Sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed

Bygherre og entreprenører skal i henhold til standardaftaledokumenterne på området stille sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og entreprisens udførelse.

Voldgiftsnævnet kan efter AB-92 og efter begæring fra en af parterne udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af den stillede garanti. Den sagkyndige kan også træffe beslutning om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller berettigelsen af foretaget modregning. Voldgiftnævnet accepterer som udgangspunkt, hvis parterne har aftalt, at regelsættet skal finde anvendelse i forhold til andre konflikter.

Beslutningerne er ikke bindende for parterne og kan ikke påberåbes under en eventuelt senere voldgiftssag. Garanten i henhold til en garanti, der henviser til en entrepriseaftale efter standarddokumenterne, er imidlertid efter aftalen forpligtet til at udbetale den stillede sikkerhed i overensstemmelse med en sagkyndig beslutning.

Sikkerhed for alle udgifter ved beslutningen skal stilles straks, hvilket også betyder, at Voldgiftsnævnet kan iværksætte sådanne sager inden for ganske få dage, medmindre der opstår processuelle problemer e.l. i sagen.

Voldgiftsnævnets sekretariat tager på baggrund af begæringen stilling til, om alle formkrav er overholdt, herunder overholdelse af tidsfrister i standarddokumenterne.

Regler

Voldgiftsnævnets regler om sagkyndig beslutning er fra 1993. Med AB-18 er der kommet nye regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018.

Begæring om sagkyndig beslutning eller beslutning om stilet sikkerhed samt evt. bilag kan som udgangspunkt indsendes til Voldgiftsnævnet i elektronisk form med email. Eventuelle akter med særligt format skal dog indsendes med almindelig post.

Der foreligger interne retningslinjer i sekretariatet for, hvem der kan være sagkyndig i Voldgiftsnævnets regi, og for udpegelse i de konkrete sager, jf. nedenfor.

Sagerne oprettes som G-sager i Voldgiftsnævnet.
Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018
Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed 1993

Retningslinjer – sagkyndige

Vejledning sagkyndig beslutning

Beslutning om stillet sikkerhed efter AB18

AB18 indeholder fortsat bestemmelse om udmeldelse af en sagkyndig, der efter disse regler kan træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed. Voldgiftsnævnet accepterer fortsat som udgangspunkt, at regelsættet finder anvendelse i forhold til andre konflikter, hvis parterne er enige herom, ligesom en sag om sagkyndig beslutning efter AB92 kan behandles efter reglerne om beslutning om stillet sikkerhed efter AB18, såfremt parterne er enige herom.

AB18 og Voldgiftsnævnets regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018 indeholder formkrav, der skal være opfyldt for at kunne iværksætte og føre en sag om beslutning om stillet sikkerhed ved Voldgiftsnævnet. Det er Voldgiftsnævnet sekretariat, der påser og tager stilling til, om alle formkrav er overholdt.

Klageren afholder udgifterne til en sag om beslutning om stillet sikkerhed, og depot for sagens behandling skal betales straks efter opkrævning fra sekretariatet.

Hver part kan afgive 2 indlæg. Da en sag om beslutning om stillet sikkerhed er underlagt korte frister for afgivelse heraf, vil en beslutning således kunne foreligge 30 dage efter begæringen er modtaget i Voldgiftsnævnet, hvis den sagkyndige ikke finder, at der skal afholdes besigtigelse.

Garanten er fortsat forpligtet til senest 3 dage efter at have modtaget beslutningen at udbetale beløb, der er omfattet af beslutningen.

En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter, og en beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 dage efter, at den er truffet. Beslutningen kan inden 8 uger indbringes for voldgift, og en voldgiftsret vil da træffe endelig afgørelse om tvisten. Såfremt beslutningen ikke indbringes, anses beslutningen herefter for endelig.