Skønsmænd

Voldgiftsnævnets styrke er kombinationen af jura og fagteknisk indsigt. Præsidiet og suppleanterne repræsenterer den juridiske ekspertise, mens dygtige fagpersoner udpeges af nævnet til at fungere som henholdsvis skønsmænd, sagkyndige, opmænd og faglige dommere inden for det faglige område, konflikten måtte vedrøre.

Det kan f.eks. være bygningskonstruktører, belægningseksperter, arkitekter, civilingeniører og tømrermestre. Der anvendes både udførende og rådgivende fagfolk, der både kan have udført opgaver som/for entreprenører og bygherrer.

For at blive anvendt som skønsmand i Voldgiftsnævnet kræves en mangeårig og solid erfaring med et eller flere fagområder, en løbende ajourføring af kompetencer, ligesom det er en fordel at have gennemført et skønsmandskursus. Nye skønsmænd modtager undervisning på introduktionsmøder. Det er et grundlæggende krav, at den pågældende er uberygtet. Skønsmanden skal sikre en løbende opdatering af eget CV, som sendes til sekretariatet.

Voldgiftsnævnet skaber kontakt til nye skønsmænd ved behov for kompetencen i en konkret sag, gennem undervisning på kurser, anbefalinger fra andre skønsmænd eller ved at de pågældende fremsender en begrundet ansøgning med et CV til sekretariatet.

Hvis en skønsmand vurderes egnet af nævnet, modtager denne information fra nævnet herom, men der kan gå et stykke tid, inden der kommer en opgave, der passer til den pågældendes kompetencer.

Som skønsmand tilknyttet Voldgiftsnævnet kan man blive tilbudt opgaver inden for sit fagområde ikke bare ved Voldgiftsnævnet, men også i forhold til at blive stillet i forslag ved sager ved de almindelige domstole.

Retningslinier vedr. skønsmænd

CV-skabelon

MOLIO Kursus for skønsmænd

Faglige dommere

Nævnet finder mange egnede faglige dommere blandt de skønsmænd og sagkyndige, som nævnet allerede trækker på. Men også andre dygtige fagfolk kan blive udpeget som faglige dommere. Begrundet ansøgning om at bistå nævnet som faglig dommer kan indsendes til Voldgiftsnævnets sekretariat sammen med et CV-skabelon og relevante dokumenter.

Voldgiftsnævnet vil i de konkrete sager kontakte den faglige dommer, der findes mest egnet, hvilket både kan være en faglig dommer, som nævnet allerede har benyttet i en tidligere sag, eller en ny faglig dommer.

Parter kan anmode om, at faglige dommere har konkrete kompetencer. Voldgiftsnævnet er ikke forpligtet af en anmodning om, at konkrete faglige dommere udpeges til en bestemt  voldgiftsret, og det vil afhænge af en konkret vurdering, om en anmodning kan efterkommes.

Retningslinjer faglige dommere

Sagkyndige

En sagkyndig, der udpeges til at træffe afgørelse om berettigelse af et træk på en stillet garanti mv., vil ofte være en erfaren skønsmand og faglig dommer. Nævnet trækker på personer, der både er fagligt dygtige, og som gennem deres virke, findes at have tilegnet sig erfaring og en særlig kompetence, der giver dem forudsætningerne for at kunne varetage opgaven.

Det er dog ikke et krav, at den pågældende skal have fungeret som skønsmand eller faglig dommer, hvis de faglige forudsætninger i øvrigt vurderes tilstrækkelige.

Begrundet ansøgning om at bistå nævnet som sagkyndig kan indsendes til Voldgiftsnævnets sekretariat sammen med CV og relevante dokumenter.

Retningslinjer sagkyndige