Sagstyper og regler

Under opdatering.

Standardaftaledokumenterne på bygge- og anlægsområdet findes i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand af oktober 1989 (ABR 89) eller Almindelige betingelser for totalentreprise af december 1993 (ABT93). Betingelserne er vedtaget af  parterne på bygge- og anlægsområdet og er dermed ikke vedtaget i Folketinget.

Parter i en byggesag kan enten i kontrakten have valgt at bruge standarderne i de tre standardkontrakter, hvorved tvister skal løses i Voldgiftsnævnets regi, eller de kan på anden vis være enige om at vælge Voldgiftsnævnet både før eller efter, at tvisten er opstået.

Voldgiftsnævnet har en palet af forskellige muligheder afhængig af den enkelte tvist, herunder voldgiftsbehandling, syn og skøn, sagkyndig beslutning, forenklet voldgift, foregreben tvisteløsning, mægling og mediation.

Sagerne kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Det gælder generelt, at evt. tidsfrister efter standarddokumenterne og nævnets regler findes opfyldt ved rettidig indsendelse samme dag, dvs. inden midnat, og ikke ved kontortids ophør.

Juridisk grundlag

Standardaftaledokumenterne på bygge- og anlægsområdet findes i AB92, ABR 89 og ABT 93.

Disse er opdateret i 2018 ved Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed. Der kan ses i betænkning nr. 1570 2018 nedenfor.

Herudover har nævnet en række regelsæt, der findes under de enkelte sagstyper på denne hjemmeside.
AB betænkning PDF
AB 92
ABR 89
ABT 93
AB Forbruger

Nyttige links

Visse sagstyper kan behandles i et andet regi, herunder mindre forbrugersager, og tvister der er uden grænseflader til bygge- og anlægsarbejder. Søg nærmere oplysninger på følgende hjemmesider:

Danmarks Domstole
www.domstol.dk

Byggeriets Ankenævn
www.byggerietsankenaevn.dk

Mediationsinstituttet
www.mediationsinstituttet.com

Voldgiftsinstituttet
www.voldgiftsinstituttet.dk

ICC-International Chamber of Commerce
www.iccwbo.org

FIDIC – International Federation of Consulting Engineers
www.fidic.org