Mediation og mægling

Siden er under opdatering.

Prisen for mægling og mediation er noget lavere end en voldgiftsag. Kan mæglingen eller mediationen gennemføres på ½ dag, vil man som et eksempel kunne påregne en samlet udgift på mellem 15.000 – 20.000 kr. samt udgifter til evt. egne rådgivere.

I dette priseksempel indgår der honorar til mægler og mediator, der betales på baggrund af faktisk tidsforbrug samt udgifter til transport og lokaleleje. Der indgår ligeledes den betaling, som nævnet tager i gebyr og afgift for at administrere sagen, herunder at finde en passende mægler eller mediator og sørge for at krav og frister overholdes.

Der oplyses ved sagens start en timesats for mægler, og der fastsættes et depositum, som hver part betaler halvdelen af, medmindre andet aftales. Depositum fastsættes som udgangspunkt til 20.000 kr., men forøges i løbet af sagen, hvis der måtte blive behov for det. Parterne hæfter solidarisk for det beløb, der måtte overstige det indbetalte depositum. Ellers betaler hver part egne udgifter, herunder til en eventuel advokat.

Da der som udgangspunkt skal findes en dato for mæglingen eller mediationen allerede 15 dage efter udpegningen, vil man hurtigt få et overblik over det forventede tidsforbrug og dermed også for de samlede udgifter.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

 

Priser

Der tages et opstartsgebyr på 3.000 kr. Herudover betales et servicegebyr på 2.000 kr.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og der er givet meddelse herom, frafaldes serviceafgiften, jf. skemaet nedenfor.

Hvis mægling eller mediation er forgæves, modregnes gebyr og serviceafgift, hvis sagen overgår til en voldgiftssag. I så fald betales i stedet gebyr og serviceafgift for voldgiftssagen.

Oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.

Priser mediation og mægling efter 2018 regler

Praktik og kontonumre

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK  –   DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.