Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2023

For fortsat at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2023 arrangementer, hvor ny information samt erfaring deles.
Møderne afholdes som heldagsmøder, hvor nyere skønsmænd kan vælge at deltage hele dagen.

København 2023 Mødet er afholdt
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

Aarhus 26. oktober 2023
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

Alle skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Tilmelding her.

 

Nyheder

Sager ved voldgiftsnævnet i 2022

30.01.2023

Voldgiftsnævnets statistik for 2022 er nu tilgængelig. Se oversigten nedenfor.

I 2022 var antallet af voldgiftssager (inkl. forenklet voldgift) og sager om syn og skøn nogenlunde på samme niveau som i 2021, dvs. omkring hhv. ca. 300 voldgiftssager og ca. 250 sager om syn og skøn.

2022 var præget af, at sager om syn og skøn i vidt omfang blev anlagt som hastesager pga. behovet for stadeforretninger ved konkurs og ophævelse. Denne situation i branchen er også afspejlet i et stort antal sager om sagkyndig beslutning, der i 2022 var på 124 sager mod 75 sager i 2021.

Der er desuden sket en stor stigning i antallet af sager om hurtig afgørelse fra 27 sager i 2021 til 46 sager i 2022.

Interessen for brug af mediation og mægling er fortsat med over 20 sager i 2022.  

Der ses fortsat at være en tendens til, at sagernes værdi er høje og kompleksiteten stor, hvorfor sagsbehandlingen af en sag indebærer langt mere end i f.eks. 2018, hvor der blev anlagt flere sager i antal. Dette ses bl.a. ud af statistikken over antallet af procesafgørelser, der blev truffet i sagerne i 2022. I sager om syn og skøn traf nævnet 237 procesafgørelser, mens der i voldgiftssagerne blev truffet 292 afgørelser mod hhv. 45 og 100 afgørelser i 2018.