Beregn sagens omkostninger

Omkostningsberegneren anvendes til beregning af omkostninger ved behandling af voldgiftssager med 3 dommere – også i meget store sager. Beregningen er alene vejledende, da sagens kompleksitet, varighed, antallet af dommere mm. kan tilsige, at udgangspunktet for honoraret fraviges.     

I sager med fem dommere bedes sekretariatet kontaktet for oplysning om omkostninger. I sager med alene én dommer kan beregneren alene anvendes vedr. serviceafgift. Der er yderligere oplysning under fanebladet sagsomkostninger.

Beregneren kan anvendes på sager med en sagsgenstand på op til 500 mio. kr.

Kontakt sekretariatet hvis du har brug for oplysninger.

Opstartsgebyr til Voldgiftsnævnet - fast gebyr 4.000
Serviceafgift til Voldgiftsnævnet 4.000
Vejledende honorar til voldgiftsretten (tre dommere) 45.000
Samlede sagsomkostninger, ekskl. advokathonorar, lokaleleje mv. 54.000

Omkostningsberegneren

Omkostningsberegneren giver den samlede udgift til gebyr, serviceafgift og honorar ved sagens behandling i sager med 3 dommere. Når sagens genstand er indtastet, vises et  udgangspunkt for omkostningerne.

Resultatet er alene vejledende, da de endelige omkostninger kan afvige herfra på baggrund af sagens udvikling og udgifter til mødelokale m.v.

I sager med alene én dommer er honoraret som udgangspunkt minimum 25.000 kr. Er sagens genstand over 1 mio. kr., vil honoraret til den ene dommer være ca. 40-50 % af beløbet i omkostningsberegneren.

Beregneren kan ikke benyttes til sager med en sagsgenstand over en halv mia. kr., hvor sekretariatet kan kontaktes i stedet.

Indbetaling af depot

Der skal ikke indbetales gebyr eller afgift samtidig med, at klageskrift mv. indsendes. Voldgiftsnævnet fastsætter og meddeler ved sagens start størrelsen af sikkerhedsstillelsen for omkostningerne ved gennemførelsen af voldgiftssagen, dvs. et depot. Depotindbetalingen deles mellem de involverede parter.

Der opkræves 40.000 kr. i sager med alene én dommer og med en påstand under 1 mio. kr. I sager med en sagsgenstand over 1 mio. kr. og/eller med 3 dommere fastsættes depotet med udgangspunkt i sagens genstand.

Depotet forøges, hvis der måtte vise sig behov herfor, f.eks. på grund af en ændret samlet genstand eller antallet af mødedage. Voldgiftsnævnet lægger ikke ud for parternes udgifter og afventer yderligere depotindbetalinger, inden der kan ske afregning af sagerne.

Der kan ikke stilles bankgaranti for omkostningerne ved indbringelsen af en voldgiftssag.

I forbindelse med sagens afslutning træffer voldgiftsretten beslutning om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne, hvorefter nævnet afregner sagen. Der vil i den forbindelse ske tilbagebetaling af et evt. for meget indbetalt depot gennem de enkelte parters advokater. Forrentning af eller tab pga. af indestående depot tilfalder/påhviler Voldgiftsnævnet.