Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet ledes af en bestyrelse med 11 medlemmer. 9 medlemmer er udpeget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter indstilling fra henholdsvis Dansk Byggeri (2 medlemmer), Danmarks Almene Boliger (BL), Danske Arkitektvirksomheder (Danske ARK), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), SMVDanmark, Byggesocietetet, Dansk Industri (DI) og Bygherreforeningen i Danmark.

Herudover er to medlemmer udpeget af  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uden indstilling fra en organisation. Disse to medlemmer er idag fra henholdsvis Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet og er af nævnet valgt som henholdsvis formand og næstformand for en fireårsperiode fra den 26. juni 2014.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en ubegrænset periode og er som udgangspunkt personer med erfaring fra branchen.  Et medlem er alene bundet af sin overbevisning og ikke af  foreskrift fra den organisation, der har indstillet den pågældende.

Medlemmer af bestyrelsen kan påtage sig opgaver i nævnets regi som advokat, skønsmand, sagkyndig og faglige dommer, hvorved bestyrelsen samlet set både har teoretisk og praktisk erfaring og “en finger på pulsen” i forhold til de opgaver, nævnet varetager.

Nævnet har den 28. januar 2017 besluttet at justere statutten.

Statut og forretningsorden

Voldgiftsnævnets opgaver er fastlagt i nævnets statut og forretningsorden. Statutten er justeret af Voldgifts-nævnet den 28. januar 2017.Voldgiftsnævnets statut 2017 Voldgiftsnævnets statut 2010
Voldgiftsnævnets forretningsorden

Voldgiftsnævnets opgaver

Voldgiftsnævnets bestyrelse fastlægger den generelle retning for nævnets virke, herunder regler for sagernes behandling. Nævnet træffer ikke afgørelse i konkrete sager.

Nævnet forelægges indstillinger om udbetaling af honorar til en voldgiftsret på over 300.000 kr.

Voldgiftsnævnets bestyrelse godkender budget og regnskab. Bestyrelsen  kan også drøfte og tage stilling til problematiske administrative spørgsmål eller klager, medmindre sådanne sager findes at kunne afgøres af formanden alene.

Voldgiftsnævnets bestyrelse holder møde tre-fire gange årligt, herunder et årligt strategisk seminar. Nævnet kan mødes oftere, hvis det måtte være nødvendigt. Et af møderne indeholder et fællesmøde med Voldgifts-retternes Præsidium.

Nævnets Medlemmer

Anette Gothard Mikkelsen
Formand for bestyrelsen, kontorchef
Bygningsstyrelsen
Vibeke Schiøler Sørensen
Næstformand for bestyrelsen, specialkonsulent
Vejdirektoratet
Per Mohr Hansen
Direktør, akademiingeniør
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Kim Christiansen
Arkitekt
Danske Arkitektvirksomheder
Louise Dahl Krath Jensen
Underdirektør
DI Dansk Byggeri
Christian Dahl Pedersen
Murermester
Dansk Byggeri
Jeppe Rosenmejer
Chefjurist
SMVdanmark
Trine Overby Laursen
Advokat
Byggesocietetet
Tove Dyre Palnum
Juridisk direktør
Dansk Industri
Chico Sandbeck
Direktør
Byggeherreforeningen i Danmark
Birgitte Fæster
Juridisk chef
BL - Danmarks Almene Boliger