Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

For oplysninger om Voldgiftsnævnets håndtering af møder under Covid-19 se venligst fanebladet “GENEREL INFORMATION”.

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2022
For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2022 en række møder for skønsmænd.
Der afholdes 4-5 møder for skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet. 2-3 informationsmøder for nye eller nyere skønsmænd, 2 dialogmøder for alle skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer. Alle skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.
Datoer for 2022 følger her på siden.

 

Nyheder

Ny dom fra Højesteret om syn og skøn

05.10.2021

Højesteret har den 1. oktober 2021 afsagt en dom, hvor det er slået fast, at syn og skøn, der udmeldes af Voldgiftsnævnet, ikke er omfattet af voldgiftsloven. Sagen vedrørte syn og skøn i en såkaldt A-sag.

Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside.

De afgørelser, som Voldgiftsnævnet træffer i sager om syn og skøn, kan således ikke indbringes for de civile domstole efter voldgiftsloven, hvilket tilsvarende gælder, når der efter parternes ønske er udmeldt en dommer til at træffe afgørelsen på vegne af Voldgiftsnævnet. Dommen betyder bl.a., at Voldgiftsnævnet kan fortsætte sin forvaltning af sager om syn og skøn som hidtil. Måtte en part f.eks. være uenig i en afgørelse fra Voldgiftsnævnet om, at en skønsmand findes faglig kompetent og habil, vil dette også som hidtil kunne gøres gældende under en evt. efterfølgende voldgiftssag.