Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

Forsinkelser i sagsbehandlingen
Voldgiftsnævnet har desværre være ramt af et IT-nedbrud, der har forhindret adgang til sagerne.

Dette kan medføre forsinkelser i sagsbehandlingen, hvilket beklages. Der arbejder på at få fulgt op på alle henvendelser og udestående hurtigst muligt.

Covid-19
For oplysninger om Voldgiftsnævnets håndtering af møder under Covid-19 se venligst fanebladet “GENEREL INFORMATION”.

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2022
For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2022 en række møder.

INFO-møder for nye eller nyere skønsmænd:
14. marts kl. 13.00-16.00 (er afholdt)
26. september kl. 13.00-16.00 på Fyn
25. oktober kl. 9.00-12.00 i Aarhus
2. november kl. 13.00-16.00 i København (+Teams)

DIALOG-møder for alle skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer:
27. april (er afholdt)
25. oktober kl. 13.00-16.00 i Aarhus

Alle skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Tilmelding her.

 

Nyheder

Ændrede priser ved Voldgiftsnævnet

16.08.2022

Voldgiftsnævnets gebyrer, afgifter og tillæg stiger pr. 1. september 2022.

Gebyret for sagernes opstart øges fra 3.000 kr. til 4.000 kr. Serviceafgiften, der udgør betalingen for sekretariatets løbende arbejde, stiger for alle sagstyper mellem 2.000 – 3.000 kr.

Der indføres tillige et tillæg for hastesager og for visse større afgørelser truffet af sekretariatet.

F.eks. vil et syn og skøn uden tillægsydelser koste 11.000 kr. mod de tidligere 10.000 kr. Udgiften til sager om hurtig afgørelse og sagkyndig beslutning stiger ligeledes til 11.000 kr. B-sagerne (forslag til skønsmænd mfl.) øges fra de nuværende 2.500 kr. til 3.000 kr.

Ændringer er blandt andet begrundet i et øget ressourcetræk på sagerne.

Der kan læses mere i vedhæftede nyhed og vejledning mv.   

Nye tal fra VBA

20.04.2022