed flere voldgiftssager.

Omkring 1/3 af voldgiftssagerne behandles som en-dommersager med alene én juridisk dommer eller én faglig dommer.

I de seneste år er mellem 18 – 25% af alle møder blevet omberammet, som oftest på baggrund af aftale mellem parterne. Omkring 20 % af alle sager, der er berammet til hovedforhandling, forliges, inden de når til hovedforhandlingen.

Samlet blev i 2017 omkring 40 % af voldgiftssagerne afsluttet ved forlig, mens ca. 50 % af sagerne blev afsluttet ved kendelse eller anden afgørelse. De resterende ca. 10 % af de afsluttede sager blev hævet mv.

Voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet vil som oftest have en vis økonomisk størrelsesorden, dvs. over 100.000 kr. og op til flere 100 mio. kr. Pr. marts 2017 var de verserende sager efter sagsgenstandens størrelse fordelt således, at 37 % havde en sagsgenstand under 1 mio. kr.,  44 % mellem 1-10 mio. kr., 13 % mellem 10-50 mio. kr. og 5 % over 50 mio. kr.

Statistik

Voldgiftsnævnet modtager årligt omkring 400 nye voldgiftssager og 300 sager om syn og skøn, herunder syn og skøn i voldgiftssager. Nævnet stiller også skønsmænd i forslag under sager ved de civile domstole i årligt mellem 800-1000 sager.

Herudover er der omkring 100 nye sager årligt om sagkyndig beslutning.

De præcise tal kan ses i statistikken nedenfor.
Indkomne sager 2010-2020

Sagsbehandlingstider

For voldgiftssager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 22 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 14 måneder for sager uden syn og skøn og 33 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I statistikken indgår ikke sager, som er forligt eller hævet inden for de første 6 måneder. Den øgede sagsbehandlingstid formodes delvist begrundet i en række udsættelser og omberammelser i 2020 grundet COVID-19.

Til sammenligning var den gennemsnitlige behandlingstid for sager afsluttet med en afgørelse i  2019 17 måneder for sager afsluttet med en afgørelse – dog således at det var 13 måneder for sager uden syn og skøn og 23 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I statistikken indgår ikke sager, som er forligt eller hævet inden for de første 6 måneder samt et forholdsmæssigt mindre antal sager, der på grund af særlige forhold har verseret usædvanlig længe (3 % af de afsluttede sager i 2019). I 2018 var gennemsnittet 16,7 måneder, dog 12,1 måneder for sager uden syn og skøn og 23 måneder for sager med syn og skøn.

Syn og skøn og adcitation under en voldgiftssag vil ofte forlænge sagsbehandlingstiden. Begge dele er sædvanligt i en stor del af voldgiftssagerne.

Der er syn og skøn i omkring 1/3 af alle voldgiftssager. En opgørelse viser at der var mere end én indklaget i 15 % af voldgiftssagerne fra sagens anlæg, efterfølgende adcitation i 15 % af sagerne og procestilvarslede i yderligere 13 % af sagerne. Der kan være mange indklagede, adciterede og procestilvarslede i samme sag med eksempler på op til 5 indklagede og 13 adciterede.

En stadeforretning kan gennemføres på få dage eller uger. En syns- og skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og problemer for parterne med at formulere spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over et år eller mere.