Beregn sagens omkostninger

Omkostningsberegneren kan alene anvendes til beregning af omkostninger ved behandling af voldgiftssager i Voldgiftsnævnet med 3 dommere indgået efter 1. januar 2015. Beregningen er alene vejledende, da der også kan være forhold i forbindelse med sagens hovedforhandling  herunder sagens kompleksitet,     varighed, antallet af dommere mm. der tilsiger at honorar beregningen nedenfor fraviges.  

I sager med én eller fem dommer(e) og i sager over 6 mio. kr. bedes sekretariatet kontaktet for oplysning om omkostninger. Der kan også findes yderligere oplysning under fanebladet sagsomkostninger.

Opstartsgebyr til Voldgiftsnævnet - fast gebyr 5.000
Serviceafgift til Voldgiftsnævnet 2.500
Vejledende honorar til voldgiftsretten (tre dommere) 45.000
Samlede sagsomkostninger, ekskl. advokathonorar, lokaleleje mv. 52.500

Omkostningsberegneren

Omkostningsberegneren kan finde den samlede udgift til gebyr, serviceafgift og honorar ved sagens behandling i sager med 3 dommere. Når sagens genstand er indtastet vises et  udgangspunkt for omkostningerne.

Resultatet for omkostningerne er således vejledende, og de endelige omkostninger kan afvige herfra på baggrund af sagens udvikling og udgifter til mødelokale m.v.

Beregneren kan ikke benyttes ved sager med en sagsgenstand på under ca. 500.000 kr. i forhold til dommerhonorar, da disse oftest føres med alene én enkelt voldgiftsdommer og dermed kan gennemføres med færre udgifter, jf. fanebladet om voldgiftsager. Omkostningsberegneren kan i disse sager dog anvendes til at se udgifter til gebyr og serviceafgift .

Omkostningsberegneren kan foreløbigt ikke benyttes ved sager over 6. mio kr. i forhold til dommerhonorar. I disse sager bedes sekretariatet kontaktes som kan være behjælpelige hermed.

Indbetaling af depot

Der skal ikke indbetales gebyr eller afgift, samtidig med at klageskrift indsendes. Voldgiftsnævnet fastsætter og meddeler ved sagens start størrelsen af sikkerhedsstillelsen for omkostningerne ved gennemførelsen af voldgiftssagen, dvs. et depot. Depotindbetalingen deles mellem de involverede parter.

Der opkræves 40.000 kr. i sager med alene én dommer og med en påstand under 500.000 kr. I sager med en sagsgenstand over 500.000 kr. fastsættes depotet med udgangspunkt i sagens genstand.

Depotet forøges, hvis der måtte vise sig behov herfor. Voldgiftsnævnet lægger ikke ud for parternes udgifter og afventer yderligere depotindbetalinger, inden der foretages yderligere.

Der kan ikke stilles bankgaranti for omkostningerne ved indbringelsen af en voldgiftssag.

I forbindelse med sagens afslutning træffer voldgiftsretten beslutning om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne, hvorefter nævnet afregner sagen. Der vil i den forbindelse ske tilbagebetaling af et evt. for meget indbetalt depot. Forrentning af indestående depot tilfalder Voldgiftsnævnet.