Nyheder

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

04.02.2020

Den 30. januar 2020 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse C-14106 og C-14238

Alsidig receptionist

24.01.2020

Voldgiftsnævnet søger en alsidig, positiv og imødekommende receptionist til at varetage en række vigtige funktioner i nævnets reception. Receptionistens opgaver er bredt favnende og består bl.a. i mødeopdækning, telefonomstilling, journalisering, kopiering og lettere sagsbehandling. Se stillingsopslag her.

Sagens omkostninger

21.01.2020

Det er nu muligt at anvende Voldgiftsnævnets omkostningsberegner også i de helt store voldgiftssager, dvs. op til 500 mio. kr. Prøv beregneren under fanebladet ”Sagsomkostninger”.

Beregningen er fortsat alene vejledende, da der kan være forhold, der tilsiger, at udgangspunktet fraviges, f.eks. sagens kompleksitet, hovedforhandlingens varighed, antallet af dommere mm. Dette gælder særligt honorarer i sager over 6 mio. kr. og serviceafgiften i sager over 30 mio. kr.  Det foreløbige depot fastsættes med udgangspunkt i beregneren, men justeres efter behov.

Sekretariatet kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

Procesregler på engelsk

11.12.2019

Husk at oplysninger om Voldgiftsnævnet også findes på engelsk. Her på hjemmesiden kan man skifte til engelsk ved at klikke på flaget i menulinjen.  Der kan man også finde de nye procesregler efter AB-18 på engelsk.     

Ny pjece med procesregler – også elektronisk

21.10.2019

Voldgiftsnævnet har udarbejdet en samlet og brugervenlig pjece med de nye procesregler i medfør af AB-18.

I pjecen findes også de ”gamle” procesregler i medfør af AB-92, da det vurderes nyttigt med en samling af alle regelsæt i en overgangsperiode, hvor begge aftalegrundlag anvendes.

Pjecen er gratis og kan afhentes hos Voldgiftsnævnet eller tilsendes efter anmodning gennem voldgift@voldgift.dk. Pjecen findes nu også i elektronisk udgave nedenfor.

Voldgiftsnævnet arbejder fortsat på oplysning og undervisning om de nye muligheder for tvistehåndtering i Voldgiftsnævnet, herunder mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Procesregler elektronisk udgave

Vejledning om mediation og mægling

02.10.2019

Voldgiftsnævnet deltog i går ved lanceringen af Værdibygs nye vejledning om mediation og mægling.

Vejledningen giver helt grundlæggende oplysninger om, hvad processen i AB-18 om forhandling, mediation og mægling indebærer, og om hvordan det foregår i praksis.

Vejledningen kan downloades her.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur.

08.09.2019

Som stud.jur. i Voldgiftsnævnet indgår du i det juridiske team og skal bistå med meget forskelligartede opgaver, herunder implementering af tvistebestemmelserne i AB-18. Du vil få stor indsigt i det entrepriseretlige område, særligt vedrørende syn og skøn og de procesretlige udfordringer i sagerne. Du vil også skulle tage bolden op efter vores tidligere stud.jur. vedr. etablering af en vidensdatabase med bl.a. kendelser og procesafgørelser.

Se nærmere om stillingen her.

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

17.07.2019

Den 5. juli 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
C-14452 Kendelse af 5. juli 2019

Mentorordning for nye skønsmænd

28.06.2019

Voldgiftsnævnet vil gerne gøre opmærksom på sin mentorordning, hvor nye skønsmænd har mulighed for at supplere deres generelle viden om skønsmandsopgaven med konkret og praktisk erfaring. Dette sker bl.a. ved deltagelse i en skønsforretning med en mentor.

Voldgiftsnævnet opfordrer nye skønsmænd til at finde en mentor i eget netværk blandt erfarne skønsmænd eller via Voldgiftsnævnet.

Du kan rette henvendelse til Voldgiftsnævnets fagtekniske konsulent Lars Lundsgaard, hvis du ønsker at fungere som mentor eller har brug for en mentor.

Mentorordningen er et led i den generelle kvalitetssikring, der skal sikre og opretholde en høj standard for skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Herudover kan henvises til vejledninger, huskelisten og uddannelse/introduktionsmøder for nye skønsmænd.

Læs mere om ordningen nedenfor. Voldgiftsnævnets mentorordning

Mangeårig bestyrelsesformand takker af

03.06.2019

Efter 11 år er Bo Kobber Petersen grundet nyt arbejde udtrådt af Voldgiftsnævnets bestyrelse.  

Bo Kobber Petersen blev den 6. maj 2008 – som daværende kontorchef i Bygningsstyrelsen (nu) – udpeget af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (nu) som en af de offentlige bygherrer i bestyrelsen. Den 15. juni 2010 blev han valgt som formand for bestyrelsen og senere genvalgt.  

Bo Kobber Petersen har stået i spidsen for Voldgiftsnævnet i en periode, hvor nævnet har gennemgået store forandringer og modernisering. 

Direktør i Voldgiftsnævnet Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler:  

”Bo Kobber Petersen er en meget dygtig jurist og har været en formand med en særdeles god tæft for de mere strategiske og forretningsmæssige dele af bestyrelsens arbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Bo Kobber Petersen siden 2013 og være med til at udføre bestyrelsens mange gode ideer til at skabe et endnu bedre VBA.  

Voldgiftsnævnets bestyrelse har bedt mig udtrykke en stor tak til Bo Kobber Petersen for den ekstraordinære indsats. Han formåede at samle bestyrelsen om de nødvendige tiltag og var meget lydhør for andre medlemmers ønsker og input. Den egenskab skabte konsensus i en tid med store beslutninger, herunder i forhold til øget transparens gennem bl.a. en ny hjemmeside og vejledninger, mere digital sagsbehandling, AB-udvalgets arbejde, regelsæt som opfølgning på AB-18, ny prispolitik mv. Nævnet kan nu fokusere på implementeringen af AB-18 reglerne om tvisteløsning på et solidt grundlag og på øvrige justeringer i lyset af branchens løbende ønsker og behov.”  

Bo Kobber Petersen (Ejendomschef i Kriminalforsorgen) udtaler: 

”For mig har det været et privilegium at deltage i bestyrelsesarbejdet i Voldgiftnævnet, hvor jeg har haft fornøjelsen af et meget inspirerende samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne i sekretariatet og andre interessenter i forhold til Voldgiftnævnet. Det har været fantastisk spændende at følge den store aktivitet omkring Voldgiftnævnet og samtidig være med til at gennemføre en række store og vanskelige forandringer, som forhåbentlig vil gøre Voldgiftnævnet endnu bedre til at løse de mange opgaver.”             

Bo Kobber Petersen udtrådte den 1. maj 2019, og tidligere næstformand for Voldgiftsnævnets bestyrelse, specialkonsulent Vibeke Schiøler Sørensen, Vejdirektoratet, er herefter konstitueret som formand. Ny konstitution af Voldgiftsnævnets bestyrelse finder sted på førstkommende møde den 4. september 2019.

Voldgiftsnævnet søger faglig stærk jurist

29.05.2019

Vi søger en faglig stærk jurist med særlig interesse og viden inden for entrepriseretten, da en af vores dygtige jurister efter mange år i Voldgiftsnævnet har valgt at søge nye udfordringer.
Stillingsopslag jurist

Nye skabeloner

20.05.2019

Skønsmænd er forpligtet til at have et overblik over udgifter til syn og skøn og løbende oplyse Voldgiftsnævnet og parterne om evt. afvigelser i forhold til de indbetalte depoter eller tidligere estimater. Dette bør ske snarest muligt og senest i umiddelbar forlængelse af skønsforretningen for at give parterne vished om forventede udgifter til syn og skøn.  Voldgiftsnævnet regulerer i givet fald depotet og sikrer dermed parternes inddragelse og accept af ændringer i forventede omkostninger.

For at lette arbejdet for skønsmændene, skabe mere gennemsigtighed og korrekte beregninger af estimater og afregninger er der udarbejdet skabeloner til formålet. Skabelonerne er at finde under fanebladet “Skabeloner”.

Der foreligger således et større excel-ark, hvor skønsmanden kan holde styr på parter og alle udgifter i sager med mange parter og mange spørgsmål. Der foreligger desuden to mindre skabeloner, herunder i e-mailformat.

Endelig er der to skabeloner for skønsmandens faktura, således at de samme oplysninger indgår i fakturaen sammen med en kort specifikation af tidsforbruget. Det er vigtigt, at udgifter fordeles pr. part, der stiller spørgsmål, og at dette sker i angivelse af beløb inkl. moms og ikke blot som procentvise opgørelser.

Vær opmærksom på, at ordningen adskiller sig fra fremgangsmåden ved de civile domstole, hvor der ikke opkræves depot.

Ny kendelse vedr. MgO-plader

09.05.2019

Den 7. maj 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.

Kendelse vedr. MgO-plader

Ny kendelse vedr. MgO-plader 2019

02.05.2019

Den 30. april 2019 afsagde voldgiftsretten en ny kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2019

Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

26.04.2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.  

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd. 

Referat for dialogmødet kan ses nedenfor: Referat af dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019 i København

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019.

Tilmelding til mødet kan ske her: https://lnkd.in/dbxRZRz

Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

04.04.2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd.

Referat vil snarest blive tilgængeligt på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019. Tilmelding til mødet kan ske her.

Prisjustering pr. 1. januar 2019

21.12.2018

I forligte sager vil overgangen fra ½ serviceafgift til fuld serviceafgift fra den 1. januar 2019 ske fra modtagelse af duplik. Der sættes desuden et maksimum for såvel ½ serviceafgift og fuld serviceafgift ved forlig.

Prisen for lokaleleje nedsættes for alle sager fra den 1. januar 2019.   

Da AB-18 lægger op til hurtigere og billigere tvisteløsningsformer, søges dette også afspejlet i prispolitikken for nye sager anlagt i medfør af de nye 2018 procesregler. Der henvises til nyhed herom. I sager om mediation og mægling, beslutning om stillet sikkerhed og hurtig afgørelse er udgiften til nævnets behandling af sagen 5.000 kr.   

For alle verserende sager gælder den prispolitik, der var gældende, da sagen blev anlagt. Den nuværende prisstruktur gælder fortsat for sager, der behandles efter de gældende regelsæt.    

Læs mere i notatet nedenfor.  

Voldgiftsnævnets hjemmeside vil blive opdateret i forhold til de nye 2018 procedureregler og 2019 prisstruktur. 

Justering af prisstruktur 1. januar 2019

Nye procesregler efter AB-18

18.12.2018

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget nye procesregler.

Reglerne udspringer af kapitlet om tvister i AB-18 aftalesystemet og indeholder for de allerede eksisterende regelsæt også visse øvrige opdateringer. Helt overordnet lægges der i AB-18 op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer. Det er søgt afspejlet i nævnets nye regelsæt gennem mere klare tidsrammer for sagernes behandling, øget gennemsigtighed i processtyringen og mere digital sagshåndtering.

Der er tale om nye regler for mediation og mægling, for syn og skøn, for beslutning om stillet sikkerhed, for hurtig afgørelse og for voldgift. Regler for voldgift indeholder også bestemmelser om forenklet voldgift. Se de enkelte regelsæt nedenfor.

I løbet af sommeren og over efteråret har der været gennemført et større arbejde i Voldgiftsnævnet vedrørende samtlige regelsæt, herunder i regeludvalg under nævnets bestyrelse. Reglerne har desuden været forelagt for AB-udvalget.

Samtlige regelsæt er vedtaget den 17. december 2018 og træder i kraft den 1. januar 2019.

Regler for mediation og mægling, regler for beslutning om stillet sikkerhed og regler for hurtig afgørelse finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes for Voldgiftsnævnet. Sager om sagkyndig beslutning, hvor AB-92 danner grundlag for parternes aftale, behandles fortsat efter de nugældende regler om sagkyndig beslutning, medmindre parterne beslutter, at sagen skal behandles efter de nye regler for beslutning om stillet sikkerhed.

Regler for syn og skøn og regler for voldgift finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes efter AB-18 aftalesystemet, eller hvor parterne i øvrigt aftaler at anvende de nye regelsæt.
Primo 2019 vil nævnet udgive en samling af regelsættene i hard copy og som en PDF-version.
Regler for mediation og mægling 2018
Regler for syn og skøn 2018
Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018
Regler for hurtig afgørelse 2018
Regler for voldgift 2018

Møder for skønsmænd 2019

13.12.2018

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2019 en række møder for skønsmænd.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd (fra kl. 14 – 16.30). Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.
Møde 1. 27. februar 2019 i København (VBA)
Møde 2. 15. maj 2019 i Odense
Møde 3. 10. september 2019 i København (VBA)
Møde 4. 6. november 2019 i Vejle

Der afholdes 2 dialogmøder med drøftelse af nyheder og udfordringer (kl. 14 – 16.30)
Møde A. 2. april 2019 kl. 14-16 i København (VBA)
Møde B. 8. oktober 2019 i Aarhus

Tilmelding kan ske her

Nærmere information om mødetid, sted og dagsorden følger for de tilmeldte.

Henvendelser vedr. møderne kan ske til Voldgiftsnævnet på tlf.: 3313 3700.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Skabeloner for skønserklæringer

12.12.2018

Voldgiftsnævnet har nu i samarbejde med skønsmænd udarbejdet nye skabeloner for skønserklæringer. Der er både en skabelon for større sager, hvor der er behov for indholdsfortegnelse mv. med og uden vejledning, og en skabelon for mindre erklæringer. Husk at slette vejledning og elementer, der ikke passer til den konkrete sag.

Ved Voldgiftsnævnet er der ikke skabelontvang, så skønsmænd, der allerede har udviklet gode koncepter for deres erklæringer, kan fortsætte med at anvende dem. Fordelen ved at anvende skabeloner er bl.a., at risiko for fejl og forglemmelser minimeres. Skabelonerne er levende dokumenter, så vi modtager gerne forslag til forbedringer.

Voldgiftsnævnet arbejder på at udvikle skabeloner og koncepter for andre forhold, herunder estimater og afregning med opdeling på sagens parter.

Se nærmere under nyt faneblad SKABELONER.

Voldgiftsnævnet søger ny sekretær

23.11.2018

Voldgiftsnævnet søger en dygtig sekretær til at bistå med tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet. Se stillingsopslag nedenfor.
Voldgiftsnævnet søger sekretær

Digital evaluering

16.11.2018

Det er nu muligt at evaluere Voldgiftsnævnets sagsbehandling og skønsmændenes arbejde.

Der vil fremover blive sendt et link til et evalueringsskema med en e-mail efter afslutning af hver sag. Evalueringen sker i fortrolighed, evt. evaluerede får ikke konkret besked, og oplysningerne anvendes kun generelt af nævnet.

Til en start gennemføres en bred evaluering af alle nævnets opgaver, hvorfor det kan opleves som mange spørgsmål. Det er dog tanken, at der efter en periode evalueres på færre forhold. Med evalueringen kan nævnet opnå bedre viden om, hvor der er tilfredshed med nævnets arbejde, herunder skønsmændenes arbejde, og hvor der kan ske forbedringer.

Voldgiftsnævnet håber derfor, at dette tiltag vil blive vel modtaget.

Kontaktudvalg

08.11.2018

Danske Advokater og Voldgiftsnævnet har et velfungerende kontaktudvalg, hvor der drøftes aktuelle emner i forhold til Voldgiftsnævnets virke. Danske Advokaters medlemmer af udvalget er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Niels W. Kjærgaard, advokat Henning Moritzen og advokat Michael Melchior, der kan kontaktes om arbejdet i udvalget.

Der blev afholdt møde i udvalget den 14. september 2018, hvor en række udkast til nye VBA-regelsæt efter AB-18 blev drøftet, herunder om hurtig afgørelse. Samtlige regelsæt ventes vedtaget af nævnet i 2018. Både på mødet i år og tidligere år har der været fokus på årsager til, at sager om syn og skøn kan trække ud, herunder på grund af tvister om de stillede spørgsmål og bilag.

Kontaktudvalget vil blive inddraget i det kommende arbejde i nævnet med udarbejdelse af vejledninger, herunder om syn og skøn og hurtige afgørelser.

Voldgiftsnævnet nu på LinkedIn

29.10.2018

Voldgiftsnævnet er nu kommet på LinkedIn. Fremadrettet vil du også dér have mulighed for at følge vores nyheder, være opdateret om møder, uddannelse, nye procesregler, praksisændringer mm.
Besøg vores LinkedIn profil og læs mere på: LinkedIn

Ny kendelse vedr. MgO-plader

18.09.2018

Den 14. september 2018 afsagde voldgiftsretten en ny principiel kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2018

Voldgiftsnævnet søger erfaren jurist

12.09.2018

I lyset af det nyligt vedtagne AB-18 er Voldgiftsnævnet i fuld gang med opdatering af regler og procedurer og udvider derfor teamet af jurister. Se stillingsopslag nedenfor.
Stillingsopslag

Voldgiftsnævnet holder lukket den 10. og 11. september 2018

04.09.2018

Voldgiftsnævnet arbejder for tiden på nye regelsæt og nye processer som led i implementeringen af AB-18. Som følge af et internt seminar om emnet holder Voldgiftsnævnet lukket den 10. og 11. september 2018.
I hastesager kan vi kontaktes på tlf. 2327 9847 (Lene Ahlmann-Ohlsen). Indgået post vil blive behandlet hurtigst muligt den 12. september 2018.
I forhold til AB-18 implementeringen vil der blive orienteret om nye tiltag, så snart det er muligt i løbet af efteråret.

Sagsbehandlingstider

30.08.2018

Både sagernes parter og Voldgiftsnævnet ønsker en så hurtig afslutning af sagerne som mulig – uden at det går ud over kvalitet, adgangen til at komme til orde og hensyn til praktiske udfordringer, som sygdom eller udfordringer med at finde materiale el.  Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at det er parternes sag, og accepterer som udgangspunkt udsættelser, når der er enighed mellem parterne, og også berosættelse på grund af forligsforhandlinger.

I 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 16,7 måneder for voldgiftssager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 18,5 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I en stor del af sagerne er der syn og skøn og adcitation, hvilket ofte påvirker sagsbehandlingstiden. Læs mere under fanebladet ”Statistik”.

En stadeforretning eller et haste syn og skøn kan iværksættes med få dages varsel. En skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og med indsigelser mod spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over længere tid.

Voldgiftsnævnet hører gerne, hvis der måtte opleves udfordringer i en sags fremme, således at dette kan håndteres eller forklares. Vi modtager også gerne tilbagemeldinger vedr. skønsmænd, dvs. både om kvalifikationer og overholdelse af tidsfrister.

Der er tekniske udfordringer med det elektroniske evalueringssystem, som nævnet har varslet komme, men vi håber at være klar i efteråret 2018. Der vil fremadrettet også kunne gives tilbagemeldinger gennem denne evaluering i de enkelte sagstyper.

Byggemediator

28.08.2018

For at blive optaget som mediator hos Voldgiftsnævnet forudsættes en uddannelse som mediator og praktisk erfaring med mediation, ligesom nævnet vurderer, om den enkelte mediator skønnes egnet til opgaven hos Voldgiftsnævnet. Der vil fremadrettet blive holdt møder med byggemediatorer og udarbejdet materiale for at orientere mere om processer mv. og skabe dialog og vidensdeling om den gode mediation med gode resultater til følge.

Herudover er det en forudsætning, at mediator har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

I efteråret er der opstart af den næste mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter, ’Mediatoruddannelse – Byg’, der udbydes af Danske Advokater. Uddannelsen er ikke kun rettet mod advokater, men også mod andre jurister, arkitekter, ingeniører og andre personer med fagteknisk baggrund. Se nærmere på dette link: <a href=”https://voldgift.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Mediatoruddannelse-1.htm”>Mediatoruddannelse</a>

Studerende søges

12.07.2018

Voldgiftsnævnet søger en jurastuderende og en teknisk studerende, der skal bistå med at løse opgaver af henholdsvis juridisk og fagteknisk karakter, herunder udvikling af nævnets database vedrørende kendelser og andre afgørelser samt vedrørende skønsmænd mv.

De studerede vil også skulle bistå i forbindelse med øvrige opgaver, herunder i sager om syn og skøn.

Der er ansøgningsfrist den 17. august 2018. Læs nærmere i dette stillingsopslag. stillingsopslag

Om mediation ved Voldgiftsnævnet

02.07.2018

AB-18 introducerer mediation og mægling som en del af AB-systemet.  

Voldgiftsnævnet har tilbudt mediation og mægling siden 2004. Interessen for denne type konflikthåndtering er øget – i 2017 indgik der hele 15 sager mod 3 sager i 2016.  

Forskellen mellem mediation og mægling ved Voldgiftsnævnet er, at mediator bistår parterne med selv at nå en løsning af tvisten, hvor processen bl.a. kan medvirke til at genetablere et forlist samarbejde. Mediator kan f.eks. ikke vejlede parterne eller komme med forligsforslag. Mægleren er derimod ikke afskåret fra at komme med forligsforslag.     

Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere.  

Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at de mediatorer, der anvendes, har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

 Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet vil fremadrettet samarbejde for at sikre, at både mediatorer og mæglere videreuddannes, at der skabes vidensdeling og indsamling af oplysninger om effekten af disse tvisteløsningsformer inden for byggeriet og i forhold til generel information.   

AB-18 er offentliggjort

21.06.2018

I dag er det nye AB-system offentliggjort. AB-udvalget er enigt om systemet og anbefaler det anvendt fra 1. januar 2019. Det nye system omfatter:

 • AB 18, der erstatter AB 92
 • ABR 18, der erstatter ABR 89
 • ABT 18, der erstatter ABT 93
 • Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter
 • AB Forenklet
 • ABR Forenklet

Det fremgår, at AB-udvalget ønsker, at tvisteløsning i bygge- og anlægsbranchen fortsat skal forankres i Voldgiftsnævnet.

Der indføres nye og hurtigere processer for tvistehåndtering i AB-18, herunder gennem hurtig afgørelse, mediation og mægling samt forenklet voldgift.

Voldgiftsnævnet er klar til at løfte disse opgaver og er påbegyndt revision og tilpasning af  procesreglerne ved nævnet, således at disse kan foreligge i løbet af efteråret 2018.

AB-18 dokumenterne er offentliggjort i en betænkning, som kan hentes på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, jf. linket nedenfor.

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/06/Det-nye-AB-system-offentliggores-i-dag.aspx

Det vil være muligt at købe en trykt udgave af betænkningen via Rosendahls boghandel fra primo juli 2018.

Styrkelse af skønsmandsopgaven

10.06.2018

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd og faglige dommere ved Voldgiftsnævnet er antallet af møder i 2018 øget og kalendersat.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd (eftermiddag).
Møde 1. 27. februar 2018 i Kolding (kl. 13-16, Comwell Kolding)
Møde 2. 15. maj 2018 i Roskilde
Møde 3. 21. august 2018 i København
Møde 4. 6. november 2018 i Viborg

Der afholdes 2 dialogmøder (skønsmænd og faglige dommere) med drøftelse af nyheder og udfordringer  (eftermiddag)
Møde A. 12. april 2018 kl. 14-16 i København
Møde B. 2. oktober 2018 i Aarhus

Nærmere information om mødetid, sted og dagsorden følger for de tilmeldte.
Ved tilmelding skal mødets navn angives.

Tilmelding og henvendelser vedr. møderne kan ske til Voldgiftsnævnet på tlf. 3313 3700 eller tilmeld dig her.

 

Dødsfald

03.04.2018

Voldgiftsnævnet har mistet en tro væbner. Chefkonsulent Per Helwigh er gået bort den 31. marts 2018 efter to års kamp mod cancer. I 1980 startede Per sin karriere som jurist i Voldgiftsnævnet, hvor han også fungerede som sekretariatschef fra 1998-2013. Per elskede sit arbejde og ønskede at bistå nævnet til det sidste.

Pers store faglige interesser var entrepriseretten, voldgift og syn og skøn. Han har bistået som jurist i et utal af sager, ligesom han har undervist skønsmænd og deltaget i ledelsen af et entrepriseretligt netværk. Per vil blive husket for sin store viden og sit store engagement på området. Han har gjort en forskel for konflikthåndteringen i bygge-og anlægsbranchen.

Per var som person meget venlig, hjælpsom og vellidt – han vil være savnet. Tankerne går til Pers familie.          

Bisættelse finder sted fredag den 6. april 2018, kl. 15.00, i Særslev Kirke, 4460 Snertinge.

Efter Pers ønske bedes ”End Polio Now” støttet i stedet for en evt. krans – 4398 4398213599 mrk. Per Helwigh  

Med venlig hilsen

Bo Kobber Petersen
Bestyrelsesformand for Voldgiftsnævnet

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

 

Voldgiftsnævnet søger faglige dommere

05.01.2018

I samarbejde med Bygherreforeningen arbejder nævnet på, at der findes flere dygtige faglige dommere med bygherreprofil til at sikre repræsentation af bygherresiden i voldgiftsretterne, når dette er relevant. Kravene til de faglig dommeres faglighed og erfaring er høje.

Læs mere herom i nedenstående opslag.

I Voldgiftsnævnet bidrager branchen selv til at løse egne tvister – både gennem de faglige dommere, skønsmænd og sagkyndige. Voldgiftsnævnets bestyrelse består desuden af repræsentanter fra bygge- og anlægsbranchen, herunder Bygherreforeningen.

Opslag vedr. faglige dommere

Åbningstider i julen

12.12.2017

Voldgiftsnævnet holder åbent den 28. og 29. december 2017. Begge dage fra kl. 9-15.

Voldgiftsnævnet ønsker sine brugere en glædelig jul og et godt nytår.

 

09.11.2017

Den 15. november 2017 lægger Voldgiftsnævnet lokaler til det første processpil vedrørende entrepriseret. Jurastuderende fra Københavns og Aarhus Universiteter har i fire hold forberedt en case, som skal procederes over for en voldgiftsret.
Voldgiftsnævnet ser frem til en spændende og lærerig dag for studerende med særlig interesse inden for byggeri og anlæg.
Processpillet er udviklet i et samarbejde mellem Molt Wengel, MT Højgaard og Dansk Byggeri.

12.09.2017

Voldgiftsnævnet søger dygtig jurist. Se nærmere om stillingen her: Stillingsopslag

Møder for skønsmænd

14.07.2017

Den 11. september 2017 kl. 15-17 afholdes intromøde for nye skønsmænd. Der vil være en gennemgang af rammen for skønsmænds arbejde. Mødet afholdes i Voldgiftsnævnets lokaler på Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Den 4. oktober 2017 kl. 15-17 afholdes det årlige møde for skønsmænd generelt. Der gennemgås nye tiltag og sparres om udfordringer i skønsmænds virke. Mødet afholdes på Radisson Blu Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding hos voldgift@voldgift.dk. Husk at mærke tilmelding intromøde den 11.9.2017 eller årligt møde 4.10.2017. Møderne er kun for skønsmænd, der er aktive for nævnet, og der er begrænsede pladser. Tilmelding er gratis.

Kendelse vedr. MgO-plader

29.06.2017

Den 21. juni 2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i prøvesagen om MgO-plader.

Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse vedr. MgO-plader

Huskeliste for skønsmænd

28.06.2017

Det er ikke alene afgørende, at skønsmænds faglighed er i top, men også at processerne er i orden. Derfor har Voldgiftsnævnet udarbejdet denne huskeliste til nye skønsmænd som et supplement til de regler og vejledninger, som skønsmænd i øvrigt arbejder efter. Huskelisten kan dog også være til nytte for mere garvede skønsmænd.
Huskeliste for skønsmænd

Praksisændringer

01.06.2017

I løbet af januar/februar 2017 vil der blive implementeret en række nye tiltag for at forbedre nævnets arbejde med syn og skøn og voldgift. Bl.a. anmodes der generelt om, at parterne giver oplysning om ønsker til profil og/eller kompetencer for både skønsmænd og faglige dommere. Læs mere om praksisændringerne i notatet nedenfor.
Notat om praksisændringer

Mediation ved Voldgiftsnævnet

30.05.2017

Voldgiftsnævnet opfordrer generelt til, at parterne i en byggetvist overvejer, om brugen af mægling eller mediation kunne være en mulighed, selvom der er aftalt voldgift.

Vælges der mediation ved Voldgiftsnævnet, udpeges mediatoren i sagen på baggrund af parternes ønsker og vil være en uddannet mediator med stor indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold. Det kan være både fagtekniske personer, som en ingeniør eller murer, advokater, dommere eller evt. en kombination med en juridisk funderet mediator og en fagteknisk person.

Det sikrer, at branchen også ved mediation – og ikke kun ved voldgift – får bistand fra neutrale og uafhængige personer, der forstår de faglige aspekter, sagens kerne og parternes situation.

Voldgiftsnævnet samarbejder med Mediationsinstituttet, herunder om tiltag for at fremme anvendelsen af mediation som en hurtigere og billigere tvisteløsningsmetode med mulighed for tilfredsstillende resultater for begge parter. Et tiltag har været bedre uddannelse og ideen til en mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchen.

For anden gang tilbyder Danske Advokater nu over efteråret 2017 (3 moduler) denne uddannelse, der er henvendt til ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher, landinspektører, advokater og jurister.

For flere informationer om uddannelsen og tilmelding, se her:
http://www.danskeadvokater.dk/Advokatkurser.aspx?ID=19234&ProductID=PROD2479

Voldgiftsnævnet søger erfaren jurist

05.05.2017

Voldgiftsnævnet udbygger teamet af jurister og søger en dygtig jurist med bred erfaring inden for entrepriseret, processtyring og tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet. Frist for ansøgning den 22. maj 2017.
Se nærmere om stillingen nedenfor.
Opslag jurist

 

 

Tirsdag den 2. maj 2017

01.05.2017

Voldgiftsnævnets sekretariat holder personalearrangement den 2. maj 2017 fra kl. 11:30 – kl. 16.00.

I tilfælde af hastesager kan vi kontaktes på tlf. 24257718.

Ny statut

14.02.2017

Voldgiftsnævnet har den 28. januar 2017 vedtaget en revision af statutten for dets virke, der erstatter den tidligere statut fra 2010. I statutten justeres og tydeliggøres rammer og opgaver for Voldgiftsnævnet, Det juridiske Dommerkollegium og sekretariatet. Voldgiftsnævnets ledelse benævnes nu som en bestyrelse. Der gives hjemmel til efter behov at udvide dommerkollegiet, ligesom det præciseres, at Præsidiets formand i særlige tilfælde kan udpege andre voldgiftsdommere end dommere fra det faste dommerkollegium. Det tydeliggøres, at udførelse af Voldgiftsnævnets daglige opgaver varetages af sekretariatet, herunder ved delegation
Statut 2017

Introduktionsmøde for nye skønsmænd i Odense

13.02.2017

Voldgiftnævnet inviterer til et intromøde for nye skønsmænd den 14. marts 2017.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for nye skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Der vil være generel gennemgang og information om Voldgiftsnævnets arbejde og en drøftelse af de udfordringer, som skønsmænd ofte støder på.

Mødet finder sted 14. marts 2017, kl. 15-18, i Odense på Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Tilmelding kan ske hos fagteknisk konsulent Lars Lundsgaard til llu@voldgift.dk mærket ’Intromøde’ senest den 1. marts 2017. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Det forventes, at der vil blive afholdt tilsvarende introduktionsmøder 2-3 gange årligt. Det årlige møde for alle skønsmænd afholdes som tidligere i september måned.

Introduktionsmødet for nye skønsmænd er gratis. Dagsorden til intromøde 14.3.17

Ny statut

01.02.2017

Voldgiftsnævnet har den 28. januar 2017 vedtaget en revision af statutten for dets virke, der erstatter den tidligere statut fra 2010. I statutten justeres og tydeliggøres rammer og opgaver for Voldgiftsnævnet, Det juridiske Dommerkollegium og sekretariatet. Voldgiftsnævnets ledelse benævnes nu som en bestyrelse. Der gives hjemmel til efter behov at udvide dommerkollegiet, ligesom det præciseres, at Præsidiets formand i særlige tilfælde kan udpege andre voldgiftsdommere end dommere fra det faste dommerkollegium. Det tydeliggøres, at udførelse af Voldgiftsnævnets daglige opgaver varetages af sekretariatet, herunder ved delegation
Statut 2017

Voldgiftsnævnet bygger broer

19.01.2017

Mægling og mediation er billigt og hurtigt. Det er en god og effektiv måde at finde tilfredsstillende løsninger for parter i en konflikt, også i bygge- og anlægssager.

Når der vælges mægling eller mediation i Voldgiftsnævnet, finder Voldgiftsnævnet en dygtig mægler eller mediator med erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen til at bistå parterne. Det kan f.eks. være en mægler med teknisk baggrund, som en bygningsingeniør, eller en jurist med mediatoruddannelse og entrepriseretlig erfaring, f.eks. en dommer eller mediatoradvokat.

Voldgiftsnævnet samarbejder med Mediationsinstituttet om både generel information vedr. mediation, uddannelse og mediatorer. En ny uddannelse af mediatorer med erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen er for nylig gennemført, og nye dygtige mediatorer står klar. Læs mere om uddannelsen her.

Målet er at øge antallet af mediatorer med relevant uddannelsesmæssig baggrund for dermed at skabe større tryghed for parterne ved at vælge mediation og således udbrede brugen.

Mediation har været en mulighed i Voldgiftsnævnet siden 2004, men anvendes alene sjældent. Derimod er mediation mere udbredt i andre lande, hvilket der kan læses mere om i denne nyhed fra Mediationsinstituttet

Referat af møde med skønsmænd

24.11.2016

Hvert år afholdes et møde for skønsmænd og faglige dommere, hvor der udveksles erfaringer og gives information fra nævnets side. Næste års møde afholdes i Jylland.
Referat af årets møde kan læses her: Referat af møde med skønsmænd den 26. september 2016

Temamøde om sagkyndig beslutning

17.09.2016

Onsdag den 26. oktober 2016 afholdt Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn et velbesøgt fælles temamøde om sagkyndig beslutning efter AB-systemet i Aarhus.

Falske mails i omløb

16.09.2016

Slet eventuelle mails fra Voldgiftsnævnets direktør sendt fra adressen “Lene.Ahlmann-Ohlsen@post.com”. Sådanne mails er falske og direktøren vil aldrig selv opkræve betalinger. Forholdet er meldt til politiet.

Fagteknisk konsulent søges til Voldgiftsnævnet

15.09.2016

Voldgiftsnævnet søger ny medarbejder med faglig baggrund, f.eks. bygningsingeniør, konstruktør eller arkitekt. Opgaverne vil både vedrøre nævnets arbejde med at finde egnede skønsmænd i sagerne og generelt at udvikle og forbedre nævnets arbejde vedrørende syn og skøn. Se opslag nedenfor.
Opslag vedr. fagteknisk konsulent 2016

Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i København

18.08.2016

Årets møde mellem skønsmænd, faglige dommere og Voldgiftsnævnet afholdes den 26. september 2016 kl. 14-16. Se nærmere nedenfor.
Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i København

Møde i kontaktudvalget

17.08.2016

Den 4. maj 2016 blev der afholdt møde i kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet vedrørende en række aktuelle emner, herunder om kommende praksisændringer vedrørende udmeldelse af skønsmænd og faglige dommere. Referatet kan læses nedenfor.
Referat kontaktudvalg den 24 maj 2016

Temamøde om sagkyndig beslutning

01.06.2016

Den 14. juni 2016 afholdt Voldgiftsnævnet og IDA fælles temamøde med ca. 60 deltagere om sagkyndig beslutning efter AB-systemet. Der arbejdes på et lignende arrangement i Aarhus til efteråret.

Konference om konfliktløsning den 10. marts 2016

09.03.2016

Voldgiftsnævnet var i samarbejde med Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, og  Anne Buhl Business Management vært for en konference i Aarhus den 10. marts 2016 om konfliktløsning på bygge- og anlægsområdet.

De over 100 deltagere fik et godt indblik i de udfordringer branchens aktører står over for hver eneste dag på pladserne, hvordan de løses i praksis, og også gode bud på årsagerne til, at det nogle gange går galt. Muligheder for bistand, herunder gennem mediation og mægling, samt baggrunden for anvendelse af voldgift i branchen blev gennemgået.

Program for konference den 10. marts 2016

Kurser om mægling og mediation

01.03.2016

Voldgiftsnævnet afholder sammen med Mediationsinstituttet tre uddannelsesforløb om konflikthånd-tering i byggeri og anlæg. Kurserne vedrører partsrepræsentantens rolle og ansvar, mediations- og mæglings-teknik og en egentlig mediatorud-dannelse på entrepriseområdet.

Kurserne er målrettet bygge- og anlægsbranchen med henblik på at sikre kvalificerede mæglere og mediatorer samt for at øge rågiveres indsigt i emnet.

Læs mere om kurserne og tilmelding her Kursusprogram

Justering af prisstruktur

03.01.2016

I lyset af erfaringerne efter indførelse af den nye prisstruktur i 2015 er der pr. 1. januar 2016 foretaget enkelte justeringer, herunder:

 • i sager om syn og skøn nedsættes det indledende depot til 30.000 kr.
 • i sager, hvor en skønsmand stilles i forslag, kan der kræves yderligere gebyr ved fortsat afvisning af en kvalificeret og habil skønsmand
 • i voldgiftssager indføres et minimum for ½ og hel serviceafgift på 2.000 kr. og et maksimum for ½ serviceafgift på 75.000 kr.
 • i sager om sagkyndig beslutning skal der indbetales gebyr på 5.000 kr., før sagsbehandlingen påbegyndes. Serviceafgiften er 3.000 kr., men kan i særlige tilfælde fraviges
 • i sager om mægling, mediation og uformel bedømmelse fastsættes gebyret til 5.000 kr. og et maksimum for serviceafgiften på 10.000 kr.

Læs mere under fanebladet sagsomkostninger og i notatet nedenfor. Justering af prisstruktur

Hvem er skønsmænd og faglige dommere

23.11.2015

For at skabe en større gennem-sigtighed i forhold til, hvem der er skønsmænd, faglige dommere og sagkyndige i Voldgiftsnævnets regi, er det besluttet at dele de interne retningslinjer med nævnets brugere.

I retningslinjerne nedenfor kan man se, hvilke kriterier der skal være opfyldt for i første omgang at komme i betragtning som skønsmand, faglig dommer eller sagkyndig, og hvordan det foregår, når det besluttes at stille de pågældende i forslag i forbindelse med en konkret sag.

Der er desuden udarbejdet en CV skabelon, som det kan anbefales skønsmænd og faglige dommere at anvende.
Retningslinier vedr. skønsmænd
Retningslinjer vedr. faglige dommere og sagkyndige