Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

Voldgiftsnævnet søger faglig stærk jurist
Vi søger en faglig stærk jurist med særlig interesse for eller viden inden for entrepriseretten, da en af vores dygtige jurister efter mange år i Voldgiftsnævnet har valgt at søge nye udfordringer.
Stillingsopslag jurist

Nyheder

Mangeårig bestyrelsesformand takker af

03.06.2019

Efter 11 år er Bo Kobber Petersen grundet nyt arbejde udtrådt af Voldgiftsnævnets bestyrelse.  

Bo Kobber Petersen blev den 6. maj 2008 – som daværende kontorchef i Bygningsstyrelsen (nu) – udpeget af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (nu) som en af de offentlige bygherrer i bestyrelsen. Den 15. juni 2010 blev han valgt som formand for bestyrelsen og senere genvalgt.  

Bo Kobber Petersen har stået i spidsen for Voldgiftsnævnet i en periode, hvor nævnet har gennemgået store forandringer og modernisering. 

Direktør i Voldgiftsnævnet Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler:  

”Bo Kobber Petersen er en meget dygtig jurist og har været en formand med en særdeles god tæft for de mere strategiske og forretningsmæssige dele af bestyrelsens arbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Bo Kobber Petersen siden 2013 og være med til at udføre bestyrelsens mange gode ideer til at skabe et endnu bedre VBA.  

Voldgiftsnævnets bestyrelse har bedt mig udtrykke en stor tak til Bo Kobber Petersen for den ekstraordinære indsats. Han formåede at samle bestyrelsen om de nødvendige tiltag og var meget lydhør for andre medlemmers ønsker og input. Den egenskab skabte konsensus i en tid med store beslutninger, herunder i forhold til øget transparens gennem bl.a. en ny hjemmeside og vejledninger, mere digital sagsbehandling, AB-udvalgets arbejde, regelsæt som opfølgning på AB-18, ny prispolitik mv. Nævnet kan nu fokusere på implementeringen af AB-18 reglerne om tvisteløsning på et solidt grundlag og på øvrige justeringer i lyset af branchens løbende ønsker og behov.”  

Bo Kobber Petersen (Ejendomschef i Kriminalforsorgen) udtaler: 

”For mig har det været et privilegium at deltage i bestyrelsesarbejdet i Voldgiftnævnet, hvor jeg har haft fornøjelsen af et meget inspirerende samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne i sekretariatet og andre interessenter i forhold til Voldgiftnævnet. Det har været fantastisk spændende at følge den store aktivitet omkring Voldgiftnævnet og samtidig være med til at gennemføre en række store og vanskelige forandringer, som forhåbentlig vil gøre Voldgiftnævnet endnu bedre til at løse de mange opgaver.”             

Bo Kobber Petersen udtrådte den 1. maj 2019, og tidligere næstformand for Voldgiftsnævnets bestyrelse, specialkonsulent Vibeke Schiøler Sørensen, Vejdirektoratet, er herefter konstitueret som formand. Ny konstitution af Voldgiftsnævnets bestyrelse finder sted på førstkommende møde den 4. september 2019.

Nye skabeloner

20.05.2019