Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2024

For fortsat at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2024 arrangementer, hvor ny information samt erfaring deles.
Møderne afholdes som heldagsmøder, hvor nyere skønsmænd kan vælge at deltage hele dagen.

København den 25. april 2024 
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

Aarhus 24. oktober 2024
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

Alle skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Tilmelding pr. telefon 3313 3700.

Nyheder

Opdag VBA Portalen

22.11.2023

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet!

VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail.


Nøglefunktioner
✅ Oprettelse af nye sager
✅ Enkel og nem upload af sagens dokumenter og bilag
✅ Effektiv dokumentdeling mellem alle sagens parter og evt. skønsmænd
✅ Arkivering og organisering af dokumenter
✅ Høje sikkerhedsstandarder

Der kan uploades flere filer på én gang og op til 500 MB pr. fil eller samlet pr. upload

Indtil videre skal følgende sager anlægges via VBA Portalen:

  • Hastesager om syn og skøn (A-sager) – det gør det nemt hurtigt at sætte skønsmanden i gang
  • Sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag (B-sager)

Alle øvrige sager kan anlægges via portalen. Parterne kan til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Hvis en part fremsender et USB-stick eller link til egne digitale transfer løsninger, stiller nævnet krav om, at materialet i stedet uploades i VBA Portalen. I så fald åbner nævnet sagen i portalen for alle sagens parter og evt. skønsmænd.

Har du brug for yderligere information eller har spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte VBA Portalens supportteam på tlf. 33 13 37 00 eller e-mail voldgift@voldgift.dk

Du kan oprette din bruger ved at besøge VBA Portalen