Møde i kontaktudvalget

Referat af årets møde i kontaktudvalget mellem Voldgiftsnævnet og Danske Advokater kan nu læses nedenfor.

På mødet blev et øget konfliktniveau i sagerne drøftet, idet foreløbige tal fra nævnet indikerer, at der er  sket en stigning i antallet af afgørelser, herunder om syn og skøn fra 45 afgørelser i 2018 til over 200 afgørelser i 2021. Det blev drøftet, at dette både kan være begrundet i, at sagerne er blevet større og mere komplekse, men også i en skærpet kommunikation mellem advokater og i forhold til nævnet. Det blev indskærpet, at klager over afgørelser skal ske på skrift med kopi til sagens øvrige parter og ikke som telefonopkald eller e-mails kun til medarbejderne i sekretariatet.

Nævnet oplyste om behandlingen af hastesager og en række udfordringer i forbindelse med haste syn og skøn og stadeforretninger. Der blev opfordret til at kalde opgaven ved rette navn og henvist til reglerne om at adskille stadeopgørelsen fra syn og skøn, dvs. medsendelse af et egentligt skønstema, hvis der er spørgsmål vedr. mangler.  Skønsmænd fra nævnet kan ikke anvendes til at foretage løbende generelle registreringer af det byggede eller generel mangelsgennemgang.

Der blev desuden drøftet muligheden for udnævnelse af voldgiftsdommere, der ikke er fra dommerkollegiet, f.eks. professorer og advokater, der dog forventes begrænset til særlige tilfælde. Også grunde til at sagerne trækker ud, herunder ved adcitation og syn og skøn, og nævnets tiltag i forhold tidsstyring i sagerne, blev drøftet.

19.07.2022