Materiale i voldgiftssager

Processkrifter anses for modtaget, når nævnet har modtaget dem med email. Evt. frister regnes i forhold til datoen for modtagelse, dvs. senest kl. 23.59, og ikke i forhold til nævnets kontortid.

For at lette papirhåndteringen har nævnet besluttet som et udgangspunkt og i en overgangsperiode, indtil der er foretaget regelændringer, at tillade fremsendelse af processkrifter og bilag alene i elektronisk form på e-mail eller et usb-stik mv. Nævnet stiller krav om, at alle parter er indforstået hermed, og modparten vil således kunne kræve modtagelse af skrifter og bilag i papirform, jf. Voldgiftsnævnets regler herom.

Digital fremsendelse

Som et led i etableringen af portalen er der vedtaget retningslinjer for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA, jf. nedenfor og under fanebladet VBA Portalen.

(Afsnittet er under opdatering)

Fremsendelse med almindelig post 
Hvis de gældende regler ønskes fastholdt, gælder følgende:
Ved en enmandsret fremsendes i 2 fysiske eksemplarer, dvs. et eksemplar til voldgiftsdommeren og et eksemplar  til sekretariatet.
Når voldgiftsretten består af 3 medlemmer, skal processkrifter fremsendes i 4 eksemplarer.
Såfremt voldgiftsretten består af 5 medlemmer, skal processkrifter fremsendes i 6 eksemplarer.
Bilag skal i alle tilfælde fremsendes i 1 eksemplar.

Parterne skal 4 uger før hovedforhandlingen afgive bilagssamling eller ekstrakt. Antallet svarer til antallet af voldgiftsdommere samt et eksemplar til sekretariatet. Dvs. 2 eksemplarer ved en enmandsret, 4 eksemplarer ved en tremandsret og 6 eksemplarer ved en femmandsret.

Når sagen har været forhandlet, udfærdiges der protokol eller kendelse i sagen. Protokol eller kendelse fremsendes til sagens parter samt eventuelle procestilvarslede. Endvidere modtager voldgiftsretten og eventuelle skønsmænd i sagen et eksemplar.

Når der afsiges fuld kendelse i en sag med 3 eller fem dommere, vil parterne blive forespurgt, om kendelsen må offentliggøres i anonymiseret form i ”Kendelser om Fast Ejendom” (KfE)  og i ”Tidsskrift for Bolig- og Byggeret” (T:BB).

Materiale ved syn og skøn

Skønstemaer og eventuelle bilag skal fremsendes elektronisk til sekretariatet. Når parterne har opnået enighed om spørgsmålene, eller der er truffet afgørelse om, hvilke spørgsmål, der kan stilles, fremsender nævnet skønstemaerne og bilag til skønsmanden i sagen. Parterne kan også blive anmodet om at sende det direkte. Det er nævnets regler om syn og skøn, der finder anvendelse, og ikke retsplejelovens regler.

Efter praksis kan nævnet stille krav til format, herunder at skønstemaer indsendes i et dokument og ikke som et led i en længere e-mail, eller at dokumenter betegnes retvisende. Alene hvis parterne og nævnet er enige om det, og indtil nævnets sagsportal er etableret, kan materialet uploades på en af parternes portal. I modsat fald må materialet sendes med mail eller på usb-stick.

Materiale, der skal sendes i krypteret form, kan sendes til sikkerpost@voldgift.dk.

Alene hvis skønstemaet og bilag er meget omfattende, bedes de fremsendt i fysisk form samme antal som de udmeldte skønsmænd i sagen og i et eksemplar til sekretariatets sagsmappe.

Parterne må gerne kontakte skønsmanden direkte vedrørende aftaler om dato, tidspunkt osv., men ønskes oplysninger eller bilag fremlagt i sagen, skal disse sendes via sekretariatet.

Efter afholdelse af skønsforretning udfærdiger skønsmanden referat og skønserklæring/stadeopgørelse/ tillægserklæring. Erklæringer skal efter de gældende regler fremsendes til sekretariatet, men nævnet accepterer i praksis, at de sendes direkte fra skønsmanden til parterne.

Parterne kan ikke påregne at modtage erklæringen, før det opkrævede depot er indbetalt til sekretariatet. Dette kan være baggrunden for, at nogle skønsmænd vælger at sende erklæringen gennem sekretariatet.

Arkivering

Voldgiftsnævnet opbevarer ikke sager i fysisk form. Bilagssamlinger, ekstrakter eller andet materiale, der måtte være modtaget i fysisk form, makuleres i umiddelbar forlængelse af sagernes afslutning.

Der foreligger ikke en juridisk forpligtelse for Voldgiftsnævnet til at opbevare afsluttede sager en bestemt årrække. Voldgiftsnævnet er ikke forpligtet af de regler, der gælder for statens institutioner, da nævnet er en privat virksomhed.