Nyheder

Studerende søges

12.07.2018

Voldgiftsnævnet søger en jurastuderende og en teknisk studerende, der skal bistå med at løse opgaver af henholdsvis juridisk og fagteknisk karakter, herunder udvikling af nævnets database vedrørende kendelser og andre afgørelser samt vedrørende skønsmænd mv.

De studerede vil også skulle bistå i forbindelse med øvrige opgaver, herunder i sager om syn og skøn.

Der er ansøgningsfrist den 17. august 2018. Læs nærmere i dette stillingsopslag. stillingsopslag

Mediation

AB-18 introduces mediation and mediation as part of the AB system.

The arbitration panel has offered mediation and mediation since 2004. The interest in this type of conflict management has increased – in 2017, 15 cases were filed against 3 cases in 2016.

The difference between mediation and mediation at the arbitration tribunal is that the mediator assists the parties themselves by resolving the dispute, where the process includes can help restore a distorted collaboration. The mediator can, for example, Do not guide the parties or make conciliation proposals. The broker is not, however, refused to come up with conciliation.

The Arbitration Board has in recent years, in cooperation with the Mediation Institute, helped ensure that more people with solid insight into the construction industry are trained as mediators and brokers. The mediators are for example. lawyers or other lawyers, architects, engineers or other persons with a technical background. As mediators, people with technical background, but also lawyers, are mostly used. It is also possible to combine more skills in choosing more mediators or brokers.

The arbitration board emphasizes that the mediators used have good insight and experience in the construction industry.

The Arbitration Board and the Mediation Institute will work together to ensure that both mediators and brokers are further educated to create knowledge sharing and gathering information on the impact of these dispute resolution forms in the construction industry and in relation to general information.

Voldgiftsnævnet søger faglige dommere

05.01.2018

I samarbejde med Bygherreforeningen arbejder nævnet på, at der i findes flere dygtige faglige dommere med bygherreprofil til at sikre repræsentation af bygherresiden i voldgiftsretterne, når dette er relevant. Kravene til de faglig dommeres faglighed og erfaring er høje.

Læs mere herom i nedenstående opslag.

I Voldgiftsnævnet bidrager branchen selv til at løse egne tvister – både gennem de faglige dommere, skønsmænd og sagkyndige. Voldgiftsnævnets bestyrelse består desuden af repræsentanter fra bygge- og anlægsbranchen, herunder Bygherreforeningen.

Opslag vedr. faglige dommere

.

Voldgiftsnævnet ønsker alle et godt nytår

01.06.2017

I løbet af januar/februar 2017 vil der blive implementeret en række nye tiltag for at forbedre nævnets arbejde med syn og skøn og voldgift. Bl.a. anmodes der generelt om, at parterne giver oplysning om ønsker til profil og/eller kompetencer for både skønsmænd og faglige dommere. Læs mere om praksisændringerne i notatet nedenfor.
Notat om praksisændringer

Ny statut

14.02.2017

Voldgiftsnævnet har den 28. januar 2017 vedtaget en revision af statutten for dets virke, der erstatter den tidligere statut fra 2010.
I statutten justeres og tydeliggøres rammer og opgaver for Voldgiftsnævnet, Det juridiske Dommerkollegium og sekretariatet. Voldgiftsnævnets ledelse benævnes nu som en bestyrelse. Der gives hjemmel til efter behov at udvide dommerkollegiet, ligesom det præciseres, at Præsidiets formand i særlige tilfælde kan udpege andre voldgiftsdommere end dommere fra det faste dommerkollegium. Det tydeliggøres, at udførelse af Voldgiftsnævnets daglige opgaver varetages af sekretariatet, herunder ved delegation.
Læs den nye statut her

Introduktionsmøde for nye skønsmænd i Odense

13.02.2017

Voldgiftnævnet inviterer til et intromøde for nye skønsmænd den 14. marts 2017.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for nye skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Der vil være generel gennemgang og information om Voldgiftsnævnets arbejde og en drøftelse af de udfordringer, som skønsmænd ofte støder på.

Mødet finder sted 14. marts 2017, kl. 15-18, i Odense på Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Tilmelding kan ske hos fagteknisk konsulent Lars Lundsgaard til llu@voldgift.dk mærket ’Intromøde’ senest den 1. marts 2017. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Det forventes, at der vil blive afholdt tilsvarende introduktionsmøder 2-3 gange årligt. Det årlige møde for alle skønsmænd afholdes som tidligere i september måned.

Introduktionsmødet for nye skønsmænd er gratis. Dagsorden til intromøde 14.3.17

Temamøde om sagkyndig beslutning

01.06.2016

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00 afholder Voldgiftsnævnet og IDA fælles temamøde om sagkyndig beslutning efter AB-systemet. Mødet henvender sig til skønsmænd og andre fagfolk med interesse for, hvordan disse sager håndteres.

Yderligere information, program samt tilmelding her

Løs konflikter på en ny måde

22.09.2015

Voldgiftsnævnet har siden 2004 haft regler om mægling og mediation, men de anvendes kun sjældent. Parterne i branchen opfordres til at overveje mægling og meditation, når konflikthåndtering drøftes. Det er en billig og hurtig metode.

For at få mere fokus på mulighederne og større klarhed over reglerne har Voldgiftsnævnet vedtaget et nyt og samlet regelsæt. Forskellen mellem mægling og mediation gøres nu mere klar, og der opstilles krav til mæglers og mediators baggrund.

Der er også vedtaget et nyt regelsæt om uformel bedømmelse, der bygger på de tidligere regler om foregreben tvisteløsning. Der kan med fordel anvendes en bedømmer til en hurtig og neutral vurdering af en tvist – fagteknisk, økonomisk eller juridisk – både under opgavens udførelse eller efter afslutningen.

Reglerne gælder pr. 1. oktober 2015. Det anbefales, at reglerne anvendes for sager indbragt for nævnet efter den 1. oktober 2015, uanset om aftalen er indgået tidligere.

Vær også opmærksom på forslaget til aftaleklausul med en konfliktløsnings-trappe.
Regler for mægling og mediation 2015
Regler for uformel bedømmelse

Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i Aarhus

28.08.2015

Som opfølgning på mødet mellem en række skønsmænd, faglige dommere og Voldgiftsnævnet i august 2014 følger Voldgiftsnævnet nu op med et lignende arrangement i Aarhus.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for skønsmænd og faglige dommere ved Voldgiftsnævnet. Der vil både være generel information fra Voldgiftsnævnets side og en drøftelse af udfordringer, som skønsmænd ofte støder på, og af mulige løsninger. Der vil også være en drøftelse af de krav og forventninger, som Voldgiftsnævnet og brugerne har til skønsmænd og faglige dommere. Endelig vil opgaverne for sagkyndige også blive drøftet.

Mødet finder sted onsdag den 30. september 2015, kl. 14-16, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding kan ske hos jurist Banafsheh Salehi (bsa@voldgift.dk) senest den 18. september 2015. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Referat af mødet i 2014 kan læses nedenfor.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen

Klausul vedr. mægling og mediation i bygge- og anlægskontrakter

16.06.2015

 

Som opfølgning på konferencen om strategisk konflikthåndtering i foråret er der nu udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mægling, mediation eller foregreben tvisteløsning. Den kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.

På konferencen blev der anført flere grunde til, at de mere alternative tvisteløsningsmuligheder i Voldgiftsnævnets regi ikke anvendes, herunder at der ikke er kendskab til mulighederne, at der ikke er en kultur for det og ikke mindst, at det ikke er aftalt mellem parterne.

En mulig klausul findes i dokumentet nedenfor (opdateret pr. 24/9 2015).
Kontraktseksempel vedr. mægling og mediation

 

Anvendelse af faglig enedommer

10.06.2015

Vestre Landsret har den 19. december 2014 stadfæstet en afgørelse fra retten i Sønderborg om, at anvendelse af en arkitekt som faglig enedommer ikke er i strid med voldgiftsloven. Det fandtes heller ikke i strid med voldgiftsloven, at der under sagen havde medvirket en juridisk sekretær fra Voldgiftsnævnets sekretariat.

Procesbevillingsnævnet traf den 8. juni 2015 afgørelse om, at en anmodning om tilladelse til anke til Højesteret som tredje instans ikke kunne imødekommes.

Voldgiftsnævnets regler for voldgiftsbehandling fra 2010 indeholder efter § 4 en mulighed for parterne i enighed at beslutte, at der skal anvendes en enkelt dommer med faglig baggrund. Efter § 5 er der mulighed for i enighed at beslutte at anvende en enkelt juridisk dommer. Ca. 1/3 af alle voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet behandles af alene én voldgiftsdommer.

Vestre Landsrets dom er optrykt i UfR U.2015.1192 V og kan læses i dokumentet nedenfor.

U.2015.1192V

Advokatkontaktudvalget

En række aktuelle emner og problemstillinger i den daglige behandling af sager om syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgiftsbehandling har været drøftet på det årlige møde i udvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet.

I udvalget deltager advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Henning Moritzen, advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Michael Melchior. Fra nævnets side deltager formand for Voldgiftsnævnet Bo Kobber Petersen, formand for Præsidiet Niels Grubbe samt direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.

Der kan læses om drøftelserne i referatet nedenfor.
Referat af møde i kontaktudvalget den 4. maj 2015

Vellykket konference om konflikt-håndtering

20.03.2015

Minister og konferencier

De omkring 150 deltagere i konferencen om strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg, som Voldgiftsnævnet og
Mediationsinstituttet afholdt den 19. marts 2015, fik mange oplysninger, indtryk og holdninger med hjem. Oplægsholderne gav deltagerne et indblik i de daglige udfordringer med konflikthåndtering, og de muligheder, der kan anvendes, herunder i Voldgiftsnævnets regi. Der blev givet eksempler fra både Norge og UK. Der var en meget bred debat og generel enighed om, at arbejdet med de mere alternative muligheder bør fremmes – også inden ændringen af AB-systemet.

Oplæg og billeder kan ses på www.konfliktstrategi.dk, hvor der også vil komme nærmere om udbyttet af konferencen og de opfølgende initiativer.

Konferencen blev støttet økonomisk af Realdania og vil blive fulgt op af konkrete initiativer, herunder undervisningsforløb for både jurister og fagpersoner inden for bygge- og anlægsbranchen, og forbedringer af nævnets mere alternative muligheder.

Digitale dokumenter

19.03.2015

Det er nu muligt i vidt omfang at indsende materiale til nævnet alene i elektronisk form.

Processkrifter og bilag, der indsendes elektronisk, skal sendes samlet i én email eller på en usb-stik. Skrifter og bilag skal sendes i adskilte filer. Bilag kan enten fremsendes i én samlet fil eller i én fil pr. bilag, hvilket anbefales ved et mindre antal bilag. Proces-skrifter og bilag skal være navngivet retvisende samt nummererede eller litrerede.

Se nærmere på fanebladet “Praktisk information“, herunder om tilladte filtyper og visse undtagelser.

Det fortsat er et krav, at bilags-samling/ekstrakt modtages i papirform forud for hoved-forhandlingen.

I sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag til udmeldelse ved de almindelige domstole (B-sager) og i sager om sagkyndig beslutning (G-sager), anmodes om, at materialet alene indsendes med email, jf. nærmere faneblade om disse sagstyper.

Konference om konflikthåndtering

16.12.2014

konference
Den 19. marts 2015 afholder Voldgiftsnævnet en konference om strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg i samarbejde med Mediationsinstituttet. Konferencen vil have fokus på alternative muligheder, herunder mediation og permanente konflikthåndteringsråd, med praktiske eksempler fra ind- og udland. Konferencen retter sig til alle branchens aktører, dvs. bygherrer, entreprenører, rådgivere, advokater, det private og det offentlige. Konferencen er støttet økonomisk af Realdania.

Program

Tilmelding

 

Velkommen til Voldgiftsnævnets nye hjemmeside

15.12.2014

Vi håber, at vi med dette nye udtryk får skabt mere åbenhed om nævnets opgaver, procedurer og priser. Med flere nyheder og behagelige omgivelser vil det være relevant for vores brugere at kigge forbi efter information eller nyheder lidt oftere.

Det er nu i et vist omfang muligt at indsende nye sager og visse bilag alene i digital form. Læs mere under “Praktisk information“.

For sager indkommet fra og med den 1. januar 2015 varsles et nyt system for betaling for Voldgiftsnævnets administration af sagerne med et fast, mindre gebyr og en serviceafgift.  Læs mere under “Sagsomkostninger”.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

Dialogmøde med skønsmænd

17.09.2014

Den 26. august 2014 afholdt Voldgiftsnævnet et møde med en række skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere. Emnerne var rammen om de daglige opgaver og muligheden for på sigt at nedsætte en egentlig konktaktgruppe.

Af praktiske grunde var der til en start alene inviteret en mindre gruppe med forskellig baggrund. Voldgiftsnævnet håber på forståelse fra de ikke-inviterede over denne fremgangsmåde. Læs mere i referatet nedenfor.Referat af møde med skønsmænd

Barselsvikar med interesse for voldgift

11.08.2014

Voldgiftsnævnets sekretariat søger en dygtig jurist til et barselsvikariat frem til 1. marts 2015. Du skal have flair for at styre processer og være god til at kommunikere med de mange forskellige brugere af Voldgiftsnævnet, som du vil have daglig kontakt med. Ud over at sikre en korrekt, grundig og hurtig behandling af sagerne på højt fagligt niveau vil du sideløbende med denne daglige drift blive inddraget i den for nyligt igangsatte proces med at effektivisere og modernisere Voldgiftsnævnet, herunder gennem effektivisering af sagsgange og større gennemsigtighed.

Voldgiftsnævnets sekretariat har 19 medarbejdere, heraf 5 jurister, der varetager sekretariatsfunktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 33369847 eller email lao@voldgift.dk.

 

Høringssvar vedrørende Retsplejerådets betænkning nr. 1543

03.03.2014

Voldgiftsnævnet har den 3. marts 2014 afgivet høringssvar vedrørende Retsplejerådets betænkning nr. 1543 om reform af den civile retspleje (VIII) – syn og skøn.

Voldgiftsnævnet er kommet med en række konkrete bemærkninger, men har helt overordnet anført, at nævnet finder det vigtigt at sikre, at instituttet for syn og skøn er effektivt og så lidt  tids- og omkostningskrævende som muligt, og at eventuelle nye tiltag ikke gennemføres på bekostning af kvaliteten i skønsmandens arbejde eller af retssikkerheden for parterne.

Voldgiftsnævnets svar på høring vedr. betænkning nr. 1543

Bilagssamlinger

20.10.2013

Vi er i sekretariatet ofte ude for, at der sendes for mange bilagssamlinger frem til Voldgiftnævnet med almindelig post. I mange tilfælde er det flere ringbind eller flyttekasser.

Derfor vil vi gerne – både for at mindske besværet og portoudgifter samt af hensyn til miljøet – henlede opmærksomheden på, at bilagssamlinger alene skal fremsendes i 2 eksemplarer.

Fremsendelse af de 4 eksemplarer sker først før selve hovedforhandlingen, idet reglerne foreskriver, at der senest 4 uger før hovedforhandlingen skal fremsendes bilagssamling i 4 eksemplarer med indholdsfortegnelse og sidetal, medmindre voldgiftsretten bestemmer, at parterne skal udarbejde ekstrakt.”

Ny direktør i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed – 1. marts 2013

01.03.2013

Som led i den igangsatte proces med at effektivisere og modernisere Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er cand.jur. Lene Ahlmann-Ohlsen netop tiltrådt som ny direktør. Lene Ahlmann-Ohlsen skal hermed stå i spidsen for sekretariatets omkring 20 dygtige medarbejdere og for sekretariatsfunktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke.

Lene Ahlmann-Ohlsen har en solid juridisk baggrund, herunder senest som kontorchef i Justitsministeriet, og har tidligere arbejdet med både nævnsfunktioner, styring af større projekter, udvikling og strategi.

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og de enkelte voldgiftsretter vil som hidtil fortsat sikre en korrekt og grundig behandling af sagerne på højeste faglige niveau og så hurtigt som muligt. Det er sideløbende med denne daglige drift, at der i den kommende tid og i etaper vil blive udviklet og gennemført forbedrede interne processer, herunder gennem bedre brug af IT, effektivisering af sagsgange og større gennemsigtighed.

Målet er at levere et højere serviceniveau, hurtigere sagsbehandlingstider og bedre produkter for alle brugere af Voldgiftsnævnet, dvs. entreprenører, bygherrer, håndværkere, ingeniører, arkitekter, advokater og den almindelige borger, der er kommet i klemme i en byggesag. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vil på denne måde aktivt arbejde på at opretholde sin status som det foretrukne og primære institut for tvisteløsning inden for bygge- og anlægsområdet.

Det strategiske grundlag for denne proces og væsentlige forandringer i sekretariatet  besluttes af  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Der vil i den videre proces også ske en inddragelse af Voldgiftsnævnets brugere, og en løbende orientering vil være at finde på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Lene Ahlmann-Ohlsen kan kontaktes på telefon 33369847, mobil 23279847 og email lao@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnets tidligere sekretariatschef Per Helwigh har således efter et mangeårigt og solidt virke i sekretariatet overladt ledelsen af fremtidssikringen til nye kræfter. Voldgiftsnævnet takker for Per Helwighs hidtidige indsats og sætter stor pris på, at han fortsætter som chefkonsulent i sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bo Kobber Petersen, formand for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

 

Mere effektiv behandling af bygge- og anlægssager – december 2010

01.12.2010

Fra nytår (2011) bliver det mere overskueligt at få løst en konflikt, når fx en bygherre og en entreprenør bliver uenige om et byggeri. For Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed indfører et nyt sæt regler, der effektiviserer sagsbehandlingen.

Formålet med de nye regler er at forkorte sagsbehandlingstiden.

I dag tager det typisk mellem seks måneder og halvandet år at få afgjort en voldgiftssag. Men i nogle tilfælde trækker sagerne længere ud. Fra årsskiftet 2011 vil parterne i en voldgiftssag fra begyndelsen blive gjort medansvarlige for, at sagen bliver afgjort inden for en acceptabel tidsramme.

Som noget nyt indføres et indledende planlægningsmøde. Det vil med det samme give parterne et overblik over, hvad de kan forvente sig i løbet af en voldgiftssag.  På mødet skal parterne nemlig ikke bare lægge sig fast på, hvad striden drejer sig om. De skal også aftale klare tidsfrister for hele sagens forløb. På den måde ved alle, hvornår de skal aflevere deres materiale i sagen, hvornår der skal holdes syn og skøn – og ikke mindst hvornår sagen forventes at blive afgjort. Overholder en af parterne herefter ikke en tidsfrist, så mister vedkommende som hovedregel retten til at komme med yderligere processtof.

En voldgiftssag afgøres som udgangspunkt af en juridisk dommer og to dommere, der er udpeget som fagfolk inden for byggeriet. Fra 1. januar 2011 bliver det muligt at ændre sammensætningen af dommere, efter en sag er kommet under behandling.

Hvis en sag ændrer karakter eller omfang undervejs i sagsforløbet, kan antallet af voldgiftsdommere, der medvirker, tilpasses.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen pr. tlf. 2327 9847, chefkonsulent Per Helwigh pr. tlf. 2425 7718 eller Voldgiftsnævnets formand Bo Kobber Petersen pr. tlf. 2064 2546.