Uformel bedømmelse

Uformel bedømmelse eller foregreben tvisteløsning er det samme. For at skabe mere fokus på muligheden har nævnet besluttet at omdøbe regelsættet og modernisere indholdet. Reglerne om foregreben tvisteløsning har eksisteret siden 1993, men anvendes alene sjældent. De nye regler om uformel bedømmelse gælder pr. 1. oktober 2015. Det anbefales, at de nye regler anvendes for sager indbragt for nævnet efter den 1. oktober 2015, uanset om aftalen er indgået tidligere.

Formålet med reglerne om uformel bedømmelse er at give et alternativ til en voldgiftssag. Målet er gennem meget simple procedurer at sikre en hurtig afklaring af en opstået konflikt for at kunne komme videre. Parterne skal være enige herom.

Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning en bedømmer til at komme med en tilkendegivelse om tekniske, økonomiske, juridiske eller administrative spørgsmål. Bedømmeren kan dermed både være en fagperson eller en jurist. Bedømmeren skal ikke mægle, men komme med sin egen vurdering.

Bedømmeren fremlægger alene en mundtlig tilkendegivelse på et møde, og bedømmelsen er ikke retligt bindende og har ingen juridisk betydning i forbindelse med en evt. efterfølgende voldgiftssag.

Honoraret beregnes efter anvendt tid og fastsættes af Voldgiftsnævnet. Efter indstilling fra bedømmeren bestemmer nævnet fordelingen af omkostningerne mellem parterne.  Parterne hæfter solidarisk for de samlede udgifter.

Regler

Voldgiftsnævnets regelsæt om uformel bedømmelse, der bygger på de tidligere regler om foregreben tvisteløsning fra 1993, er vedtaget af nævnet den 31. august 2015.

Disse sager betegnes som H-sager.

Voldgiftsnævnet har udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mægling, mediation eller foregreben tvisteløsning/uformel bedømmelse, der kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.
Regler for uformel bedømmelse
Regler om foregreben tvisteløsning

Kontraktseksempel vedr. mægling og mediation

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15