Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt


Møder for skønsmænd 2020

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2020 en række møder for skønsmænd.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd, samt 2 dialogmøder for erfarne skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer. Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.

Først i det nye år, vil mødedatoer for 2021 blive tilgængelige for tilmelding.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Nyheder

Skærpede tiltag på grund af COVID-19

25.10.2020

Statsministeren har den 23. oktober 2020 oplyst om en yderligere skærpelse af retningslinjerne som følge af COVID-19-smitteudviklingen i Danmark.

For Voldgiftsnævnet medfører dette bl.a., at antallet af mødedeltagere ved møder i Voldgiftsnævnets regi pr. 26. oktober 2020 begrænses til 10 deltagere. Det gælder møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter og ved skønsforretninger mv. Desuden er der krav om anvendelse af mundbind på offentlige områder, f.eks. uden for mødelokaler.

Ved behov for deltagelse af mere end 10 personer, herunder på grund af mange parter, vidneforklaringer eller afhjemling af skønsmænd, vil det skulle aftales på forhånd, hvordan gennemførelse af mødet evt. fortsat kan ske med respekt for forsamlingsforbuddet. For eksempel kan anvendelse af digitale muligheder eller forskudt mødedeltagelse aftales.

I forhold til allerede berammede møder vil nævnet forud for de konkrete møder være i dialog med voldgiftsretterne, mediatorerne mfl. og advokaterne i sagerne om mødernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af digitale kommunikationsmidler. Hvis en part ikke er repræsenteret ved advokat, kontaktes den pågældende direkte.

Skønsmænd og sagkyndige mfl. vil tilsvarende skulle gøre det samme.

Øvrige foranstaltninger vedr. rengøring, afspritning og afstand mv. fastholdes naturligvis.

For nærmere information henvises til Voldgiftsnævnets notat om håndtering af møder under COVID-19 og vejledning for afholdelse af digitale møder nedenfor – begge opdaterede den 24. oktober 2020. Voldgiftsnævnet kan desuden kontaktes ved e-mail voldgift@voldgift.dk eller telefon 33 13 37 00.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 24.10.2020
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet oktober 2020