Nyheder

Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

19.03.2024

Voldgiftsnævnet har på ny samlet en lang række afgørelser, der er kort refereret i anden udgave af praksisnotatet vedrørende hurtige afgørelser/opmandsafgørelser, som vi nu deler med vores brugere.

Notatet vedrører primært processuelle afgørelser om f.eks. forhandling efter løsningstrappen, tvistekategorier og bevisførelse. De opdaterede tal viser, at muligheden med opmandsafgørelser hyppigt anvendes med nu samlet 173 sager, og at omkring 1/3 af opmandsafgørelserne efterfølgende indbringes for almindelig voldgiftsbehandling. Det er endnu for tidligt at se en tendens vedrørende udfaldet af sagerne, der indbringes.     

Praksisnotatet kan altid hentes på vores hjemmeside.

G-sager skal anlægges via VBA Portalen

04.03.2024

Sager vedrørende sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed (G-sager) skal anlægges via VBA Portalen fra den 11. marts 2024.

Dette sker som et led i Voldgiftsnævnets løbende udvidelse af portalens anvendelse, jf. tidligere nyheder.   

Klager bedes oprette sagen via VBA Portalen, og når sagen er oprettet, uploades tilhørende bilag i mappen ”Bilag til processkrifter”.

Man opretter sig som bruger på portalen ved brug af e-mailadresse, en selvvalgt adgangskode og to-faktorgodkendelse via eget mobilnummer.
VBA Portalen 

Læs mere om VBA Portalen her: Om VBA Portalen | Voldgift

Voldgiftsnævnets nye statut

26.02.2024

Voldgiftsnævnets bestyrelse har den 21. november 2023 vedtaget ”Statut 2024” med ikrafttræden 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt af Social-og Boligstyrelsen den 22. februar 2024.

Ændringerne i den nye statut vedrører primært bestyrelsens sammensætning (§ 3), muligheden for at udpege yderligere voldgiftsdommere også fra Højesteret (§ 4), sikkerhedsstillelse og tegningsret (§ 7).

Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn

25.01.2024

Voldgiftsnævnet har samlet en lang række processuelle afgørelser om syn og skøn, der er kort refereret i Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn nedenfor. Notatet vedrører primært, hvilke spørgsmål der kan stilles, og hvilke bilag der kan fremlægges, men indeholder også afsnit om hastebehandling og stadeforretninger mv.  

Afgørelserne offentliggøres ikke i deres helhed, da parterne ikke har givet tilsagn hertil, hvorfor de heller ikke kan rekvireres i nævnet.  

Det er tanken, at notatet opdateres løbende.

Opdag VBA Portalen

22.11.2023

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet!

VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail.


Nøglefunktioner
✅ Oprettelse af nye sager
✅ Enkel og nem upload af sagens dokumenter og bilag
✅ Effektiv dokumentdeling mellem alle sagens parter og evt. skønsmænd
✅ Arkivering og organisering af dokumenter
✅ Høje sikkerhedsstandarder

Der kan uploades flere filer på én gang og op til 500 MB pr. fil eller samlet pr. upload

Indtil videre skal følgende sager anlægges via VBA Portalen:

 • Hastesager om syn og skøn (A-sager) – det gør det nemt hurtigt at sætte skønsmanden i gang
 • Sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag (B-sager)

Alle øvrige sager kan anlægges via portalen. Parterne kan til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Hvis en part fremsender et USB-stick eller link til egne digitale transfer løsninger, stiller nævnet krav om, at materialet i stedet uploades i VBA Portalen. I så fald åbner nævnet sagen i portalen for alle sagens parter og evt. skønsmænd.

Har du brug for yderligere information eller har spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte VBA Portalens supportteam på tlf. 33 13 37 00 eller e-mail voldgift@voldgift.dk

Du kan oprette din bruger ved at besøge VBA Portalen

Møde i kontaktudvalget

22.08.2023

På årets møde den 2. maj var der drøftelser mellem repræsentanter fra Danske Advokater og Voldgiftsnævnet om en række aktuelle emner; bl.a.:

 • Udvidelse af dommerkollegiet
 • Øget konfliktniveau i sagerne
 • Praksis vedrørende syn og skøn
 • Rekruttering og kvalitetssikring af skønsmænd
 • Advokatomkostninger i store sager og i skønssager (A-sager)

Hent og læs det fulde referat nedenfor

Hastesager på VBA Portalen

29.03.2023

Fremover vil nye hastesager om syn og skøn (A-sager) være på VBA Portalen.

Rekvirenten bedes oprette sagen via portalen og lægge begæring, skønstema og bilag på portalen i mappen ’Udkast til skønstemaer og udkast til skønsbilag mv.’. Sagen behandles lige så hurtigt som ved fremsendelse på e-mail. Denne ændring skyldes, at der via portalen kan ske en hurtig og let overførsel af materiale til skønsmanden, når denne sættes i gang med kort varsel. Voldgiftsnævnet kan således ikke længere tilbyde at tage bilag fra parternes egne ”we share” løsninger og lægge dem på nævnets sag eller i VBA Portalen. Voldgiftsnævnet vil under alle omstændigheder sikre, at nye hastesager gøres synlige på portalen.

Der er nu knap 100 aktive sager på VBA portalen. Planen er, at sagerne overgår til portalen i etaper, og parterne kan allerede nu enten selv vælge at anlægge sagen gennem portalen eller ved enighed lade eksisterende sager overgå til portalen. På sigt vil der blive krav om anvendelse af portalen i alle sager.  

Voldgiftsnævnet takker for de tilbagemeldinger, der er kommet, og der arbejdes på at forbedre systemet på en række indmeldte punkter.

Sager ved voldgiftsnævnet i 2022

30.01.2023

Voldgiftsnævnets statistik for 2022 er nu tilgængelig. Se oversigten nedenfor.

I 2022 var antallet af voldgiftssager (inkl. forenklet voldgift) og sager om syn og skøn nogenlunde på samme niveau som i 2021, dvs. omkring hhv. ca. 300 voldgiftssager og ca. 250 sager om syn og skøn.

2022 var præget af, at sager om syn og skøn i vidt omfang blev anlagt som hastesager pga. behovet for stadeforretninger ved konkurs og ophævelse. Denne situation i branchen er også afspejlet i et stort antal sager om sagkyndig beslutning, der i 2022 var på 124 sager mod 75 sager i 2021.

Der er desuden sket en stor stigning i antallet af sager om hurtig afgørelse fra 27 sager i 2021 til 46 sager i 2022.

Interessen for brug af mediation og mægling er fortsat med over 20 sager i 2022.  

Der ses fortsat at være en tendens til, at sagernes værdi er høje og kompleksiteten stor, hvorfor sagsbehandlingen af en sag indebærer langt mere end i f.eks. 2018, hvor der blev anlagt flere sager i antal. Dette ses bl.a. ud af statistikken over antallet af procesafgørelser, der blev truffet i sagerne i 2022. I sager om syn og skøn traf nævnet 237 procesafgørelser, mens der i voldgiftssagerne blev truffet 292 afgørelser mod hhv. 45 og 100 afgørelser i 2018.

Voldgiftsnævnets 50-års jubilæum

02.01.2023

Voldgiftsnævnet blev nedsat med AB 72 og startede sit virke den 1. januar 1973.

Voldgiftsnævnet har siden arbejdet for at bistå bygge- og anlægsbranchen med håndtering af tvister. Det startede med voldgift og syn og skøn, men senere kom også sagkyndige beslutninger til, ligesom paletten blev udvidet med AB-18 til også at omfatte bl.a. mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Året vil blive markeret med en række artikler og en konference om udvalgte emner om Voldgiftsnævnets virke – om erfaringer og ønsker til udvikling.  

Konferencen finder sted tirsdag den 12. september 2023 på Nyborg Strand. Der følger i det tidlige forår et program og oplysninger vedr. tilmelding mv.   

Informations- og dialogmøder 2023

13.12.2022

Som et af nævnets tiltag for at sikre, at Voldgiftsnævnets skønsmænd er bedst muligt klædt på til opgaverne, afholdes hvert år flere arrangementer for både nye- og erfarne skønsmænd.

I 2023 afholdes møderne som heldagsarrangementer, hvor der om formiddagen afholdes et informationsmøde, som henvender sig primært til nye skønsmænd, og om eftermiddagen et dialogmøde, hvor både nye og erfarne skønsmænd kan udveksle erfaringer fra arbejdet som skønsmand og opbygge netværk. I 2023 afholdes 3 møder i alt, i henholdsvis København, Jylland og på Fyn. Datoerne er følgende: 23. marts, 11. maj og 26. oktober. Tilmelding foretages via hjemmesiden.

Ændrede priser ved Voldgiftsnævnet

16.08.2022

Voldgiftsnævnets gebyrer, afgifter og tillæg stiger pr. 1. september 2022.

Gebyret for sagernes opstart øges fra 3.000 kr. til 4.000 kr. Serviceafgiften, der udgør betalingen for sekretariatets løbende arbejde, stiger for alle sagstyper mellem 2.000 – 3.000 kr.

Der indføres tillige et tillæg for hastesager og for visse større afgørelser truffet af sekretariatet.

F.eks. vil et syn og skøn uden tillægsydelser koste 11.000 kr. mod de tidligere 10.000 kr. Udgiften til sager om hurtig afgørelse og sagkyndig beslutning stiger ligeledes til 11.000 kr. B-sagerne (forslag til skønsmænd mfl.) øges fra de nuværende 2.500 kr. til 3.000 kr.

Ændringer er blandt andet begrundet i et øget ressourcetræk på sagerne.

Der kan læses mere i vedhæftede nyhed og vejledning mv.   

Møde i kontaktudvalget

19.07.2022

Referat af årets møde i kontaktudvalget mellem Voldgiftsnævnet og Danske Advokater kan nu læses nedenfor.

På mødet blev et øget konfliktniveau i sagerne drøftet, idet foreløbige tal fra nævnet indikerer, at der er  sket en stigning i antallet af afgørelser, herunder om syn og skøn fra 45 afgørelser i 2018 til over 200 afgørelser i 2021. Det blev drøftet, at dette både kan være begrundet i, at sagerne er blevet større og mere komplekse, men også i en skærpet kommunikation mellem advokater og i forhold til nævnet. Det blev indskærpet, at klager over afgørelser skal ske på skrift med kopi til sagens øvrige parter og ikke som telefonopkald eller e-mails kun til medarbejderne i sekretariatet.

Nævnet oplyste om behandlingen af hastesager og en række udfordringer i forbindelse med haste syn og skøn og stadeforretninger. Der blev opfordret til at kalde opgaven ved rette navn og henvist til reglerne om at adskille stadeopgørelsen fra syn og skøn, dvs. medsendelse af et egentligt skønstema, hvis der er spørgsmål vedr. mangler.  Skønsmænd fra nævnet kan ikke anvendes til at foretage løbende generelle registreringer af det byggede eller generel mangelsgennemgang.

Der blev desuden drøftet muligheden for udnævnelse af voldgiftsdommere, der ikke er fra dommerkollegiet, f.eks. professorer og advokater, der dog forventes begrænset til særlige tilfælde. Også grunde til at sagerne trækker ud, herunder ved adcitation og syn og skøn, og nævnets tiltag i forhold tidsstyring i sagerne, blev drøftet.

Nye tal fra VBA

20.04.2022

Ny statistik for 2021 er nu tilgængelig. Der ses i 2021 et øget brug af AB-18 og nævnets nye procesregler fra 2018. Mægling, mediation og forenklet voldgift, begynder således at vinde indpas, og antallet af disse sager er steget i 2021. Der er sket et fald i nye voldgiftssager, der dog har ændret karakter de senere år med højere økonomisk værdi og dermed større kompleksitet. For eksempel var 26 % af de verserende sagerne i 2021 over 10 mio. kr. i sagsgenstand, men det i 2014 var 10 % af sagerne. I 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for voldgiftssager 19 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog 15 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om syn og skøn (A-sager) var 8 måneder for den første erklæring (1. afregning), og samlet 10 måneder ved første tillægserklæring (2. afregning). Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2018 på hhv. 6 og 7 måneder. Voldgiftsnævnet oplever ligeledes en højere grad af kompleksitet i skønssagerne med flere og mere komplekse spørgsmål til følge, ligesom der hyppigt er tvist mellem parterne om skønsmandens profil, spørgsmål og bilag mv. Tallene for 2021 formodes delvist påvirket af situationen COVID-19. Læs mere under fanebladet ”Statistik” og se oversigten nedenfor. 

Voldgiftsnævnets bestyrelse

07.12.2021

Voldgiftsnævnets bestyrelse består af 13 medlemmer med solid erfaring fra de forskellige dele af bygge-og anlægsbranchen. Voldgiftsnævnets formand, kontorchef Anette Gothard Mikkelsen, Bygningsstyrelsen, er udpeget af den tidligere Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelse. Anette Gothard Mikkelsen har i hele sin karriere arbejdet med entrepriseretten, herunder også som advokat.

Anette Gothard Mikkelsen udtaler:

”Voldgiftsnævnets bestyrelse har på sit seneste møde valgt arkitekt MAA Kim Christiansen som næstformand. Kim Christiansen er udpeget af Danske Ark og har gennem sit mangeårige virke som arkitekt, skønsmand og faglig dommer mv. et godt indblik i branchens virkelighed og vil uden tvivl komme til at bidrage positivt i bestyrelsens ledelse. Voldgiftsnævnets bestyrelse er generelt kendetegnet ved medlemmer med et meget stort og aktuelt engagement i branchen. Bestyrelsen arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for det arbejde, der udføres i Voldgiftsnævnet, herunder at bistå parterne med de tvister, de ikke selv kan løse.”

De øvrige bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktoplysninger mv. findes på nævnets hjemmeside under fanebladet ”Organisation”, ”Voldgiftsnævnets bestyrelse”.

Sekretariatet består af 27 medarbejdere. Navne og kontaktoplysninger findes også på hjemmesiden under fanebladet ”Organisation”. ”Sekretariatet”.

Ny dom fra Højesteret om syn og skøn

05.10.2021

Højesteret har den 1. oktober 2021 afsagt en dom, hvor det er slået fast, at syn og skøn, der udmeldes af Voldgiftsnævnet, ikke er omfattet af voldgiftsloven. Sagen vedrørte syn og skøn i en såkaldt A-sag.

Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside.

De afgørelser, som Voldgiftsnævnet træffer i sager om syn og skøn, kan således ikke indbringes for de civile domstole efter voldgiftsloven, hvilket tilsvarende gælder, når der efter parternes ønske er udmeldt en dommer til at træffe afgørelsen på vegne af Voldgiftsnævnet. Dommen betyder bl.a., at Voldgiftsnævnet kan fortsætte sin forvaltning af sager om syn og skøn som hidtil. Måtte en part f.eks. være uenig i en afgørelse fra Voldgiftsnævnet om, at en skønsmand findes faglig kompetent og habil, vil dette også som hidtil kunne gøres gældende under en evt. efterfølgende voldgiftssag.

Ændrede evalueringer

08.06.2021

Voldgiftsnævnets evalueringsskema er ændret og begrænset til nogle få, men vigtige spørgsmål. Vi håber, det vil højne besvarelsesprocenten. Skemaet, der modtages med e-mail ved sagens afslutning, kan fremover som udgangspunkt besvares på ganske få minutter.

I mere end et år er Voldgiftsnævnet efter afslutning af sagerne blevet evalueret på en skala fra 1-5, hvor den generelle tilfredshed med Voldgiftsnævnet er mellem 4,1 – 4,4 i sager om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning (A-, C-, og G- sager). Der er bl.a. målt på tilfredsheden med nævnets sagsbehandlingstid, herunder ved sagsoprettelsen, den løbende fristhåndtering, berammelsesfasen og arbejdet med økonomistyring. Den generelle tendens er, at langt de fleste enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens mellem 7-9 %  er meget utilfredse eller utilfredse.

I voldgiftssagerne ligger tilfredsheden med voldgiftsretternes håndtering af sagerne på 4,5. I sager om syn og skøn er tilfredsheden med skønsmændenes arbejde og kvalifikationer på henholdsvis 4,2 og 4,3. Tilfredsheden med de sagkyndiges arbejde og kvalifikationer er på hhv. 4,1 og 4,3.

Øvrige sagstyper, herunder mediation og mægling, har en så lav svarprocent, at der ikke er grundlag for at udlede generelle tendenser.

Voldgiftsnævnet følger op på evalueringerne generelt og anvender svarene til brug for kvalitetssikring, idet evalueringerne bl.a. kan indgå som led i egentlige klagesager og tiltag til forbedringer.

Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler: ”Vi er glade for de mange svar og nyttige bemærkninger, der er kommet. Der synes overordnet set at være tilfredshed med nævnets arbejde og kvaliteten af det arbejde, som f.eks. skønsmændene udfører. Vi er opmærksomme på, at der trods det fine niveau i evalueringerne stadig er et lille stykke vej – fra godt 4 til 5 – dvs. til fuld tilfredshed fra alle brugere, og at der i nogle sager ikke er svaret. Derfor fortsætter vi det igangsatte arbejde med at udbygge kvaliteten af nævnets arbejde, hvilket sker gennem øgede krav til uddannelse og erfaring, dialog, vejledning og opfølgning på situationer, der kunne og burde have været håndteret mere professionelt. Omvendt har vi også blik for, at sagerne ved nævnet kan være meget konfliktfyldte og komplicerede, hvorfor vi ved, at de mange fagfolk og dommere, vi trækker på i det daglige, generelt er virkelig dygtige og udfører et vanskeligt og professionelt stykke arbejde for bygge- og anlægsbranchen. En generel tilfredshed i den høje ende af skalaen må siges at bestyrke dette.

Ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet

17.03.2021

Der indføres pr. 1. april 2021 nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.

Det er Voldgiftsnævnets ønske – hvor muligt – at skabe en reduktion i priserne. Evt. prisreduktion gælder for alle sager uanset tidspunktet for sagens anlæg.

I voldgiftssagerne nedsættes gebyret til 3.000 kr., og der gives nu mulighed for prisreduktion i alle forligte voldgiftssager og ikke alene i de helt store sager. Hertil kommer, at den samlede honorarpulje nedsættes med op til 20 % i de større voldgiftssager.

Honorarer søges i vidt omfang samordnet med mere faste takster i de mindre enedommersager, opmandssager, mediations- og mæglingssager. Taksterne er et udgangspunkt og kan nedsættes eller forøges, hvis sagens karakter og varighed tilsiger det, jf. kriterierne i vejledningen om honorarer.

Prisen for lokaleleje i Voldgiftsnævnet nedsættes.

Læs mere om den nye prispolitik i det korte resume nedenfor og i vejledningerne. Vejledningerne sammenfatter og erstatter tidligere vejledninger.
Nyhed om ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. april 2021
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021
Skema over gebyr afgift og tillæg april 2021

Statut 2020

27.01.2021

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget en ny statut (Statut 2020), der træder i kraft den 1. februar 2021. Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ændringerne er bl.a. sket i lyset af AB-18 og vedrører primært sammensætningen af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der i højere grad afspejler sammensætningen af AB-udvalget. TEKNIQ Arbejdsgiverne og KL/Danske Regioner (delt plads) får dermed sæde i bestyrelsen, ligesom der er taget højde for Dansk Byggeris fusion med DI. Der er desuden sket en ændring i udpegningsprocessen for bestyrelsesmedlemmer og en justering af formandens valgperiode, jf. nærmere § 3.

Der er foretaget en række øvrige justeringer, herunder en præcisering af Voldgiftsnævnets navn og kaldenavne i § 1 og tilføjelser til §§ 5 og 6.

Statut 2020 kan læses nedenfor.

Voldgiftsnævnets statut 2020

Nyt om hurtige afgørelser

18.11.2020

Der er siden den 1. januar 2019 anlagt 19 sager om hurtig afgørelse efter AB-18. Også kaldet opmandsafgørelser.

De sager, der er afsluttet med en afgørelse, er gennemført hurtigt, dvs. inden for 6-7 uger.

Der er stor generel interesse for denne nye sagstype, hvorfor nævnet har udarbejdet et praksisnotat vedr. de mere processuelle spørgsmål i sagerne. Notatet vil løbende blive opdateret, ligesom der fra nævnets side arbejdes på en generel vejledning om hurtige afgørelser.

De hurtige afgørelser offentliggøres som udgangspunkt ikke i anonymiseret form, da de ofte vil være meget konkrete og kortfattede i deres indhold.

Læs Voldgiftsnævnets praksisnotat nedenfor.

Praksisnotat vedr. hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet

Øget fokus på kvalitet i syn og skøn

12.11.2020

Det er afgørende, at skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er kompetente, har stor faglig indsigt og erfaring. De skal desuden agere professionelt under den helt særlige ramme, der gælder for en skønsmands arbejde. 

Derfor er der igangsat et nyt projekt med fokus på skønsmændenes arbejde.  

Dette sker både for at evaluere hele processen, at få faktuel og opdateret viden om de forhold, som skønsmændene arbejder under og for dermed bedre at kunne understøtte rammen fra nævnets side. 

Projekt om øget fokus på kvalitet i syn og skøn

Ændringer ved møder i Voldgiftsnævnet

04.11.2020

Det er nu muligt at gennemføre møder med flere end 10 mødedeltagere ved Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsnævnet har netop opnået en afklaring af fortolkningen af forsamlingsbekendtgørelsen, der betyder, at Voldgiftsnævnets møder findes at være at sidestille med møder ved domstolene.

Det betyder, at bekendtgørelsen og dermed forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder for nævnet. Dette gælder ved møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter, f.eks. hoteller og konferencecentre, og ved skønsforretninger mv. Der opfordres dog fortsat til at begrænse antallet af deltagere.

Øvrige regler og retningslinjer i relation til COVID-19 ad afstandskrav m.m. vil naturligvis fortsat blive overholdt.

Læs nærmere i notatet nedenfor om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 som revideret dags dato.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 4.11.2020

Anvend mediation – uden omkostninger

11.08.2020

Voldgiftsnævnets brugere har nu mulighed for at deltage i et spændende projekt, hvor der gives adgang til at få 20 tvister håndteret gennem mediation ganske gratis. Dette sker for at øge branchens kendskab til mediation og for at opnå og dele gode erfaringer med mediation helt generelt. Den enkelte tvist behandles naturligvis i fortrolighed. Projektet er udarbejdet af Mediationsinstituttet i samarbejde med DI og Dansk Byggeri. Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage i projektet gennem Voldgiftsnævnet, herunder som led i AB-18, eller fordi parterne ønsker nævnets bistand, vil mediationen foregå i Voldgiftsnævnets regi og følge nævnets Regler for mediation og mægling 2018. Som led i projektet vil en neutral og upartisk mediator blive udvalgt i samarbejde med Mediationsinstituttet, og det vil – som nævnets regler tilsiger – blive sikret, at mediator har solidt kendskab til entreprisesager. Der vil være observatører til stede under mediationen, og man vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Projektet dækker udgifter til gebyr, serviceafgift og honorar, men ikke parternes egne omkostninger f.eks. til advokat.

Initiativet er baseret på en for nyligt aftalt ramme for samarbejdsområder mellem Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet. Der samarbejdes bl.a. om vidensindsamling vedrørende anvendelse af mediation i bygge – og anlægsbranchen, uddannelse og kvalitetssikring af mediatorer og generel udbredelse af viden om mediation i Danmark.

Ønsker du flere oplysninger eller at ansøge om at deltage i projektet, kan der rettes henvendelse til voldgift@voldgift.dk, ligesom vi kan kontaktes på telefonnr. 33 13 37 00.

Mulighed for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet

De mest anvendte muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet er syn og skøn og voldgift.

Opmærksomheden henledes på, at parterne efter 2018-procesreglerne kan anvende andre muligheder som mediation, mægling og hurtig afgørelse ved en opmand.

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan anvendes, hvis parterne har aftalt AB-18 eller i øvrigt aftaler det – også  efter en kontrakts indgåelse. Mulighederne er meget anvendelige også ved tvister undervejs i byggeriet, de er billigere og kan hurtigt afsluttes, dvs. inden for 1 måned.

Læs nærmere på hjemmesiden under ”Sagstyper”, kontakt Voldgiftsnævnets jurister på tlf. 33 13 37 00 eller skriv til voldgift@voldgift.dk, hvis der ønskes mere information.

Se i øvrigt nyhed om et særligt projekt vedrørende mediation.

Referat af dialogmøde for skønsmænd

12.06.2020

Den 26. maj blev der afholdt det første on-line dialogmøde i Voldgiftsnævnet med deltagelse af 25 skønsmænd.

Ud over gode drøftelser og udveksling af erfaringer med håndtering af skønsforretninger i en coronatid var der sidste nyt fra nævnet mv.

Læs referatet her.

Møder ved Voldgiftsnævnet

08.06.2020

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer, hvilket indebærer, at mødeafholdelse i Voldgiftsnævnet fremadrettet kan ske under sædvanlige rammer.

Voldgiftsnævnets notat af 27. april 2020 om håndtering af fysiske møder under COVID-19 er således ikke længere gældende i sin fulde form. Voldgiftsnævnet vil naturligvis fortsat sikre, at møderne afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt – uanset om de afholdes i nævnets lokaler eller ved brug af eksterne faciliteter. Der holdes fortsat minimum 1 m. afstand mellem alle mødedeltageres stole, der vil være adgang til håndsprit og der er høje hygiejniske standarder gennem rengøring, afspritning og udluftning.

Sundhedsmyndighedernes og de i mødelokalerne opsatte anvisninger skal følges.

Der vil ikke længere være en forudgående dialog i sagerne om antallet af mødedeltagere, da det vil blive sikret, at mødelokaler har en størrelse, der kan rumme et sædvanligt antal deltagere. Hvert mødelokale vil have en anvisning om det maksimale antal personer i lokalet.

Mødedeltagere, der er smittede eller har symptomer, skal ikke møde i voldgiftsretten eller i andre møder ved Voldgiftsnævnet. I så fald må der være en forudgående dialog om evt. aflysning eller anvendelse af digitale muligheder for disse personer om muligt.

Fysiske møder ved Voldgiftsnævnet

28.04.2020

Voldgiftsnævnet har nu fastlagt en nærmere ramme for håndtering af fysiske møder i Voldgiftsnævnet under Covid-19 og udarbejdet en vejledning for afholdelse af digitale møder (helt eller delvist).

Det fremgår bl.a., at berammede møder i Voldgiftsnævnets regi fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der er angivet nærmere oplysninger om de sundhedsmæssige foranstaltninger, der er etableret. For eksempel er der alene adgang til et begrænset antal af mødedeltagere i Voldgiftsnævnets lokaler og krav til afstand, hvorfor der lægges op til, at antallet af deltagere efter behov søges begrænset. Hertil kommer, at der evt. kan anvendes digitale løsninger for nogle af mødets deltagere.

Tilsvarende retningslinjer gælder ved møder, der afholdes i eksterne konferencefaciliteter mv.

Forud for afholdelse af et møde vil parterne blive inddraget i den nærmere tilrettelæggelse.

Notaterne kan læses nedenfor.
Notat om håndtering af møder under COVID-19
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet

Anvend mediation – uden omkostninger

27.04.2020

Voldgiftsnævnets brugere har nu mulighed for at deltage i et spændende projekt, hvor der gives adgang til at få 20 tvister håndteret gennem mediation ganske gratis. Dette sker for at øge branchens kendskab til mediation og for at opnå og dele gode erfaringer med mediation helt generelt. Den enkelte tvist behandles naturligvis i fortrolighed. Projektet er udarbejdet af Mediationsinstituttet i samarbejde med DI og Dansk Byggeri. Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage i projektet gennem Voldgiftsnævnet, herunder som led i AB-18, eller fordi parterne ønsker nævnets bistand, vil mediationen foregå i Voldgiftsnævnets regi og følge nævnets Regler for mediation og mægling 2018. Som led i projektet vil en neutral og upartisk mediator blive udvalgt i samarbejde med Mediationsinstituttet, og det vil – som nævnets regler tilsiger – blive sikret, at mediator har solidt kendskab til entreprisesager. Der vil være observatører til stede under mediationen, og man vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Projektet dækker udgifter til gebyr, serviceafgift og honorar, men ikke parternes egne omkostninger f.eks. til advokat.

Initiativet er baseret på en for nyligt aftalt ramme for samarbejdsområder mellem Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet. Der samarbejdes bl.a. om vidensindsamling vedrørende anvendelse af mediation i bygge – og anlægsbranchen, uddannelse og kvalitetssikring af mediatorer og generel udbredelse af viden om mediation i Danmark.

Ønsker du flere oplysninger eller at ansøge om at deltage i projektet, kan der rettes henvendelse til voldgift@voldgift.dk, ligesom vi kan kontaktes på telefonnr. 33 13 37 00.

Muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet

De mest anvendte muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet er syn og skøn og voldgift.

Opmærksomheden henledes på, at parterne efter 2018-procesreglerne kan anvende andre muligheder som mediation, mægling og hurtig afgørelse ved en opmand.

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan anvendes, hvis parterne har aftalt AB-18 eller i øvrigt aftaler det – også  efter en kontrakts indgåelse. Mulighederne er meget anvendelige også ved tvister undervejs i byggeriet, de er billigere og kan hurtigt afsluttes, dvs. inden for 1 måned.

Læs nærmere på hjemmesiden under ”Sagstyper”, kontakt Voldgiftsnævnets jurister på tlf. 33 13 37 00 eller skriv til voldgift@voldgift.dk, hvis der ønskes mere information.

Se i øvrigt nyhed om et særligt projekt vedrørende mediation.

Møder ved Voldgiftsnævnet mv.

17.04.2020

Voldgiftsnævnet stiler mod, at møder fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der vil derfor fortsat i den kommende tid være en dialog med voldgiftsretterne og parterne om sagernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af videokonferencer mv. Såfremt der måtte være sygdom eller konkrete sundhedsmæssige bekymringer, skal det naturligvis meddeles i den enkelte sag. Tilsvarende tilgang anvendes ved andre møder, f.eks. mediationsmøder.

Der arbejdes på en vejledning for den praktiske håndtering af hel/delvis anvendelse af digitale løsninger ved mødeafholdelse.

Denne tilgang sker bl.a. i lyset af, at Danmarks Domstole d.d. har meddelt, at man gradvist genåbner fra den 27. april 2020. Det er af Danmarks Domstole anført, at retterne i første omgang vil have fokus på genoptagelsen af afviklingen af straffesager og civile sager, herunder familieretsager, og at retterne derefter vil fokusere på at genoptage afviklingen af resten af sagerne i takt med, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen vil ske under hensyn til smitterisiko, sagernes væsentlighed og retternes kapacitet mv.

Siden nedlukningen af Danmark har målet for Voldgiftsnævnet været at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer situationen indebar. Det er i et vist omfang lykkedes. Skriftveksling og proceshåndtering af sagerne er mere eller mindre fortsat på sædvanlig vis.

Der er modtaget nye voldgiftssager på stort set samme niveau som tilsvarende periode i 2019 (ekskl. påske), dvs. godt 30 sager. Derimod er antallet af nye sager om syn og skøn faldet, idet der er modtaget 16 nye sager mod 26 nye sager i samme periode i 2019 (ekskl. påske).

Det har i nedlukningsperioden været drøftet med voldgiftsretterne, skønsmændene, de sagkyndige, mediatorerne mfl. og sagens parter, hvorledes berammede møder og skønsforretninger mv. eventuelt kunne gennemføres på forsvarlig vis med respekt for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Situationen har således medført anvendelse af alternative metoder, f.eks. gennemførelse af skønsmøder ved videokonference, telefonmøde eller med få deltagere udenfor, dette kombineret med skønsmandens efterfølgende besigtigelse med ganske få deltagere og evt. videooptagelser.

Der har alene været gennemført ganske få øvrige møder, herunder hovedforhandlinger i voldgiftssager. Langt de fleste møder er efter parternes ønske aflyst og udskudt. De få voldgiftssager, der har været gennemført, har fundet sted i nævnets store lokaler med behørig afstand mellem et begrænset antal deltagere og været kombineret med anvendelse af videokonferencer med vidner eller telefonafhøringer mv. I 31 sager er hovedforhandlinger blevet aflyst og er enten omberammede eller under omberammelse.

Voldgiftsnævnets personale varetager fortsat opgaverne primært fra hjemmearbejdspladser, men der er enkelte medarbejdere fysisk til stede i sekretariatet.

Voldgiftsnævnet vil fortsat i en periode forlænge frister for visse depotindbetalinger, idet sædvanlige frister for depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, dog fastholdes.

Nyt fra Voldgiftsnævnet

17.03.2020

Der er med sagernes parter og voldgiftsretterne fastlagt en proces i alle berammede voldgiftssager frem til 27. marts 2020.

Voldgiftsnævnet er pt. i dialog med sagens parter i alle berammede voldgiftssager i uge 14, dvs. fra den 30. marts til 3. april 2020, vedr. omberammelse eller fastlæggelse af evt. alternative løsninger. Voldgiftsnævnet vender tilbage vedrørende de voldgiftssager, der er berammet efter påske, dvs. fra den 14. april 2020 og frem, idet det må afvente situationens udvikling.   

Alle andre aftalte møder, herunder skønsforretninger, besigtigelser ved sagkyndig beslutning, mediationsmøder mv., håndteres konkret af skønsmanden, den sagkyndige og mediator mfl. Visse møder kan afholdes, andre må aflyses afhængigt af den konkrete situation. Voldgiftsnævnet bistår gerne i processen, herunder vedrørende eventuelle alternative løsninger. Skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere mfl. vil snarest modtage særskilt information om situationen.   

Voldgiftsnævnets personale varetager som udgangspunkt opgaverne fra hjemmearbejdspladser. Vi fortsætter således sagsbehandlingen, håndterer sagsgangene, fastsætter frister mv. Såfremt der grundet den nuværende situation er behov for længere frister eller lignende, bedes det meddelt i de konkrete sager.

Der vil desuden ske en forlængelse af frister for visse depotindbetalinger, dog således at depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, fastholdes.

Målet for Voldgiftsnævnet er at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer den nuværende situation indebærer.

Nyt evalueringssystem i Voldgiftsnævnet

04.03.2020

Voldgiftsnævnet er netop gået i luften med et nyt og mere brugervenligt evalueringssystem.

Nævnets brugere får dermed bedre mulighed for at komme med tilbagemeldinger vedr. sagshåndteringen og skønsmænd m.fl. i alle sagstyper ved nævnet. Der arbejdes fortsat på en løsning vedr. evaluering af skønsmænd i sager, der verserer ved de civile domstole, dvs. B-sager, hvor nævnet alene stiller skønsmanden i forslag.

Det tidligere evalueringssystem har i en periode været ude af drift, hvorfor man kan opleve, at der spørges til evaluering i sager, der er lukket inden for det seneste halve år.

Kontakt sekretariatet for evt. generelle spørgsmål om evalueringen.

Møde i kontaktudvalget

03.03.2020

Kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet er nedsat med henblik på at sikre en god og åben dialog om nævnets arbejde.

På det seneste møde den 6. januar 2020 var der særlig fokus på sagsbehandlingstider og fristhåndtering, herunder i lyset af de nye bestemmelser i 2018 procesreglerne. Der var også en indgående drøftelse af forhold omkring syn og skøn, herunder om skønsmændenes arbejde og fremdrift i sagerne.

Referat fra kontaktudvalgsmødet kan læses her: Referat kontaktudvalg den 6. januar 2020

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

04.02.2020

Den 30. januar 2020 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse C-14106 og C-14238

Sagens omkostninger

21.01.2020

Det er nu muligt at anvende Voldgiftsnævnets omkostningsberegner også i de helt store voldgiftssager, dvs. op til 500 mio. kr. Prøv beregneren under fanebladet ”Sagsomkostninger”.

Beregningen er fortsat alene vejledende, da der kan være forhold, der tilsiger, at udgangspunktet fraviges, f.eks. sagens kompleksitet, hovedforhandlingens varighed, antallet af dommere mm. Dette gælder særligt honorarer i sager over 6 mio. kr. og serviceafgiften i sager over 30 mio. kr.  Det foreløbige depot fastsættes med udgangspunkt i beregneren, men justeres efter behov.

Sekretariatet kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

Procesregler på engelsk

11.12.2019

Husk at oplysninger om Voldgiftsnævnet også findes på engelsk. Her på hjemmesiden kan man skifte til engelsk ved at klikke på flaget i menulinjen.  Der kan man også finde de nye procesregler efter AB-18 på engelsk.     

Ny pjece med procesregler – også elektronisk

21.10.2019

Voldgiftsnævnet har udarbejdet en samlet og brugervenlig pjece med de nye procesregler i medfør af AB-18.

I pjecen findes også de ”gamle” procesregler i medfør af AB-92, da det vurderes nyttigt med en samling af alle regelsæt i en overgangsperiode, hvor begge aftalegrundlag anvendes.

Pjecen er gratis og kan afhentes hos Voldgiftsnævnet eller tilsendes efter anmodning gennem voldgift@voldgift.dk. Pjecen findes nu også i elektronisk udgave nedenfor.

Voldgiftsnævnet arbejder fortsat på oplysning og undervisning om de nye muligheder for tvistehåndtering i Voldgiftsnævnet, herunder mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Procesregler elektronisk udgave

Vejledning om mediation og mægling

02.10.2019

Voldgiftsnævnet deltog i går ved lanceringen af Værdibygs nye vejledning om mediation og mægling.

Vejledningen giver helt grundlæggende oplysninger om, hvad processen i AB-18 om forhandling, mediation og mægling indebærer, og om hvordan det foregår i praksis.

Vejledningen kan downloades her.

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

17.07.2019

Den 5. juli 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
C-14452 Kendelse af 5. juli 2019

Mentorordning for nye skønsmænd

28.06.2019

Voldgiftsnævnet vil gerne gøre opmærksom på sin mentorordning, hvor nye skønsmænd har mulighed for at supplere deres generelle viden om skønsmandsopgaven med konkret og praktisk erfaring. Dette sker bl.a. ved deltagelse i en skønsforretning med en mentor.

Voldgiftsnævnet opfordrer nye skønsmænd til at finde en mentor i eget netværk blandt erfarne skønsmænd eller via Voldgiftsnævnet.

Du kan rette henvendelse til Voldgiftsnævnets fagtekniske konsulent Lars Lundsgaard, hvis du ønsker at fungere som mentor eller har brug for en mentor.

Mentorordningen er et led i den generelle kvalitetssikring, der skal sikre og opretholde en høj standard for skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Herudover kan henvises til vejledninger, huskelisten og uddannelse/introduktionsmøder for nye skønsmænd.

Læs mere om ordningen nedenfor. Voldgiftsnævnets mentorordning

Nye skabeloner

20.05.2019

Skønsmænd er forpligtet til at have et overblik over udgifter til syn og skøn og løbende oplyse Voldgiftsnævnet og parterne om evt. afvigelser i forhold til de indbetalte depoter eller tidligere estimater. Dette bør ske snarest muligt og senest i umiddelbar forlængelse af skønsforretningen for at give parterne vished om forventede udgifter til syn og skøn.  Voldgiftsnævnet regulerer i givet fald depotet og sikrer dermed parternes inddragelse og accept af ændringer i forventede omkostninger.

For at lette arbejdet for skønsmændene, skabe mere gennemsigtighed og korrekte beregninger af estimater og afregninger er der udarbejdet skabeloner til formålet. Skabelonerne er at finde under fanebladet “Skabeloner”.

Der foreligger således et større excel-ark, hvor skønsmanden kan holde styr på parter og alle udgifter i sager med mange parter og mange spørgsmål. Der foreligger desuden to mindre skabeloner, herunder i e-mailformat.

Endelig er der to skabeloner for skønsmandens faktura, således at de samme oplysninger indgår i fakturaen sammen med en kort specifikation af tidsforbruget. Det er vigtigt, at udgifter fordeles pr. part, der stiller spørgsmål, og at dette sker i angivelse af beløb inkl. moms og ikke blot som procentvise opgørelser.

Vær opmærksom på, at ordningen adskiller sig fra fremgangsmåden ved de civile domstole, hvor der ikke opkræves depot.

Ny kendelse vedr. MgO-plader

09.05.2019

Den 7. maj 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.

Kendelse vedr. MgO-plader

Ny kendelse vedr. MgO-plader 2019

02.05.2019

Den 30. april 2019 afsagde voldgiftsretten en ny kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2019

Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

26.04.2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.  

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd. 

Referat for dialogmødet kan ses nedenfor: Referat af dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019 i København

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019.

Tilmelding til mødet kan ske her: https://lnkd.in/dbxRZRz

Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

04.04.2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd.

Referat vil snarest blive tilgængeligt på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019. Tilmelding til mødet kan ske her.

Prisjustering pr. 1. januar 2019

21.12.2018

I forligte sager vil overgangen fra ½ serviceafgift til fuld serviceafgift fra den 1. januar 2019 ske fra modtagelse af duplik. Der sættes desuden et maksimum for såvel ½ serviceafgift og fuld serviceafgift ved forlig.

Prisen for lokaleleje nedsættes for alle sager fra den 1. januar 2019.   

Da AB-18 lægger op til hurtigere og billigere tvisteløsningsformer, søges dette også afspejlet i prispolitikken for nye sager anlagt i medfør af de nye 2018 procesregler. Der henvises til nyhed herom. I sager om mediation og mægling, beslutning om stillet sikkerhed og hurtig afgørelse er udgiften til nævnets behandling af sagen 5.000 kr.   

For alle verserende sager gælder den prispolitik, der var gældende, da sagen blev anlagt. Den nuværende prisstruktur gælder fortsat for sager, der behandles efter de gældende regelsæt.    

Læs mere i notatet nedenfor.  

Voldgiftsnævnets hjemmeside vil blive opdateret i forhold til de nye 2018 procedureregler og 2019 prisstruktur. 

Justering af prisstruktur 1. januar 2019

Nye procesregler efter AB-18

18.12.2018

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget nye procesregler.

Reglerne udspringer af kapitlet om tvister i AB-18 aftalesystemet og indeholder for de allerede eksisterende regelsæt også visse øvrige opdateringer. Helt overordnet lægges der i AB-18 op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer. Det er søgt afspejlet i nævnets nye regelsæt gennem mere klare tidsrammer for sagernes behandling, øget gennemsigtighed i processtyringen og mere digital sagshåndtering.

Der er tale om nye regler for mediation og mægling, for syn og skøn, for beslutning om stillet sikkerhed, for hurtig afgørelse og for voldgift. Regler for voldgift indeholder også bestemmelser om forenklet voldgift. Se de enkelte regelsæt nedenfor.

I løbet af sommeren og over efteråret har der været gennemført et større arbejde i Voldgiftsnævnet vedrørende samtlige regelsæt, herunder i regeludvalg under nævnets bestyrelse. Reglerne har desuden været forelagt for AB-udvalget.

Samtlige regelsæt er vedtaget den 17. december 2018 og træder i kraft den 1. januar 2019.

Regler for mediation og mægling, regler for beslutning om stillet sikkerhed og regler for hurtig afgørelse finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes for Voldgiftsnævnet. Sager om sagkyndig beslutning, hvor AB-92 danner grundlag for parternes aftale, behandles fortsat efter de nugældende regler om sagkyndig beslutning, medmindre parterne beslutter, at sagen skal behandles efter de nye regler for beslutning om stillet sikkerhed.

Regler for syn og skøn og regler for voldgift finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes efter AB-18 aftalesystemet, eller hvor parterne i øvrigt aftaler at anvende de nye regelsæt.
Primo 2019 vil nævnet udgive en samling af regelsættene i hard copy og som en PDF-version.
Regler for mediation og mægling 2018
Regler for syn og skøn 2018
Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018
Regler for hurtig afgørelse 2018
Regler for voldgift 2018

Møder for skønsmænd 2019

13.12.2018

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2019 en række møder for skønsmænd.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd (fra kl. 14 – 16.30). Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.
Møde 1. 27. februar 2019 i København (VBA)
Møde 2. 15. maj 2019 i Odense
Møde 3. 10. september 2019 i København (VBA)
Møde 4. 6. november 2019 i Vejle

Der afholdes 2 dialogmøder med drøftelse af nyheder og udfordringer (kl. 14 – 16.30)
Møde A. 2. april 2019 kl. 14-16 i København (VBA)
Møde B. 8. oktober 2019 i Aarhus

Tilmelding kan ske her

Nærmere information om mødetid, sted og dagsorden følger for de tilmeldte.

Henvendelser vedr. møderne kan ske til Voldgiftsnævnet på tlf.: 3313 3700.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Skabeloner for skønserklæringer

12.12.2018

Voldgiftsnævnet har nu i samarbejde med skønsmænd udarbejdet nye skabeloner for skønserklæringer. Der er både en skabelon for større sager, hvor der er behov for indholdsfortegnelse mv. med og uden vejledning, og en skabelon for mindre erklæringer. Husk at slette vejledning og elementer, der ikke passer til den konkrete sag.

Ved Voldgiftsnævnet er der ikke skabelontvang, så skønsmænd, der allerede har udviklet gode koncepter for deres erklæringer, kan fortsætte med at anvende dem. Fordelen ved at anvende skabeloner er bl.a., at risiko for fejl og forglemmelser minimeres. Skabelonerne er levende dokumenter, så vi modtager gerne forslag til forbedringer.

Voldgiftsnævnet arbejder på at udvikle skabeloner og koncepter for andre forhold, herunder estimater og afregning med opdeling på sagens parter.

Se nærmere under nyt faneblad SKABELONER.

Digital evaluering

16.11.2018

Det er nu muligt at evaluere Voldgiftsnævnets sagsbehandling og skønsmændenes arbejde.

Der vil fremover blive sendt et link til et evalueringsskema med en e-mail efter afslutning af hver sag. Evalueringen sker i fortrolighed, evt. evaluerede får ikke konkret besked, og oplysningerne anvendes kun generelt af nævnet.

Til en start gennemføres en bred evaluering af alle nævnets opgaver, hvorfor det kan opleves som mange spørgsmål. Det er dog tanken, at der efter en periode evalueres på færre forhold. Med evalueringen kan nævnet opnå bedre viden om, hvor der er tilfredshed med nævnets arbejde, herunder skønsmændenes arbejde, og hvor der kan ske forbedringer.

Voldgiftsnævnet håber derfor, at dette tiltag vil blive vel modtaget.

Kontaktudvalg

08.11.2018

Danske Advokater og Voldgiftsnævnet har et velfungerende kontaktudvalg, hvor der drøftes aktuelle emner i forhold til Voldgiftsnævnets virke. Danske Advokaters medlemmer af udvalget er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Niels W. Kjærgaard, advokat Henning Moritzen og advokat Michael Melchior, der kan kontaktes om arbejdet i udvalget.

Der blev afholdt møde i udvalget den 14. september 2018, hvor en række udkast til nye VBA-regelsæt efter AB-18 blev drøftet, herunder om hurtig afgørelse. Samtlige regelsæt ventes vedtaget af nævnet i 2018. Både på mødet i år og tidligere år har der været fokus på årsager til, at sager om syn og skøn kan trække ud, herunder på grund af tvister om de stillede spørgsmål og bilag.

Kontaktudvalget vil blive inddraget i det kommende arbejde i nævnet med udarbejdelse af vejledninger, herunder om syn og skøn og hurtige afgørelser.

Ny kendelse vedr. MgO-plader

18.09.2018

Den 14. september 2018 afsagde voldgiftsretten en ny principiel kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2018

Voldgiftsnævnet holder lukket den 10. og 11. september 2018

04.09.2018

Voldgiftsnævnet arbejder for tiden på nye regelsæt og nye processer som led i implementeringen af AB-18. Som følge af et internt seminar om emnet holder Voldgiftsnævnet lukket den 10. og 11. september 2018.
I hastesager kan vi kontaktes på tlf. 2327 9847 (Lene Ahlmann-Ohlsen). Indgået post vil blive behandlet hurtigst muligt den 12. september 2018.
I forhold til AB-18 implementeringen vil der blive orienteret om nye tiltag, så snart det er muligt i løbet af efteråret.

Sagsbehandlingstider

30.08.2018

Både sagernes parter og Voldgiftsnævnet ønsker en så hurtig afslutning af sagerne som mulig – uden at det går ud over kvalitet, adgangen til at komme til orde og hensyn til praktiske udfordringer, som sygdom eller udfordringer med at finde materiale el.  Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at det er parternes sag, og accepterer som udgangspunkt udsættelser, når der er enighed mellem parterne, og også berosættelse på grund af forligsforhandlinger.

I 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 16,7 måneder for voldgiftssager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 18,5 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I en stor del af sagerne er der syn og skøn og adcitation, hvilket ofte påvirker sagsbehandlingstiden. Læs mere under fanebladet ”Statistik”.

En stadeforretning eller et haste syn og skøn kan iværksættes med få dages varsel. En skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og med indsigelser mod spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over længere tid.

Voldgiftsnævnet hører gerne, hvis der måtte opleves udfordringer i en sags fremme, således at dette kan håndteres eller forklares. Vi modtager også gerne tilbagemeldinger vedr. skønsmænd, dvs. både om kvalifikationer og overholdelse af tidsfrister.

Der er tekniske udfordringer med det elektroniske evalueringssystem, som nævnet har varslet komme, men vi håber at være klar i efteråret 2018. Der vil fremadrettet også kunne gives tilbagemeldinger gennem denne evaluering i de enkelte sagstyper.

Byggemediator

28.08.2018

For at blive optaget som mediator hos Voldgiftsnævnet forudsættes en uddannelse som mediator og praktisk erfaring med mediation, ligesom nævnet vurderer, om den enkelte mediator skønnes egnet til opgaven hos Voldgiftsnævnet. Der vil fremadrettet blive holdt møder med byggemediatorer og udarbejdet materiale for at orientere mere om processer mv. og skabe dialog og vidensdeling om den gode mediation med gode resultater til følge.

Herudover er det en forudsætning, at mediator har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

I efteråret er der opstart af den næste mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter, ’Mediatoruddannelse – Byg’, der udbydes af Danske Advokater. Uddannelsen er ikke kun rettet mod advokater, men også mod andre jurister, arkitekter, ingeniører og andre personer med fagteknisk baggrund. Se nærmere på dette link: <a href=”https://voldgift.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Mediatoruddannelse-1.htm”>Mediatoruddannelse</a>

Om mediation ved Voldgiftsnævnet

02.07.2018

AB-18 introducerer mediation og mægling som en del af AB-systemet.  

Voldgiftsnævnet har tilbudt mediation og mægling siden 2004. Interessen for denne type konflikthåndtering er øget – i 2017 indgik der hele 15 sager mod 3 sager i 2016.  

Forskellen mellem mediation og mægling ved Voldgiftsnævnet er, at mediator bistår parterne med selv at nå en løsning af tvisten, hvor processen bl.a. kan medvirke til at genetablere et forlist samarbejde. Mediator kan f.eks. ikke vejlede parterne eller komme med forligsforslag. Mægleren er derimod ikke afskåret fra at komme med forligsforslag.     

Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere.  

Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at de mediatorer, der anvendes, har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

 Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet vil fremadrettet samarbejde for at sikre, at både mediatorer og mæglere videreuddannes, at der skabes vidensdeling og indsamling af oplysninger om effekten af disse tvisteløsningsformer inden for byggeriet og i forhold til generel information.   

AB-18 er offentliggjort

21.06.2018

I dag er det nye AB-system offentliggjort. AB-udvalget er enigt om systemet og anbefaler det anvendt fra 1. januar 2019. Det nye system omfatter:

 • AB 18, der erstatter AB 92
 • ABR 18, der erstatter ABR 89
 • ABT 18, der erstatter ABT 93
 • Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter
 • AB Forenklet
 • ABR Forenklet

Det fremgår, at AB-udvalget ønsker, at tvisteløsning i bygge- og anlægsbranchen fortsat skal forankres i Voldgiftsnævnet.

Der indføres nye og hurtigere processer for tvistehåndtering i AB-18, herunder gennem hurtig afgørelse, mediation og mægling samt forenklet voldgift.

Voldgiftsnævnet er klar til at løfte disse opgaver og er påbegyndt revision og tilpasning af  procesreglerne ved nævnet, således at disse kan foreligge i løbet af efteråret 2018.

AB-18 dokumenterne er offentliggjort i en betænkning, som kan hentes på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, jf. linket nedenfor.

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/06/Det-nye-AB-system-offentliggores-i-dag.aspx

Det vil være muligt at købe en trykt udgave af betænkningen via Rosendahls boghandel fra primo juli 2018.

Dødsfald

03.04.2018

Voldgiftsnævnet har mistet en tro væbner. Chefkonsulent Per Helwigh er gået bort den 31. marts 2018 efter to års kamp mod cancer. I 1980 startede Per sin karriere som jurist i Voldgiftsnævnet, hvor han også fungerede som sekretariatschef fra 1998-2013. Per elskede sit arbejde og ønskede at bistå nævnet til det sidste.

Pers store faglige interesser var entrepriseretten, voldgift og syn og skøn. Han har bistået som jurist i et utal af sager, ligesom han har undervist skønsmænd og deltaget i ledelsen af et entrepriseretligt netværk. Per vil blive husket for sin store viden og sit store engagement på området. Han har gjort en forskel for konflikthåndteringen i bygge-og anlægsbranchen.

Per var som person meget venlig, hjælpsom og vellidt – han vil være savnet. Tankerne går til Pers familie.          

Bisættelse finder sted fredag den 6. april 2018, kl. 15.00, i Særslev Kirke, 4460 Snertinge.

Efter Pers ønske bedes ”End Polio Now” støttet i stedet for en evt. krans – 4398 4398213599 mrk. Per Helwigh  

Med venlig hilsen

Bo Kobber Petersen
Bestyrelsesformand for Voldgiftsnævnet

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

 

09.11.2017

Den 15. november 2017 lægger Voldgiftsnævnet lokaler til det første processpil vedrørende entrepriseret. Jurastuderende fra Københavns og Aarhus Universiteter har i fire hold forberedt en case, som skal procederes over for en voldgiftsret.
Voldgiftsnævnet ser frem til en spændende og lærerig dag for studerende med særlig interesse inden for byggeri og anlæg.
Processpillet er udviklet i et samarbejde mellem Molt Wengel, MT Højgaard og Dansk Byggeri.

Møder for skønsmænd

14.07.2017

Den 11. september 2017 kl. 15-17 afholdes intromøde for nye skønsmænd. Der vil være en gennemgang af rammen for skønsmænds arbejde. Mødet afholdes i Voldgiftsnævnets lokaler på Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Den 4. oktober 2017 kl. 15-17 afholdes det årlige møde for skønsmænd generelt. Der gennemgås nye tiltag og sparres om udfordringer i skønsmænds virke. Mødet afholdes på Radisson Blu Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding hos voldgift@voldgift.dk. Husk at mærke tilmelding intromøde den 11.9.2017 eller årligt møde 4.10.2017. Møderne er kun for skønsmænd, der er aktive for nævnet, og der er begrænsede pladser. Tilmelding er gratis.

Kendelse vedr. MgO-plader

29.06.2017

Den 21. juni 2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i prøvesagen om MgO-plader.

Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse vedr. MgO-plader

Huskeliste for skønsmænd

28.06.2017

Det er ikke alene afgørende, at skønsmænds faglighed er i top, men også at processerne er i orden. Derfor har Voldgiftsnævnet udarbejdet denne huskeliste til nye skønsmænd som et supplement til de regler og vejledninger, som skønsmænd i øvrigt arbejder efter. Huskelisten kan dog også være til nytte for mere garvede skønsmænd.
Huskeliste for skønsmænd