Sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed

Siden er under opdatering

Voldgiftsnævnet tager et gebyr for sagens behandling, herunder for at udpege en kvalificeret sagkyndig og for at tage stilling til, om formkrav er overholdt, herunder tidsfrister i AB 92.

Herudover skal der betales honorar til den sagkyndige, som fastsættes af Voldgiftsnævnet på baggrund af den sagkyndiges tidsopgørelse og timesats. Der skal også betales andre udgifter til evt. lokaleleje og transport m.v.

Straks efter modtagelsen af begæringen opkræver nævnet sikkerhed for betalingen hos rekvirenten, dvs. et depot på 30.000 kr. Såfremt dette ikke indbetales inden den af nævnet fastsatte frist på typisk 8 dage, vil sagen kunne forventes afvist uden videre.

Måtte der i forløbet blive behov, opkræves yderligere depot. Den sagkyndige træffer beslutning om, hvem der skal betale udgifterne, herunder honoraret. Parterne hæfter solidarisk, hvis beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed.

En sag vil typisk kunne gennemføres inden for den stillede sikkerhed på 30.000 kr.

 

Priser

For sager indkommet efter den 1. januar 2016 skal gebyr på 5.000 kr. være indbetalt, før sagen startes op.

Serviceafgiften på 3.000 kr. bortfalder, hvis der gives meddelelse om, at sagen er forligt eller på anden vis opgivet inden for de første 30 dage. Dette gælder også når sagen lukkes pga. manglende depotindbetaling. Fristen på de 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.

Tillæg ved udmeldelse af en yderlig sagkyndig er 3.000 kr.

Afsluttes sagen inden for 30 dage med en sagkyndig beslutning, opkræves fuld serviceafgift.

For sager indkommet før 1. januar 2016 er opstartsgebyret 8.000 kr. for én sagkyndig. Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelsen i nævnet, afregnes der alene ½ gebyr, dvs. 4.000 kr.

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk omkostninger til en skønsmand eller en sagkyndig – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Priser for beslutning om stillet sikkerhed efter 2018 regler
Priser for sagkyndig beslutning efter AB92
Gebyrer og afgifter for sager indkommet før den 1. januar 2015

 

Praktik

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.