Voldgift (C-sager)

Standardkontrakter på bygge- og anlægsområdet indeholder et udgangspunkt om, at tvister afgøres af voldgiftsretter i Voldgiftsnævnets regi, der nedsættes fra sag til sag. Hvis det ikke er aftalt på forhånd, er det muligt at aftale voldgiftsbehandling, når konflikten er opstået. Der er særlige regler for forbrugersager.

Voldgift kan med fordel anvendes, når der er mange parter og adciterede, hvilket ofte er tilfældet i en byggesag med en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan man få alle inddraget på én gang ved én sag og få løst de udestående konflikter samlet.

Under en voldgiftssag har offentligheden, journalister og andre interesserede ikke adgang til at tilgå mødelokalet eller på anden vis få oplysninger om sagen, medmindre sagens parter er enige herom. Afgørelsen offentliggøres alene, hvis parterne tillader det.

Voldgiftsretten

Til forskel fra anden voldgift er det ikke parterne selv, der stiller forslag om eller vælger dommerne. De juridiske dommere udpeges af formanden for Præsidiet, mens de faglige dommere efter en forudgående høring udpeges af Voldgiftsnævnet.

Det sikres i alle sager, at voldgiftsdommerne er upartiske og uafhængige.

Voldgiftsret med tre dommere
Udgangspunktet er, at voldgiftsretten består af tre dommere, dvs. en juridisk dommer som formand og to faglige dommere med en faglig baggrund inden for det område, konflikten vedrører. Det kan for eksempel være en bygningskonstruktør og en rådgivende ingeniør eller en arkitekt og en tømrermester.  Den juridiske dommer udpeges af formanden for Præsidiet, mens de faglige dommere udpeges af Voldgiftsnævnet, hvilket i praksis er Voldgiftsnævnets sekretariat. I sager efter 2010-regelsættet høres parterne efter praksis over de faglige dommere, mens dette sker for hele voldgiftsretten i sager efter 2018-regelsættet.

Voldgiftsret med en dommer
Parterne kan også anmode om, at der alene anvendes én dommer, der alt afhængig af konfliktens karakter, vil være en juridisk dommer eller en faglig dommer. Voldgiftsnævnet har kompetencen til at udpege den pågældende, hvis det er en faglig dommer, mens formanden for Præsidiet har kompetencen, hvis voldgiftsretten skal bestå af en juridisk dommer. Sager med en enkelt dommer anvendes ofte i sager med en sagsgenstand på under 500.000 kr., eller hvor tvisten er mere teknisk og ikke er principiel. Hvis der alene anvendes én faglig dommer, vil den pågældende kunne søge juridiske bistand hos juristerne i Voldgiftsnævnets sekretariat eller hos Præsidiets formand. Der vil altid være en jurist fra sekretariatet til stede når sagen hovedforhandles.

Voldgiftsret med fem dommere
En part kan også anmode om, at voldgiftsretten består af fem dommere, dvs. 3 juridiske dommere og to faglige dommere. Formanden vil som udgangspunkt altid være et af de tre medlemmer af Præsidiet. Voldgiftsretter med 5 dommere vil ofte alene blive nedsat i økonomisk meget store og/eller principielle sager.

Øvrige sammensætninger
Undtagelsesvist kan der efter anmodning nedsættes en voldgiftsret med 3 juridiske dommere eller 2 juridisk dommer og 1 faglig dommere, idet der i så fald er tale om nedsættelse af en 5 mandsret med fravalg af 2 voldgiftsdommere. En sådan ordning forudsætter parternes enighed, og at voldgiftsretten ved manglende accept fra en evt. fremtidige adciterede tilføjes de to fravalgte medlemmer.

Procedureregler

Voldgiftsnævnet har vedtaget egne procedureregler for sagernes behandling, der kan downloades fra denne side. Voldgiftsretterne skal ved deres behandling af sagen i øvrigt respektere dansk lovgivning, herunder voldgiftsloven.

Voldgiftsretterne følger ved deres sagsbehandling i stort omfang standarderne fastsat ved domstolene og i den offentlige forvaltning, men er ikke bundet af retsplejelovens procedurebestemmelser, offentlighedsloven eller forvaltningsloven.

Praksis for protokoller og kendelser

Når sagen har været forhandlet, udfærdiges der protokol eller kendelse i sagen. Protokol eller kendelse fremsendes til sagens parter samt eventuelle procestilvarslede. Endvidere modtager voldgiftsretten og eventuelle skønsmænd i sagen et eksemplar.

Når der afsiges fuld kendelse i en sag med tre eller fem dommere, vil parterne blive forespurgt, om kendelsen må offentliggøres i anonymiseret form i ”Kendelser om Fast Ejendom” (KfE)  og i ”Tidsskrift for Bolig- og Byggeret” (T:BB).

Regler

Standardaftaledokumenterne på området er bl.a. AB 92, AB 18, ABT 93, ABT 18, ABR 89, ABR 18 og AB Forbruger. Der henvises til fanebladet “Sagstyper” for disse dokumenter. Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Sager indbragt for Voldgiftsnævnet før den 1. januar 2011 behandles efter Voldgiftsnævnets regler for voldgiftsbehandling fra 2006. Sager indbragt efter 1. januar 2011 behandles efter Voldgiftsnævnets regler for voldgiftsbehandling 2010, mens sager indbragt i henhold til standarddokumentet AB 18 behandles efter Voldgiftsnævnets regler for voldgift 2018.

Når sager behandles ved Voldgiftsnævnet, anvendes processer i nævnets regelsæt, og parterne kan ikke uden voldgiftsrettens godkendelse aftale en anden proces.

Reglerne findes også på engelsk på det engelsksprogede faneblad. Sagerne kan således også gennemføres på engelsk, hvis parterne ønsker det.

Voldgiftssager oprettes som C-sager.

Der foreligger praksisnotat af 21. december 2016 vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse.

Regler for voldgift 2018

Regler for voldgiftsbehandling 2010

Retningslinier for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA

Notat om praksisændringer

Retningslinjer faglige dommere

Sagens tidsforløb

Sagsbehandlingstiden for en voldgiftssag i Voldgiftsnævnet tager som udgangspunkt mellem ½ år og 1½ år.

Skriftsveksling
Voldgiftsnævnet fastsætter løbende frist for parternes skriftlige indlæg. Parterne har almindeligvis 4 uger for hvert processkrift. Nogle sager vil af hensyn til sagens kompleksitet og lignende kræve, at frist for udvekslingen af skrifter strækker sig over længere tid og dermed fraviger udgangspunktet på de 4 uger.

Telefonmøde
Processen kan indledes med et telefonmøde mellem voldgiftsrettens formand og parternes advokater. Ved telefonmødet fastlægges fristerne for skriftvekslingen og en mulig tidsramme for hovedforhandlingen kan drøftes. Der afholdes løbende telefonmøder for at drøfte evt. udestående problemer.

Syn og skøn
Såfremt en af parterne under sagen anmoder om, at der afholdes syn og skøn, vil dette skulle være afsluttet inden hovedforhandlingen. En sådan proces kan forlænge sagens behandling.

Hovedforhandling
Når
skriftvekslingen og et evt. syn og skøn er afsluttet, skal der findes en dato for hovedforhandlingen, hvor alle parter/adciterede og evt. vidner kan give møde. 
Berammelsestiden er afhængig af det for parterne praktisk mulige – men typisk 2 – 4 måneder.

Voldgiftsretten kan efter drøftelse med parterne eventuelt komme med en mundtlig tilkendegivelse i forbindelse med hovedforhandlingen. Såfremt parterne ønsker en egentlige kendelse, vil denne som udgangspunkt foreligge senest 4 uger efter hovedforhandlingen.