Sagsomkostninger

Voldgiftsnævnet er en privat institution, der er nedsat efter ønske fra organisationer på bygge- og anlægsområdet for at bistå med konfliktløsning i branchen. Nævnet har ikke “aktionærer” eller andre, der kan få fordel af et positivt afkast, hvorfor nævnet drives med et udgangspunkt om non-profit, hvor sagerne skal bære sig selv, og der skal være en relativ balance mellem indtægter og udgifter.

Nævnet får dækket de udgifter, der er forbundet med administration af sagerne, herunder til personale, kontorhold og husleje, gennem gebyrer og afgifter for sagernes behandling og gennem afkast af indbetalte depoter.

Der vil, når en sag startes op i Voldgiftsnævnet, blive opkrævet en sikkerhedsstillelse – et depot – der skal dække sagens udgifter. Depotet vil løbende blive øget, hvis det viser sig, at sagens udgifter stiger.

Nævnets gebyrer og afgifter afhænger af sagstypen, herunder om der for eksempel er tale om hurtig afgørelse, en voldgiftssag eller en sag om syn og skøn. Nærmere oplysninger om omkostningerne kan findes under fanebladet for de enkelte sagstyper.

Voldgiftsnævnets regnskaber er ikke offentligt tilgængelige, men det kan oplyses, at nævnet har et solidt økonomisk fundament og en professionel økonomistyring og depotforvaltning.

Som følge af den generelle finansielle situation, herunder et væsentligt fald i indtægterne fra depoterne, justerede Voldgiftsnævnet i 2015 grundlaget for sin prispolitik. Voldgiftsnævnet tilkendegav i den forbindelse, at måtte den finansielle situation ændres, ville serviceafgiften kunne nedjusteres i overensstemmelse hermed til fordel for Voldgiftsnævnets brugere.

Bl.a. på den baggrund er prispolitikken justeret både den 1. april 2021 og igen den 1. september 2022. Ændringerne er kort beskrevet i midterste kolonne og under de enkelte faneblade pr. sagstype.

De ganske få sager, der er indkommet før den 1. januar 2015, vil blive behandlet efter de dagældende regler.

I forhold til mægling og mediation, hurtig afgørelse og beslutning om stillet sikkerhed er der mulighed for modregning af gebyrer i det tilfælde, at forløbet ikke fører til en aftale/afgørelse og må overgå eller fortsætte i en egentlig voldgiftssag. Hvis en voldgiftssag overgår til mediation og mægling, sker der modregning af gebyr fra mediations-/mæglingssagen i voldgiftssagen. Allerede indbetalt depot kan i disse sager “overføres” mellem sagerne.

Såfremt et møde foregår i Voldgiftsnævnets lokaler, skal aflysning af mødelokalet ske med 30 dages varsel.  Hvis sagen omberammes, og et lokale lejes på ny, betales for faktisk brug, dvs. ikke for den/de aflyste mødedag(e), hvis der skulle være sket betaling herfor.  Hvis sagen ikke gennemføres på et senere tidspunkt, betales for den/de aflyste mødedag(e). Ved anvendelse af eksterne mødefaciliteter gælder udbyders aflysningsregler.

For andre mødefaciliteter på f.eks. et hotel gælder stedets aflysningsregler.

Gebyrer og afgifter

Der er pr. 1. april 2021 indført nye og mere ensartede priser for gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag.

Priserne blev justeret for sager indgået efter 1. september 2022

I voldgiftssagerne er gebyret 3.000 for sager indkommet før 1. september 2022 og 4.000 kr. for sager indkommet efter denne dato. Der er indført en række tillæg for ydelser, der ligger ud over det sædvanlige, dvs. for afgørelser og hastesager.

Der gives mulighed for prisreduktion i alle forligte voldgiftssager og ikke alene i de helt store sager. Hertil kommer, at den samlede honorarpulje i 2021 blev nedsat med op til 20 % i de større voldgiftssager.

Honorarer søges i vidt omfang samordnet med mere faste takster i de mindre enedommersager, opmandssager, mediations- og mæglingssager. Taksterne er et udgangspunkt og kan nedsættes eller forøges, hvis sagens karakter og varighed tilsiger det, jf. kriterierne i vejledningen om honorarer.

Prisen for lokaleleje i Voldgiftsnævnet nedsættes.

De nye priser gælder for alle sager uanset sagens anlæg, hvis dette medfører en lavere pris for brugeren, jf. nyhed herom af 17. marts 2021 og vejledninger nedenfor.

Gebyret er ufravigeligt og udløses det øjeblik, sagen indsendes til nævnet. Indsendelsen sætter en række opgaver i gang i nævnet, herunder sagsoprettelse og vurdering af de indsendte akter. Serviceafgiften varierer fra sagstype til sagstype og kan ses i oversigten nedenfor.

Vejledningen nedenfor vedrører både beregning af honorarer og serviceafgift. For god ordens skyld ses den tidligere samlede vejleding fortsat.

Prisstrukturen er beskrevet under de enkelte faneblade for hver sagstype.
Nyhed om ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet
Skema over gebyr, afgift og tillæg september 2022
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. pr. 1.9. 2022
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.