Nyheder

Voldgiftsnævnets nye statut

26.02.2024

Voldgiftsnævnets bestyrelse har den 21. november 2023 vedtaget ”Statut 2024” med ikrafttræden 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt af Social-og Boligstyrelsen den 22. februar 2024.

Ændringerne i den nye statut vedrører primært bestyrelsens sammensætning (§ 3), muligheden for at udpege yderligere voldgiftsdommere også fra Højesteret (§ 4), sikkerhedsstillelse og tegningsret (§ 7).

Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn

25.01.2024

Voldgiftsnævnet har samlet en lang række processuelle afgørelser om syn og skøn, der er kort refereret i Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn nedenfor. Notatet vedrører primært, hvilke spørgsmål der kan stilles, og hvilke bilag der kan fremlægges, men indeholder også afsnit om hastebehandling og stadeforretninger mv.  

Afgørelserne offentliggøres ikke i deres helhed, da parterne ikke har givet tilsagn hertil, hvorfor de heller ikke kan rekvireres i nævnet.  

Det er tanken, at notatet opdateres løbende.

Opdag VBA Portalen

22.11.2023

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet!

VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail.


Nøglefunktioner
✅ Oprettelse af nye sager
✅ Enkel og nem upload af sagens dokumenter og bilag
✅ Effektiv dokumentdeling mellem alle sagens parter og evt. skønsmænd
✅ Arkivering og organisering af dokumenter
✅ Høje sikkerhedsstandarder

Der kan uploades flere filer på én gang og op til 500 MB pr. fil eller samlet pr. upload

Indtil videre skal følgende sager anlægges via VBA Portalen:

  • Hastesager om syn og skøn (A-sager) – det gør det nemt hurtigt at sætte skønsmanden i gang
  • Sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag (B-sager)

Alle øvrige sager kan anlægges via portalen. Parterne kan til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Hvis en part fremsender et USB-stick eller link til egne digitale transfer løsninger, stiller nævnet krav om, at materialet i stedet uploades i VBA Portalen. I så fald åbner nævnet sagen i portalen for alle sagens parter og evt. skønsmænd.

Har du brug for yderligere information eller har spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte VBA Portalens supportteam på tlf. 33 13 37 00 eller e-mail voldgift@voldgift.dk

Du kan oprette din bruger ved at besøge VBA Portalen

Møde i kontaktudvalget

22.08.2023

På årets møde den 2. maj var der drøftelser mellem repræsentanter fra Danske Advokater og Voldgiftsnævnet om en række aktuelle emner; bl.a.:

  • Udvidelse af dommerkollegiet
  • Øget konfliktniveau i sagerne
  • Praksis vedrørende syn og skøn
  • Rekruttering og kvalitetssikring af skønsmænd
  • Advokatomkostninger i store sager og i skønssager (A-sager)

Hent og læs det fulde referat nedenfor

Hastesager på VBA Portalen

29.03.2023

Fremover vil nye hastesager om syn og skøn (A-sager) være på VBA Portalen.

Rekvirenten bedes oprette sagen via portalen og lægge begæring, skønstema og bilag på portalen i mappen ’Udkast til skønstemaer og udkast til skønsbilag mv.’. Sagen behandles lige så hurtigt som ved fremsendelse på e-mail. Denne ændring skyldes, at der via portalen kan ske en hurtig og let overførsel af materiale til skønsmanden, når denne sættes i gang med kort varsel. Voldgiftsnævnet kan således ikke længere tilbyde at tage bilag fra parternes egne ”we share” løsninger og lægge dem på nævnets sag eller i VBA Portalen. Voldgiftsnævnet vil under alle omstændigheder sikre, at nye hastesager gøres synlige på portalen.

Der er nu knap 100 aktive sager på VBA portalen. Planen er, at sagerne overgår til portalen i etaper, og parterne kan allerede nu enten selv vælge at anlægge sagen gennem portalen eller ved enighed lade eksisterende sager overgå til portalen. På sigt vil der blive krav om anvendelse af portalen i alle sager.  

Voldgiftsnævnet takker for de tilbagemeldinger, der er kommet, og der arbejdes på at forbedre systemet på en række indmeldte punkter.

Sager ved voldgiftsnævnet i 2022

30.01.2023

Voldgiftsnævnets statistik for 2022 er nu tilgængelig. Se oversigten nedenfor.

I 2022 var antallet af voldgiftssager (inkl. forenklet voldgift) og sager om syn og skøn nogenlunde på samme niveau som i 2021, dvs. omkring hhv. ca. 300 voldgiftssager og ca. 250 sager om syn og skøn.

2022 var præget af, at sager om syn og skøn i vidt omfang blev anlagt som hastesager pga. behovet for stadeforretninger ved konkurs og ophævelse. Denne situation i branchen er også afspejlet i et stort antal sager om sagkyndig beslutning, der i 2022 var på 124 sager mod 75 sager i 2021.

Der er desuden sket en stor stigning i antallet af sager om hurtig afgørelse fra 27 sager i 2021 til 46 sager i 2022.

Interessen for brug af mediation og mægling er fortsat med over 20 sager i 2022.  

Der ses fortsat at være en tendens til, at sagernes værdi er høje og kompleksiteten stor, hvorfor sagsbehandlingen af en sag indebærer langt mere end i f.eks. 2018, hvor der blev anlagt flere sager i antal. Dette ses bl.a. ud af statistikken over antallet af procesafgørelser, der blev truffet i sagerne i 2022. I sager om syn og skøn traf nævnet 237 procesafgørelser, mens der i voldgiftssagerne blev truffet 292 afgørelser mod hhv. 45 og 100 afgørelser i 2018.

Voldgiftsnævnets 50-års jubilæum

02.01.2023

Voldgiftsnævnet blev nedsat med AB 72 og startede sit virke den 1. januar 1973.

Voldgiftsnævnet har siden arbejdet for at bistå bygge- og anlægsbranchen med håndtering af tvister. Det startede med voldgift og syn og skøn, men senere kom også sagkyndige beslutninger til, ligesom paletten blev udvidet med AB-18 til også at omfatte bl.a. mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Året vil blive markeret med en række artikler og en konference om udvalgte emner om Voldgiftsnævnets virke – om erfaringer og ønsker til udvikling.  

Konferencen finder sted tirsdag den 12. september 2023 på Nyborg Strand. Der følger i det tidlige forår et program og oplysninger vedr. tilmelding mv.   

Informations- og dialogmøder 2023

13.12.2022

Som et af nævnets tiltag for at sikre, at Voldgiftsnævnets skønsmænd er bedst muligt klædt på til opgaverne, afholdes hvert år flere arrangementer for både nye- og erfarne skønsmænd.

I 2023 afholdes møderne som heldagsarrangementer, hvor der om formiddagen afholdes et informationsmøde, som henvender sig primært til nye skønsmænd, og om eftermiddagen et dialogmøde, hvor både nye og erfarne skønsmænd kan udveksle erfaringer fra arbejdet som skønsmand og opbygge netværk. I 2023 afholdes 3 møder i alt, i henholdsvis København, Jylland og på Fyn. Datoerne er følgende: 23. marts, 11. maj og 26. oktober. Tilmelding foretages via hjemmesiden.

Ændrede priser ved Voldgiftsnævnet

16.08.2022

Voldgiftsnævnets gebyrer, afgifter og tillæg stiger pr. 1. september 2022.

Gebyret for sagernes opstart øges fra 3.000 kr. til 4.000 kr. Serviceafgiften, der udgør betalingen for sekretariatets løbende arbejde, stiger for alle sagstyper mellem 2.000 – 3.000 kr.

Der indføres tillige et tillæg for hastesager og for visse større afgørelser truffet af sekretariatet.

F.eks. vil et syn og skøn uden tillægsydelser koste 11.000 kr. mod de tidligere 10.000 kr. Udgiften til sager om hurtig afgørelse og sagkyndig beslutning stiger ligeledes til 11.000 kr. B-sagerne (forslag til skønsmænd mfl.) øges fra de nuværende 2.500 kr. til 3.000 kr.

Ændringer er blandt andet begrundet i et øget ressourcetræk på sagerne.

Der kan læses mere i vedhæftede nyhed og vejledning mv.   

Møde i kontaktudvalget

19.07.2022

Referat af årets møde i kontaktudvalget mellem Voldgiftsnævnet og Danske Advokater kan nu læses nedenfor.

På mødet blev et øget konfliktniveau i sagerne drøftet, idet foreløbige tal fra nævnet indikerer, at der er  sket en stigning i antallet af afgørelser, herunder om syn og skøn fra 45 afgørelser i 2018 til over 200 afgørelser i 2021. Det blev drøftet, at dette både kan være begrundet i, at sagerne er blevet større og mere komplekse, men også i en skærpet kommunikation mellem advokater og i forhold til nævnet. Det blev indskærpet, at klager over afgørelser skal ske på skrift med kopi til sagens øvrige parter og ikke som telefonopkald eller e-mails kun til medarbejderne i sekretariatet.

Nævnet oplyste om behandlingen af hastesager og en række udfordringer i forbindelse med haste syn og skøn og stadeforretninger. Der blev opfordret til at kalde opgaven ved rette navn og henvist til reglerne om at adskille stadeopgørelsen fra syn og skøn, dvs. medsendelse af et egentligt skønstema, hvis der er spørgsmål vedr. mangler.  Skønsmænd fra nævnet kan ikke anvendes til at foretage løbende generelle registreringer af det byggede eller generel mangelsgennemgang.

Der blev desuden drøftet muligheden for udnævnelse af voldgiftsdommere, der ikke er fra dommerkollegiet, f.eks. professorer og advokater, der dog forventes begrænset til særlige tilfælde. Også grunde til at sagerne trækker ud, herunder ved adcitation og syn og skøn, og nævnets tiltag i forhold tidsstyring i sagerne, blev drøftet.

Nye tal fra VBA

20.04.2022

Ny statistik for 2021 er nu tilgængelig. Der ses i 2021 et øget brug af AB-18 og nævnets nye procesregler fra 2018. Mægling, mediation og forenklet voldgift, begynder således at vinde indpas, og antallet af disse sager er steget i 2021. Der er sket et fald i nye voldgiftssager, der dog har ændret karakter de senere år med højere økonomisk værdi og dermed større kompleksitet. For eksempel var 26 % af de verserende sagerne i 2021 over 10 mio. kr. i sagsgenstand, men det i 2014 var 10 % af sagerne. I 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for voldgiftssager 19 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog 15 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om syn og skøn (A-sager) var 8 måneder for den første erklæring (1. afregning), og samlet 10 måneder ved første tillægserklæring (2. afregning). Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2018 på hhv. 6 og 7 måneder. Voldgiftsnævnet oplever ligeledes en højere grad af kompleksitet i skønssagerne med flere og mere komplekse spørgsmål til følge, ligesom der hyppigt er tvist mellem parterne om skønsmandens profil, spørgsmål og bilag mv. Tallene for 2021 formodes delvist påvirket af situationen COVID-19. Læs mere under fanebladet ”Statistik” og se oversigten nedenfor. 

Mediation

12.07.2018

AB-18 introduces mediation and mediation as part of the AB system.

The arbitration panel has offered mediation and mediation since 2004. The interest in this type of conflict management has increased – in 2017, 15 cases were filed against 3 cases in 2016.

The difference between mediation and mediation at the arbitration tribunal is that the mediator assists the parties themselves by resolving the dispute, where the process includes can help restore a distorted collaboration. The mediator can, for example, Do not guide the parties or make conciliation proposals. The broker is not, however, refused to come up with conciliation.

The Arbitration Board has in recent years, in cooperation with the Mediation Institute, helped ensure that more people with solid insight into the construction industry are trained as mediators and brokers. The mediators are for example. lawyers or other lawyers, architects, engineers or other persons with a technical background. As mediators, people with technical background, but also lawyers, are mostly used. It is also possible to combine more skills in choosing more mediators or brokers.

The arbitration board emphasizes that the mediators used have good insight and experience in the construction industry.

The Arbitration Board and the Mediation Institute will work together to ensure that both mediators and brokers are further educated to create knowledge sharing and gathering information on the impact of these dispute resolution forms in the construction industry and in relation to general information.

Voldgiftsnævnet ønsker alle et godt nytår

01.06.2017

I løbet af januar/februar 2017 vil der blive implementeret en række nye tiltag for at forbedre nævnets arbejde med syn og skøn og voldgift. Bl.a. anmodes der generelt om, at parterne giver oplysning om ønsker til profil og/eller kompetencer for både skønsmænd og faglige dommere. Læs mere om praksisændringerne i notatet nedenfor.
Notat om praksisændringer

Ny statut

14.02.2017

Voldgiftsnævnet har den 28. januar 2017 vedtaget en revision af statutten for dets virke, der erstatter den tidligere statut fra 2010.
I statutten justeres og tydeliggøres rammer og opgaver for Voldgiftsnævnet, Det juridiske Dommerkollegium og sekretariatet. Voldgiftsnævnets ledelse benævnes nu som en bestyrelse. Der gives hjemmel til efter behov at udvide dommerkollegiet, ligesom det præciseres, at Præsidiets formand i særlige tilfælde kan udpege andre voldgiftsdommere end dommere fra det faste dommerkollegium. Det tydeliggøres, at udførelse af Voldgiftsnævnets daglige opgaver varetages af sekretariatet, herunder ved delegation.
Læs den nye statut her

Introduktionsmøde for nye skønsmænd i Odense

13.02.2017

Voldgiftnævnet inviterer til et intromøde for nye skønsmænd den 14. marts 2017.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for nye skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Der vil være generel gennemgang og information om Voldgiftsnævnets arbejde og en drøftelse af de udfordringer, som skønsmænd ofte støder på.

Mødet finder sted 14. marts 2017, kl. 15-18, i Odense på Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Tilmelding kan ske hos fagteknisk konsulent Lars Lundsgaard til llu@voldgift.dk mærket ’Intromøde’ senest den 1. marts 2017. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Det forventes, at der vil blive afholdt tilsvarende introduktionsmøder 2-3 gange årligt. Det årlige møde for alle skønsmænd afholdes som tidligere i september måned.

Introduktionsmødet for nye skønsmænd er gratis. Dagsorden til intromøde 14.3.17

Temamøde om sagkyndig beslutning

01.06.2016

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00 afholder Voldgiftsnævnet og IDA fælles temamøde om sagkyndig beslutning efter AB-systemet. Mødet henvender sig til skønsmænd og andre fagfolk med interesse for, hvordan disse sager håndteres.

Yderligere information, program samt tilmelding her

Løs konflikter på en ny måde

22.09.2015

Voldgiftsnævnet har siden 2004 haft regler om mægling og mediation, men de anvendes kun sjældent. Parterne i branchen opfordres til at overveje mægling og meditation, når konflikthåndtering drøftes. Det er en billig og hurtig metode.

For at få mere fokus på mulighederne og større klarhed over reglerne har Voldgiftsnævnet vedtaget et nyt og samlet regelsæt. Forskellen mellem mægling og mediation gøres nu mere klar, og der opstilles krav til mæglers og mediators baggrund.

Der er også vedtaget et nyt regelsæt om uformel bedømmelse, der bygger på de tidligere regler om foregreben tvisteløsning. Der kan med fordel anvendes en bedømmer til en hurtig og neutral vurdering af en tvist – fagteknisk, økonomisk eller juridisk – både under opgavens udførelse eller efter afslutningen.

Reglerne gælder pr. 1. oktober 2015. Det anbefales, at reglerne anvendes for sager indbragt for nævnet efter den 1. oktober 2015, uanset om aftalen er indgået tidligere.

Vær også opmærksom på forslaget til aftaleklausul med en konfliktløsnings-trappe.
Regler for mægling og mediation 2015
Regler for uformel bedømmelse

Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i Aarhus

28.08.2015

Som opfølgning på mødet mellem en række skønsmænd, faglige dommere og Voldgiftsnævnet i august 2014 følger Voldgiftsnævnet nu op med et lignende arrangement i Aarhus.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for skønsmænd og faglige dommere ved Voldgiftsnævnet. Der vil både være generel information fra Voldgiftsnævnets side og en drøftelse af udfordringer, som skønsmænd ofte støder på, og af mulige løsninger. Der vil også være en drøftelse af de krav og forventninger, som Voldgiftsnævnet og brugerne har til skønsmænd og faglige dommere. Endelig vil opgaverne for sagkyndige også blive drøftet.

Mødet finder sted onsdag den 30. september 2015, kl. 14-16, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding kan ske hos jurist Banafsheh Salehi (bsa@voldgift.dk) senest den 18. september 2015. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Referat af mødet i 2014 kan læses nedenfor.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen

Klausul vedr. mægling og mediation i bygge- og anlægskontrakter

16.06.2015

 

Som opfølgning på konferencen om strategisk konflikthåndtering i foråret er der nu udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mægling, mediation eller foregreben tvisteløsning. Den kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.

På konferencen blev der anført flere grunde til, at de mere alternative tvisteløsningsmuligheder i Voldgiftsnævnets regi ikke anvendes, herunder at der ikke er kendskab til mulighederne, at der ikke er en kultur for det og ikke mindst, at det ikke er aftalt mellem parterne.

En mulig klausul findes i dokumentet nedenfor (opdateret pr. 24/9 2015).
Kontraktseksempel vedr. mægling og mediation

 

Anvendelse af faglig enedommer

10.06.2015

Vestre Landsret har den 19. december 2014 stadfæstet en afgørelse fra retten i Sønderborg om, at anvendelse af en arkitekt som faglig enedommer ikke er i strid med voldgiftsloven. Det fandtes heller ikke i strid med voldgiftsloven, at der under sagen havde medvirket en juridisk sekretær fra Voldgiftsnævnets sekretariat.

Procesbevillingsnævnet traf den 8. juni 2015 afgørelse om, at en anmodning om tilladelse til anke til Højesteret som tredje instans ikke kunne imødekommes.

Voldgiftsnævnets regler for voldgiftsbehandling fra 2010 indeholder efter § 4 en mulighed for parterne i enighed at beslutte, at der skal anvendes en enkelt dommer med faglig baggrund. Efter § 5 er der mulighed for i enighed at beslutte at anvende en enkelt juridisk dommer. Ca. 1/3 af alle voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet behandles af alene én voldgiftsdommer.

Vestre Landsrets dom er optrykt i UfR U.2015.1192 V og kan læses i dokumentet nedenfor.

U.2015.1192V

Advokatkontaktudvalget

En række aktuelle emner og problemstillinger i den daglige behandling af sager om syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgiftsbehandling har været drøftet på det årlige møde i udvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet.

I udvalget deltager advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Henning Moritzen, advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Michael Melchior. Fra nævnets side deltager formand for Voldgiftsnævnet Bo Kobber Petersen, formand for Præsidiet Niels Grubbe samt direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.

Der kan læses om drøftelserne i referatet nedenfor.
Referat af møde i kontaktudvalget den 4. maj 2015

Vellykket konference om konflikt-håndtering

20.03.2015

Minister og konferencier

De omkring 150 deltagere i konferencen om strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg, som Voldgiftsnævnet og
Mediationsinstituttet afholdt den 19. marts 2015, fik mange oplysninger, indtryk og holdninger med hjem. Oplægsholderne gav deltagerne et indblik i de daglige udfordringer med konflikthåndtering, og de muligheder, der kan anvendes, herunder i Voldgiftsnævnets regi. Der blev givet eksempler fra både Norge og UK. Der var en meget bred debat og generel enighed om, at arbejdet med de mere alternative muligheder bør fremmes – også inden ændringen af AB-systemet.

Oplæg og billeder kan ses på www.konfliktstrategi.dk, hvor der også vil komme nærmere om udbyttet af konferencen og de opfølgende initiativer.

Konferencen blev støttet økonomisk af Realdania og vil blive fulgt op af konkrete initiativer, herunder undervisningsforløb for både jurister og fagpersoner inden for bygge- og anlægsbranchen, og forbedringer af nævnets mere alternative muligheder.

Digitale dokumenter

19.03.2015

Det er nu muligt i vidt omfang at indsende materiale til nævnet alene i elektronisk form.

Processkrifter og bilag, der indsendes elektronisk, skal sendes samlet i én email eller på en usb-stik. Skrifter og bilag skal sendes i adskilte filer. Bilag kan enten fremsendes i én samlet fil eller i én fil pr. bilag, hvilket anbefales ved et mindre antal bilag. Proces-skrifter og bilag skal være navngivet retvisende samt nummererede eller litrerede.

Se nærmere på fanebladet “Praktisk information“, herunder om tilladte filtyper og visse undtagelser.

Det fortsat er et krav, at bilags-samling/ekstrakt modtages i papirform forud for hoved-forhandlingen.

I sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag til udmeldelse ved de almindelige domstole (B-sager) og i sager om sagkyndig beslutning (G-sager), anmodes om, at materialet alene indsendes med email, jf. nærmere faneblade om disse sagstyper.

Konference om konflikthåndtering

16.12.2014

konference
Den 19. marts 2015 afholder Voldgiftsnævnet en konference om strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg i samarbejde med Mediationsinstituttet. Konferencen vil have fokus på alternative muligheder, herunder mediation og permanente konflikthåndteringsråd, med praktiske eksempler fra ind- og udland. Konferencen retter sig til alle branchens aktører, dvs. bygherrer, entreprenører, rådgivere, advokater, det private og det offentlige. Konferencen er støttet økonomisk af Realdania.

Program

Tilmelding

 

Velkommen til Voldgiftsnævnets nye hjemmeside

15.12.2014

Vi håber, at vi med dette nye udtryk får skabt mere åbenhed om nævnets opgaver, procedurer og priser. Med flere nyheder og behagelige omgivelser vil det være relevant for vores brugere at kigge forbi efter information eller nyheder lidt oftere.

Det er nu i et vist omfang muligt at indsende nye sager og visse bilag alene i digital form. Læs mere under “Praktisk information“.

For sager indkommet fra og med den 1. januar 2015 varsles et nyt system for betaling for Voldgiftsnævnets administration af sagerne med et fast, mindre gebyr og en serviceafgift.  Læs mere under “Sagsomkostninger”.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

Dialogmøde med skønsmænd

17.09.2014

Den 26. august 2014 afholdt Voldgiftsnævnet et møde med en række skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere. Emnerne var rammen om de daglige opgaver og muligheden for på sigt at nedsætte en egentlig konktaktgruppe.

Af praktiske grunde var der til en start alene inviteret en mindre gruppe med forskellig baggrund. Voldgiftsnævnet håber på forståelse fra de ikke-inviterede over denne fremgangsmåde. Læs mere i referatet nedenfor.Referat af møde med skønsmænd

Høringssvar vedrørende Retsplejerådets betænkning nr. 1543

03.03.2014

Voldgiftsnævnet har den 3. marts 2014 afgivet høringssvar vedrørende Retsplejerådets betænkning nr. 1543 om reform af den civile retspleje (VIII) – syn og skøn.

Voldgiftsnævnet er kommet med en række konkrete bemærkninger, men har helt overordnet anført, at nævnet finder det vigtigt at sikre, at instituttet for syn og skøn er effektivt og så lidt  tids- og omkostningskrævende som muligt, og at eventuelle nye tiltag ikke gennemføres på bekostning af kvaliteten i skønsmandens arbejde eller af retssikkerheden for parterne.

Voldgiftsnævnets svar på høring vedr. betænkning nr. 1543

Bilagssamlinger

20.10.2013

Vi er i sekretariatet ofte ude for, at der sendes for mange bilagssamlinger frem til Voldgiftnævnet med almindelig post. I mange tilfælde er det flere ringbind eller flyttekasser.

Derfor vil vi gerne – både for at mindske besværet og portoudgifter samt af hensyn til miljøet – henlede opmærksomheden på, at bilagssamlinger alene skal fremsendes i 2 eksemplarer.

Fremsendelse af de 4 eksemplarer sker først før selve hovedforhandlingen, idet reglerne foreskriver, at der senest 4 uger før hovedforhandlingen skal fremsendes bilagssamling i 4 eksemplarer med indholdsfortegnelse og sidetal, medmindre voldgiftsretten bestemmer, at parterne skal udarbejde ekstrakt.”

Ny direktør i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed – 1. marts 2013

01.03.2013

Som led i den igangsatte proces med at effektivisere og modernisere Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er cand.jur. Lene Ahlmann-Ohlsen netop tiltrådt som ny direktør. Lene Ahlmann-Ohlsen skal hermed stå i spidsen for sekretariatets omkring 20 dygtige medarbejdere og for sekretariatsfunktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke.

Lene Ahlmann-Ohlsen har en solid juridisk baggrund, herunder senest som kontorchef i Justitsministeriet, og har tidligere arbejdet med både nævnsfunktioner, styring af større projekter, udvikling og strategi.

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og de enkelte voldgiftsretter vil som hidtil fortsat sikre en korrekt og grundig behandling af sagerne på højeste faglige niveau og så hurtigt som muligt. Det er sideløbende med denne daglige drift, at der i den kommende tid og i etaper vil blive udviklet og gennemført forbedrede interne processer, herunder gennem bedre brug af IT, effektivisering af sagsgange og større gennemsigtighed.

Målet er at levere et højere serviceniveau, hurtigere sagsbehandlingstider og bedre produkter for alle brugere af Voldgiftsnævnet, dvs. entreprenører, bygherrer, håndværkere, ingeniører, arkitekter, advokater og den almindelige borger, der er kommet i klemme i en byggesag. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vil på denne måde aktivt arbejde på at opretholde sin status som det foretrukne og primære institut for tvisteløsning inden for bygge- og anlægsområdet.

Det strategiske grundlag for denne proces og væsentlige forandringer i sekretariatet  besluttes af  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Der vil i den videre proces også ske en inddragelse af Voldgiftsnævnets brugere, og en løbende orientering vil være at finde på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Lene Ahlmann-Ohlsen kan kontaktes på telefon 33369847, mobil 23279847 og email lao@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnets tidligere sekretariatschef Per Helwigh har således efter et mangeårigt og solidt virke i sekretariatet overladt ledelsen af fremtidssikringen til nye kræfter. Voldgiftsnævnet takker for Per Helwighs hidtidige indsats og sætter stor pris på, at han fortsætter som chefkonsulent i sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bo Kobber Petersen, formand for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

 

Mere effektiv behandling af bygge- og anlægssager – december 2010

01.12.2010

Fra nytår (2011) bliver det mere overskueligt at få løst en konflikt, når fx en bygherre og en entreprenør bliver uenige om et byggeri. For Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed indfører et nyt sæt regler, der effektiviserer sagsbehandlingen.

Formålet med de nye regler er at forkorte sagsbehandlingstiden.

I dag tager det typisk mellem seks måneder og halvandet år at få afgjort en voldgiftssag. Men i nogle tilfælde trækker sagerne længere ud. Fra årsskiftet 2011 vil parterne i en voldgiftssag fra begyndelsen blive gjort medansvarlige for, at sagen bliver afgjort inden for en acceptabel tidsramme.

Som noget nyt indføres et indledende planlægningsmøde. Det vil med det samme give parterne et overblik over, hvad de kan forvente sig i løbet af en voldgiftssag.  På mødet skal parterne nemlig ikke bare lægge sig fast på, hvad striden drejer sig om. De skal også aftale klare tidsfrister for hele sagens forløb. På den måde ved alle, hvornår de skal aflevere deres materiale i sagen, hvornår der skal holdes syn og skøn – og ikke mindst hvornår sagen forventes at blive afgjort. Overholder en af parterne herefter ikke en tidsfrist, så mister vedkommende som hovedregel retten til at komme med yderligere processtof.

En voldgiftssag afgøres som udgangspunkt af en juridisk dommer og to dommere, der er udpeget som fagfolk inden for byggeriet. Fra 1. januar 2011 bliver det muligt at ændre sammensætningen af dommere, efter en sag er kommet under behandling.

Hvis en sag ændrer karakter eller omfang undervejs i sagsforløbet, kan antallet af voldgiftsdommere, der medvirker, tilpasses.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen pr. tlf. 2327 9847, chefkonsulent Per Helwigh pr. tlf. 2425 7718 eller Voldgiftsnævnets formand Bo Kobber Petersen pr. tlf. 2064 2546.