Sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed

Ved behandlingen af en sag om sagkyndig beslutning/beslutning om stillet sikkerhed vil den begærende part ved sagens opstart blive anmodet om at stille sikkerhed for sagens behandling på 40.000 kr.  Først efter sikkerhedens indbetaling påbegyndes sagens behandling. Sikkerheden omfatter udgifter til gebyr, serviceafgift til nævnet for at administrere sagen og til den sagkyndiges honorar.

Honoraret og øvrige omkostninger fastsættes af Voldgiftsnævnet efter indstilling fra den sagkyndige. Som udgangspunktet er honoraret til den sagkyndige 25.000 kr. Honoraret fastsættes ud fra, hvad der efter sagens karakter og omfang samt det medgåede tidsforbrug skønnes at være et rimeligt arbejdsvederlag. Der forudsættes anvendt ca. 1arbejdsdag til forberedelse, ca. ½ arbejdsdag til en evt. besigtigelse og 1 arbejdsdag til udfærdigelse af beslutningen.

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling er under det normale eller forventelige, herunder i forbindelse med forlig, nedsættes det samlede honorar i lyset af bl.a. faktisk tidsforbrug, tidspunktet for et evt. forlig og kompleksiteten af sagen.

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det normale eller forventelige, herunder som følge af tidsforbruget ved besigtigelse eller et omfattende sagskompleks med mange sagsakter, kan honoraret forhøjes.

Den sagkyndige skal løbende påse, at der er tilstrækkelig sikkerhed til dækning af dennes honorar og gøre nævnet og parterne opmærksom på behov for evt. yderligere honorar.

Måtte der i forløbet blive behov, opkræves således yderligere depot.

Den sagkyndige træffer beslutning om, hvem der skal betale udgifterne, herunder honoraret. Parterne hæfter solidarisk, hvis beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed. Hver part afholder egne udgifter til en eventuel advokat eller anden rådgiver.

Sagerne benævnes som G-sager.

Priser

Gebyret er på 4.000 kr. Serviceafgiften er på 7.000 kr.

Der opkræves sikkerhed på 40.000 kr. for betaling af sagens behandling hos den, der har begæret sagen anlagt. Hvis depotet ikke indbetales inden den af nævnet fastsatte frist på typisk 8 dage, vil sagen kunne forventes afvist efter en kort rykkerproces.

Serviceafgiften bortfalder, hvis der gives meddelelse om, at sagen er forligt eller på anden vis opgivet inden for de første 30 dage. Dette gælder også, når sagen lukkes pga. manglende depotindbetaling. Fristen på de 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.

Afsluttes sagen inden for 30 dage med en sagkyndig beslutning, opkræves fuld serviceafgift.

Tillæg ved udmeldelse af en yderligere sagkyndig er 2.000 kr.

Oversigter over nævnets gebyr og serviceafgift mv. og vejledninger findes nedenfor.
Skema over gebyr, afgift og tillæg september 2022
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. pr. 1.9. 2022
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.