Nyheder

Opdag VBA Portalen

22.11.2023

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet!

VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail.


Nøglefunktioner
✅ Oprettelse af nye sager
✅ Enkel og nem upload af sagens dokumenter og bilag
✅ Effektiv dokumentdeling mellem alle sagens parter og evt. skønsmænd
✅ Arkivering og organisering af dokumenter
✅ Høje sikkerhedsstandarder

Der kan uploades flere filer på én gang og op til 500 MB pr. fil eller samlet pr. upload

Indtil videre skal følgende sager anlægges via VBA Portalen:

  • Hastesager om syn og skøn (A-sager) – det gør det nemt hurtigt at sætte skønsmanden i gang
  • Sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag (B-sager)

Alle øvrige sager kan anlægges via portalen. Parterne kan til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Hvis en part fremsender et USB-stick eller link til egne digitale transfer løsninger, stiller nævnet krav om, at materialet i stedet uploades i VBA Portalen. I så fald åbner nævnet sagen i portalen for alle sagens parter og evt. skønsmænd.

Har du brug for yderligere information eller har spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte VBA Portalens supportteam på tlf. 33 13 37 00 eller e-mail voldgift@voldgift.dk

Du kan oprette din bruger ved at besøge VBA Portalen

Slet evt. mails vedr. delt mappe

05.09.2023

Voldgiftsnævnet har fået en række henvendelser om mails fra medarbejdere fra nævnet eller andre om, at noget er delt, f.eks. ”Jens Jensen  delte “Jens Jensen” med dig”

Se bort fra disse mails og slet dem. De udgår ikke fra Voldgiftsnævnet.

Vi søger medhjælper til receptionen

29.08.2023

Holder du sabbatår eller ønsker et spændende deltidsarbejde med gode kolleger? Så kig med her!

Vi søger nemlig lige nu en positiv, engageret og selvstændig medhjælper til at varetage en række vigtige funktioner i vores reception. Stillingen kræver, at man har et særligt servicegen, kan mestre at have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket.

Læs mere nedenfor og send din ansøgning med CV til voldgift@voldgift.dk inden den 17. september 2023. Der afholdes løbende samtaler, så søg gerne allerede nu.

Del gerne, hvis du kender en, der passer til stillingen.  

Møde i kontaktudvalget

22.08.2023

På årets møde den 2. maj var der drøftelser mellem repræsentanter fra Danske Advokater og Voldgiftsnævnet om en række aktuelle emner; bl.a.:

  • Udvidelse af dommerkollegiet
  • Øget konfliktniveau i sagerne
  • Praksis vedrørende syn og skøn
  • Rekruttering og kvalitetssikring af skønsmænd
  • Advokatomkostninger i store sager og i skønssager (A-sager)

Hent og læs det fulde referat nedenfor

Voldgiftsnævnet søger nye studerende

29.06.2023

Læser du jura eller går du på en relevant fagteknisk uddannelse, er du velkommen til at sende os en ansøgning eller kontakte os ved spørgsmål. Ansøgningsfristen er den 18. august 2023, men vi holder løbende samtaler, så søg gerne allerede nu. Vi ser frem til at høre fra dig.

God Kristi himmelfartsdag

15.05.2023

Voldgiftsnævnet holder lukket Kristi himmelfartsdag og dagen efter, dvs. også fredag den 19. maj 2023.

Hastesager på VBA Portalen

29.03.2023

Fremover vil nye hastesager om syn og skøn (A-sager) være på VBA Portalen.

Rekvirenten bedes oprette sagen via portalen og lægge begæring, skønstema og bilag på portalen i mappen ’Udkast til skønstemaer og udkast til skønsbilag mv.’. Sagen behandles lige så hurtigt som ved fremsendelse på e-mail. Denne ændring skyldes, at der via portalen kan ske en hurtig og let overførsel af materiale til skønsmanden, når denne sættes i gang med kort varsel. Voldgiftsnævnet kan således ikke længere tilbyde at tage bilag fra parternes egne ”we share” løsninger og lægge dem på nævnets sag eller i VBA Portalen. Voldgiftsnævnet vil under alle omstændigheder sikre, at nye hastesager gøres synlige på portalen.

Der er nu knap 100 aktive sager på VBA portalen. Planen er, at sagerne overgår til portalen i etaper, og parterne kan allerede nu enten selv vælge at anlægge sagen gennem portalen eller ved enighed lade eksisterende sager overgå til portalen. På sigt vil der blive krav om anvendelse af portalen i alle sager.  

Voldgiftsnævnet takker for de tilbagemeldinger, der er kommet, og der arbejdes på at forbedre systemet på en række indmeldte punkter.

Sager ved voldgiftsnævnet i 2022

30.01.2023

Voldgiftsnævnets statistik for 2022 er nu tilgængelig. Se oversigten nedenfor.

I 2022 var antallet af voldgiftssager (inkl. forenklet voldgift) og sager om syn og skøn nogenlunde på samme niveau som i 2021, dvs. omkring hhv. ca. 300 voldgiftssager og ca. 250 sager om syn og skøn.

2022 var præget af, at sager om syn og skøn i vidt omfang blev anlagt som hastesager pga. behovet for stadeforretninger ved konkurs og ophævelse. Denne situation i branchen er også afspejlet i et stort antal sager om sagkyndig beslutning, der i 2022 var på 124 sager mod 75 sager i 2021.

Der er desuden sket en stor stigning i antallet af sager om hurtig afgørelse fra 27 sager i 2021 til 46 sager i 2022.

Interessen for brug af mediation og mægling er fortsat med over 20 sager i 2022.  

Der ses fortsat at være en tendens til, at sagernes værdi er høje og kompleksiteten stor, hvorfor sagsbehandlingen af en sag indebærer langt mere end i f.eks. 2018, hvor der blev anlagt flere sager i antal. Dette ses bl.a. ud af statistikken over antallet af procesafgørelser, der blev truffet i sagerne i 2022. I sager om syn og skøn traf nævnet 237 procesafgørelser, mens der i voldgiftssagerne blev truffet 292 afgørelser mod hhv. 45 og 100 afgørelser i 2018.

Ny dokumentportal i Voldgiftsnævnet

10.01.2023

Voldgiftsnævnet har nu etableret sin egen dokumentportal – VBA Portalen.

Alle sagstyper kan anlægges gennem VBA Portalen, og alle involverede aktører, advokater, parter, dommere og skønsmænd, kan uploade og tilgå de af sagens dokumenter, de er berettiget til at se, ligesom der vil være et overblik over alle sager, man er tilknyttet.

Fremover – når en sag ligger i portalen – skal dokumenter (skrifter og bilag mv.) således ikke som i dag sendes på e-mails, USB-stick eller parternes egne digitale løsninger.

VBA Portalen er en dokumentportal og ikke et sagsbehandlingssystem. Voldgiftsnævnet sender fortsat e-mails om sagsbehandlingsskridt til parterne i sagen, og henvendelser til nævnet skal fortsat ske via e-mail. Man skal ikke medsende de dokumenter, der er uploadet i portalen. Ekstrakt/bilagssamling og materialesamling i voldgiftssager skal fortsat også indsendes i fysisk form.

Ibrugtagning af portalen sker gradvist i løbet af 2023 – efter nærmere anvisning fra nævnet. Der opfordres til, at nye sager anlægges via portalen, og at parterne giver nævnet besked, hvis eksisterende sager med fordel kunne gøres tilgængelige på portalen. Hvis eksisterende sager gøres tilgængelige på portalen af nævnet, vil fremtidige dokumenter skulle uploades på portalen af parterne selv.   

Man opretter sig som bruger på VBA Portalen ved brug af e-mailadresse og adgangskode, man selv beslutter.

Spørgsmål kan rettes til voldgift@voldgift.dk eller telefonisk på tlf.nr. 33 13 37 00.

Som et led i etableringen af portalen er der vedtaget retningslinjer for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA, jf. nedenfor og under fanebladet VBA Portalen.   

Voldgiftsnævnets 50-års jubilæum

02.01.2023

Voldgiftsnævnet blev nedsat med AB 72 og startede sit virke den 1. januar 1973.

Voldgiftsnævnet har siden arbejdet for at bistå bygge- og anlægsbranchen med håndtering af tvister. Det startede med voldgift og syn og skøn, men senere kom også sagkyndige beslutninger til, ligesom paletten blev udvidet med AB-18 til også at omfatte bl.a. mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Året vil blive markeret med en række artikler og en konference om udvalgte emner om Voldgiftsnævnets virke – om erfaringer og ønsker til udvikling.  

Konferencen finder sted tirsdag den 12. september 2023 på Nyborg Strand. Der følger i det tidlige forår et program og oplysninger vedr. tilmelding mv.   

Informations- og dialogmøder 2023

13.12.2022

Som et af nævnets tiltag for at sikre, at Voldgiftsnævnets skønsmænd er bedst muligt klædt på til opgaverne, afholdes hvert år flere arrangementer for både nye- og erfarne skønsmænd.

I 2023 afholdes møderne som heldagsarrangementer, hvor der om formiddagen afholdes et informationsmøde, som henvender sig primært til nye skønsmænd, og om eftermiddagen et dialogmøde, hvor både nye og erfarne skønsmænd kan udveksle erfaringer fra arbejdet som skønsmand og opbygge netværk. I 2023 afholdes 3 møder i alt, i henholdsvis København, Jylland og på Fyn. Datoerne er følgende: 23. marts, 11. maj og 26. oktober. Tilmelding foretages via hjemmesiden.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur.

08.11.2022

Som stud.jur. i Voldgiftsnævnet vil du indgå i det juridiske team, hvor der også er andre studerende, og bistå med meget forskelligartede opgaver. Du vil få stor indsigt i det entrepriseretlige område, særligt vedrørende syn og skøn, de procesretlige udfordringer i voldgift og tvisteløsning generelt. Læs mere i stillingsbeskrivelsen nedenfor.

Voldgiftsnævnet søger jurister

06.09.2022

Brænder du for entrepriseretten, er du god til at styre processer og har du god beslutningskraft, kunne en af stillingerne som jurist i Voldgiftsnævnet være noget for dig. Vi har i nævnet fokus på et godt arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og familieliv. Læs mere i stillingsopslaget nedenfor.

Ændrede priser ved Voldgiftsnævnet

16.08.2022

Voldgiftsnævnets gebyrer, afgifter og tillæg stiger pr. 1. september 2022.

Gebyret for sagernes opstart øges fra 3.000 kr. til 4.000 kr. Serviceafgiften, der udgør betalingen for sekretariatets løbende arbejde, stiger for alle sagstyper mellem 2.000 – 3.000 kr.

Der indføres tillige et tillæg for hastesager og for visse større afgørelser truffet af sekretariatet.

F.eks. vil et syn og skøn uden tillægsydelser koste 11.000 kr. mod de tidligere 10.000 kr. Udgiften til sager om hurtig afgørelse og sagkyndig beslutning stiger ligeledes til 11.000 kr. B-sagerne (forslag til skønsmænd mfl.) øges fra de nuværende 2.500 kr. til 3.000 kr.

Ændringer er blandt andet begrundet i et øget ressourcetræk på sagerne.

Der kan læses mere i vedhæftede nyhed og vejledning mv.   

Møde i kontaktudvalget

19.07.2022

Referat af årets møde i kontaktudvalget mellem Voldgiftsnævnet og Danske Advokater kan nu læses nedenfor.

På mødet blev et øget konfliktniveau i sagerne drøftet, idet foreløbige tal fra nævnet indikerer, at der er  sket en stigning i antallet af afgørelser, herunder om syn og skøn fra 45 afgørelser i 2018 til over 200 afgørelser i 2021. Det blev drøftet, at dette både kan være begrundet i, at sagerne er blevet større og mere komplekse, men også i en skærpet kommunikation mellem advokater og i forhold til nævnet. Det blev indskærpet, at klager over afgørelser skal ske på skrift med kopi til sagens øvrige parter og ikke som telefonopkald eller e-mails kun til medarbejderne i sekretariatet.

Nævnet oplyste om behandlingen af hastesager og en række udfordringer i forbindelse med haste syn og skøn og stadeforretninger. Der blev opfordret til at kalde opgaven ved rette navn og henvist til reglerne om at adskille stadeopgørelsen fra syn og skøn, dvs. medsendelse af et egentligt skønstema, hvis der er spørgsmål vedr. mangler.  Skønsmænd fra nævnet kan ikke anvendes til at foretage løbende generelle registreringer af det byggede eller generel mangelsgennemgang.

Der blev desuden drøftet muligheden for udnævnelse af voldgiftsdommere, der ikke er fra dommerkollegiet, f.eks. professorer og advokater, der dog forventes begrænset til særlige tilfælde. Også grunde til at sagerne trækker ud, herunder ved adcitation og syn og skøn, og nævnets tiltag i forhold tidsstyring i sagerne, blev drøftet.

Falske e-mails om betaling

22.04.2022

Voldgiftsnævnet skal advare mod falske e-mails, der angiveligt er sendt fra voldgift@voldgift.dk, hvor der anmodes om overførsel af et beløb, idet man enten skal klikke på et link eller sende penge på anden vis. Man kan i forlængelse af mailadressen se, at den ikke er sendt fra nævnet. Voldgiftsnævnet opkræver kun penge ved fremsendelse af FIK-kode og til dels EAN med formelt og ensartet sprog og på baggrund af en indleveret sag. Nævnet sender ikke links i sine sager. Alene notifikationer om nyheder indeholder et link til hjemmesiden. Se bort fra sådanne e-mails med opkrævninger mv. og slet uden at svare.

Nye tal fra VBA

20.04.2022

Ny statistik for 2021 er nu tilgængelig. Der ses i 2021 et øget brug af AB-18 og nævnets nye procesregler fra 2018. Mægling, mediation og forenklet voldgift, begynder således at vinde indpas, og antallet af disse sager er steget i 2021. Der er sket et fald i nye voldgiftssager, der dog har ændret karakter de senere år med højere økonomisk værdi og dermed større kompleksitet. For eksempel var 26 % af de verserende sagerne i 2021 over 10 mio. kr. i sagsgenstand, men det i 2014 var 10 % af sagerne. I 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for voldgiftssager 19 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog 15 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om syn og skøn (A-sager) var 8 måneder for den første erklæring (1. afregning), og samlet 10 måneder ved første tillægserklæring (2. afregning). Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2018 på hhv. 6 og 7 måneder. Voldgiftsnævnet oplever ligeledes en højere grad af kompleksitet i skønssagerne med flere og mere komplekse spørgsmål til følge, ligesom der hyppigt er tvist mellem parterne om skønsmandens profil, spørgsmål og bilag mv. Tallene for 2021 formodes delvist påvirket af situationen COVID-19. Læs mere under fanebladet ”Statistik” og se oversigten nedenfor. 

E-mails fra Voldgiftsnævnet

05.04.2022

Der er desværre opstået en teknisk fejl i forbindelse med indlægning af oplysning om nye medarbejdere på nævnets hjemmeside. Fejlen vil blive rettet. Vi beklager ulejligheden med notifikationer i e-mails herom.

Voldgiftsnævnet søger jurist

31.01.2022

Brænder du for entrepriseretten, er du god til at styre processer og har du god beslutningskraft, kunne stillingen som jurist i Voldgiftsnævnet være noget for dig. Vi har i nævnet fokus på et godt arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og familieliv. Læs mere i stillingsopslaget nedenfor.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur.

27.01.2022

Som Stud.jur. i Voldgiftsnævnet vil du indgå i det juridiske team og bistå med forskelligartede opgaver – både faste opgaver og ad-hoc. Du vil arbejde med entrepriseretten, herunder syn og skøn, og få ansvaret for kontakten til de mange dygtige skønsmænd, som Voldgiftsnævnet anvender eller bringer i forslag i sagerne. Du vil også blive inddraget i den løbende udbygning af Voldgiftsnævnets skønsmandsdatabase og kvalitetssikring i tæt samarbejde med nævnets jurister. Læs mere i stillingsbeskrivelse nedenfor.

Voldgiftsnævnet søger dygtig sekretær

12.01.2022

Vi har travlt og søger derfor en dygtig sekretær med en positiv indstilling til arbejdet og kolleger. Voldgiftsnævnets sekretærer fungerer som sagsbehandlere med ansvar for processtyringen i egne sager og sikrer fremdrift i sagerne, registrerer post og sagsskridt. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger og med faste processkridt, der sikrer en ensartet sagsbehandling. Der er desuden daglig kontakt med de mange forskellige aktører, herunder dommere, skønsmænd, mediatorer og advokater.  Læs hele stillingsopslaget nedenfor.

God jul og godt nytår

21.12.2021

Mellem jul og nytår vil Voldgiftsnævnet være at træffe den 28.- 30. december 2021 ved en mindre bemanding. Ved hastende sager bedes dette angivet i henvendelsen, ligesom vi kan kontaktes telefonisk på hovednummeret 33 13 37 00 mellem kl. 9.00 – kl. 15.00.

Vi holder lukket den 24.- 27. december 2021 og den 31. december 2021.

Alle nævnets brugere – parter, advokater, skønsmænd, dommere, mediatorer, mæglere, sagkyndige og opmænd mfl. – ønskes en god jul og et godt nytår.

Voldgiftsnævnets bestyrelse

07.12.2021

Voldgiftsnævnets bestyrelse består af 13 medlemmer med solid erfaring fra de forskellige dele af bygge-og anlægsbranchen. Voldgiftsnævnets formand, kontorchef Anette Gothard Mikkelsen, Bygningsstyrelsen, er udpeget af den tidligere Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelse. Anette Gothard Mikkelsen har i hele sin karriere arbejdet med entrepriseretten, herunder også som advokat.

Anette Gothard Mikkelsen udtaler:

”Voldgiftsnævnets bestyrelse har på sit seneste møde valgt arkitekt MAA Kim Christiansen som næstformand. Kim Christiansen er udpeget af Danske Ark og har gennem sit mangeårige virke som arkitekt, skønsmand og faglig dommer mv. et godt indblik i branchens virkelighed og vil uden tvivl komme til at bidrage positivt i bestyrelsens ledelse. Voldgiftsnævnets bestyrelse er generelt kendetegnet ved medlemmer med et meget stort og aktuelt engagement i branchen. Bestyrelsen arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for det arbejde, der udføres i Voldgiftsnævnet, herunder at bistå parterne med de tvister, de ikke selv kan løse.”

De øvrige bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktoplysninger mv. findes på nævnets hjemmeside under fanebladet ”Organisation”, ”Voldgiftsnævnets bestyrelse”.

Sekretariatet består af 27 medarbejdere. Navne og kontaktoplysninger findes også på hjemmesiden under fanebladet ”Organisation”. ”Sekretariatet”.

Nyhed om coronasituationen

16.11.2021

På grund af den nye situation som følge af COVID-19 og coronapassets genindførelse skal Voldgiftsnævnet opfordre til, at mødedeltagere ved voldgiftssager og skønsforretninger mv. har et gyldigt coronapas. Man bør således lade sig teste inden fremmøde, hvis man ikke er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik. Der må ikke gives møde, hvis man oplever symptomer på coronavirus.

Partsrepræsentanter bedes videreformidle dette til evt. mødedeltagere, som Voldgiftsnævnet ikke kommunikerer direkte med.

Det bemærkes, at coronapasset ikke tjekkes, men i særlige situationer vil det kunne kræves forevist. Coronapasset vil dog blive tjekket ved ankomst til møder, der afholdes på hotel eller konferencefacilitet.

Voldgiftsnævnet skal fortsat påpege vigtigheden af god hygiejne, og at der tages hensyn ved at holde afstand mv. Der henvises i det hele til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Nye falske e-mails i nævnets sager

20.10.2021

Der er på ny falske e-mails i omløb i en række konkrete sager ved Voldgiftsnævnet. Der er tale om de samme sager som i september, da problemet opstod. De pågældende e-mails fremstår som sendt fra en part på sagen, hvor der i et lidt usædvanligt sprogbrug opfordres til at klikke på et meget langt link.

Hvis en sådan e-mail modtages, skal der naturligvis IKKE klikkes på linket. Kendetegnene er, at der i alle sager er henvist til en e-mail fra Voldgiftsnævnet fra foråret/sommeren 2021.

Mange vil ikke modtage disse e-mails, da de ofte vil blive forhindret af antivirusprogrammer med årsag som ”Malware”.

Voldgiftsnævnet har identificeret, hvilke sager der er tale om, og årsagen hertil. Bruddet er ikke sket i Voldgiftsnævnet IT-system, men hos en bruger af nævnet. Årsagen er lukket, og sagen er meldt  til Datatilsynet.

Kontakt venligst Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen ved spørgsmål eller bemærkninger på tlf. 2327 9847 eller DPO, jurist Lea Husted Petersen på tlf. 3336 9859.

Ny dom fra Højesteret om syn og skøn

05.10.2021

Højesteret har den 1. oktober 2021 afsagt en dom, hvor det er slået fast, at syn og skøn, der udmeldes af Voldgiftsnævnet, ikke er omfattet af voldgiftsloven. Sagen vedrørte syn og skøn i en såkaldt A-sag.

Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside.

De afgørelser, som Voldgiftsnævnet træffer i sager om syn og skøn, kan således ikke indbringes for de civile domstole efter voldgiftsloven, hvilket tilsvarende gælder, når der efter parternes ønske er udmeldt en dommer til at træffe afgørelsen på vegne af Voldgiftsnævnet. Dommen betyder bl.a., at Voldgiftsnævnet kan fortsætte sin forvaltning af sager om syn og skøn som hidtil. Måtte en part f.eks. være uenig i en afgørelse fra Voldgiftsnævnet om, at en skønsmand findes faglig kompetent og habil, vil dette også som hidtil kunne gøres gældende under en evt. efterfølgende voldgiftssag.

Voldgiftsnævnet lukker kl. 12.00

01.10.2021

Da Voldgiftsnævnets IT-system skal opdateres, har nævnet ikke adgang til sit sagsbehandlingssystem fra kl. 12.00 i dag – den 1. oktober 2021. Der er fortsat adgang til at sende e-mails til Voldgiftsnævnets e-postkasse, ligesom nævnet kan læse e-mails.

Efter kl. 12.00 behandles alene hastende sager, hvorfor det venligst bedes angivet, hvis der er tale om en hastesag. Ved hastende henvendelser eller spørgsmål kan nævnet desuden kontaktes på vagttelefon 2327 9847.

Falske e-mails i nævnets sager

27.09.2021

Der er falske e-mails i omløb i en række konkrete sager ved Voldgiftsnævnet. De pågældende e-mails fremstår som sendt fra en part på sagen, hvor der i et lidt usædvanligt sprogbrug opfordres til at klikke på et meget langt link.

Hvis en sådan e-mail modtages, skal der naturligvis IKKE klikkes på linket. Kendetegnene er, at der i alle sager er henvist til en e-mail fra Voldgiftsnævnet fra foråret/sommeren 2021.

Mange vil ikke modtage disse e-mails, da de ofte vil blive forhindret af antivirusprogrammer med årsag som ”Malware”.

Voldgiftsnævnet har identificeret, hvilke sager der er tale om, og årsagen hertil. Bruddet er ikke sket i Voldgiftsnævnet IT-system, men hos en bruger af nævnet. Årsagen er lukket, og sagen er meldt  til Datatilsynet.

Kontakt venligst Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen ved spørgsmål eller bemærkninger på tlf. 2327 9847 eller DPO, jurist Lea Husted Petersen på tlf. 3336 9859.

Ændrede evalueringer

08.06.2021

Voldgiftsnævnets evalueringsskema er ændret og begrænset til nogle få, men vigtige spørgsmål. Vi håber, det vil højne besvarelsesprocenten. Skemaet, der modtages med e-mail ved sagens afslutning, kan fremover som udgangspunkt besvares på ganske få minutter.

I mere end et år er Voldgiftsnævnet efter afslutning af sagerne blevet evalueret på en skala fra 1-5, hvor den generelle tilfredshed med Voldgiftsnævnet er mellem 4,1 – 4,4 i sager om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning (A-, C-, og G- sager). Der er bl.a. målt på tilfredsheden med nævnets sagsbehandlingstid, herunder ved sagsoprettelsen, den løbende fristhåndtering, berammelsesfasen og arbejdet med økonomistyring. Den generelle tendens er, at langt de fleste enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens mellem 7-9 %  er meget utilfredse eller utilfredse.

I voldgiftssagerne ligger tilfredsheden med voldgiftsretternes håndtering af sagerne på 4,5. I sager om syn og skøn er tilfredsheden med skønsmændenes arbejde og kvalifikationer på henholdsvis 4,2 og 4,3. Tilfredsheden med de sagkyndiges arbejde og kvalifikationer er på hhv. 4,1 og 4,3.

Øvrige sagstyper, herunder mediation og mægling, har en så lav svarprocent, at der ikke er grundlag for at udlede generelle tendenser.

Voldgiftsnævnet følger op på evalueringerne generelt og anvender svarene til brug for kvalitetssikring, idet evalueringerne bl.a. kan indgå som led i egentlige klagesager og tiltag til forbedringer.

Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler: ”Vi er glade for de mange svar og nyttige bemærkninger, der er kommet. Der synes overordnet set at være tilfredshed med nævnets arbejde og kvaliteten af det arbejde, som f.eks. skønsmændene udfører. Vi er opmærksomme på, at der trods det fine niveau i evalueringerne stadig er et lille stykke vej – fra godt 4 til 5 – dvs. til fuld tilfredshed fra alle brugere, og at der i nogle sager ikke er svaret. Derfor fortsætter vi det igangsatte arbejde med at udbygge kvaliteten af nævnets arbejde, hvilket sker gennem øgede krav til uddannelse og erfaring, dialog, vejledning og opfølgning på situationer, der kunne og burde have været håndteret mere professionelt. Omvendt har vi også blik for, at sagerne ved nævnet kan være meget konfliktfyldte og komplicerede, hvorfor vi ved, at de mange fagfolk og dommere, vi trækker på i det daglige, generelt er virkelig dygtige og udfører et vanskeligt og professionelt stykke arbejde for bygge- og anlægsbranchen. En generel tilfredshed i den høje ende af skalaen må siges at bestyrke dette.

IT-problemer

21.05.2021

Voldgiftsnævnet har IT-problemer, hvorfor der kan opleves en længere svartid og sagsbehandlingstid end normalt. Vi forventer, at det løses over de kommende dage.

Vi kan fortsat kontaktes telefonisk, hvis der er sager, der haster.

God pinse.

 

God Kristi himmelfartsdag

12.05.2021

Voldgiftsnævnet holder lukket Kristi himmelfartsdag og dagen efter, dvs. også fredag den 14. maj 2021. I hastesager kan vi kontaktes på tlf. nr. 40 46 38 48.

Dygtig piccoline/piccolo søges

07.05.2021

Voldgiftsnævnet søger en positiv, engageret og kvik piccoline/piccolo, der kan starte arbejdet efter sommerferien.

Læs nærmere i opslaget nedenfor og del gerne!
Opslag piccoline – piccolo til VBA

Nyt om møder ved VBA og COVID-19

22.04.2021

Der er sket justeringer i myndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder at afstandskravet er sat ned til 1 meter, dog når muligt, og når der er særlig risiko for smitte, fortsat 2 meter.

Denne ændring gælder også for aktiviteter under Voldgiftsnævnet, f.eks. ved møder i voldgiftssager, mediations- og mæglingssager eller møder i forbindelse med syn og skøn mv. Voldgiftsnævnet opretholder kravet om fysiske barrierer i form af skærme af plastik som et alternativ i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Herudover er de gældende retningslinjer om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 stort set uændrede. Se nederst efter denne nyhed.

Møder i Voldgiftsnævnets regi gennemføres således som udgangspunkt, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og der tages stilling fra sag til sag – fra møde til møde. Det vil være voldgiftsrettens formand, mediator eller skønsmanden mfl., der efter inddragelse af parterne beslutter, hvorvidt mødet kan gennemføres forsvarligt. Der vil i konkrete tilfælde kunne stilles krav om brug af mundbind eller visir under hele mødet, f.eks. ved korte skønsforretninger, eller krav om – og ikke alene opfordring til – forudgående test.

Der er ikke begrænsninger i antallet af mødedeltagere i sager ved Voldgiftsnævnet. Der opfordres dog fortsat til, at parterne overvejer, hvorvidt det er muligt at begrænse antallet af deltagere eller delvist at anvende digitale løsninger. Det er således muligt at være over 10 mødedeltagere, men det skal sikres, at anvendte lokaler er rummelige, at der ved længerevarende møder luftes ud, og at krav til afstand og afspritning mv. fortsat overholdes.

I forhold til skønsforretninger er der opnået god erfaring med at gennemføre skønsmødet – helt eller delvist – via f.eks. Teams, at antallet af deltagere til besigtigelsen begrænses eller deltagelsen koordineres – evt. kombineret med videooptagelse.
Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 21.4.2021

Ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet

17.03.2021

Der indføres pr. 1. april 2021 nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.

Det er Voldgiftsnævnets ønske – hvor muligt – at skabe en reduktion i priserne. Evt. prisreduktion gælder for alle sager uanset tidspunktet for sagens anlæg.

I voldgiftssagerne nedsættes gebyret til 3.000 kr., og der gives nu mulighed for prisreduktion i alle forligte voldgiftssager og ikke alene i de helt store sager. Hertil kommer, at den samlede honorarpulje nedsættes med op til 20 % i de større voldgiftssager.

Honorarer søges i vidt omfang samordnet med mere faste takster i de mindre enedommersager, opmandssager, mediations- og mæglingssager. Taksterne er et udgangspunkt og kan nedsættes eller forøges, hvis sagens karakter og varighed tilsiger det, jf. kriterierne i vejledningen om honorarer.

Prisen for lokaleleje i Voldgiftsnævnet nedsættes.

Læs mere om den nye prispolitik i det korte resume nedenfor og i vejledningerne. Vejledningerne sammenfatter og erstatter tidligere vejledninger.
Nyhed om ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. april 2021
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021
Skema over gebyr afgift og tillæg april 2021

Statut 2020

27.01.2021

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget en ny statut (Statut 2020), der træder i kraft den 1. februar 2021. Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ændringerne er bl.a. sket i lyset af AB-18 og vedrører primært sammensætningen af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der i højere grad afspejler sammensætningen af AB-udvalget. TEKNIQ Arbejdsgiverne og KL/Danske Regioner (delt plads) får dermed sæde i bestyrelsen, ligesom der er taget højde for Dansk Byggeris fusion med DI. Der er desuden sket en ændring i udpegningsprocessen for bestyrelsesmedlemmer og en justering af formandens valgperiode, jf. nærmere § 3.

Der er foretaget en række øvrige justeringer, herunder en præcisering af Voldgiftsnævnets navn og kaldenavne i § 1 og tilføjelser til §§ 5 og 6.

Statut 2020 kan læses nedenfor.

Voldgiftsnævnets statut 2020

Nyt fra VBA om COVID-19

20.01.2021

Voldgiftsnævnet skal opfordre til, at alle, der skal deltage i møder eller skønsforretninger mv. i Voldgiftsnævnets regi, forinden lader sig teste. Det er frivilligt og ikke et formelt krav. Der kan anvendes enten PCR-test eller antigentest (hurtigtest). Har man symptomer på COVID-19 eller været i nær kontakt til en smittet, bør der altid anvendes en PCR-test.

Den skærpede situation i Danmark har medført, at en række voldgiftssager og skønsforretninger mv. har måttet aflyses. Andre møder er dog efter en forudgående dialog om mulige løsninger gennemført eller fastholdt, idet det er fundet at kunne ske på en både sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

Skønsforretninger er f.eks. gennemført ved afholdelse af møde over Teams, mens alene et mindre antal har deltaget i selve besigtigelsen. Ved andre møder er lokaliteten ændret til større lokaler, og korte møder er gennemført ved brug af mundbind eller visir. Der stilles i alle tilfælde krav om afstand på 2 meter eller fysisk afskærmning, f.eks. ved plexiglas. Møder, der har været planlagt længe, er blevet fastholdt, mens det i andre sager er fundet uproblematisk at udskyde mødet.      

Udgangspunktet er således fortsat, at der fra sag til sag – fra møde til møde – sikres klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kunne begrænses, eller om der – helt eller delvist – kunne anvendes digitale mødeformer. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne eller skønsmanden mfl. fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 21.1.2021

Skærpede COVID-19 restriktioner

06.01.2021

Der er i Danmark sket en alvorlig skærpelse af tiltagene til bekæmpelse af spredning af COVID-19 og den nye engelske virusvariant.

Det er afgørende for Voldgiftsnævnet, at nævnet gør, hvad det kan, for at bidrage til ikke at udsætte nævnets brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko.

Det er også afgørende, at de sager, der behandles ved Voldgiftsnævnet, dvs. voldgiftssager, mediationer og skønsforretninger mv., kan gennemføres med henblik på, at parterne kan få afklaret deres retlige situation. Voldgiftsnævnets møder mv. er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, idet de er at sidestille med de retsmøder mv., der afholdes ved de danske domstole. Begrænsningen til 5 personer gælder således ikke for Voldgiftsnævnets aktiviteter.

Voldgiftsnævnet skal dog indskærpe behovet for, at der fra sag til sag – fra møde til møde – sikres klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kunne begrænses, eller om der – helt eller delvist – kunne anvendes digitale mødeformer, f.eks. Teams eller telefonmøder. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne eller skønsmanden mfl. fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Der skal ved møder være en afstand på 2 meter mellem deltagerne og de øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger skal overholdes, herunder afspritning og udluftning. Der kan stilles krav, at der bæres mundbind eller visir, f.eks. ved skønsforretninger, og at talere sidder frem for at stå.  

Voldgiftsnævnet, mediatorerne, skønsmændene mv. skal inden møderne have oplyst antallet af mødedeltagere med henblik på at kunne tilrettelægge mødernes lokalitet, lokalernes størrelse og lokalitet mv.

Hvis der er spørgsmål eller udfordringer i de enkelte sager, bedes Voldgiftsnævnet kontaktet.  

Nyt om hurtige afgørelser

18.11.2020

Der er siden den 1. januar 2019 anlagt 19 sager om hurtig afgørelse efter AB-18. Også kaldet opmandsafgørelser.

De sager, der er afsluttet med en afgørelse, er gennemført hurtigt, dvs. inden for 6-7 uger.

Der er stor generel interesse for denne nye sagstype, hvorfor nævnet har udarbejdet et praksisnotat vedr. de mere processuelle spørgsmål i sagerne. Notatet vil løbende blive opdateret, ligesom der fra nævnets side arbejdes på en generel vejledning om hurtige afgørelser.

De hurtige afgørelser offentliggøres som udgangspunkt ikke i anonymiseret form, da de ofte vil være meget konkrete og kortfattede i deres indhold.

Læs Voldgiftsnævnets praksisnotat nedenfor.

Praksisnotat vedr. hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet

Øget fokus på kvalitet i syn og skøn

12.11.2020

Det er afgørende, at skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er kompetente, har stor faglig indsigt og erfaring. De skal desuden agere professionelt under den helt særlige ramme, der gælder for en skønsmands arbejde. 

Derfor er der igangsat et nyt projekt med fokus på skønsmændenes arbejde.  

Dette sker både for at evaluere hele processen, at få faktuel og opdateret viden om de forhold, som skønsmændene arbejder under og for dermed bedre at kunne understøtte rammen fra nævnets side. 

Projekt om øget fokus på kvalitet i syn og skøn

Ændringer ved møder i Voldgiftsnævnet

04.11.2020

Det er nu muligt at gennemføre møder med flere end 10 mødedeltagere ved Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsnævnet har netop opnået en afklaring af fortolkningen af forsamlingsbekendtgørelsen, der betyder, at Voldgiftsnævnets møder findes at være at sidestille med møder ved domstolene.

Det betyder, at bekendtgørelsen og dermed forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder for nævnet. Dette gælder ved møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter, f.eks. hoteller og konferencecentre, og ved skønsforretninger mv. Der opfordres dog fortsat til at begrænse antallet af deltagere.

Øvrige regler og retningslinjer i relation til COVID-19 ad afstandskrav m.m. vil naturligvis fortsat blive overholdt.

Læs nærmere i notatet nedenfor om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 som revideret dags dato.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 4.11.2020

Skærpede tiltag på grund af COVID-19

25.10.2020

Statsministeren har den 23. oktober 2020 oplyst om en yderligere skærpelse af retningslinjerne som følge af COVID-19-smitteudviklingen i Danmark.

For Voldgiftsnævnet medfører dette bl.a., at antallet af mødedeltagere ved møder i Voldgiftsnævnets regi pr. 26. oktober 2020 begrænses til 10 deltagere. Det gælder møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter og ved skønsforretninger mv. Desuden er der krav om anvendelse af mundbind på offentlige områder, f.eks. uden for mødelokaler.

Ved behov for deltagelse af mere end 10 personer, herunder på grund af mange parter, vidneforklaringer eller afhjemling af skønsmænd, vil det skulle aftales på forhånd, hvordan gennemførelse af mødet evt. fortsat kan ske med respekt for forsamlingsforbuddet. For eksempel kan anvendelse af digitale muligheder eller forskudt mødedeltagelse aftales.

I forhold til allerede berammede møder vil nævnet forud for de konkrete møder være i dialog med voldgiftsretterne, mediatorerne mfl. og advokaterne i sagerne om mødernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af digitale kommunikationsmidler. Hvis en part ikke er repræsenteret ved advokat, kontaktes den pågældende direkte.

Skønsmænd og sagkyndige mfl. vil tilsvarende skulle gøre det samme.

Øvrige foranstaltninger vedr. rengøring, afspritning og afstand mv. fastholdes naturligvis.

For nærmere information henvises til Voldgiftsnævnets notat om håndtering af møder under COVID-19 og vejledning for afholdelse af digitale møder nedenfor – begge opdaterede den 24. oktober 2020. Voldgiftsnævnet kan desuden kontaktes ved e-mail voldgift@voldgift.dk eller telefon 33 13 37 00.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 24.10.2020
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet oktober 2020

Anvend mediation – uden omkostninger

11.08.2020

Voldgiftsnævnets brugere har nu mulighed for at deltage i et spændende projekt, hvor der gives adgang til at få 20 tvister håndteret gennem mediation ganske gratis. Dette sker for at øge branchens kendskab til mediation og for at opnå og dele gode erfaringer med mediation helt generelt. Den enkelte tvist behandles naturligvis i fortrolighed. Projektet er udarbejdet af Mediationsinstituttet i samarbejde med DI og Dansk Byggeri. Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage i projektet gennem Voldgiftsnævnet, herunder som led i AB-18, eller fordi parterne ønsker nævnets bistand, vil mediationen foregå i Voldgiftsnævnets regi og følge nævnets Regler for mediation og mægling 2018. Som led i projektet vil en neutral og upartisk mediator blive udvalgt i samarbejde med Mediationsinstituttet, og det vil – som nævnets regler tilsiger – blive sikret, at mediator har solidt kendskab til entreprisesager. Der vil være observatører til stede under mediationen, og man vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Projektet dækker udgifter til gebyr, serviceafgift og honorar, men ikke parternes egne omkostninger f.eks. til advokat.

Initiativet er baseret på en for nyligt aftalt ramme for samarbejdsområder mellem Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet. Der samarbejdes bl.a. om vidensindsamling vedrørende anvendelse af mediation i bygge – og anlægsbranchen, uddannelse og kvalitetssikring af mediatorer og generel udbredelse af viden om mediation i Danmark.

Ønsker du flere oplysninger eller at ansøge om at deltage i projektet, kan der rettes henvendelse til voldgift@voldgift.dk, ligesom vi kan kontaktes på telefonnr. 33 13 37 00.

Mulighed for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet

De mest anvendte muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet er syn og skøn og voldgift.

Opmærksomheden henledes på, at parterne efter 2018-procesreglerne kan anvende andre muligheder som mediation, mægling og hurtig afgørelse ved en opmand.

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan anvendes, hvis parterne har aftalt AB-18 eller i øvrigt aftaler det – også  efter en kontrakts indgåelse. Mulighederne er meget anvendelige også ved tvister undervejs i byggeriet, de er billigere og kan hurtigt afsluttes, dvs. inden for 1 måned.

Læs nærmere på hjemmesiden under ”Sagstyper”, kontakt Voldgiftsnævnets jurister på tlf. 33 13 37 00 eller skriv til voldgift@voldgift.dk, hvis der ønskes mere information.

Se i øvrigt nyhed om et særligt projekt vedrørende mediation.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur. og fagteknisk studerende

06.07.2020

Se opslagene nedenfor:
Opslag stud.jur.
Opslag fagteknisk studerende

Referat af dialogmøde for skønsmænd

12.06.2020

Den 26. maj blev der afholdt det første on-line dialogmøde i Voldgiftsnævnet med deltagelse af 25 skønsmænd.

Ud over gode drøftelser og udveksling af erfaringer med håndtering af skønsforretninger i en coronatid var der sidste nyt fra nævnet mv.

Læs referatet her.

Møder ved Voldgiftsnævnet

08.06.2020

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer, hvilket indebærer, at mødeafholdelse i Voldgiftsnævnet fremadrettet kan ske under sædvanlige rammer.

Voldgiftsnævnets notat af 27. april 2020 om håndtering af fysiske møder under COVID-19 er således ikke længere gældende i sin fulde form. Voldgiftsnævnet vil naturligvis fortsat sikre, at møderne afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt – uanset om de afholdes i nævnets lokaler eller ved brug af eksterne faciliteter. Der holdes fortsat minimum 1 m. afstand mellem alle mødedeltageres stole, der vil være adgang til håndsprit og der er høje hygiejniske standarder gennem rengøring, afspritning og udluftning.

Sundhedsmyndighedernes og de i mødelokalerne opsatte anvisninger skal følges.

Der vil ikke længere være en forudgående dialog i sagerne om antallet af mødedeltagere, da det vil blive sikret, at mødelokaler har en størrelse, der kan rumme et sædvanligt antal deltagere. Hvert mødelokale vil have en anvisning om det maksimale antal personer i lokalet.

Mødedeltagere, der er smittede eller har symptomer, skal ikke møde i voldgiftsretten eller i andre møder ved Voldgiftsnævnet. I så fald må der være en forudgående dialog om evt. aflysning eller anvendelse af digitale muligheder for disse personer om muligt.

Voldgiftsnævnet søger faglig stærk jurist

Voldgiftsnævnet søger en dygtig jurist til tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet. Der søges en jurist med erfaring med entrepriseretten og/eller erfaring med processtyring og juridiske afgørelser, f.eks. fra et advokatkontor, en virksomhed i branchen eller de danske domstole.

Læs mere her.

Fejl i nyhedsbrev

28.05.2020

Se venligst bort fra Voldgiftsnævnets netop udsendte nyhedsmail om coronavirus. Der er tale om en fejl.

Fysiske møder ved Voldgiftsnævnet

28.04.2020

Voldgiftsnævnet har nu fastlagt en nærmere ramme for håndtering af fysiske møder i Voldgiftsnævnet under Covid-19 og udarbejdet en vejledning for afholdelse af digitale møder (helt eller delvist).

Det fremgår bl.a., at berammede møder i Voldgiftsnævnets regi fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der er angivet nærmere oplysninger om de sundhedsmæssige foranstaltninger, der er etableret. For eksempel er der alene adgang til et begrænset antal af mødedeltagere i Voldgiftsnævnets lokaler og krav til afstand, hvorfor der lægges op til, at antallet af deltagere efter behov søges begrænset. Hertil kommer, at der evt. kan anvendes digitale løsninger for nogle af mødets deltagere.

Tilsvarende retningslinjer gælder ved møder, der afholdes i eksterne konferencefaciliteter mv.

Forud for afholdelse af et møde vil parterne blive inddraget i den nærmere tilrettelæggelse.

Notaterne kan læses nedenfor.
Notat om håndtering af møder under COVID-19
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet

Anvend mediation – uden omkostninger

27.04.2020

Voldgiftsnævnets brugere har nu mulighed for at deltage i et spændende projekt, hvor der gives adgang til at få 20 tvister håndteret gennem mediation ganske gratis. Dette sker for at øge branchens kendskab til mediation og for at opnå og dele gode erfaringer med mediation helt generelt. Den enkelte tvist behandles naturligvis i fortrolighed. Projektet er udarbejdet af Mediationsinstituttet i samarbejde med DI og Dansk Byggeri. Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage i projektet gennem Voldgiftsnævnet, herunder som led i AB-18, eller fordi parterne ønsker nævnets bistand, vil mediationen foregå i Voldgiftsnævnets regi og følge nævnets Regler for mediation og mægling 2018. Som led i projektet vil en neutral og upartisk mediator blive udvalgt i samarbejde med Mediationsinstituttet, og det vil – som nævnets regler tilsiger – blive sikret, at mediator har solidt kendskab til entreprisesager. Der vil være observatører til stede under mediationen, og man vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Projektet dækker udgifter til gebyr, serviceafgift og honorar, men ikke parternes egne omkostninger f.eks. til advokat.

Initiativet er baseret på en for nyligt aftalt ramme for samarbejdsområder mellem Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet. Der samarbejdes bl.a. om vidensindsamling vedrørende anvendelse af mediation i bygge – og anlægsbranchen, uddannelse og kvalitetssikring af mediatorer og generel udbredelse af viden om mediation i Danmark.

Ønsker du flere oplysninger eller at ansøge om at deltage i projektet, kan der rettes henvendelse til voldgift@voldgift.dk, ligesom vi kan kontaktes på telefonnr. 33 13 37 00.

Muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet

De mest anvendte muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet er syn og skøn og voldgift.

Opmærksomheden henledes på, at parterne efter 2018-procesreglerne kan anvende andre muligheder som mediation, mægling og hurtig afgørelse ved en opmand.

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan anvendes, hvis parterne har aftalt AB-18 eller i øvrigt aftaler det – også  efter en kontrakts indgåelse. Mulighederne er meget anvendelige også ved tvister undervejs i byggeriet, de er billigere og kan hurtigt afsluttes, dvs. inden for 1 måned.

Læs nærmere på hjemmesiden under ”Sagstyper”, kontakt Voldgiftsnævnets jurister på tlf. 33 13 37 00 eller skriv til voldgift@voldgift.dk, hvis der ønskes mere information.

Se i øvrigt nyhed om et særligt projekt vedrørende mediation.

Møder ved Voldgiftsnævnet mv.

17.04.2020

Voldgiftsnævnet stiler mod, at møder fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der vil derfor fortsat i den kommende tid være en dialog med voldgiftsretterne og parterne om sagernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af videokonferencer mv. Såfremt der måtte være sygdom eller konkrete sundhedsmæssige bekymringer, skal det naturligvis meddeles i den enkelte sag. Tilsvarende tilgang anvendes ved andre møder, f.eks. mediationsmøder.

Der arbejdes på en vejledning for den praktiske håndtering af hel/delvis anvendelse af digitale løsninger ved mødeafholdelse.

Denne tilgang sker bl.a. i lyset af, at Danmarks Domstole d.d. har meddelt, at man gradvist genåbner fra den 27. april 2020. Det er af Danmarks Domstole anført, at retterne i første omgang vil have fokus på genoptagelsen af afviklingen af straffesager og civile sager, herunder familieretsager, og at retterne derefter vil fokusere på at genoptage afviklingen af resten af sagerne i takt med, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen vil ske under hensyn til smitterisiko, sagernes væsentlighed og retternes kapacitet mv.

Siden nedlukningen af Danmark har målet for Voldgiftsnævnet været at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer situationen indebar. Det er i et vist omfang lykkedes. Skriftveksling og proceshåndtering af sagerne er mere eller mindre fortsat på sædvanlig vis.

Der er modtaget nye voldgiftssager på stort set samme niveau som tilsvarende periode i 2019 (ekskl. påske), dvs. godt 30 sager. Derimod er antallet af nye sager om syn og skøn faldet, idet der er modtaget 16 nye sager mod 26 nye sager i samme periode i 2019 (ekskl. påske).

Det har i nedlukningsperioden været drøftet med voldgiftsretterne, skønsmændene, de sagkyndige, mediatorerne mfl. og sagens parter, hvorledes berammede møder og skønsforretninger mv. eventuelt kunne gennemføres på forsvarlig vis med respekt for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Situationen har således medført anvendelse af alternative metoder, f.eks. gennemførelse af skønsmøder ved videokonference, telefonmøde eller med få deltagere udenfor, dette kombineret med skønsmandens efterfølgende besigtigelse med ganske få deltagere og evt. videooptagelser.

Der har alene været gennemført ganske få øvrige møder, herunder hovedforhandlinger i voldgiftssager. Langt de fleste møder er efter parternes ønske aflyst og udskudt. De få voldgiftssager, der har været gennemført, har fundet sted i nævnets store lokaler med behørig afstand mellem et begrænset antal deltagere og været kombineret med anvendelse af videokonferencer med vidner eller telefonafhøringer mv. I 31 sager er hovedforhandlinger blevet aflyst og er enten omberammede eller under omberammelse.

Voldgiftsnævnets personale varetager fortsat opgaverne primært fra hjemmearbejdspladser, men der er enkelte medarbejdere fysisk til stede i sekretariatet.

Voldgiftsnævnet vil fortsat i en periode forlænge frister for visse depotindbetalinger, idet sædvanlige frister for depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, dog fastholdes.

Nyt fra Voldgiftsnævnet

17.03.2020

Der er med sagernes parter og voldgiftsretterne fastlagt en proces i alle berammede voldgiftssager frem til 27. marts 2020.

Voldgiftsnævnet er pt. i dialog med sagens parter i alle berammede voldgiftssager i uge 14, dvs. fra den 30. marts til 3. april 2020, vedr. omberammelse eller fastlæggelse af evt. alternative løsninger. Voldgiftsnævnet vender tilbage vedrørende de voldgiftssager, der er berammet efter påske, dvs. fra den 14. april 2020 og frem, idet det må afvente situationens udvikling.   

Alle andre aftalte møder, herunder skønsforretninger, besigtigelser ved sagkyndig beslutning, mediationsmøder mv., håndteres konkret af skønsmanden, den sagkyndige og mediator mfl. Visse møder kan afholdes, andre må aflyses afhængigt af den konkrete situation. Voldgiftsnævnet bistår gerne i processen, herunder vedrørende eventuelle alternative løsninger. Skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere mfl. vil snarest modtage særskilt information om situationen.   

Voldgiftsnævnets personale varetager som udgangspunkt opgaverne fra hjemmearbejdspladser. Vi fortsætter således sagsbehandlingen, håndterer sagsgangene, fastsætter frister mv. Såfremt der grundet den nuværende situation er behov for længere frister eller lignende, bedes det meddelt i de konkrete sager.

Der vil desuden ske en forlængelse af frister for visse depotindbetalinger, dog således at depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, fastholdes.

Målet for Voldgiftsnævnet er at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer den nuværende situation indebærer.

Corona – nyt

12.03.2020

Voldgiftsnævnet vil i alle berammede sager frem til 27. marts 2020 tage kontakt til voldgiftsretterne og parterne i forhold til drøftelse af eventuel omberammelse af den mundtlige forhandling eller evt. alternative foranstaltninger.

Voldgiftsnævnet opfordrer skønsmænd m.fl. til at tage kontakt til sagens parter og Voldgiftsnævnet i forhold til berammede skønsforretninger mv. Der kan være behov for at fastholde gennemførelsen i visse hastende tilfælde, ligesom der vil kunne tænkes i alternative løsninger.

Voldgiftsnævnet fortsætter den almindelige sagshåndtering, idet arbejde kan foregå digitalt og fra hjemmearbejdspladser. Voldgiftsnævnets brugere bedes i sagerne oplyse, hvis der er udfordringer grundet den helt særlige situation Danmark står i lige nu.

Vi følger situationen nøje og vil løbende give yderligere information.

Nyt evalueringssystem i Voldgiftsnævnet

04.03.2020

Voldgiftsnævnet er netop gået i luften med et nyt og mere brugervenligt evalueringssystem.

Nævnets brugere får dermed bedre mulighed for at komme med tilbagemeldinger vedr. sagshåndteringen og skønsmænd m.fl. i alle sagstyper ved nævnet. Der arbejdes fortsat på en løsning vedr. evaluering af skønsmænd i sager, der verserer ved de civile domstole, dvs. B-sager, hvor nævnet alene stiller skønsmanden i forslag.

Det tidligere evalueringssystem har i en periode været ude af drift, hvorfor man kan opleve, at der spørges til evaluering i sager, der er lukket inden for det seneste halve år.

Kontakt sekretariatet for evt. generelle spørgsmål om evalueringen.

Møde i kontaktudvalget

03.03.2020

Kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet er nedsat med henblik på at sikre en god og åben dialog om nævnets arbejde.

På det seneste møde den 6. januar 2020 var der særlig fokus på sagsbehandlingstider og fristhåndtering, herunder i lyset af de nye bestemmelser i 2018 procesreglerne. Der var også en indgående drøftelse af forhold omkring syn og skøn, herunder om skønsmændenes arbejde og fremdrift i sagerne.

Referat fra kontaktudvalgsmødet kan læses her: Referat kontaktudvalg den 6. januar 2020

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

04.02.2020

Den 30. januar 2020 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse C-14106 og C-14238

Alsidig receptionist

24.01.2020

Voldgiftsnævnet søger en alsidig, positiv og imødekommende receptionist til at varetage en række vigtige funktioner i nævnets reception. Receptionistens opgaver er bredt favnende og består bl.a. i mødeopdækning, telefonomstilling, journalisering, kopiering og lettere sagsbehandling. Se stillingsopslag her.

Sagens omkostninger

21.01.2020

Det er nu muligt at anvende Voldgiftsnævnets omkostningsberegner også i de helt store voldgiftssager, dvs. op til 500 mio. kr. Prøv beregneren under fanebladet ”Sagsomkostninger”.

Beregningen er fortsat alene vejledende, da der kan være forhold, der tilsiger, at udgangspunktet fraviges, f.eks. sagens kompleksitet, hovedforhandlingens varighed, antallet af dommere mm. Dette gælder særligt honorarer i sager over 6 mio. kr. og serviceafgiften i sager over 30 mio. kr.  Det foreløbige depot fastsættes med udgangspunkt i beregneren, men justeres efter behov.

Sekretariatet kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

Procesregler på engelsk

11.12.2019

Husk at oplysninger om Voldgiftsnævnet også findes på engelsk. Her på hjemmesiden kan man skifte til engelsk ved at klikke på flaget i menulinjen.  Der kan man også finde de nye procesregler efter AB-18 på engelsk.     

Ny pjece med procesregler – også elektronisk

21.10.2019

Voldgiftsnævnet har udarbejdet en samlet og brugervenlig pjece med de nye procesregler i medfør af AB-18.

I pjecen findes også de ”gamle” procesregler i medfør af AB-92, da det vurderes nyttigt med en samling af alle regelsæt i en overgangsperiode, hvor begge aftalegrundlag anvendes.

Pjecen er gratis og kan afhentes hos Voldgiftsnævnet eller tilsendes efter anmodning gennem voldgift@voldgift.dk. Pjecen findes nu også i elektronisk udgave nedenfor.

Voldgiftsnævnet arbejder fortsat på oplysning og undervisning om de nye muligheder for tvistehåndtering i Voldgiftsnævnet, herunder mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Procesregler elektronisk udgave