Nyheder

Kontaktudvalg

08.11.2018

Danske Advokater og Voldgiftsnævnet har et velfungerende kontaktudvalg, hvor der drøftes aktuelle emner i forhold til Voldgiftsnævnets virke. Danske Advokaters medlemmer af udvalget er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Niels W. Kjærgaard, advokat Henning Moritzen og advokat Michael Melchior, der kan kontaktes om arbejdet i udvalget.

Der blev afholdt møde i udvalget den 14. september 2018, hvor en række udkast til nye VBA-regelsæt efter AB-18 blev drøftet, herunder om hurtig afgørelse. Samtlige regelsæt ventes vedtaget af nævnet i 2018. Både på mødet i år og tidligere år har der været fokus på årsager til, at sager om syn og skøn kan trække ud, herunder på grund af tvister om de stillede spørgsmål og bilag.

Kontaktudvalget vil blive inddraget i det kommende arbejde i nævnet med udarbejdelse af vejledninger, herunder om syn og skøn og hurtige afgørelser.

Voldgiftsnævnet nu på LinkedIn

29.10.2018

Voldgiftsnævnet er nu kommet på LinkedIn. Fremadrettet vil du også dér have mulighed for at følge vores nyheder, være opdateret om møder, uddannelse, nye procesregler, praksisændringer mm.
Besøg vores LinkedIn profil og læs mere på: LinkedIn

Ny kendelse vedr. MgO-plader

18.09.2018

Den 14. september 2018 afsagde voldgiftsretten en ny principiel kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Ny kendelse vedr. MgO-plader 2018

Voldgiftsnævnet søger erfaren jurist

12.09.2018

I lyset af det nyligt vedtagne AB-18 er Voldgiftsnævnet i fuld gang med opdatering af regler og procedurer og udvider derfor teamet af jurister. Se stillingsopslag nedenfor.
Stillingsopslag

Voldgiftsnævnet holder lukket den 10. og 11. september 2018

04.09.2018

Voldgiftsnævnet arbejder for tiden på nye regelsæt og nye processer som led i implementeringen af AB-18. Som følge af et internt seminar om emnet holder Voldgiftsnævnet lukket den 10. og 11. september 2018.
I hastesager kan vi kontaktes på tlf. 2327 9847 (Lene Ahlmann-Ohlsen). Indgået post vil blive behandlet hurtigst muligt den 12. september 2018.
I forhold til AB-18 implementeringen vil der blive orienteret om nye tiltag, så snart det er muligt i løbet af efteråret.

Sagsbehandlingstider

30.08.2018

Både sagernes parter og Voldgiftsnævnet ønsker en så hurtig afslutning af sagerne som mulig – uden at det går ud over kvalitet, adgangen til at komme til orde og hensyn til praktiske udfordringer, som sygdom eller udfordringer med at finde materiale el.  Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at det er parternes sag, og accepterer som udgangspunkt udsættelser, når der er enighed mellem parterne, og også berosættelse på grund af forligsforhandlinger.

I 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 16,7 måneder for voldgiftssager afsluttet med en afgørelse, dog således at det var 15 måneder for sager uden syn og skøn og 18,5 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. I en stor del af sagerne er der syn og skøn og adcitation, hvilket ofte påvirker sagsbehandlingstiden. Læs mere under fanebladet ”Statistik”.

En stadeforretning eller et haste syn og skøn kan iværksættes med få dages varsel. En skønssag med få spørgsmål, som parterne ikke har indsigelser mod, kan gennemføres på en måned eller to, mens sager med mange spørgsmål og med indsigelser mod spørgsmålene eller med supplerende spørgsmål kan strække sig over længere tid.

Voldgiftsnævnet hører gerne, hvis der måtte opleves udfordringer i en sags fremme, således at dette kan håndteres eller forklares. Vi modtager også gerne tilbagemeldinger vedr. skønsmænd, dvs. både om kvalifikationer og overholdelse af tidsfrister.

Der er tekniske udfordringer med det elektroniske evalueringssystem, som nævnet har varslet komme, men vi håber at være klar i efteråret 2018. Der vil fremadrettet også kunne gives tilbagemeldinger gennem denne evaluering i de enkelte sagstyper.

Byggemediator

28.08.2018

For at blive optaget som mediator hos Voldgiftsnævnet forudsættes en uddannelse som mediator og praktisk erfaring med mediation, ligesom nævnet vurderer, om den enkelte mediator skønnes egnet til opgaven hos Voldgiftsnævnet. Der vil fremadrettet blive holdt møder med byggemediatorer og udarbejdet materiale for at orientere mere om processer mv. og skabe dialog og vidensdeling om den gode mediation med gode resultater til følge.

Herudover er det en forudsætning, at mediator har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

I efteråret er der opstart af den næste mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter, ’Mediatoruddannelse – Byg’, der udbydes af Danske Advokater. Uddannelsen er ikke kun rettet mod advokater, men også mod andre jurister, arkitekter, ingeniører og andre personer med fagteknisk baggrund. Se nærmere på dette link: <a href=”https://voldgift.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Mediatoruddannelse-1.htm”>Mediatoruddannelse</a>

Studerende søges

12.07.2018

Voldgiftsnævnet søger en jurastuderende og en teknisk studerende, der skal bistå med at løse opgaver af henholdsvis juridisk og fagteknisk karakter, herunder udvikling af nævnets database vedrørende kendelser og andre afgørelser samt vedrørende skønsmænd mv.

De studerede vil også skulle bistå i forbindelse med øvrige opgaver, herunder i sager om syn og skøn.

Der er ansøgningsfrist den 17. august 2018. Læs nærmere i dette stillingsopslag. stillingsopslag

Om mediation ved Voldgiftsnævnet

02.07.2018

AB-18 introducerer mediation og mægling som en del af AB-systemet.  

Voldgiftsnævnet har tilbudt mediation og mægling siden 2004. Interessen for denne type konflikthåndtering er øget – i 2017 indgik der hele 15 sager mod 3 sager i 2016.  

Forskellen mellem mediation og mægling ved Voldgiftsnævnet er, at mediator bistår parterne med selv at nå en løsning af tvisten, hvor processen bl.a. kan medvirke til at genetablere et forlist samarbejde. Mediator kan f.eks. ikke vejlede parterne eller komme med forligsforslag. Mægleren er derimod ikke afskåret fra at komme med forligsforslag.     

Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere.  

Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at de mediatorer, der anvendes, har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

 Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet vil fremadrettet samarbejde for at sikre, at både mediatorer og mæglere videreuddannes, at der skabes vidensdeling og indsamling af oplysninger om effekten af disse tvisteløsningsformer inden for byggeriet og i forhold til generel information.   

AB-18 er offentliggjort

21.06.2018

I dag er det nye AB-system offentliggjort. AB-udvalget er enigt om systemet og anbefaler det anvendt fra 1. januar 2019. Det nye system omfatter:

 • AB 18, der erstatter AB 92
 • ABR 18, der erstatter ABR 89
 • ABT 18, der erstatter ABT 93
 • Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter
 • AB Forenklet
 • ABR Forenklet

Det fremgår, at AB-udvalget ønsker, at tvisteløsning i bygge- og anlægsbranchen fortsat skal forankres i Voldgiftsnævnet.

Der indføres nye og hurtigere processer for tvistehåndtering i AB-18, herunder gennem hurtig afgørelse, mediation og mægling samt forenklet voldgift.

Voldgiftsnævnet er klar til at løfte disse opgaver og er påbegyndt revision og tilpasning af  procesreglerne ved nævnet, således at disse kan foreligge i løbet af efteråret 2018.

AB-18 dokumenterne er offentliggjort i en betænkning, som kan hentes på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, jf. linket nedenfor.

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/06/Det-nye-AB-system-offentliggores-i-dag.aspx

Det vil være muligt at købe en trykt udgave af betænkningen via Rosendahls boghandel fra primo juli 2018.

Styrkelse af skønsmandsopgaven

10.06.2018

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd og faglige dommere ved Voldgiftsnævnet er antallet af møder i 2018 øget og kalendersat.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd (eftermiddag).
Møde 1. 27. februar 2018 i Kolding (kl. 13-16, Comwell Kolding)
Møde 2. 15. maj 2018 i Roskilde
Møde 3. 21. august 2018 i København
Møde 4. 6. november 2018 i Viborg

Der afholdes 2 dialogmøder (skønsmænd og faglige dommere) med drøftelse af nyheder og udfordringer  (eftermiddag)
Møde A. 12. april 2018 kl. 14-16 i København
Møde B. 2. oktober 2018 i Aarhus

Nærmere information om mødetid, sted og dagsorden følger for de tilmeldte.
Ved tilmelding skal mødets navn angives.

Tilmelding og henvendelser vedr. møderne kan ske til Voldgiftsnævnet på tlf. 3313 3700 eller tilmeld dig her.

 

Dødsfald

03.04.2018

Voldgiftsnævnet har mistet en tro væbner. Chefkonsulent Per Helwigh er gået bort den 31. marts 2018 efter to års kamp mod cancer. I 1980 startede Per sin karriere som jurist i Voldgiftsnævnet, hvor han også fungerede som sekretariatschef fra 1998-2013. Per elskede sit arbejde og ønskede at bistå nævnet til det sidste.

Pers store faglige interesser var entrepriseretten, voldgift og syn og skøn. Han har bistået som jurist i et utal af sager, ligesom han har undervist skønsmænd og deltaget i ledelsen af et entrepriseretligt netværk. Per vil blive husket for sin store viden og sit store engagement på området. Han har gjort en forskel for konflikthåndteringen i bygge-og anlægsbranchen.

Per var som person meget venlig, hjælpsom og vellidt – han vil være savnet. Tankerne går til Pers familie.          

Bisættelse finder sted fredag den 6. april 2018, kl. 15.00, i Særslev Kirke, 4460 Snertinge.

Efter Pers ønske bedes ”End Polio Now” støttet i stedet for en evt. krans – 4398 4398213599 mrk. Per Helwigh  

Med venlig hilsen

Bo Kobber Petersen
Bestyrelsesformand for Voldgiftsnævnet

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

 

Voldgiftsnævnet søger faglige dommere

05.01.2018

I samarbejde med Bygherreforeningen arbejder nævnet på, at der findes flere dygtige faglige dommere med bygherreprofil til at sikre repræsentation af bygherresiden i voldgiftsretterne, når dette er relevant. Kravene til de faglig dommeres faglighed og erfaring er høje.

Læs mere herom i nedenstående opslag.

I Voldgiftsnævnet bidrager branchen selv til at løse egne tvister – både gennem de faglige dommere, skønsmænd og sagkyndige. Voldgiftsnævnets bestyrelse består desuden af repræsentanter fra bygge- og anlægsbranchen, herunder Bygherreforeningen.

Opslag vedr. faglige dommere

Åbningstider i julen

12.12.2017

Voldgiftsnævnet holder åbent den 28. og 29. december 2017. Begge dage fra kl. 9-15.

Voldgiftsnævnet ønsker sine brugere en glædelig jul og et godt nytår.

 

09.11.2017

Den 15. november 2017 lægger Voldgiftsnævnet lokaler til det første processpil vedrørende entrepriseret. Jurastuderende fra Københavns og Aarhus Universiteter har i fire hold forberedt en case, som skal procederes over for en voldgiftsret.
Voldgiftsnævnet ser frem til en spændende og lærerig dag for studerende med særlig interesse inden for byggeri og anlæg.
Processpillet er udviklet i et samarbejde mellem Molt Wengel, MT Højgaard og Dansk Byggeri.

12.09.2017

Voldgiftsnævnet søger dygtig jurist. Se nærmere om stillingen her: Stillingsopslag

Møder for skønsmænd

14.07.2017

Den 11. september 2017 kl. 15-17 afholdes intromøde for nye skønsmænd. Der vil være en gennemgang af rammen for skønsmænds arbejde. Mødet afholdes i Voldgiftsnævnets lokaler på Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Den 4. oktober 2017 kl. 15-17 afholdes det årlige møde for skønsmænd generelt. Der gennemgås nye tiltag og sparres om udfordringer i skønsmænds virke. Mødet afholdes på Radisson Blu Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding hos voldgift@voldgift.dk. Husk at mærke tilmelding intromøde den 11.9.2017 eller årligt møde 4.10.2017. Møderne er kun for skønsmænd, der er aktive for nævnet, og der er begrænsede pladser. Tilmelding er gratis.

Kendelse vedr. MgO-plader

29.06.2017

Den 21. juni 2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i prøvesagen om MgO-plader.

Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse vedr. MgO-plader

Huskeliste for skønsmænd

28.06.2017

Det er ikke alene afgørende, at skønsmænds faglighed er i top, men også at processerne er i orden. Derfor har Voldgiftsnævnet udarbejdet denne huskeliste til nye skønsmænd som et supplement til de regler og vejledninger, som skønsmænd i øvrigt arbejder efter. Huskelisten kan dog også være til nytte for mere garvede skønsmænd.
Huskeliste for skønsmænd

Praksisændringer

01.06.2017

I løbet af januar/februar 2017 vil der blive implementeret en række nye tiltag for at forbedre nævnets arbejde med syn og skøn og voldgift. Bl.a. anmodes der generelt om, at parterne giver oplysning om ønsker til profil og/eller kompetencer for både skønsmænd og faglige dommere. Læs mere om praksisændringerne i notatet nedenfor.
Notat om praksisændringer

Mediation ved Voldgiftsnævnet

30.05.2017

Voldgiftsnævnet opfordrer generelt til, at parterne i en byggetvist overvejer, om brugen af mægling eller mediation kunne være en mulighed, selvom der er aftalt voldgift.

Vælges der mediation ved Voldgiftsnævnet, udpeges mediatoren i sagen på baggrund af parternes ønsker og vil være en uddannet mediator med stor indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold. Det kan være både fagtekniske personer, som en ingeniør eller murer, advokater, dommere eller evt. en kombination med en juridisk funderet mediator og en fagteknisk person.

Det sikrer, at branchen også ved mediation – og ikke kun ved voldgift – får bistand fra neutrale og uafhængige personer, der forstår de faglige aspekter, sagens kerne og parternes situation.

Voldgiftsnævnet samarbejder med Mediationsinstituttet, herunder om tiltag for at fremme anvendelsen af mediation som en hurtigere og billigere tvisteløsningsmetode med mulighed for tilfredsstillende resultater for begge parter. Et tiltag har været bedre uddannelse og ideen til en mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchen.

For anden gang tilbyder Danske Advokater nu over efteråret 2017 (3 moduler) denne uddannelse, der er henvendt til ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher, landinspektører, advokater og jurister.

For flere informationer om uddannelsen og tilmelding, se her:
http://www.danskeadvokater.dk/Advokatkurser.aspx?ID=19234&ProductID=PROD2479

Kristi himmelfartsferien

23.05.2017

Voldgiftsnævnet holder lukket fredag den 11. maj 2017 i forlængelse af Kristi himmelfartsdag. I hastende tilfælde kan nævnet kontaktes på tlf. 23 27 98 47.    

Voldgiftsnævnet søger erfaren jurist

05.05.2017

Voldgiftsnævnet udbygger teamet af jurister og søger en dygtig jurist med bred erfaring inden for entrepriseret, processtyring og tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet. Frist for ansøgning den 22. maj 2017.
Se nærmere om stillingen nedenfor.
Opslag jurist

 

 

Tirsdag den 2. maj 2017

01.05.2017

Voldgiftsnævnets sekretariat holder personalearrangement den 2. maj 2017 fra kl. 11:30 – kl. 16.00.

I tilfælde af hastesager kan vi kontaktes på tlf. 24257718.

Ny statut

14.02.2017

Voldgiftsnævnet har den 28. januar 2017 vedtaget en revision af statutten for dets virke, der erstatter den tidligere statut fra 2010. I statutten justeres og tydeliggøres rammer og opgaver for Voldgiftsnævnet, Det juridiske Dommerkollegium og sekretariatet. Voldgiftsnævnets ledelse benævnes nu som en bestyrelse. Der gives hjemmel til efter behov at udvide dommerkollegiet, ligesom det præciseres, at Præsidiets formand i særlige tilfælde kan udpege andre voldgiftsdommere end dommere fra det faste dommerkollegium. Det tydeliggøres, at udførelse af Voldgiftsnævnets daglige opgaver varetages af sekretariatet, herunder ved delegation
Statut 2017

Introduktionsmøde for nye skønsmænd i Odense

13.02.2017

Voldgiftnævnet inviterer til et intromøde for nye skønsmænd den 14. marts 2017.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for nye skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Der vil være generel gennemgang og information om Voldgiftsnævnets arbejde og en drøftelse af de udfordringer, som skønsmænd ofte støder på.

Mødet finder sted 14. marts 2017, kl. 15-18, i Odense på Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Tilmelding kan ske hos fagteknisk konsulent Lars Lundsgaard til llu@voldgift.dk mærket ’Intromøde’ senest den 1. marts 2017. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Det forventes, at der vil blive afholdt tilsvarende introduktionsmøder 2-3 gange årligt. Det årlige møde for alle skønsmænd afholdes som tidligere i september måned.

Introduktionsmødet for nye skønsmænd er gratis. Dagsorden til intromøde 14.3.17

Ny statut

01.02.2017

Voldgiftsnævnet har den 28. januar 2017 vedtaget en revision af statutten for dets virke, der erstatter den tidligere statut fra 2010. I statutten justeres og tydeliggøres rammer og opgaver for Voldgiftsnævnet, Det juridiske Dommerkollegium og sekretariatet. Voldgiftsnævnets ledelse benævnes nu som en bestyrelse. Der gives hjemmel til efter behov at udvide dommerkollegiet, ligesom det præciseres, at Præsidiets formand i særlige tilfælde kan udpege andre voldgiftsdommere end dommere fra det faste dommerkollegium. Det tydeliggøres, at udførelse af Voldgiftsnævnets daglige opgaver varetages af sekretariatet, herunder ved delegation
Statut 2017

Voldgiftsnævnet bygger broer

19.01.2017

Mægling og mediation er billigt og hurtigt. Det er en god og effektiv måde at finde tilfredsstillende løsninger for parter i en konflikt, også i bygge- og anlægssager.

Når der vælges mægling eller mediation i Voldgiftsnævnet, finder Voldgiftsnævnet en dygtig mægler eller mediator med erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen til at bistå parterne. Det kan f.eks. være en mægler med teknisk baggrund, som en bygningsingeniør, eller en jurist med mediatoruddannelse og entrepriseretlig erfaring, f.eks. en dommer eller mediatoradvokat.

Voldgiftsnævnet samarbejder med Mediationsinstituttet om både generel information vedr. mediation, uddannelse og mediatorer. En ny uddannelse af mediatorer med erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen er for nylig gennemført, og nye dygtige mediatorer står klar. Læs mere om uddannelsen her.

Målet er at øge antallet af mediatorer med relevant uddannelsesmæssig baggrund for dermed at skabe større tryghed for parterne ved at vælge mediation og således udbrede brugen.

Mediation har været en mulighed i Voldgiftsnævnet siden 2004, men anvendes alene sjældent. Derimod er mediation mere udbredt i andre lande, hvilket der kan læses mere om i denne nyhed fra Mediationsinstituttet

Referat af møde med skønsmænd

24.11.2016

Hvert år afholdes et møde for skønsmænd og faglige dommere, hvor der udveksles erfaringer og gives information fra nævnets side. Næste års møde afholdes i Jylland.
Referat af årets møde kan læses her: Referat af møde med skønsmænd den 26. september 2016

Temamøde om sagkyndig beslutning

17.09.2016

Onsdag den 26. oktober 2016 afholdt Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn et velbesøgt fælles temamøde om sagkyndig beslutning efter AB-systemet i Aarhus.

Falske mails i omløb

16.09.2016

Slet eventuelle mails fra Voldgiftsnævnets direktør sendt fra adressen “Lene.Ahlmann-Ohlsen@post.com”. Sådanne mails er falske og direktøren vil aldrig selv opkræve betalinger. Forholdet er meldt til politiet.

Fagteknisk konsulent søges til Voldgiftsnævnet

15.09.2016

Voldgiftsnævnet søger ny medarbejder med faglig baggrund, f.eks. bygningsingeniør, konstruktør eller arkitekt. Opgaverne vil både vedrøre nævnets arbejde med at finde egnede skønsmænd i sagerne og generelt at udvikle og forbedre nævnets arbejde vedrørende syn og skøn. Se opslag nedenfor.
Opslag vedr. fagteknisk konsulent 2016

Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i København

18.08.2016

Årets møde mellem skønsmænd, faglige dommere og Voldgiftsnævnet afholdes den 26. september 2016 kl. 14-16. Se nærmere nedenfor.
Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i København

Møde i kontaktudvalget

17.08.2016

Den 4. maj 2016 blev der afholdt møde i kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet vedrørende en række aktuelle emner, herunder om kommende praksisændringer vedrørende udmeldelse af skønsmænd og faglige dommere. Referatet kan læses nedenfor.
Referat kontaktudvalg den 24 maj 2016

Temamøde om sagkyndig beslutning

01.06.2016

Den 14. juni 2016 afholdt Voldgiftsnævnet og IDA fælles temamøde med ca. 60 deltagere om sagkyndig beslutning efter AB-systemet. Der arbejdes på et lignende arrangement i Aarhus til efteråret.

Konference om konfliktløsning den 10. marts 2016

09.03.2016

Voldgiftsnævnet var i samarbejde med Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, og  Anne Buhl Business Management vært for en konference i Aarhus den 10. marts 2016 om konfliktløsning på bygge- og anlægsområdet.

De over 100 deltagere fik et godt indblik i de udfordringer branchens aktører står over for hver eneste dag på pladserne, hvordan de løses i praksis, og også gode bud på årsagerne til, at det nogle gange går galt. Muligheder for bistand, herunder gennem mediation og mægling, samt baggrunden for anvendelse af voldgift i branchen blev gennemgået.

Program for konference den 10. marts 2016

Kurser om mægling og mediation

01.03.2016

Voldgiftsnævnet afholder sammen med Mediationsinstituttet tre uddannelsesforløb om konflikthånd-tering i byggeri og anlæg. Kurserne vedrører partsrepræsentantens rolle og ansvar, mediations- og mæglings-teknik og en egentlig mediatorud-dannelse på entrepriseområdet.

Kurserne er målrettet bygge- og anlægsbranchen med henblik på at sikre kvalificerede mæglere og mediatorer samt for at øge rågiveres indsigt i emnet.

Læs mere om kurserne og tilmelding her Kursusprogram

Justering af prisstruktur

03.01.2016

I lyset af erfaringerne efter indførelse af den nye prisstruktur i 2015 er der pr. 1. januar 2016 foretaget enkelte justeringer, herunder:

 • i sager om syn og skøn nedsættes det indledende depot til 30.000 kr.
 • i sager, hvor en skønsmand stilles i forslag, kan der kræves yderligere gebyr ved fortsat afvisning af en kvalificeret og habil skønsmand
 • i voldgiftssager indføres et minimum for ½ og hel serviceafgift på 2.000 kr. og et maksimum for ½ serviceafgift på 75.000 kr.
 • i sager om sagkyndig beslutning skal der indbetales gebyr på 5.000 kr., før sagsbehandlingen påbegyndes. Serviceafgiften er 3.000 kr., men kan i særlige tilfælde fraviges
 • i sager om mægling, mediation og uformel bedømmelse fastsættes gebyret til 5.000 kr. og et maksimum for serviceafgiften på 10.000 kr.

Læs mere under fanebladet sagsomkostninger og i notatet nedenfor. Justering af prisstruktur

Hvem er skønsmænd og faglige dommere

23.11.2015

For at skabe en større gennem-sigtighed i forhold til, hvem der er skønsmænd, faglige dommere og sagkyndige i Voldgiftsnævnets regi, er det besluttet at dele de interne retningslinjer med nævnets brugere.

I retningslinjerne nedenfor kan man se, hvilke kriterier der skal være opfyldt for i første omgang at komme i betragtning som skønsmand, faglig dommer eller sagkyndig, og hvordan det foregår, når det besluttes at stille de pågældende i forslag i forbindelse med en konkret sag.

Der er desuden udarbejdet en CV skabelon, som det kan anbefales skønsmænd og faglige dommere at anvende.
Retningslinier vedr. skønsmænd
Retningslinjer vedr. faglige dommere og sagkyndige

Løs konflikter på en ny måde

22.09.2015

Voldgiftsnævnet har siden 2004 haft regler om mægling og mediation, men de anvendes kun sjældent. Parterne i branchen opfordres til at overveje mægling og meditation, når konflikthåndtering drøftes. Det er en billig og hurtig metode.

For at få mere fokus på mulighederne og større klarhed over reglerne har Voldgiftsnævnet vedtaget et nyt og samlet regelsæt. Forskellen mellem mægling og mediation gøres nu mere klar, og der opstilles krav til mæglers og mediators baggrund.

Der er også vedtaget et nyt regelsæt om uformel bedømmelse, der bygger på de tidligere regler om foregreben tvisteløsning. Der kan med fordel anvendes en bedømmer til en hurtig og neutral vurdering af en tvist – fagteknisk, økonomisk eller juridisk – både under opgavens udførelse eller efter afslutningen.

Reglerne gælder pr. 1. oktober 2015. Det anbefales, at reglerne anvendes for sager indbragt for nævnet efter den 1. oktober 2015, uanset om aftalen er indgået tidligere.

Vær også opmærksom på forslaget til aftaleklausul med en konfliktløsnings-trappe.
Regler for mægling og mediation 2015
Regler for uformel bedømmelse

Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i Aarhus

28.08.2015

Som opfølgning på mødet mellem en række skønsmænd, faglige dommere og Voldgiftsnævnet i august 2014 følger Voldgiftsnævnet nu op med et lignende arrangement i Aarhus.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for skønsmænd og faglige dommere ved Voldgiftsnævnet. Der vil både være generel information fra Voldgiftsnævnets side og en drøftelse af udfordringer, som skønsmænd ofte støder på, og af mulige løsninger. Der vil også være en drøftelse af de krav og forventninger, som Voldgiftsnævnet og brugerne har til skønsmænd og faglige dommere. Endelig vil opgaverne for sagkyndige også blive drøftet.

Mødet finder sted onsdag den 30. september 2015, kl. 14-16, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding kan ske hos jurist Banafsheh Salehi (bsa@voldgift.dk) senest den 18. september 2015. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Referat af mødet i 2014 kan læses nedenfor.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen

Klausul vedr. mægling og mediation i bygge- og anlægskontrakter

16.06.2015

 

Som opfølgning på konferencen om strategisk konflikthåndtering i foråret er der nu udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mægling, mediation eller foregreben tvisteløsning. Den kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.

På konferencen blev der anført flere grunde til, at de mere alternative tvisteløsningsmuligheder i Voldgiftsnævnets regi ikke anvendes, herunder at der ikke er kendskab til mulighederne, at der ikke er en kultur for det og ikke mindst, at det ikke er aftalt mellem parterne.

En mulig klausul findes i dokumentet nedenfor (opdateret pr. 24/9 2015).
Kontraktseksempel vedr. mægling og mediation

 

Anvendelse af faglig enedommer

10.06.2015

Vestre Landsret har den 19. december 2014 stadfæstet en afgørelse fra retten i Sønderborg om, at anvendelse af en arkitekt som faglig enedommer ikke er i strid med voldgiftsloven. Det fandtes heller ikke i strid med voldgiftsloven, at der under sagen havde medvirket en juridisk sekretær fra Voldgiftsnævnets sekretariat.

Procesbevillingsnævnet traf den 8. juni 2015 afgørelse om, at en anmodning om tilladelse til anke til Højesteret som tredje instans ikke kunne imødekommes.

Voldgiftsnævnets regler for voldgiftsbehandling fra 2010 indeholder efter § 4 en mulighed for parterne i enighed at beslutte, at der skal anvendes en enkelt dommer med faglig baggrund. Efter § 5 er der mulighed for i enighed at beslutte at anvende en enkelt juridisk dommer. Ca. 1/3 af alle voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet behandles af alene én voldgiftsdommer.

Vestre Landsrets dom er optrykt i UfR U.2015.1192 V og kan læses i dokumentet nedenfor.

U.2015.1192V

Advokatkontaktudvalget

En række aktuelle emner og problemstillinger i den daglige behandling af sager om syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgiftsbehandling har været drøftet på det årlige møde i udvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet.

I udvalget deltager advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Henning Moritzen, advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Michael Melchior. Fra nævnets side deltager formand for Voldgiftsnævnet Bo Kobber Petersen, formand for Præsidiet Niels Grubbe samt direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.

Der kan læses om drøftelserne i referatet nedenfor.
Referat af møde i kontaktudvalget den 4. maj 2015

Vellykket konference om konflikt-håndtering

20.03.2015

Minister og konferencier

De omkring 150 deltagere i konferencen om strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg, som Voldgiftsnævnet og
Mediationsinstituttet afholdt den 19. marts 2015, fik mange oplysninger, indtryk og holdninger med hjem. Oplægsholderne gav deltagerne et indblik i de daglige udfordringer med konflikthåndtering, og de muligheder, der kan anvendes, herunder i Voldgiftsnævnets regi. Der blev givet eksempler fra både Norge og UK. Der var en meget bred debat og generel enighed om, at arbejdet med de mere alternative muligheder bør fremmes – også inden ændringen af AB-systemet.

Oplæg og billeder kan ses på www.konfliktstrategi.dk, hvor der også vil komme nærmere om udbyttet af konferencen og de opfølgende initiativer.

Konferencen blev støttet økonomisk af Realdania og vil blive fulgt op af konkrete initiativer, herunder undervisningsforløb for både jurister og fagpersoner inden for bygge- og anlægsbranchen, og forbedringer af nævnets mere alternative muligheder.

Digitale dokumenter

19.03.2015

Det er nu muligt i vidt omfang at indsende materiale til nævnet alene i elektronisk form.

Processkrifter og bilag, der indsendes elektronisk, skal sendes samlet i én email eller på en usb-stik. Skrifter og bilag skal sendes i adskilte filer. Bilag kan enten fremsendes i én samlet fil eller i én fil pr. bilag, hvilket anbefales ved et mindre antal bilag. Proces-skrifter og bilag skal være navngivet retvisende samt nummererede eller litrerede.

Se nærmere på fanebladet “Praktisk information“, herunder om tilladte filtyper og visse undtagelser.

Det fortsat er et krav, at bilags-samling/ekstrakt modtages i papirform forud for hoved-forhandlingen.

I sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag til udmeldelse ved de almindelige domstole (B-sager) og i sager om sagkyndig beslutning (G-sager), anmodes om, at materialet alene indsendes med email, jf. nærmere faneblade om disse sagstyper.

Konference om konflikthåndtering

16.12.2014

konference
Den 19. marts 2015 afholder Voldgiftsnævnet en konference om strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg i samarbejde med Mediationsinstituttet. Konferencen vil have fokus på alternative muligheder, herunder mediation og permanente konflikthåndteringsråd, med praktiske eksempler fra ind- og udland. Konferencen retter sig til alle branchens aktører, dvs. bygherrer, entreprenører, rådgivere, advokater, det private og det offentlige. Konferencen er støttet økonomisk af Realdania.

Program

Tilmelding

 

Velkommen til Voldgiftsnævnets nye hjemmeside

15.12.2014

Vi håber, at vi med dette nye udtryk får skabt mere åbenhed om nævnets opgaver, procedurer og priser. Med flere nyheder og behagelige omgivelser vil det være relevant for vores brugere at kigge forbi efter information eller nyheder lidt oftere.

Det er nu i et vist omfang muligt at indsende nye sager og visse bilag alene i digital form. Læs mere under “Praktisk information“.

For sager indkommet fra og med den 1. januar 2015 varsles et nyt system for betaling for Voldgiftsnævnets administration af sagerne med et fast, mindre gebyr og en serviceafgift.  Læs mere under “Sagsomkostninger”.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

Dialogmøde med skønsmænd

17.09.2014

Den 26. august 2014 afholdt Voldgiftsnævnet et møde med en række skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere. Emnerne var rammen om de daglige opgaver og muligheden for på sigt at nedsætte en egentlig konktaktgruppe.

Af praktiske grunde var der til en start alene inviteret en mindre gruppe med forskellig baggrund. Voldgiftsnævnet håber på forståelse fra de ikke-inviterede over denne fremgangsmåde. Læs mere i referatet nedenfor.Referat af møde med skønsmænd

Barselsvikar med interesse for voldgift

11.08.2014

Voldgiftsnævnets sekretariat søger en dygtig jurist til et barselsvikariat frem til 1. marts 2015. Du skal have flair for at styre processer og være god til at kommunikere med de mange forskellige brugere af Voldgiftsnævnet, som du vil have daglig kontakt med. Ud over at sikre en korrekt, grundig og hurtig behandling af sagerne på højt fagligt niveau vil du sideløbende med denne daglige drift blive inddraget i den for nyligt igangsatte proces med at effektivisere og modernisere Voldgiftsnævnet, herunder gennem effektivisering af sagsgange og større gennemsigtighed.

Voldgiftsnævnets sekretariat har 19 medarbejdere, heraf 5 jurister, der varetager sekretariatsfunktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 33369847 eller email lao@voldgift.dk.

 

Høringssvar vedrørende Retsplejerådets betænkning nr. 1543

03.03.2014

Voldgiftsnævnet har den 3. marts 2014 afgivet høringssvar vedrørende Retsplejerådets betænkning nr. 1543 om reform af den civile retspleje (VIII) – syn og skøn.

Voldgiftsnævnet er kommet med en række konkrete bemærkninger, men har helt overordnet anført, at nævnet finder det vigtigt at sikre, at instituttet for syn og skøn er effektivt og så lidt  tids- og omkostningskrævende som muligt, og at eventuelle nye tiltag ikke gennemføres på bekostning af kvaliteten i skønsmandens arbejde eller af retssikkerheden for parterne.

Voldgiftsnævnets svar på høring vedr. betænkning nr. 1543

Bilagssamlinger

20.10.2013

Vi er i sekretariatet ofte ude for, at der sendes for mange bilagssamlinger frem til Voldgiftnævnet med almindelig post. I mange tilfælde er det flere ringbind eller flyttekasser.

Derfor vil vi gerne – både for at mindske besværet og portoudgifter samt af hensyn til miljøet – henlede opmærksomheden på, at bilagssamlinger alene skal fremsendes i 2 eksemplarer.

Fremsendelse af de 4 eksemplarer sker først før selve hovedforhandlingen, idet reglerne foreskriver, at der senest 4 uger før hovedforhandlingen skal fremsendes bilagssamling i 4 eksemplarer med indholdsfortegnelse og sidetal, medmindre voldgiftsretten bestemmer, at parterne skal udarbejde ekstrakt.”

Ny direktør i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed – 1. marts 2013

01.03.2013

Som led i den igangsatte proces med at effektivisere og modernisere Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er cand.jur. Lene Ahlmann-Ohlsen netop tiltrådt som ny direktør. Lene Ahlmann-Ohlsen skal hermed stå i spidsen for sekretariatets omkring 20 dygtige medarbejdere og for sekretariatsfunktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke.

Lene Ahlmann-Ohlsen har en solid juridisk baggrund, herunder senest som kontorchef i Justitsministeriet, og har tidligere arbejdet med både nævnsfunktioner, styring af større projekter, udvikling og strategi.

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og de enkelte voldgiftsretter vil som hidtil fortsat sikre en korrekt og grundig behandling af sagerne på højeste faglige niveau og så hurtigt som muligt. Det er sideløbende med denne daglige drift, at der i den kommende tid og i etaper vil blive udviklet og gennemført forbedrede interne processer, herunder gennem bedre brug af IT, effektivisering af sagsgange og større gennemsigtighed.

Målet er at levere et højere serviceniveau, hurtigere sagsbehandlingstider og bedre produkter for alle brugere af Voldgiftsnævnet, dvs. entreprenører, bygherrer, håndværkere, ingeniører, arkitekter, advokater og den almindelige borger, der er kommet i klemme i en byggesag. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vil på denne måde aktivt arbejde på at opretholde sin status som det foretrukne og primære institut for tvisteløsning inden for bygge- og anlægsområdet.

Det strategiske grundlag for denne proces og væsentlige forandringer i sekretariatet  besluttes af  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Der vil i den videre proces også ske en inddragelse af Voldgiftsnævnets brugere, og en løbende orientering vil være at finde på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Lene Ahlmann-Ohlsen kan kontaktes på telefon 33369847, mobil 23279847 og email lao@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnets tidligere sekretariatschef Per Helwigh har således efter et mangeårigt og solidt virke i sekretariatet overladt ledelsen af fremtidssikringen til nye kræfter. Voldgiftsnævnet takker for Per Helwighs hidtidige indsats og sætter stor pris på, at han fortsætter som chefkonsulent i sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bo Kobber Petersen, formand for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

 

Mere effektiv behandling af bygge- og anlægssager – december 2010

01.12.2010

Fra nytår (2011) bliver det mere overskueligt at få løst en konflikt, når fx en bygherre og en entreprenør bliver uenige om et byggeri. For Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed indfører et nyt sæt regler, der effektiviserer sagsbehandlingen.

Formålet med de nye regler er at forkorte sagsbehandlingstiden.

I dag tager det typisk mellem seks måneder og halvandet år at få afgjort en voldgiftssag. Men i nogle tilfælde trækker sagerne længere ud. Fra årsskiftet 2011 vil parterne i en voldgiftssag fra begyndelsen blive gjort medansvarlige for, at sagen bliver afgjort inden for en acceptabel tidsramme.

Som noget nyt indføres et indledende planlægningsmøde. Det vil med det samme give parterne et overblik over, hvad de kan forvente sig i løbet af en voldgiftssag.  På mødet skal parterne nemlig ikke bare lægge sig fast på, hvad striden drejer sig om. De skal også aftale klare tidsfrister for hele sagens forløb. På den måde ved alle, hvornår de skal aflevere deres materiale i sagen, hvornår der skal holdes syn og skøn – og ikke mindst hvornår sagen forventes at blive afgjort. Overholder en af parterne herefter ikke en tidsfrist, så mister vedkommende som hovedregel retten til at komme med yderligere processtof.

En voldgiftssag afgøres som udgangspunkt af en juridisk dommer og to dommere, der er udpeget som fagfolk inden for byggeriet. Fra 1. januar 2011 bliver det muligt at ændre sammensætningen af dommere, efter en sag er kommet under behandling.

Hvis en sag ændrer karakter eller omfang undervejs i sagsforløbet, kan antallet af voldgiftsdommere, der medvirker, tilpasses.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen pr. tlf. 2327 9847, chefkonsulent Per Helwigh pr. tlf. 2425 7718 eller Voldgiftsnævnets formand Bo Kobber Petersen pr. tlf. 2064 2546.