Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der udpeges af en række danske myndigheder og organisationer mv., jf. følgende: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (2 medlemmer) , Danske Regioner og KL (1 medlem), Foreningen af Rådgivende Ingeniører -FRI (1 medlem),  Danske Arkitektvirksomheder -Danske ARK (1 medlem), Dansk Industri – DI (3 medlemmer), SMVdanmark (1 medlem), TEKNIQ Arbejdsgiverne (1 medlem),  Danmarks Almene Boliger -BL (1 medlem) og Bygherreforeningen i Danmark (1 medlem). Bestyrelsen udpeger selv ét medlem, der skal være advokat med erfaring inden for entrepriseretten.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 4 år og er som udgangspunkt personer med erfaring fra branchen.  Et medlem er alene bundet af sin overbevisning og ikke af foreskrift fra den organisation mv., der har indstillet den pågældende. Genudpegning kan finde sted.

Formand og næstformand fungerer i en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Enten formand eller næstformand skal være udpeget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen kan påtage sig opgaver i nævnets regi som advokat, skønsmand, sagkyndig og faglige dommer, hvorved bestyrelsen samlet set både har teoretisk og praktisk erfaring og “en finger på pulsen” i forhold til de opgaver, nævnet varetager.

Nævnet har besluttet at justere statutten i 2020 med ikrafttræden den 1. februar 2021, herunder i lyset af AB-18. Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Statut og forretningsorden

Voldgiftsnævnets opgaver er fastlagt i nævnets statut og forretningsorden. Statutten 2020 er  trådt i kraft den 1. februar 2021 og erstatter Statut 2017. Voldgiftsnævnets statut 2020Voldgiftsnævnets statut 2017 Voldgiftsnævnets statut 2010
Voldgiftsnævnets forretningsorden 2020

Voldgiftsnævnets opgaver

Voldgiftsnævnets bestyrelse fastlægger den generelle retning for nævnets virke, herunder regler for sagernes behandling. Nævnet træffer ikke afgørelse i konkrete sager.

Nævnet forelægges indstillinger om udbetaling af honorar til en voldgiftsret på over 300.000 kr.

Voldgiftsnævnets bestyrelse godkender budget og regnskab. Bestyrelsen  kan også drøfte og tage stilling til problematiske administrative spørgsmål eller klager, medmindre sådanne sager findes at kunne afgøres af formanden alene.

Voldgiftsnævnets bestyrelse holder møde tre-fire gange årligt, herunder et årligt strategisk seminar. Nævnet kan mødes oftere, hvis det måtte være nødvendigt. Et af møderne indeholder et fællesmøde med Voldgifts-retternes Præsidium.

Nævnets Medlemmer

Anette Gothard Mikkelsen
Formand for bestyrelsen, kontorchef
Bygningsstyrelsen
Kim Christiansen
Arkitekt MAA
Danske Arkitektvirksomheder
Nina Banke Hingeberg
Chefkonsulent
Vejdirektoratet
Torben Kyed Larsen
Afdelingschef
Danske Regioner / KL
Per Mohr Hansen
Direktør, akademiingeniør
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Louise Dahl Krath Jensen
Underdirektør
DI (Dansk Byggeri)
Christian Dahl Pedersen
Murermester
DI (Dansk Byggeri)
Tove Dyre Palnum
Associeret partner, advokat
DI (Dansk Industri)
Jeppe Rosenmejer
Chefjurist
SMVdanmark
Stig Høding
Advokat
TEKNIQ Arbejdsgiverne
Henriette Mygind Krempel
Juridisk chef
BL - Danmarks Almene Boliger
Chico Sandbeck
Direktør
Bygherreforeningen i Danmark
Trine Overby Laursen
Advokat