Mediation og mægling

Ved behandlingen af en sag om mediation eller mægling opkræves parterne pr. 1. september 2022 8.000 kr. til gebyr og serviceafgift for Voldgiftsnævnets behandling af sagen.

Ved behandling af en sag om mediation eller mægling opkræves parterne 50.000 kr. til sikkerhed for sagens behandling, dvs. 8.000 kr. til Voldgiftsnævnet, lokaleleje, og honoraret til mediator eller mægler for en hel dags møde.

Honoraret er som udgangspunkt  25.000 kr. ekskl. moms, dvs. 31.250 kr. inkl. moms, for en hel mødedag, og for en halv mødedag 12.500 kr. ekskl. moms, dvs. 15.625 kr. inkl. moms.  Honoraret dækker forberedelse, herunder evt. deltagelse i telefonmøde, og deltagelse i selve mediations- eller mæglingsmødet.

Voldgiftsnævnet varetager de fleste processkridt, herunder indkaldelse til møder mv., således at mediator eller mægler ikke skal anvende tidsforbrug hertil. Beløbet deles ligeligt mellem parterne, medmindre andet aftales. Hver part afholder egne udgifter til en eventuel advokat og rådgiver. Udlæg til kørsel mv. i forbindelse med evt. besigtigelse/møde refunderes.

Såfremt parterne ønsker yderligere mediator/mægler opkræves et tillæg på 2.000 kr. herfor.

Sager om mediation benævnes som P-sager.

Sager om mægling benævnes som Q-sager.

Priser

Der opkræves et gebyr på 4.000 kr. til dækning af sagens opstart og en serviceafgift på 4.000 kr. for sagens behandling.

Der tages et gebyr på 2.000 kr., hvis der ønskes 2 mediatorer (co-mediation).

Oversigten over nævnets gebyrer og afgifter mv. findes nedenfor.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og der er givet meddelelse herom, frafaldes serviceafgiften, jf. skemaet nedenfor.

Hvis sagen overgår til en voldgiftssag efter en forgæves mediation eller mægling, modregnes gebyret i  voldgiftssagen.  I så fald betales i stedet gebyr og serviceafgift for voldgiftssagen.

Oversigt og vejledninger vedr. nævnets priser:
Skema over gebyr, afgift og tillæg september 2022
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. pr. 1.9. 2022 rev
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK  –   DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.