Sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed

Ved behandlingen af en sag om sagkyndig beslutning/beslutning om stillet sikkerhed skal den begærede part straks stille sikkerhed for sagens behandling. Foruden Voldgiftsnævnets gebyr for at administrere sagen omfatter sikkerhedsstillelsen også den sagkyndiges honorar.

Honoraret og øvrige omkostninger fastsættes af Voldgiftsnævnet efter indstilling fra den sagkyndige. Som udgangspunktet er honoraret til den/de sagkyndige mellem 10.000 kr. og 15.000 kr. Honoraret fastsættes ud fra, hvad der efter sagens karakter og omfang samt det medgåede tidsforbrug skønnes at være et rimeligt arbejdsvederlag. Der forudsættes anvendt ½ arbejdsdag til forberedelse, ½ arbejdsdag til en evt. besigtigelse og 1 arbejdsdag til udfærdigelse af afgørelse/beslutning.

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling er under det normale eller forventelige, herunder i forbindelse med forlig, nedsættes det samlede honorar i lyset af bl.a. faktisk tidsforbrug, tidspunktet for et evt. forlig og kompleksiteten af sagen.

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det normale eller forventelige, herunder som følge af tidsforbruget ved besigtigelse eller et omfattende sagskompleks med mange sagsakter, kan honoraret forhøjes.

Den sagkyndige har pligt til løbende at påse, at der er tilstrækkelig sikkerhed til dækning af samtlige de med sagens behandling forbudne omkostninger.

Straks efter modtagelsen af begæringen opkræver nævnet sikkerhed for betalingen hos rekvirenten, dvs. som udgangspunkt et depot på 30.000 kr. i sager anlagt efter AB 92 og 20.000 kr. i sager anlagt efter AB 18. Såfremt dette ikke indbetales inden den af nævnet fastsatte frist på typisk 8 dage, vil sagen kunne forventes afvist uden videre varsel.

Måtte der i forløbet blive behov, opkræves yderligere depot.

Den sagkyndige træffer beslutning om, hvem der skal betale udgifterne, herunder honoraret. Parterne hæfter solidarisk, hvis beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed. Hver part afholder egne udgifter til en eventuel advokat og rådgiver.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Sagerne benævnes som G-sager.

Priser

Der opkræves et gebyr på 5.000 kr. i sager anlagt efter AB 92 og et gebyr på 3.000 kr. i sager anlagt efter AB 18. Beløbet skal være indbetalt før sagen startes op.

Serviceafgiften på henholdsvis 2.000 kr. i sager anlagt efter AB 92 og 3.000 kr. i sager anlagt efter AB 18 bortfalder, hvis der gives meddelelse om, at sagen er forligt eller på anden vis opgivet inden for de første 30 dage. Dette gælder også når sagen lukkes pga. manglende depotindbetaling. Fristen på de 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.

Tillæg ved udmeldelse af en yderligere sagkyndig er 3.000 kr. i sager anlagt efter AB 92 og 2.000 kr. i sager anlagt efter AB 18.

Afsluttes sagen inden for 30 dage med en sagkyndig beslutning, opkræves fuld serviceafgift.

For sager indkommet før 1. januar 2016 er opstartsgebyret 8.000 kr. for én sagkyndig anlagt efter AB 92 og 5.000 kr. i sager anlagt efter AB 18.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk omkostninger til en skønsmand eller en sagkyndig – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Priser for beslutning om stillet sikkerhed efter 2018 procesregler
Priser for sagkyndig beslutning efter 2008 procesregler
Priser for sager indkommet før den 1. januar 2015
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.