Sagsomkostninger

Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, som er nedsat efter ønske fra organisationer på bygge- og anlægsområdet for at bistå med konfliktløsning i branchen. Nævnet har ikke “aktionærer” eller andre, der kan få fordel af et positivt afkast, hvorfor nævnet drives med et udgangspunkt om non-profit, hvor sagerne skal bære sig selv, og der skal være en relativ balance mellem indtægter og udgifter.

Nævnet får dækket de udgifter, der er forbundet med administration af sagerne, herunder til personale, kontorhold og husleje, gennem gebyrer og afgifter for sagernes behandling og gennem afkast af indbetalte depoter.

Der vil, når en sag startes op i Voldgiftsnævnet, blive opkrævet en sikkerhedsstillelse – et depot – der skal dække sagens udgifter. Depotet vil løbende blive øget, hvis det viser sig, at sagens udgifter stiger.

Nævnets gebyrer og afgifter afhænger af sagstypen, herunder om der for eksempel er tale om hurtig afgørelse, en voldgiftssag eller en sag om syn og skøn. Nærmere oplysninger om omkostningerne kan findes under fanebladet for de enkelte sagstyper.

Voldgiftsnævnets regnskaber er ikke offentligt tilgængelige, men det kan oplyses, at nævnet har et solidt økonomisk fundament og en professionel økonomistyring og depotforvaltning.

Voldgiftsnævnets gebyrer og afgifter for sager indkommet efter 2015
Som følge af den generelle finansielle situation i årene omkring 2015 har det været nødvendigt for Voldgiftsnævnet at justere prispolitik. Årsagens hertil er, at Voldgiftsnævnet har oplevet et væsentligt fald i indtægterne fra depoterne, der før 2015 gjorde det muligt at fastholde lavere gebyrer og afgifter. Måtte den finansielle situation ændres, gør den nye struktur med serviceafgiften det enkelt at nedjustere afgiften i overensstemmelse hermed til fordel for Voldgiftsnævnets brugere.

Såfremt et møde foregår i Voldgiftsnævnets lokaler, skal aflysning af mødelokalet ske med 30 dages varsel.  Hvis sagen omberammes, og et lokale lejes på ny, betales for faktisk brug, dvs. ikke for den/de aflyste mødedag(e), hvis der skulle være sket betaling herfor.  Hvis sagen ikke gennemføres på et senere tidspunkt, betales for den/de aflyste mødedag(e). Ved anvendelse af eksterne mødefaciliteter gælder udbyders aflysningsregler.

For andre mødefaciliteter på f.eks. et hotel gælder stedets aflysningsregler.

Der er pr. 1. januar 2019 foretaget justeringer, der er indarbejdet under fanebladet for de enkelte sagstyper.

Gebyrer og afgifter

Den 1. januar 2015 blev der foretaget ændringer i nævnets prisstruktur. Dette berørte alene gebyr og afgift til nævnet og har ikke ændret ved beregningen af voldgiftsretternes honorar.

Der er senest den 1. januar 2019 foretaget justeringer i prispolitikken.

Gebyret er ufravigeligt og udløses det øjeblik, sagen indsendes til nævnet. Indsendelsen sætter en række opgaver igang i nævnet, herunder sagsoprettelse og vurdering af de indsendte akter. Serviceafgiften varierer fra sagstype til sagstype og kan ses i oversigten nedenfor.

I forhold til mægling og mediation, hurtig afgørelse, forenklet voldgift og foregreben tvisteløsning er der indført mulighed for modregning af afgifter og gebyrer i det tilfælde, at forløbet ikke fører til en aftale og må overgår eller fortsætte i en egentlig voldgiftssag. Hvis en voldgiftssag overgår til mediation og mægling, sker der modregning af afgifter og gebyr fra mediations-/mæglingssagen i voldgiftssagen.

Sager indkommet før den 1. januar 2015 vil blive behandlet efter de dagældende regler. Der vil derfor i en årrække være flere forskellige afregningsmetoder.

Vejledningen nedenfor vedrører både beregning af honorarer og serviceafgift. Der er desuden udarbejdet to oversigter for sager indkommet henholdsvis før og fra og med den 1. januar 2015, der kan findes under de enkelte sagstyper.

Prisstrukturen er beskrevet under de enkelte faneblade for hver sagstype.
Justering af prisstruktur 1. januar 2019
Justering af prisstruktur 1. januar 2016
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.