Voldgift og forenklet voldgift

Siden er under opdatering.

Standardkontrakter på bygge- og anlægsområdet indeholder et udgangspunkt om, at tvister afgøres af voldgiftsretter i Voldgiftsnævnets regi, der nedsættes fra sag til sag. Hvis det ikke er aftalt på forhånd, er det muligt at aftale voldgiftsbehandling, når konflikten er opstået. Der er særlige regler for forbrugersager.

Voldgift kan med fordel anvendes, når der er mange parter og adciterede, hvilket ofte er tilfældet i en byggesag med en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan man få alle inddraget på én gang ved én sag og få løst de udestående konflikter samlet.

Udgangspunktet er, at voldgiftsretten består af tre dommere, dvs. en juridisk dommer som formand og to faglige dommere med en fagteknisk baggrund, inden for det område konflikten vedrører. Det kan for eksempel være en bygningskonstruktør og en rådgivende ingeniør eller en arkitekt og en tømrermester.  Den juridiske dommer udpeges af formanden for Præsidiet, mens de faglige dommere efter forudgående høring udpeges af Voldgiftsnævnet, hvilket i praksis er Voldgiftsnævnets sekretariat.

Parterne kan også anmode om, at der alene anvendes én dommer, der alt afhængig af konfliktens karakter, vil være en juridisk dommer eller en faglig dommer. Voldgiftsnævnet har kompetencen til at udpege den pågældende, hvis det er en faglig dommer, mens formanden for Præsidiet har kompetencen, hvis voldgiftsretten skal bestå af en juridisk dommer. Sager med en dommer anvendes ofte i sager med en sagsgenstand under 500.000 kr., eller hvor tvisten er mere teknisk og ikke er principiel. Hvis der alene anvendes én faglig dommer, vil den pågældende kunne søge juridiske råd hos juristerne i Voldgiftsnævnets sekretariat eller hos Præsidiets formand. Der vil altid være en jurist fra sekretariatet til stede under sagens forhandling.

En part kan også anmode om, at voldgiftsretten består af fem dommere, dvs. 3 juridiske dommere og to faglige dommere. Formanden vil som udgangspunkt altid være et af de tre medlemmer af Præsidiet. Voldgiftsretter med 5 dommere vil ofte alene blive nedsat i økonomisk meget store og principielle sager.

Undtagelsesvist kan der efter anmodning nedsættes en voldgiftsret med 3 juridiske dommere eller 2 juridisk dommer og 1 faglig dommere, idet der i så fald er tale om nedsættelse af en 5 mandsret med fravalg af 2 voldgiftsdommere. En sådan ordning forudsætter parternes enighed, og at voldgiftsretten ved manglende accept fra en evt. fremtidige adciterede tilføjes de to fravalgte medlemmer.

Til forskel fra anden voldgift er det ikke parterne selv, der stiller forslag om eller vælger dommerne. De juridiske dommere udpeges af formanden for Præsidiet, mens de faglige dommere efter en forudgående høring udpeges af Voldgiftsnævnet.

Det sikres i alle sager, at voldgiftsdommerne er upartiske og uafhængige.

Voldgiftsnævnet har vedtaget egne procedureregler for sagernes  behandling, der kan downloades fra denne side. Voldgiftsretterne skal ved deres behandling af sagen i øvrigt respektere dansk lovgivning, herunder voldgiftsloven.

Voldgiftsretterne følger ved deres  sagsbehandling stort set samme standarder som ved domstolene og i den offentlige forvaltning, men er ikke bundet af retsplejelovens procedurebestemmelser, offentlighedsloven ellerforvaltningsloven.

Under en voldgiftssag har interesserede og journalister ikke adgang til mødelokaler eller til at få oplysninger om sagerne, medmindre alle parter i sagen er enige om det. Afgørelserne offentliggøres alene, hvis parterne tillader det.

Regelsæt

Standardaftaledokumenterne på området er AB 92, ABT 93, og ABR 89. Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed i 2010. Sager indbragt for Voldgiftsnævnet før den 1. januar 2011 behandles efter nævnets regler for voldgiftsbehandling fra 2006.

Reglerne findes også på engelsk på det engelsksprogede faneblad. Sagerne kan således også gennemføres på engelsk, hvis parterne ønsker det.

Voldgiftssager oprettes som C-sager.

Der foreligger praksisnotat af 21. december 2016 vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse.Notat om praksisændringer

AB betænkning PDF

AB 92

ABT 93

ABR 89
Regler for voldgift 2018

Regler for voldgiftsbehandling 2010

Retningslinjer faglige dommere

Vejledning for byggevoldgift 2007

Regler for voldgiftsbehandling 2006

Sagernes tidsforløb

I Voldgiftsnævnet tager behandlingen af en voldgiftssag som udgangspunkt mellem ½ år og 1½ år.  Som udgangspunkt har parterne 1 måned for hvert skriftlige indlæg, dvs. for hvert processkrift. Nogle sager vil dog af flere konkrete grunde tage længere tid end dette udgangspunkt.

Oftest indledes processen med et telefonmøde mellem voldgiftsrettens formand og parternes advokater, hvor der lægges en tidsplan og drøftes en mulig tidsramme for hovedforhand-lingen. Der afholdes løbende telefonmøder for at drøfte udestående problemer.

Hvis en af parterne anmoder om, at der afholdes syn og skøn under sagen, vil dette skulle være afsluttet inden hovedforhandlingen. Det vil derfor oftest forlænge sagens behandling.

Når skriftvekslingen og et evt. syn og skøn er afsluttet, skal der findes en dato for hovedforhandlingen, hvor alle parter/adciterede og evt. vidner kan give møde. Berammelsestiden er afhængig af det praktisk mulige – men typisk 2 – 4 måneder.

Voldgiftsretten vil efter drøftelse med parterne eventuelt komme med en mundtlig tilkendegivelse i forbindelse med hovedforhandlingen. Hvis der skal skrives en egentlig kendelse, vil denne skulle foreligge senest 4 uger efter hovedforhandlingen.

Om mere praktiske forhold, herunder dokumenthåndteringen, henvises til fanebladet om praktisk information.