Sagsomkostninger

Under opdatering på grund af ny prisstruktur pr. 1. januar 2019.

Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed. Nævnet får dækket de udgifter, der er forbundet med administration af sagerne, herunder til personale, kontorhold og husleje, gennem gebyrer og afgifter for sagernes behandling samt gennem afkast af indbetalte depoter.

Nævnets gebyrer og afgifter afhænger af sagstypen, dvs. om det for eksempel er en voldgiftssag eller en sag om syn og skøn. Nærmere oplysninger kan findes under de enkelte faneblade om omkostninger og sagstyper.

Ud over afgifter og gebyrer betaler parterne i voldgiftssager også udgifter til voldgiftsrettens honorar og andre relevante udgifter, såsom lokaleleje, befordring og oversættelse. I sager om syn og skøn eller sagkyndig beslutning kan der udover skønsmandens honorar også være betaling af udlæg til f.eks. prøver eller en medskønsmand.

Når en sag startes op i Voldgiftsnævnet, vil der blive opkrævet en sikkerhedsstillelse – et depot, der skal dække sagens udgifter. Depotet vil løbende blive øget, hvis det viser sig, at sagens udgifter stiger. I voldgiftssager og i sager om mægling og mediation deles depotindbetalingen mellem sagens parter. Efter sagens afslutning vil nævnet afregne sagen og udbetale evt. resterende depot til parterne.

Voldgiftsnævnet er nedsat efter ønske fra organisationer på bygge- og anlægsområdet for at bistå med konfliktløsning i branchen. Nævnet har ikke “aktionærer” eller andre, der kan få fordel af et positivt afkast, hvorfor nævnet drives med et udgangspunkt om non-profit, hvor sagerne skal bære sig selv, og der skal være en relativ balance mellem indtægter og udgifter.

Voldgiftsnævnets regnskaber er ikke offentligt tilgængelige, men nævnet har et solidt økonomisk fundament og en professionel økonomistyring og depotforvaltning.

Baggrunden for det nye system for gebyrer og afgifter 

Justeringen af nævnets system for gebyrer og afgifter i 2015 skyldtes, at der i de seneste år er kommet en ubalance mellem det arbejde, nævnet rent faktisk udfører, og de indtægter nævnet får for administration af sagerne.

I forhold til voldgiftssagerne modtog nævnet efter det tidligere system et meget lille gebyr i sager, der blev forligt, da gebyret var knyttet til voldgiftsrettens honorar. Det betød, at nævnet i mange sager, hvor der var udført et omfattende arbejde, alene modtog 7.000 kr. for administration af sagen.

På grund af den generelle finansielle situation har Voldgiftsnævnet desuden gennem de seneste år oplevet et væsentligt fald i indtægterne fra depoterne, der hidtil har gjort det muligt at fastholde lavere gebyrer og afgifter. Denne situation betyder omvendt mindre udgifter for nævnets brugere i forbindelse med deres finansiering af depoterne. Måtte dette forhold blive ændret på sigt, gør den nye struktur med serviceafgiften det enkelt at nedjustere afgiften i overensstemmelse hermed.

Hvis et møde foregår i nævnets lokaler skal aflysning af mødelokalet fra 1. januar 2015 ske senest 30 dage før mødet. For andre mødefaciliteter på f.eks. et hotel gælder stedets aflysningsregler.

Der er pr. 1. januar 2016 foretaget enkelte justeringer, der er indarbejdet under fanebladet for de enkelte sagstyper.

Gebyrer og afgifter

Den 1. januar 2015 blev der foretaget ændringer i nævnets prisstruktur. Dette berørte alene gebyr og afgift til nævnet og har ikke ændret ved beregningen af voldgiftsretternes honorar.

Der er  pr. 1. januar 2016 og 1. januar 2019 foretaget justeringer i prispolitikken.

Gebyret er ufravigeligt og udløses det øjeblik, sagen indsendes til nævnet. Indsendelsen sætter en række opgaver igang i nævnet, herunder sagsoprettelse og vurdering af de indsendte akter. Serviceafgiften varierer fra sagstype til sagstype og kan ses i oversigten nedenfor.

I forhold til mægling og mediation er der indført mulighed for modregning af afgifter og gebyrer i det tilfælde, at forløbet ikke fører til en aftale og må fortsætte i en egentlig voldgiftssag.

Sager indkommet før den 1. januar 2015 vil blive behandlet efter de hidtidige regler. Der vil derfor i en årrække være flere forskellige afregningsmetoder.

Vejledningen nedenfor vedrører både beregning af honorarer og serviceafgift. Der er desuden udarbejdet to oversigter for sager indkommet henholdsvis før og fra og med den 1. januar 2015, der kan findes under de enkelte sagstyper.

Prisstrukturen er beskrevet under de enkelte faneblade for hver sagstype.
Justering af prisstruktur 1. januar 2019
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Praktik og kontonummer

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.