Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

For oplysninger om Voldgiftsnævnets håndtering af møder under Covid-19 se venligst fanebladet “GENEREL INFORMATION”.

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2021
For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2021 en række møder for skønsmænd.
Der afholdes i alt 5 møder for skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet. 3 informationsmøder for nye eller nyere skønsmænd, 2 dialogmøder for alle skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer. Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Det vil også være muligt at deltage via Teams.
INFO-møder:
Møde 1: København fredag d. 11. juni (er afholdt).
Møde 2: Aarhus tirsdag d. 21. september kl. 9.00-12-00.
Møde 3:  Odense torsdag d. 18. november kl. 13-16 også via Teams.
DIALOG-møder:
Møde A:  København torsdag d. 30. september også via Teams.
Møde B:  Aarhus tirsdag d. 21. september kl. 13-16.

Tilmelding kan foretages HER.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Nyheder

Ændrede evalueringer

08.06.2021

Voldgiftsnævnets evalueringsskema er ændret og begrænset til nogle få, men vigtige spørgsmål. Vi håber, det vil højne besvarelsesprocenten. Skemaet, der modtages med e-mail ved sagens afslutning, kan fremover som udgangspunkt besvares på ganske få minutter.

I mere end et år er Voldgiftsnævnet efter afslutning af sagerne blevet evalueret på en skala fra 1-5, hvor den generelle tilfredshed med Voldgiftsnævnet er mellem 4,1 – 4,4 i sager om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning (A-, C-, og G- sager). Der er bl.a. målt på tilfredsheden med nævnets sagsbehandlingstid, herunder ved sagsoprettelsen, den løbende fristhåndtering, berammelsesfasen og arbejdet med økonomistyring. Den generelle tendens er, at langt de fleste enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens mellem 7-9 %  er meget utilfredse eller utilfredse.

I voldgiftssagerne ligger tilfredsheden med voldgiftsretternes håndtering af sagerne på 4,5. I sager om syn og skøn er tilfredsheden med skønsmændenes arbejde og kvalifikationer på henholdsvis 4,2 og 4,3. Tilfredsheden med de sagkyndiges arbejde og kvalifikationer er på hhv. 4,1 og 4,3.

Øvrige sagstyper, herunder mediation og mægling, har en så lav svarprocent, at der ikke er grundlag for at udlede generelle tendenser.

Voldgiftsnævnet følger op på evalueringerne generelt og anvender svarene til brug for kvalitetssikring, idet evalueringerne bl.a. kan indgå som led i egentlige klagesager og tiltag til forbedringer.

Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler: ”Vi er glade for de mange svar og nyttige bemærkninger, der er kommet. Der synes overordnet set at være tilfredshed med nævnets arbejde og kvaliteten af det arbejde, som f.eks. skønsmændene udfører. Vi er opmærksomme på, at der trods det fine niveau i evalueringerne stadig er et lille stykke vej – fra godt 4 til 5 – dvs. til fuld tilfredshed fra alle brugere, og at der i nogle sager ikke er svaret. Derfor fortsætter vi det igangsatte arbejde med at udbygge kvaliteten af nævnets arbejde, hvilket sker gennem øgede krav til uddannelse og erfaring, dialog, vejledning og opfølgning på situationer, der kunne og burde have været håndteret mere professionelt. Omvendt har vi også blik for, at sagerne ved nævnet kan være meget konfliktfyldte og komplicerede, hvorfor vi ved, at de mange fagfolk og dommere, vi trækker på i det daglige, generelt er virkelig dygtige og udfører et vanskeligt og professionelt stykke arbejde for bygge- og anlægsbranchen. En generel tilfredshed i den høje ende af skalaen må siges at bestyrke dette.

IT-problemer

21.05.2021