Mediation og mægling

Ved behandlingen af en sag om mediation eller mægling opkræves parterne 5.000 kr. inkl. serviceafgift i gebyr ved sagens opstart for Voldgiftsnævnets behandling af sagen.

Ved behandling af en sag om mediation og mægling opkræves parterne 30.000 kr. indeholdende opstartsgebyr og serviceafgift til Voldgiftsnævnet på 5.000 kr. Honoraret for mediator og mægler beregnes indtil videre på baggrund af medgået tid, idet det forudsættes, at tidsforbruget søges begrænset frem til mediations- eller mæglingsmødet, hvortil der som udgangspunkt afsættes én arbejdsdag. Honoraret dækker forberedelse, herunder evt. deltagelse i telefonmøde, og deltagelse i mødet. Der kan ikke forventes honorering for mødetid, såfremt mødet afsluttes hurtigere end forudsat.

Voldgiftsnævnet varetager de fleste processkridt, herunder indkaldelse til møder mv., således at mediator eller mægler ikke skal anvende tidsforbrug hertil. Beløbet deles ligeligt mellem parterne, medmindre andet aftales. Hver part afholder egne udgifter til en eventuel advokat og rådgiver. Udlæg til kørsel mv. i forbindelse med evt. besigtigelse/møde refunderes.

Såfremt parterne ønsker ydereligere mediator/mægler opkræves et tillæg på 1.000 kr. herfor.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Sager om mediation benævnes som P-sager.

Sager om mægling benævnes som Q-sager.

Priser

Der opkræves et gebyr ved sagens opstart på 5.000 kr. inkl. serviceafgift.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og der er givet meddelelse herom, frafaldes serviceafgiften, jf. skemaet nedenfor.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.

Hvis mediation eller mægling er forgæves, modregnes gebyr og serviceafgift, hvis sagen overgår til en voldgiftssag. I så fald betales i stedet gebyr og serviceafgift for voldgiftssagen.

Oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.Priser for mediation og mægling efter 2018 procesregler
Priser for mediation og mægling efter 2008 procesregler
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK  –   DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.