Sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed (G-sager)

Bygherre og entreprenører skal i henhold til standardaftaledokumenterne på området stille sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og entreprisens udførelse.

Sagkyndig beslutning efter AB92

Voldgiftsnævnet kan efter begæring fra en af parterne udpege en eller flere sagkyndige, der som udgangspunkt har teknisk baggrund, til at træffe beslutning om udbetaling af den stillede garanti. I de sager, der er anlagt efter AB 92, kan den sagkyndige også træffe beslutning om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller berettigelsen af foretaget modregning. Voldgiftnævnet accepterer som udgangspunkt, hvis parterne har aftalt, at regelsættet skal finde anvendelse i forhold til andre konflikter.

Beslutningerne er et forløbeligt retsmiddel, der ikke er bindende for parterne, såfremt parterne har aftalt AB 92. Beslutningen kan ikke påberåbes under en eventuelt senere voldgiftssag. Garanten i henhold til en garanti, der henviser til en entrepriseaftale efter standarddokumenterne, er imidlertid efter aftalen forpligtet til at udbetale den stillede sikkerhed i overensstemmelse med en sagkyndig beslutning.

Sikkerhed for alle udgifter ved beslutningen skal stilles straks af klageren, hvilket også betyder, at Voldgiftsnævnet kan iværksætte sådanne sager inden for ganske få dage, medmindre der opstår processuelle problemer e.l. i sagen.

Voldgiftsnævnets sekretariat tager på baggrund af begæringen stilling til, om alle formkrav er overholdt, herunder overholdelse af tidsfrister i standarddokumenterne.

Beslutning om stillet sikkerhed efter AB18

AB 18 indeholder fortsat bestemmelse om udmeldelse af en sagkyndig, der efter disse regler kan træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed. Voldgiftsnævnet accepterer fortsat som udgangspunkt, at regelsættet finder anvendelse i forhold til andre konflikter, hvis parterne er enige herom, ligesom en sag om sagkyndig beslutning efter AB 92 kan behandles efter reglerne om beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18, såfremt parterne er enige herom.

AB 18 og Voldgiftsnævnets regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018 indeholder formkrav, der skal være opfyldt for at kunne iværksætte og føre en sag om beslutning om stillet sikkerhed ved Voldgiftsnævnet. Det er Voldgiftsnævnet sekretariat, der påser og tager stilling til, om alle formkrav er overholdt.

En beslutning om stillet sikkerhed iværksat efter AB 18 har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Beslutningen kan inden 8 uger indbringes for voldgift, og en voldgiftsret vil da træffe endelig afgørelse om tvisten. Såfremt beslutningen ikke indbringes, anses beslutningen herefter for endelig.

Regler

Standardaftaledokumenterne på området er bl.a. AB 92, AB 18, ABT 93, ABT 18 og AB Forbruger. Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for  sagkyndiges beslutningsprocedure inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Sager indbragt for Voldgiftsnævnet efter AB 92, ABT 93 og AB Forbruger behandles efter Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, mens sager indbragt efter AB 18 og ABT 18 behandles efter Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018.

Der foreligger interne retningslinjer i sekretariatet for, hvem der kan være sagkyndig i Voldgiftsnævnets regi, og for udpegelse i de konkrete sager, jf. nedenfor.

Sagerne oprettes som G-sager i Voldgiftsnævnet.

Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018

Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed 1993

Retningslinjer – sagkyndige

Vejledning sagkyndig beslutning

Indlevering af begæring

Sager vedrørende begæring om sagkyndig beslutning eller beslutning om stillet sikkerhed skal anlægges via VBA Portalen.

Voldgiftsnævnet
Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15