Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

For oplysninger om Voldgiftsnævnets håndtering af møder under Covid-19 se venligst fanebladet “GENEREL INFORMATION”.

MØDER FOR SKØNSMÆND 2021
For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2021 en række møder for skønsmænd.
Der afholdes i alt 5 møder for skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet. 3 informationsmøder for nye eller nyere skønsmænd, 2 dialogmøder for alle skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer. Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Det vil også være muligt at deltage via Teams.
INFO-møder:
Møde 1: København fredag d. 11. juni kl. 13-16 også via Teams.
Møde 2: Aarhus tirsdag d. 21. september kl. 9.00-12-00.
Møde 3:  Odense torsdag d. 18. november kl. 13-16 også via Teams.
DIALOG-møder:
Møde A:  København torsdag d. 30. september også via Teams.
Møde B:  Aarhus tirsdag d. 21. september kl. 13-16.

Tilmelding kan foretages HER.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Nyheder

Ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet

17.03.2021

Der indføres pr. 1. april 2021 nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.

Det er Voldgiftsnævnets ønske – hvor muligt – at skabe en reduktion i priserne. Evt. prisreduktion gælder for alle sager uanset tidspunktet for sagens anlæg.

I voldgiftssagerne nedsættes gebyret til 3.000 kr., og der gives nu mulighed for prisreduktion i alle forligte voldgiftssager og ikke alene i de helt store sager. Hertil kommer, at den samlede honorarpulje nedsættes med op til 20 % i de større voldgiftssager.

Honorarer søges i vidt omfang samordnet med mere faste takster i de mindre enedommersager, opmandssager, mediations- og mæglingssager. Taksterne er et udgangspunkt og kan nedsættes eller forøges, hvis sagens karakter og varighed tilsiger det, jf. kriterierne i vejledningen om honorarer.

Prisen for lokaleleje i Voldgiftsnævnet nedsættes.

Læs mere om den nye prispolitik i det korte resume nedenfor og i vejledningerne. Vejledningerne sammenfatter og erstatter tidligere vejledninger.
Nyhed om ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. april 2021
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021
Skema over gebyr afgift og tillæg april 2021

Statut 2020

27.01.2021