Hurtig afgørelse

Ved behandlingen af en sag om hurtig afgørelse skal klageren indbetale 20.000 kr. i depot for alle omkostninger i forbindelse med sagens behandling. Foruden Voldgiftsnævnets gebyr for at administrere sagen omfatter depotet også den opmandens honorar. Indklagede skal på samme vilkår indbetale depot, såfremt der sker adcitation i sagen.

Som udgangspunktet er honoraret til opmanden mellem 10.000 kr. og 15.000 kr. Honoraret fastsættes ud fra, hvad der efter sagens karakter og omfang samt det medgåede tidsforbrug skønnes at være et rimeligt arbejdsvederlag. Der forudsættes anvendt ½ arbejdsdag til forberedelse, ½ arbejdsdag til en evt. besigtigelse og 1 arbejdsdag til udfærdigelse af afgørelse/beslutning.

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling er under det normale eller forventelige, herunder i forbindelse med forlig, nedsættes det samlede honorar i lyset af bl.a. faktisk tidsforbrug, tidspunktet for et evt. forlig og kompleksiteten af sagen.

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det normale eller forventelige, herunder som følge af tidsforbruget ved besigtigelse eller et omfattende sagskompleks med mange sagsakter, kan honoraret forhøjes.

Opmanden har pligt til løbende at påse, at der er tilstrækkelig depot til dækning af samtlige de med sagens behandling forbudne omkostninger.

Såfremt depot ikke indbetales inden den af nævnet fastsatte frist, vil sagen kunne forventes afvist uden videre varsel.

Måtte der i forløbet blive behov, opkræves yderligere depot.

Opmanden træffer afgørelse om, hvem der skal betale udgifterne, herunder honoraret. Parterne hæfter solidarisk, for omkostninger ved sagens behandling. Hver part afholder egne udgifter til en eventuel advokat og rådgiver.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Sagerne benævnes som O-sager.

Priser

Der opkræves et gebyr på 3.000 kr. og en serviceafgift på 2.000 kr.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og der er givet meddelelse herom, frafaldes serviceafgiften.

Hvis hurtig afgørelse er forgæves, modregnes gebyr og serviceafgift, hvis sagen overgår til en voldgiftssag. I så fald betales i stedet gebyr og serviceafgift for voldgiftssagen.

Oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.Priser for hurtig afgørelse efter 2018 procesregler
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.