Nyheder

Ny dom fra Højesteret om syn og skøn

05.10.2021

Højesteret har den 1. oktober 2021 afsagt en dom, hvor det er slået fast, at syn og skøn, der udmeldes af Voldgiftsnævnet, ikke er omfattet af voldgiftsloven. Sagen vedrørte syn og skøn i en såkaldt A-sag.

Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside.

De afgørelser, som Voldgiftsnævnet træffer i sager om syn og skøn, kan således ikke indbringes for de civile domstole efter voldgiftsloven, hvilket tilsvarende gælder, når der efter parternes ønske er udmeldt en dommer til at træffe afgørelsen på vegne af Voldgiftsnævnet. Dommen betyder bl.a., at Voldgiftsnævnet kan fortsætte sin forvaltning af sager om syn og skøn som hidtil. Måtte en part f.eks. være uenig i en afgørelse fra Voldgiftsnævnet om, at en skønsmand findes faglig kompetent og habil, vil dette også som hidtil kunne gøres gældende under en evt. efterfølgende voldgiftssag.

Voldgiftsnævnet lukker kl. 12.00

01.10.2021

Da Voldgiftsnævnets IT-system skal opdateres, har nævnet ikke adgang til sit sagsbehandlingssystem fra kl. 12.00 i dag – den 1. oktober 2021. Der er fortsat adgang til at sende e-mails til Voldgiftsnævnets e-postkasse, ligesom nævnet kan læse e-mails.

Efter kl. 12.00 behandles alene hastende sager, hvorfor det venligst bedes angivet, hvis der er tale om en hastesag. Ved hastende henvendelser eller spørgsmål kan nævnet desuden kontaktes på vagttelefon 2327 9847.

Falske e-mails i nævnets sager

27.09.2021

Der er falske e-mails i omløb i en række konkrete sager ved Voldgiftsnævnet. De pågældende e-mails fremstår som sendt fra en part på sagen, hvor der i et lidt usædvanligt sprogbrug opfordres til at klikke på et meget langt link.

Hvis en sådan e-mail modtages, skal der naturligvis IKKE klikkes på linket. Kendetegnene er, at der i alle sager er henvist til en e-mail fra Voldgiftsnævnet fra foråret/sommeren 2021.

Mange vil ikke modtage disse e-mails, da de ofte vil blive forhindret af antivirusprogrammer med årsag som ”Malware”.

Voldgiftsnævnet har identificeret, hvilke sager der er tale om, og årsagen hertil. Bruddet er ikke sket i Voldgiftsnævnet IT-system, men hos en bruger af nævnet. Årsagen er lukket, og sagen er meldt  til Datatilsynet.

Kontakt venligst Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen ved spørgsmål eller bemærkninger på tlf. 2327 9847 eller DPO, jurist Lea Husted Petersen på tlf. 3336 9859.

Ændrede evalueringer

08.06.2021

Voldgiftsnævnets evalueringsskema er ændret og begrænset til nogle få, men vigtige spørgsmål. Vi håber, det vil højne besvarelsesprocenten. Skemaet, der modtages med e-mail ved sagens afslutning, kan fremover som udgangspunkt besvares på ganske få minutter.

I mere end et år er Voldgiftsnævnet efter afslutning af sagerne blevet evalueret på en skala fra 1-5, hvor den generelle tilfredshed med Voldgiftsnævnet er mellem 4,1 – 4,4 i sager om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning (A-, C-, og G- sager). Der er bl.a. målt på tilfredsheden med nævnets sagsbehandlingstid, herunder ved sagsoprettelsen, den løbende fristhåndtering, berammelsesfasen og arbejdet med økonomistyring. Den generelle tendens er, at langt de fleste enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens mellem 7-9 %  er meget utilfredse eller utilfredse.

I voldgiftssagerne ligger tilfredsheden med voldgiftsretternes håndtering af sagerne på 4,5. I sager om syn og skøn er tilfredsheden med skønsmændenes arbejde og kvalifikationer på henholdsvis 4,2 og 4,3. Tilfredsheden med de sagkyndiges arbejde og kvalifikationer er på hhv. 4,1 og 4,3.

Øvrige sagstyper, herunder mediation og mægling, har en så lav svarprocent, at der ikke er grundlag for at udlede generelle tendenser.

Voldgiftsnævnet følger op på evalueringerne generelt og anvender svarene til brug for kvalitetssikring, idet evalueringerne bl.a. kan indgå som led i egentlige klagesager og tiltag til forbedringer.

Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler: ”Vi er glade for de mange svar og nyttige bemærkninger, der er kommet. Der synes overordnet set at være tilfredshed med nævnets arbejde og kvaliteten af det arbejde, som f.eks. skønsmændene udfører. Vi er opmærksomme på, at der trods det fine niveau i evalueringerne stadig er et lille stykke vej – fra godt 4 til 5 – dvs. til fuld tilfredshed fra alle brugere, og at der i nogle sager ikke er svaret. Derfor fortsætter vi det igangsatte arbejde med at udbygge kvaliteten af nævnets arbejde, hvilket sker gennem øgede krav til uddannelse og erfaring, dialog, vejledning og opfølgning på situationer, der kunne og burde have været håndteret mere professionelt. Omvendt har vi også blik for, at sagerne ved nævnet kan være meget konfliktfyldte og komplicerede, hvorfor vi ved, at de mange fagfolk og dommere, vi trækker på i det daglige, generelt er virkelig dygtige og udfører et vanskeligt og professionelt stykke arbejde for bygge- og anlægsbranchen. En generel tilfredshed i den høje ende af skalaen må siges at bestyrke dette.

IT-problemer

21.05.2021

Voldgiftsnævnet har IT-problemer, hvorfor der kan opleves en længere svartid og sagsbehandlingstid end normalt. Vi forventer, at det løses over de kommende dage.

Vi kan fortsat kontaktes telefonisk, hvis der er sager, der haster.

God pinse.

 

God Kristi himmelfartsdag

12.05.2021

Voldgiftsnævnet holder lukket Kristi himmelfartsdag og dagen efter, dvs. også fredag den 14. maj 2021. I hastesager kan vi kontaktes på tlf. nr. 40 46 38 48.

Dygtig piccoline/piccolo søges

07.05.2021

Voldgiftsnævnet søger en positiv, engageret og kvik piccoline/piccolo, der kan starte arbejdet efter sommerferien.

Læs nærmere i opslaget nedenfor og del gerne!
Opslag piccoline – piccolo til VBA

Nyt om møder ved VBA og COVID-19

22.04.2021

Der er sket justeringer i myndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder at afstandskravet er sat ned til 1 meter, dog når muligt, og når der er særlig risiko for smitte, fortsat 2 meter.

Denne ændring gælder også for aktiviteter under Voldgiftsnævnet, f.eks. ved møder i voldgiftssager, mediations- og mæglingssager eller møder i forbindelse med syn og skøn mv. Voldgiftsnævnet opretholder kravet om fysiske barrierer i form af skærme af plastik som et alternativ i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Herudover er de gældende retningslinjer om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 stort set uændrede. Se nederst efter denne nyhed.

Møder i Voldgiftsnævnets regi gennemføres således som udgangspunkt, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og der tages stilling fra sag til sag – fra møde til møde. Det vil være voldgiftsrettens formand, mediator eller skønsmanden mfl., der efter inddragelse af parterne beslutter, hvorvidt mødet kan gennemføres forsvarligt. Der vil i konkrete tilfælde kunne stilles krav om brug af mundbind eller visir under hele mødet, f.eks. ved korte skønsforretninger, eller krav om – og ikke alene opfordring til – forudgående test.

Der er ikke begrænsninger i antallet af mødedeltagere i sager ved Voldgiftsnævnet. Der opfordres dog fortsat til, at parterne overvejer, hvorvidt det er muligt at begrænse antallet af deltagere eller delvist at anvende digitale løsninger. Det er således muligt at være over 10 mødedeltagere, men det skal sikres, at anvendte lokaler er rummelige, at der ved længerevarende møder luftes ud, og at krav til afstand og afspritning mv. fortsat overholdes.

I forhold til skønsforretninger er der opnået god erfaring med at gennemføre skønsmødet – helt eller delvist – via f.eks. Teams, at antallet af deltagere til besigtigelsen begrænses eller deltagelsen koordineres – evt. kombineret med videooptagelse.
Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 21.4.2021

Ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet

17.03.2021

Der indføres pr. 1. april 2021 nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.

Det er Voldgiftsnævnets ønske – hvor muligt – at skabe en reduktion i priserne. Evt. prisreduktion gælder for alle sager uanset tidspunktet for sagens anlæg.

I voldgiftssagerne nedsættes gebyret til 3.000 kr., og der gives nu mulighed for prisreduktion i alle forligte voldgiftssager og ikke alene i de helt store sager. Hertil kommer, at den samlede honorarpulje nedsættes med op til 20 % i de større voldgiftssager.

Honorarer søges i vidt omfang samordnet med mere faste takster i de mindre enedommersager, opmandssager, mediations- og mæglingssager. Taksterne er et udgangspunkt og kan nedsættes eller forøges, hvis sagens karakter og varighed tilsiger det, jf. kriterierne i vejledningen om honorarer.

Prisen for lokaleleje i Voldgiftsnævnet nedsættes.

Læs mere om den nye prispolitik i det korte resume nedenfor og i vejledningerne. Vejledningerne sammenfatter og erstatter tidligere vejledninger.
Nyhed om ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. april 2021
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021
Skema over gebyr afgift og tillæg april 2021

Statut 2020

27.01.2021

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget en ny statut (Statut 2020), der træder i kraft den 1. februar 2021. Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ændringerne er bl.a. sket i lyset af AB-18 og vedrører primært sammensætningen af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der i højere grad afspejler sammensætningen af AB-udvalget. TEKNIQ Arbejdsgiverne og KL/Danske Regioner (delt plads) får dermed sæde i bestyrelsen, ligesom der er taget højde for Dansk Byggeris fusion med DI. Der er desuden sket en ændring i udpegningsprocessen for bestyrelsesmedlemmer og en justering af formandens valgperiode, jf. nærmere § 3.

Der er foretaget en række øvrige justeringer, herunder en præcisering af Voldgiftsnævnets navn og kaldenavne i § 1 og tilføjelser til §§ 5 og 6.

Statut 2020 kan læses nedenfor.

Voldgiftsnævnets statut 2020

Nyt fra VBA om COVID-19

20.01.2021

Voldgiftsnævnet skal opfordre til, at alle, der skal deltage i møder eller skønsforretninger mv. i Voldgiftsnævnets regi, forinden lader sig teste. Det er frivilligt og ikke et formelt krav. Der kan anvendes enten PCR-test eller antigentest (hurtigtest). Har man symptomer på COVID-19 eller været i nær kontakt til en smittet, bør der altid anvendes en PCR-test.

Den skærpede situation i Danmark har medført, at en række voldgiftssager og skønsforretninger mv. har måttet aflyses. Andre møder er dog efter en forudgående dialog om mulige løsninger gennemført eller fastholdt, idet det er fundet at kunne ske på en både sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

Skønsforretninger er f.eks. gennemført ved afholdelse af møde over Teams, mens alene et mindre antal har deltaget i selve besigtigelsen. Ved andre møder er lokaliteten ændret til større lokaler, og korte møder er gennemført ved brug af mundbind eller visir. Der stilles i alle tilfælde krav om afstand på 2 meter eller fysisk afskærmning, f.eks. ved plexiglas. Møder, der har været planlagt længe, er blevet fastholdt, mens det i andre sager er fundet uproblematisk at udskyde mødet.      

Udgangspunktet er således fortsat, at der fra sag til sag – fra møde til møde – sikres klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kunne begrænses, eller om der – helt eller delvist – kunne anvendes digitale mødeformer. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne eller skønsmanden mfl. fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 21.1.2021

Skærpede COVID-19 restriktioner

06.01.2021

Der er i Danmark sket en alvorlig skærpelse af tiltagene til bekæmpelse af spredning af COVID-19 og den nye engelske virusvariant.

Det er afgørende for Voldgiftsnævnet, at nævnet gør, hvad det kan, for at bidrage til ikke at udsætte nævnets brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko.

Det er også afgørende, at de sager, der behandles ved Voldgiftsnævnet, dvs. voldgiftssager, mediationer og skønsforretninger mv., kan gennemføres med henblik på, at parterne kan få afklaret deres retlige situation. Voldgiftsnævnets møder mv. er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, idet de er at sidestille med de retsmøder mv., der afholdes ved de danske domstole. Begrænsningen til 5 personer gælder således ikke for Voldgiftsnævnets aktiviteter.

Voldgiftsnævnet skal dog indskærpe behovet for, at der fra sag til sag – fra møde til møde – sikres klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kunne begrænses, eller om der – helt eller delvist – kunne anvendes digitale mødeformer, f.eks. Teams eller telefonmøder. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne eller skønsmanden mfl. fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Der skal ved møder være en afstand på 2 meter mellem deltagerne og de øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger skal overholdes, herunder afspritning og udluftning. Der kan stilles krav, at der bæres mundbind eller visir, f.eks. ved skønsforretninger, og at talere sidder frem for at stå.  

Voldgiftsnævnet, mediatorerne, skønsmændene mv. skal inden møderne have oplyst antallet af mødedeltagere med henblik på at kunne tilrettelægge mødernes lokalitet, lokalernes størrelse og lokalitet mv.

Hvis der er spørgsmål eller udfordringer i de enkelte sager, bedes Voldgiftsnævnet kontaktet.  

Nyt om hurtige afgørelser

18.11.2020

Der er siden den 1. januar 2019 anlagt 19 sager om hurtig afgørelse efter AB-18. Også kaldet opmandsafgørelser.

De sager, der er afsluttet med en afgørelse, er gennemført hurtigt, dvs. inden for 6-7 uger.

Der er stor generel interesse for denne nye sagstype, hvorfor nævnet har udarbejdet et praksisnotat vedr. de mere processuelle spørgsmål i sagerne. Notatet vil løbende blive opdateret, ligesom der fra nævnets side arbejdes på en generel vejledning om hurtige afgørelser.

De hurtige afgørelser offentliggøres som udgangspunkt ikke i anonymiseret form, da de ofte vil være meget konkrete og kortfattede i deres indhold.

Læs Voldgiftsnævnets praksisnotat nedenfor.

Praksisnotat vedr. hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet

Øget fokus på kvalitet i syn og skøn

12.11.2020

Det er afgørende, at skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er kompetente, har stor faglig indsigt og erfaring. De skal desuden agere professionelt under den helt særlige ramme, der gælder for en skønsmands arbejde. 

Derfor er der igangsat et nyt projekt med fokus på skønsmændenes arbejde.  

Dette sker både for at evaluere hele processen, at få faktuel og opdateret viden om de forhold, som skønsmændene arbejder under og for dermed bedre at kunne understøtte rammen fra nævnets side. 

Projekt om øget fokus på kvalitet i syn og skøn

Ændringer ved møder i Voldgiftsnævnet

04.11.2020

Det er nu muligt at gennemføre møder med flere end 10 mødedeltagere ved Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsnævnet har netop opnået en afklaring af fortolkningen af forsamlingsbekendtgørelsen, der betyder, at Voldgiftsnævnets møder findes at være at sidestille med møder ved domstolene.

Det betyder, at bekendtgørelsen og dermed forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder for nævnet. Dette gælder ved møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter, f.eks. hoteller og konferencecentre, og ved skønsforretninger mv. Der opfordres dog fortsat til at begrænse antallet af deltagere.

Øvrige regler og retningslinjer i relation til COVID-19 ad afstandskrav m.m. vil naturligvis fortsat blive overholdt.

Læs nærmere i notatet nedenfor om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 som revideret dags dato.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 4.11.2020

Skærpede tiltag på grund af COVID-19

25.10.2020

Statsministeren har den 23. oktober 2020 oplyst om en yderligere skærpelse af retningslinjerne som følge af COVID-19-smitteudviklingen i Danmark.

For Voldgiftsnævnet medfører dette bl.a., at antallet af mødedeltagere ved møder i Voldgiftsnævnets regi pr. 26. oktober 2020 begrænses til 10 deltagere. Det gælder møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter og ved skønsforretninger mv. Desuden er der krav om anvendelse af mundbind på offentlige områder, f.eks. uden for mødelokaler.

Ved behov for deltagelse af mere end 10 personer, herunder på grund af mange parter, vidneforklaringer eller afhjemling af skønsmænd, vil det skulle aftales på forhånd, hvordan gennemførelse af mødet evt. fortsat kan ske med respekt for forsamlingsforbuddet. For eksempel kan anvendelse af digitale muligheder eller forskudt mødedeltagelse aftales.

I forhold til allerede berammede møder vil nævnet forud for de konkrete møder være i dialog med voldgiftsretterne, mediatorerne mfl. og advokaterne i sagerne om mødernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af digitale kommunikationsmidler. Hvis en part ikke er repræsenteret ved advokat, kontaktes den pågældende direkte.

Skønsmænd og sagkyndige mfl. vil tilsvarende skulle gøre det samme.

Øvrige foranstaltninger vedr. rengøring, afspritning og afstand mv. fastholdes naturligvis.

For nærmere information henvises til Voldgiftsnævnets notat om håndtering af møder under COVID-19 og vejledning for afholdelse af digitale møder nedenfor – begge opdaterede den 24. oktober 2020. Voldgiftsnævnet kan desuden kontaktes ved e-mail voldgift@voldgift.dk eller telefon 33 13 37 00.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 24.10.2020
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet oktober 2020

Anvend mediation – uden omkostninger

11.08.2020

Voldgiftsnævnets brugere har nu mulighed for at deltage i et spændende projekt, hvor der gives adgang til at få 20 tvister håndteret gennem mediation ganske gratis. Dette sker for at øge branchens kendskab til mediation og for at opnå og dele gode erfaringer med mediation helt generelt. Den enkelte tvist behandles naturligvis i fortrolighed. Projektet er udarbejdet af Mediationsinstituttet i samarbejde med DI og Dansk Byggeri. Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage i projektet gennem Voldgiftsnævnet, herunder som led i AB-18, eller fordi parterne ønsker nævnets bistand, vil mediationen foregå i Voldgiftsnævnets regi og følge nævnets Regler for mediation og mægling 2018. Som led i projektet vil en neutral og upartisk mediator blive udvalgt i samarbejde med Mediationsinstituttet, og det vil – som nævnets regler tilsiger – blive sikret, at mediator har solidt kendskab til entreprisesager. Der vil være observatører til stede under mediationen, og man vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Projektet dækker udgifter til gebyr, serviceafgift og honorar, men ikke parternes egne omkostninger f.eks. til advokat.

Initiativet er baseret på en for nyligt aftalt ramme for samarbejdsområder mellem Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet. Der samarbejdes bl.a. om vidensindsamling vedrørende anvendelse af mediation i bygge – og anlægsbranchen, uddannelse og kvalitetssikring af mediatorer og generel udbredelse af viden om mediation i Danmark.

Ønsker du flere oplysninger eller at ansøge om at deltage i projektet, kan der rettes henvendelse til voldgift@voldgift.dk, ligesom vi kan kontaktes på telefonnr. 33 13 37 00.

Mulighed for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet

De mest anvendte muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet er syn og skøn og voldgift.

Opmærksomheden henledes på, at parterne efter 2018-procesreglerne kan anvende andre muligheder som mediation, mægling og hurtig afgørelse ved en opmand.

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan anvendes, hvis parterne har aftalt AB-18 eller i øvrigt aftaler det – også  efter en kontrakts indgåelse. Mulighederne er meget anvendelige også ved tvister undervejs i byggeriet, de er billigere og kan hurtigt afsluttes, dvs. inden for 1 måned.

Læs nærmere på hjemmesiden under ”Sagstyper”, kontakt Voldgiftsnævnets jurister på tlf. 33 13 37 00 eller skriv til voldgift@voldgift.dk, hvis der ønskes mere information.

Se i øvrigt nyhed om et særligt projekt vedrørende mediation.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur. og fagteknisk studerende

06.07.2020

Se opslagene nedenfor:
Opslag stud.jur.
Opslag fagteknisk studerende

Referat af dialogmøde for skønsmænd

12.06.2020

Den 26. maj blev der afholdt det første on-line dialogmøde i Voldgiftsnævnet med deltagelse af 25 skønsmænd.

Ud over gode drøftelser og udveksling af erfaringer med håndtering af skønsforretninger i en coronatid var der sidste nyt fra nævnet mv.

Læs referatet her.

Møder ved Voldgiftsnævnet

08.06.2020

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer, hvilket indebærer, at mødeafholdelse i Voldgiftsnævnet fremadrettet kan ske under sædvanlige rammer.

Voldgiftsnævnets notat af 27. april 2020 om håndtering af fysiske møder under COVID-19 er således ikke længere gældende i sin fulde form. Voldgiftsnævnet vil naturligvis fortsat sikre, at møderne afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt – uanset om de afholdes i nævnets lokaler eller ved brug af eksterne faciliteter. Der holdes fortsat minimum 1 m. afstand mellem alle mødedeltageres stole, der vil være adgang til håndsprit og der er høje hygiejniske standarder gennem rengøring, afspritning og udluftning.

Sundhedsmyndighedernes og de i mødelokalerne opsatte anvisninger skal følges.

Der vil ikke længere være en forudgående dialog i sagerne om antallet af mødedeltagere, da det vil blive sikret, at mødelokaler har en størrelse, der kan rumme et sædvanligt antal deltagere. Hvert mødelokale vil have en anvisning om det maksimale antal personer i lokalet.

Mødedeltagere, der er smittede eller har symptomer, skal ikke møde i voldgiftsretten eller i andre møder ved Voldgiftsnævnet. I så fald må der være en forudgående dialog om evt. aflysning eller anvendelse af digitale muligheder for disse personer om muligt.

Voldgiftsnævnet søger faglig stærk jurist

Voldgiftsnævnet søger en dygtig jurist til tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet. Der søges en jurist med erfaring med entrepriseretten og/eller erfaring med processtyring og juridiske afgørelser, f.eks. fra et advokatkontor, en virksomhed i branchen eller de danske domstole.

Læs mere her.

Fejl i nyhedsbrev

28.05.2020

Se venligst bort fra Voldgiftsnævnets netop udsendte nyhedsmail om coronavirus. Der er tale om en fejl.

Fysiske møder ved Voldgiftsnævnet

28.04.2020

Voldgiftsnævnet har nu fastlagt en nærmere ramme for håndtering af fysiske møder i Voldgiftsnævnet under Covid-19 og udarbejdet en vejledning for afholdelse af digitale møder (helt eller delvist).

Det fremgår bl.a., at berammede møder i Voldgiftsnævnets regi fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der er angivet nærmere oplysninger om de sundhedsmæssige foranstaltninger, der er etableret. For eksempel er der alene adgang til et begrænset antal af mødedeltagere i Voldgiftsnævnets lokaler og krav til afstand, hvorfor der lægges op til, at antallet af deltagere efter behov søges begrænset. Hertil kommer, at der evt. kan anvendes digitale løsninger for nogle af mødets deltagere.

Tilsvarende retningslinjer gælder ved møder, der afholdes i eksterne konferencefaciliteter mv.

Forud for afholdelse af et møde vil parterne blive inddraget i den nærmere tilrettelæggelse.

Notaterne kan læses nedenfor.
Notat om håndtering af møder under COVID-19
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet

Anvend mediation – uden omkostninger

27.04.2020

Voldgiftsnævnets brugere har nu mulighed for at deltage i et spændende projekt, hvor der gives adgang til at få 20 tvister håndteret gennem mediation ganske gratis. Dette sker for at øge branchens kendskab til mediation og for at opnå og dele gode erfaringer med mediation helt generelt. Den enkelte tvist behandles naturligvis i fortrolighed. Projektet er udarbejdet af Mediationsinstituttet i samarbejde med DI og Dansk Byggeri. Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage i projektet gennem Voldgiftsnævnet, herunder som led i AB-18, eller fordi parterne ønsker nævnets bistand, vil mediationen foregå i Voldgiftsnævnets regi og følge nævnets Regler for mediation og mægling 2018. Som led i projektet vil en neutral og upartisk mediator blive udvalgt i samarbejde med Mediationsinstituttet, og det vil – som nævnets regler tilsiger – blive sikret, at mediator har solidt kendskab til entreprisesager. Der vil være observatører til stede under mediationen, og man vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Projektet dækker udgifter til gebyr, serviceafgift og honorar, men ikke parternes egne omkostninger f.eks. til advokat.

Initiativet er baseret på en for nyligt aftalt ramme for samarbejdsområder mellem Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet. Der samarbejdes bl.a. om vidensindsamling vedrørende anvendelse af mediation i bygge – og anlægsbranchen, uddannelse og kvalitetssikring af mediatorer og generel udbredelse af viden om mediation i Danmark.

Ønsker du flere oplysninger eller at ansøge om at deltage i projektet, kan der rettes henvendelse til voldgift@voldgift.dk, ligesom vi kan kontaktes på telefonnr. 33 13 37 00.

Muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet

De mest anvendte muligheder for konfliktløsning ved Voldgiftsnævnet er syn og skøn og voldgift.

Opmærksomheden henledes på, at parterne efter 2018-procesreglerne kan anvende andre muligheder som mediation, mægling og hurtig afgørelse ved en opmand.

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan anvendes, hvis parterne har aftalt AB-18 eller i øvrigt aftaler det – også  efter en kontrakts indgåelse. Mulighederne er meget anvendelige også ved tvister undervejs i byggeriet, de er billigere og kan hurtigt afsluttes, dvs. inden for 1 måned.

Læs nærmere på hjemmesiden under ”Sagstyper”, kontakt Voldgiftsnævnets jurister på tlf. 33 13 37 00 eller skriv til voldgift@voldgift.dk, hvis der ønskes mere information.

Se i øvrigt nyhed om et særligt projekt vedrørende mediation.

Møder ved Voldgiftsnævnet mv.

17.04.2020

Voldgiftsnævnet stiler mod, at møder fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der vil derfor fortsat i den kommende tid være en dialog med voldgiftsretterne og parterne om sagernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af videokonferencer mv. Såfremt der måtte være sygdom eller konkrete sundhedsmæssige bekymringer, skal det naturligvis meddeles i den enkelte sag. Tilsvarende tilgang anvendes ved andre møder, f.eks. mediationsmøder.

Der arbejdes på en vejledning for den praktiske håndtering af hel/delvis anvendelse af digitale løsninger ved mødeafholdelse.

Denne tilgang sker bl.a. i lyset af, at Danmarks Domstole d.d. har meddelt, at man gradvist genåbner fra den 27. april 2020. Det er af Danmarks Domstole anført, at retterne i første omgang vil have fokus på genoptagelsen af afviklingen af straffesager og civile sager, herunder familieretsager, og at retterne derefter vil fokusere på at genoptage afviklingen af resten af sagerne i takt med, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen vil ske under hensyn til smitterisiko, sagernes væsentlighed og retternes kapacitet mv.

Siden nedlukningen af Danmark har målet for Voldgiftsnævnet været at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer situationen indebar. Det er i et vist omfang lykkedes. Skriftveksling og proceshåndtering af sagerne er mere eller mindre fortsat på sædvanlig vis.

Der er modtaget nye voldgiftssager på stort set samme niveau som tilsvarende periode i 2019 (ekskl. påske), dvs. godt 30 sager. Derimod er antallet af nye sager om syn og skøn faldet, idet der er modtaget 16 nye sager mod 26 nye sager i samme periode i 2019 (ekskl. påske).

Det har i nedlukningsperioden været drøftet med voldgiftsretterne, skønsmændene, de sagkyndige, mediatorerne mfl. og sagens parter, hvorledes berammede møder og skønsforretninger mv. eventuelt kunne gennemføres på forsvarlig vis med respekt for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Situationen har således medført anvendelse af alternative metoder, f.eks. gennemførelse af skønsmøder ved videokonference, telefonmøde eller med få deltagere udenfor, dette kombineret med skønsmandens efterfølgende besigtigelse med ganske få deltagere og evt. videooptagelser.

Der har alene været gennemført ganske få øvrige møder, herunder hovedforhandlinger i voldgiftssager. Langt de fleste møder er efter parternes ønske aflyst og udskudt. De få voldgiftssager, der har været gennemført, har fundet sted i nævnets store lokaler med behørig afstand mellem et begrænset antal deltagere og været kombineret med anvendelse af videokonferencer med vidner eller telefonafhøringer mv. I 31 sager er hovedforhandlinger blevet aflyst og er enten omberammede eller under omberammelse.

Voldgiftsnævnets personale varetager fortsat opgaverne primært fra hjemmearbejdspladser, men der er enkelte medarbejdere fysisk til stede i sekretariatet.

Voldgiftsnævnet vil fortsat i en periode forlænge frister for visse depotindbetalinger, idet sædvanlige frister for depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, dog fastholdes.

Nyt fra Voldgiftsnævnet

17.03.2020

Der er med sagernes parter og voldgiftsretterne fastlagt en proces i alle berammede voldgiftssager frem til 27. marts 2020.

Voldgiftsnævnet er pt. i dialog med sagens parter i alle berammede voldgiftssager i uge 14, dvs. fra den 30. marts til 3. april 2020, vedr. omberammelse eller fastlæggelse af evt. alternative løsninger. Voldgiftsnævnet vender tilbage vedrørende de voldgiftssager, der er berammet efter påske, dvs. fra den 14. april 2020 og frem, idet det må afvente situationens udvikling.   

Alle andre aftalte møder, herunder skønsforretninger, besigtigelser ved sagkyndig beslutning, mediationsmøder mv., håndteres konkret af skønsmanden, den sagkyndige og mediator mfl. Visse møder kan afholdes, andre må aflyses afhængigt af den konkrete situation. Voldgiftsnævnet bistår gerne i processen, herunder vedrørende eventuelle alternative løsninger. Skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere mfl. vil snarest modtage særskilt information om situationen.   

Voldgiftsnævnets personale varetager som udgangspunkt opgaverne fra hjemmearbejdspladser. Vi fortsætter således sagsbehandlingen, håndterer sagsgangene, fastsætter frister mv. Såfremt der grundet den nuværende situation er behov for længere frister eller lignende, bedes det meddelt i de konkrete sager.

Der vil desuden ske en forlængelse af frister for visse depotindbetalinger, dog således at depoter, der stilles som sikkerhed for udført, akut eller aktuelt arbejde, fastholdes.

Målet for Voldgiftsnævnet er at sikre en så normal fremdrift i sagerne som muligt – trods de mange udfordringer den nuværende situation indebærer.

Corona – nyt

12.03.2020

Voldgiftsnævnet vil i alle berammede sager frem til 27. marts 2020 tage kontakt til voldgiftsretterne og parterne i forhold til drøftelse af eventuel omberammelse af den mundtlige forhandling eller evt. alternative foranstaltninger.

Voldgiftsnævnet opfordrer skønsmænd m.fl. til at tage kontakt til sagens parter og Voldgiftsnævnet i forhold til berammede skønsforretninger mv. Der kan være behov for at fastholde gennemførelsen i visse hastende tilfælde, ligesom der vil kunne tænkes i alternative løsninger.

Voldgiftsnævnet fortsætter den almindelige sagshåndtering, idet arbejde kan foregå digitalt og fra hjemmearbejdspladser. Voldgiftsnævnets brugere bedes i sagerne oplyse, hvis der er udfordringer grundet den helt særlige situation Danmark står i lige nu.

Vi følger situationen nøje og vil løbende give yderligere information.

Nyt evalueringssystem i Voldgiftsnævnet

04.03.2020

Voldgiftsnævnet er netop gået i luften med et nyt og mere brugervenligt evalueringssystem.

Nævnets brugere får dermed bedre mulighed for at komme med tilbagemeldinger vedr. sagshåndteringen og skønsmænd m.fl. i alle sagstyper ved nævnet. Der arbejdes fortsat på en løsning vedr. evaluering af skønsmænd i sager, der verserer ved de civile domstole, dvs. B-sager, hvor nævnet alene stiller skønsmanden i forslag.

Det tidligere evalueringssystem har i en periode været ude af drift, hvorfor man kan opleve, at der spørges til evaluering i sager, der er lukket inden for det seneste halve år.

Kontakt sekretariatet for evt. generelle spørgsmål om evalueringen.

Møde i kontaktudvalget

03.03.2020

Kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet er nedsat med henblik på at sikre en god og åben dialog om nævnets arbejde.

På det seneste møde den 6. januar 2020 var der særlig fokus på sagsbehandlingstider og fristhåndtering, herunder i lyset af de nye bestemmelser i 2018 procesreglerne. Der var også en indgående drøftelse af forhold omkring syn og skøn, herunder om skønsmændenes arbejde og fremdrift i sagerne.

Referat fra kontaktudvalgsmødet kan læses her: Referat kontaktudvalg den 6. januar 2020

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

04.02.2020

Den 30. januar 2020 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse C-14106 og C-14238

Alsidig receptionist

24.01.2020

Voldgiftsnævnet søger en alsidig, positiv og imødekommende receptionist til at varetage en række vigtige funktioner i nævnets reception. Receptionistens opgaver er bredt favnende og består bl.a. i mødeopdækning, telefonomstilling, journalisering, kopiering og lettere sagsbehandling. Se stillingsopslag her.

Sagens omkostninger

21.01.2020

Det er nu muligt at anvende Voldgiftsnævnets omkostningsberegner også i de helt store voldgiftssager, dvs. op til 500 mio. kr. Prøv beregneren under fanebladet ”Sagsomkostninger”.

Beregningen er fortsat alene vejledende, da der kan være forhold, der tilsiger, at udgangspunktet fraviges, f.eks. sagens kompleksitet, hovedforhandlingens varighed, antallet af dommere mm. Dette gælder særligt honorarer i sager over 6 mio. kr. og serviceafgiften i sager over 30 mio. kr.  Det foreløbige depot fastsættes med udgangspunkt i beregneren, men justeres efter behov.

Sekretariatet kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

Procesregler på engelsk

11.12.2019

Husk at oplysninger om Voldgiftsnævnet også findes på engelsk. Her på hjemmesiden kan man skifte til engelsk ved at klikke på flaget i menulinjen.  Der kan man også finde de nye procesregler efter AB-18 på engelsk.     

Ny pjece med procesregler – også elektronisk

21.10.2019

Voldgiftsnævnet har udarbejdet en samlet og brugervenlig pjece med de nye procesregler i medfør af AB-18.

I pjecen findes også de ”gamle” procesregler i medfør af AB-92, da det vurderes nyttigt med en samling af alle regelsæt i en overgangsperiode, hvor begge aftalegrundlag anvendes.

Pjecen er gratis og kan afhentes hos Voldgiftsnævnet eller tilsendes efter anmodning gennem voldgift@voldgift.dk. Pjecen findes nu også i elektronisk udgave nedenfor.

Voldgiftsnævnet arbejder fortsat på oplysning og undervisning om de nye muligheder for tvistehåndtering i Voldgiftsnævnet, herunder mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Procesregler elektronisk udgave

Vejledning om mediation og mægling

02.10.2019

Voldgiftsnævnet deltog i går ved lanceringen af Værdibygs nye vejledning om mediation og mægling.

Vejledningen giver helt grundlæggende oplysninger om, hvad processen i AB-18 om forhandling, mediation og mægling indebærer, og om hvordan det foregår i praksis.

Vejledningen kan downloades her.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur.

08.09.2019

Som stud.jur. i Voldgiftsnævnet indgår du i det juridiske team og skal bistå med meget forskelligartede opgaver, herunder implementering af tvistebestemmelserne i AB-18. Du vil få stor indsigt i det entrepriseretlige område, særligt vedrørende syn og skøn og de procesretlige udfordringer i sagerne. Du vil også skulle tage bolden op efter vores tidligere stud.jur. vedr. etablering af en vidensdatabase med bl.a. kendelser og procesafgørelser.

Se nærmere om stillingen her.

Ny kendelse vedr. MgO-vindspærreplader

17.07.2019

Den 5. juli 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
C-14452 Kendelse af 5. juli 2019

Mentorordning for nye skønsmænd

28.06.2019

Voldgiftsnævnet vil gerne gøre opmærksom på sin mentorordning, hvor nye skønsmænd har mulighed for at supplere deres generelle viden om skønsmandsopgaven med konkret og praktisk erfaring. Dette sker bl.a. ved deltagelse i en skønsforretning med en mentor.

Voldgiftsnævnet opfordrer nye skønsmænd til at finde en mentor i eget netværk blandt erfarne skønsmænd eller via Voldgiftsnævnet.

Du kan rette henvendelse til Voldgiftsnævnets fagtekniske konsulent Lars Lundsgaard, hvis du ønsker at fungere som mentor eller har brug for en mentor.

Mentorordningen er et led i den generelle kvalitetssikring, der skal sikre og opretholde en høj standard for skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Herudover kan henvises til vejledninger, huskelisten og uddannelse/introduktionsmøder for nye skønsmænd.

Læs mere om ordningen nedenfor. Voldgiftsnævnets mentorordning

Mangeårig bestyrelsesformand takker af

03.06.2019

Efter 11 år er Bo Kobber Petersen grundet nyt arbejde udtrådt af Voldgiftsnævnets bestyrelse.  

Bo Kobber Petersen blev den 6. maj 2008 – som daværende kontorchef i Bygningsstyrelsen (nu) – udpeget af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (nu) som en af de offentlige bygherrer i bestyrelsen. Den 15. juni 2010 blev han valgt som formand for bestyrelsen og senere genvalgt.  

Bo Kobber Petersen har stået i spidsen for Voldgiftsnævnet i en periode, hvor nævnet har gennemgået store forandringer og modernisering. 

Direktør i Voldgiftsnævnet Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler:  

”Bo Kobber Petersen er en meget dygtig jurist og har været en formand med en særdeles god tæft for de mere strategiske og forretningsmæssige dele af bestyrelsens arbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Bo Kobber Petersen siden 2013 og være med til at udføre bestyrelsens mange gode ideer til at skabe et endnu bedre VBA.  

Voldgiftsnævnets bestyrelse har bedt mig udtrykke en stor tak til Bo Kobber Petersen for den ekstraordinære indsats. Han formåede at samle bestyrelsen om de nødvendige tiltag og var meget lydhør for andre medlemmers ønsker og input. Den egenskab skabte konsensus i en tid med store beslutninger, herunder i forhold til øget transparens gennem bl.a. en ny hjemmeside og vejledninger, mere digital sagsbehandling, AB-udvalgets arbejde, regelsæt som opfølgning på AB-18, ny prispolitik mv. Nævnet kan nu fokusere på implementeringen af AB-18 reglerne om tvisteløsning på et solidt grundlag og på øvrige justeringer i lyset af branchens løbende ønsker og behov.”  

Bo Kobber Petersen (Ejendomschef i Kriminalforsorgen) udtaler: 

”For mig har det været et privilegium at deltage i bestyrelsesarbejdet i Voldgiftnævnet, hvor jeg har haft fornøjelsen af et meget inspirerende samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne i sekretariatet og andre interessenter i forhold til Voldgiftnævnet. Det har været fantastisk spændende at følge den store aktivitet omkring Voldgiftnævnet og samtidig være med til at gennemføre en række store og vanskelige forandringer, som forhåbentlig vil gøre Voldgiftnævnet endnu bedre til at løse de mange opgaver.”             

Bo Kobber Petersen udtrådte den 1. maj 2019, og tidligere næstformand for Voldgiftsnævnets bestyrelse, specialkonsulent Vibeke Schiøler Sørensen, Vejdirektoratet, er herefter konstitueret som formand. Ny konstitution af Voldgiftsnævnets bestyrelse finder sted på førstkommende møde den 4. september 2019.

Voldgiftsnævnet søger faglig stærk jurist

29.05.2019

Vi søger en faglig stærk jurist med særlig interesse og viden inden for entrepriseretten, da en af vores dygtige jurister efter mange år i Voldgiftsnævnet har valgt at søge nye udfordringer.
Stillingsopslag jurist

Nye skabeloner

20.05.2019

Skønsmænd er forpligtet til at have et overblik over udgifter til syn og skøn og løbende oplyse Voldgiftsnævnet og parterne om evt. afvigelser i forhold til de indbetalte depoter eller tidligere estimater. Dette bør ske snarest muligt og senest i umiddelbar forlængelse af skønsforretningen for at give parterne vished om forventede udgifter til syn og skøn.  Voldgiftsnævnet regulerer i givet fald depotet og sikrer dermed parternes inddragelse og accept af ændringer i forventede omkostninger.

For at lette arbejdet for skønsmændene, skabe mere gennemsigtighed og korrekte beregninger af estimater og afregninger er der udarbejdet skabeloner til formålet. Skabelonerne er at finde under fanebladet “Skabeloner”.

Der foreligger således et større excel-ark, hvor skønsmanden kan holde styr på parter og alle udgifter i sager med mange parter og mange spørgsmål. Der foreligger desuden to mindre skabeloner, herunder i e-mailformat.

Endelig er der to skabeloner for skønsmandens faktura, således at de samme oplysninger indgår i fakturaen sammen med en kort specifikation af tidsforbruget. Det er vigtigt, at udgifter fordeles pr. part, der stiller spørgsmål, og at dette sker i angivelse af beløb inkl. moms og ikke blot som procentvise opgørelser.

Vær opmærksom på, at ordningen adskiller sig fra fremgangsmåden ved de civile domstole, hvor der ikke opkræves depot.

Ny kendelse vedr. MgO-plader

09.05.2019

Den 7. maj 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.

Kendelse vedr. MgO-plader

Ny kendelse vedr. MgO-plader 2019

02.05.2019

Den 30. april 2019 afsagde voldgiftsretten en ny kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2019

Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

26.04.2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.  

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd. 

Referat for dialogmødet kan ses nedenfor: Referat af dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019 i København

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019.

Tilmelding til mødet kan ske her: https://lnkd.in/dbxRZRz

Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

04.04.2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd.

Referat vil snarest blive tilgængeligt på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019. Tilmelding til mødet kan ske her.

Prisjustering pr. 1. januar 2019

21.12.2018

I forligte sager vil overgangen fra ½ serviceafgift til fuld serviceafgift fra den 1. januar 2019 ske fra modtagelse af duplik. Der sættes desuden et maksimum for såvel ½ serviceafgift og fuld serviceafgift ved forlig.

Prisen for lokaleleje nedsættes for alle sager fra den 1. januar 2019.   

Da AB-18 lægger op til hurtigere og billigere tvisteløsningsformer, søges dette også afspejlet i prispolitikken for nye sager anlagt i medfør af de nye 2018 procesregler. Der henvises til nyhed herom. I sager om mediation og mægling, beslutning om stillet sikkerhed og hurtig afgørelse er udgiften til nævnets behandling af sagen 5.000 kr.   

For alle verserende sager gælder den prispolitik, der var gældende, da sagen blev anlagt. Den nuværende prisstruktur gælder fortsat for sager, der behandles efter de gældende regelsæt.    

Læs mere i notatet nedenfor.  

Voldgiftsnævnets hjemmeside vil blive opdateret i forhold til de nye 2018 procedureregler og 2019 prisstruktur. 

Justering af prisstruktur 1. januar 2019

Nye procesregler efter AB-18

18.12.2018

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget nye procesregler.

Reglerne udspringer af kapitlet om tvister i AB-18 aftalesystemet og indeholder for de allerede eksisterende regelsæt også visse øvrige opdateringer. Helt overordnet lægges der i AB-18 op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer. Det er søgt afspejlet i nævnets nye regelsæt gennem mere klare tidsrammer for sagernes behandling, øget gennemsigtighed i processtyringen og mere digital sagshåndtering.

Der er tale om nye regler for mediation og mægling, for syn og skøn, for beslutning om stillet sikkerhed, for hurtig afgørelse og for voldgift. Regler for voldgift indeholder også bestemmelser om forenklet voldgift. Se de enkelte regelsæt nedenfor.

I løbet af sommeren og over efteråret har der været gennemført et større arbejde i Voldgiftsnævnet vedrørende samtlige regelsæt, herunder i regeludvalg under nævnets bestyrelse. Reglerne har desuden været forelagt for AB-udvalget.

Samtlige regelsæt er vedtaget den 17. december 2018 og træder i kraft den 1. januar 2019.

Regler for mediation og mægling, regler for beslutning om stillet sikkerhed og regler for hurtig afgørelse finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes for Voldgiftsnævnet. Sager om sagkyndig beslutning, hvor AB-92 danner grundlag for parternes aftale, behandles fortsat efter de nugældende regler om sagkyndig beslutning, medmindre parterne beslutter, at sagen skal behandles efter de nye regler for beslutning om stillet sikkerhed.

Regler for syn og skøn og regler for voldgift finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes efter AB-18 aftalesystemet, eller hvor parterne i øvrigt aftaler at anvende de nye regelsæt.
Primo 2019 vil nævnet udgive en samling af regelsættene i hard copy og som en PDF-version.
Regler for mediation og mægling 2018
Regler for syn og skøn 2018
Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018
Regler for hurtig afgørelse 2018
Regler for voldgift 2018

Møder for skønsmænd 2019

13.12.2018

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2019 en række møder for skønsmænd.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd (fra kl. 14 – 16.30). Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.
Møde 1. 27. februar 2019 i København (VBA)
Møde 2. 15. maj 2019 i Odense
Møde 3. 10. september 2019 i København (VBA)
Møde 4. 6. november 2019 i Vejle

Der afholdes 2 dialogmøder med drøftelse af nyheder og udfordringer (kl. 14 – 16.30)
Møde A. 2. april 2019 kl. 14-16 i København (VBA)
Møde B. 8. oktober 2019 i Aarhus

Tilmelding kan ske her

Nærmere information om mødetid, sted og dagsorden følger for de tilmeldte.

Henvendelser vedr. møderne kan ske til Voldgiftsnævnet på tlf.: 3313 3700.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Skabeloner for skønserklæringer

12.12.2018

Voldgiftsnævnet har nu i samarbejde med skønsmænd udarbejdet nye skabeloner for skønserklæringer. Der er både en skabelon for større sager, hvor der er behov for indholdsfortegnelse mv. med og uden vejledning, og en skabelon for mindre erklæringer. Husk at slette vejledning og elementer, der ikke passer til den konkrete sag.

Ved Voldgiftsnævnet er der ikke skabelontvang, så skønsmænd, der allerede har udviklet gode koncepter for deres erklæringer, kan fortsætte med at anvende dem. Fordelen ved at anvende skabeloner er bl.a., at risiko for fejl og forglemmelser minimeres. Skabelonerne er levende dokumenter, så vi modtager gerne forslag til forbedringer.

Voldgiftsnævnet arbejder på at udvikle skabeloner og koncepter for andre forhold, herunder estimater og afregning med opdeling på sagens parter.

Se nærmere under nyt faneblad SKABELONER.

Voldgiftsnævnet søger ny sekretær

23.11.2018

Voldgiftsnævnet søger en dygtig sekretær til at bistå med tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet. Se stillingsopslag nedenfor.
Voldgiftsnævnet søger sekretær

Digital evaluering

16.11.2018

Det er nu muligt at evaluere Voldgiftsnævnets sagsbehandling og skønsmændenes arbejde.

Der vil fremover blive sendt et link til et evalueringsskema med en e-mail efter afslutning af hver sag. Evalueringen sker i fortrolighed, evt. evaluerede får ikke konkret besked, og oplysningerne anvendes kun generelt af nævnet.

Til en start gennemføres en bred evaluering af alle nævnets opgaver, hvorfor det kan opleves som mange spørgsmål. Det er dog tanken, at der efter en periode evalueres på færre forhold. Med evalueringen kan nævnet opnå bedre viden om, hvor der er tilfredshed med nævnets arbejde, herunder skønsmændenes arbejde, og hvor der kan ske forbedringer.

Voldgiftsnævnet håber derfor, at dette tiltag vil blive vel modtaget.

Kontaktudvalg

08.11.2018

Danske Advokater og Voldgiftsnævnet har et velfungerende kontaktudvalg, hvor der drøftes aktuelle emner i forhold til Voldgiftsnævnets virke. Danske Advokaters medlemmer af udvalget er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Niels W. Kjærgaard, advokat Henning Moritzen og advokat Michael Melchior, der kan kontaktes om arbejdet i udvalget.

Der blev afholdt møde i udvalget den 14. september 2018, hvor en række udkast til nye VBA-regelsæt efter AB-18 blev drøftet, herunder om hurtig afgørelse. Samtlige regelsæt ventes vedtaget af nævnet i 2018. Både på mødet i år og tidligere år har der været fokus på årsager til, at sager om syn og skøn kan trække ud, herunder på grund af tvister om de stillede spørgsmål og bilag.

Kontaktudvalget vil blive inddraget i det kommende arbejde i nævnet med udarbejdelse af vejledninger, herunder om syn og skøn og hurtige afgørelser.

Voldgiftsnævnet nu på LinkedIn

29.10.2018

Voldgiftsnævnet er nu kommet på LinkedIn. Fremadrettet vil du også dér have mulighed for at følge vores nyheder, være opdateret om møder, uddannelse, nye procesregler, praksisændringer mm.
Besøg vores LinkedIn profil og læs mere på: LinkedIn

Ny kendelse vedr. MgO-plader

18.09.2018

Den 14. september 2018 afsagde voldgiftsretten en ny principiel kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2018

Voldgiftsnævnet søger erfaren jurist

12.09.2018

I lyset af det nyligt vedtagne AB-18 er Voldgiftsnævnet i fuld gang med opdatering af regler og procedurer og udvider derfor teamet af jurister. Se stillingsopslag nedenfor.
Stillingsopslag

Voldgiftsnævnet holder lukket den 10. og 11. september 2018

04.09.2018

Voldgiftsnævnet arbejder for tiden på nye regelsæt og nye processer som led i implementeringen af AB-18. Som følge af et internt seminar om emnet holder Voldgiftsnævnet lukket den 10. og 11. september 2018.
I hastesager kan vi kontaktes på tlf. 2327 9847 (Lene Ahlmann-Ohlsen). Indgået post vil blive behandlet hurtigst muligt den 12. september 2018.
I forhold til AB-18 implementeringen vil der blive orienteret om nye tiltag, så snart det er muligt i løbet af efteråret.

Sagsbehandlingstider

30.08.2018

Både sagernes parter og Voldgiftsnævnet ønsker en så hurtig afslutning af sagerne som mulig – uden at det går ud over kvalitet, adgangen til at komme til orde og hensyn til praktiske udfordringer, som sygdom eller udfordringer med at finde materiale el.  Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at det er parternes sag, og accepterer som udgangspunkt udsættelser, når der er enighed mellem parterne, og også berosættelse på grund af forligsforhandlinger.

I 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 16,7 måneder for voldgiftssager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 18,5 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I en stor del af sagerne er der syn og skøn og adcitation, hvilket ofte påvirker sagsbehandlingstiden. Læs mere under fanebladet ”Statistik”.

En stadeforretning eller et haste syn og skøn kan iværksættes med få dages varsel. En skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og med indsigelser mod spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over længere tid.

Voldgiftsnævnet hører gerne, hvis der måtte opleves udfordringer i en sags fremme, således at dette kan håndteres eller forklares. Vi modtager også gerne tilbagemeldinger vedr. skønsmænd, dvs. både om kvalifikationer og overholdelse af tidsfrister.

Der er tekniske udfordringer med det elektroniske evalueringssystem, som nævnet har varslet komme, men vi håber at være klar i efteråret 2018. Der vil fremadrettet også kunne gives tilbagemeldinger gennem denne evaluering i de enkelte sagstyper.

Byggemediator

28.08.2018

For at blive optaget som mediator hos Voldgiftsnævnet forudsættes en uddannelse som mediator og praktisk erfaring med mediation, ligesom nævnet vurderer, om den enkelte mediator skønnes egnet til opgaven hos Voldgiftsnævnet. Der vil fremadrettet blive holdt møder med byggemediatorer og udarbejdet materiale for at orientere mere om processer mv. og skabe dialog og vidensdeling om den gode mediation med gode resultater til følge.

Herudover er det en forudsætning, at mediator har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

I efteråret er der opstart af den næste mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter, ’Mediatoruddannelse – Byg’, der udbydes af Danske Advokater. Uddannelsen er ikke kun rettet mod advokater, men også mod andre jurister, arkitekter, ingeniører og andre personer med fagteknisk baggrund. Se nærmere på dette link: <a href=”https://voldgift.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Mediatoruddannelse-1.htm”>Mediatoruddannelse</a>

Studerende søges

12.07.2018

Voldgiftsnævnet søger en jurastuderende og en teknisk studerende, der skal bistå med at løse opgaver af henholdsvis juridisk og fagteknisk karakter, herunder udvikling af nævnets database vedrørende kendelser og andre afgørelser samt vedrørende skønsmænd mv.

De studerede vil også skulle bistå i forbindelse med øvrige opgaver, herunder i sager om syn og skøn.

Der er ansøgningsfrist den 17. august 2018. Læs nærmere i dette stillingsopslag. stillingsopslag