Voldgift og forenklet voldgift

For behandling af voldgiftssager – også forenklet voldgift – skal Voldgiftsnævnet betales et fast gebyr på hhv. 3.000 kr. eller 4.000 kr. afhængig af tidspunktet for sagens anlæg. Gebyret dækker udgifter ved sagens oprettelse, og en serviceafgift, der dækker nævnets administration af sagen. Herudover betales honorar til voldgiftsretten.

Serviceafgiften fastsættes på baggrund af en fast procentsats af sagens samlede genstand, jf.  tabellen i afsnit C i vejledningen for beregning af gebyr og serviceafgift mv. Sagens genstand er størrelsen af de nedlagte påstande og kan derfor ændre sig helt frem til hovedforhandlingens start. For beregning af serviceafgiften og honorar benyt venligst omkostningsberegneren nederst på denne side.

Gebyret skal betales, uanset om sagen opgives efter ganske kort tid. Der betales fuld serviceafgift, hvis sagen afsluttes med en hovedforhandling eller afgøres på skriftlig grundlag, men der gives nedslag i serviceafgiften, hvis sagen forliges eller på anden vis opgives inden hovedforhandlingen.

I sager, der forliges, eller på anden vis opgives eller afvises inden for de første 30 dage efter sagens anlæg, betales alene et gebyr og ikke serviceafgift. Det forudsætter, at meddelelse herom sendes skriftligt til nævnet inden for de 30 dage efter klageskriftets indlevering. Fristen på 30 dage kan suspenderes i op til 6 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.

Der betales alene ½ serviceafgift i sager, der forliges, eller på anden måde opgives eller afvises inden modtagelse af duplik.  For de større sager er der desuden den fordel, at ½ serviceafgift  maksimalt kan udgøre 100.000 kr. Forliges sagen efter modtagelse af duplik og senest 1 uge før hovedforhandlingen, vil serviceafgiften blive nedsat med 25 %. Der gælder intet maksimum for dette beløb. I en overgangsperiode vil der dog være et maksimum på 200.000 kr. for sager anlagt før den 1. april 2021. Forliges sagen således f.eks. dagen før eller på dagen for hovedforhandlingen, skal der betales fuld serviceafgift.

Serviceafgiften er minimum 7.000 kr.

Honorarer til  voldgiftsretten fastsættes  på baggrund af de beløb, der fremgår af afsnit B, punkt 2, i vejledningen for beregning af honorarer for voldgiftsdommere mfl. Der tages udgangspunkt i det anførte beløb, der både kan nedsættes eller øges afhæng af sagens karakter og omfang, antallet af mødedage og afgørelsens form.

Er sagens genstand under 1 mio.  kr., og består voldgiftsretten alene af én dommer er honoraret som  udgangspunkt 25.000 kr. for én dags hovedforhandling.

Der skal også påregnes udgifter til mødelokale, befordring for voldgiftsretten og evt. hotelovernatning mv.

Hvis der er tale om en sag med en sagsgenstand på under 1 mio. kr. med én voldgiftsdommer, vil de samlede udgifter som udgangspunkt kunne holdes inden for det stillede depot på 40.000 kr.

Sager indkommet før den 1. januar 2015
Voldgiftsrettens honorar beregnes som nævnt ovenfor med udgangspunkt i vejledningen.

For administration af sagen tager Voldgiftsnævnet som et udgangspunkt en afgift på 38,5 % af voldgiftsrettens honorar. Forliges sagen, eller hæves den inden den mundtlige forhandling afregnes til Voldgiftsnævnet et gebyr på 38,5 % af voldgiftsrettens honorar, hvilket dog som minimum vil udgøre 7.000 kr.

Omkostningsberegner
I sager med 3 dommere kan sagens genstand indtastes i omkostningsberegneren, som med udgangspunkt i sagens genstand kan vejlede om de samlede omkostninger ved sagens behandling. De endelige omkostninger kan blive såvel større som mindre på baggrund af sagens forløb og udvikling samt øvrige udgifter.

Beregneren er ikke retvisende for voldgiftsrettens honorar i sager med alene én voldgiftsdommer, jf. ovenfor. Beregneren kan ikke anvendes i sager over ½ mia.

Opstartsgebyr til Voldgiftsnævnet - fast gebyr 4.000
Serviceafgift til Voldgiftsnævnet 4.000
Vejledende honorar til voldgiftsretten (tre dommere) 45.000
Samlede sagsomkostninger, ekskl. advokathonorar, lokaleleje mv. 54.000

Små og store sager

Nævnet anbefaler, at parterne i sager under 1 mio. kr. overvejer, om der kan anvendes en voldgiftsret med alene én voldgiftsdommer, idet udgifterne til sagens behandling ellers vil blive uforholdsmæssigt store. Enedommeren kan enten være med juridisk eller fagteknisk baggrund.

Er sagens genstand under 1 mio.  kr., og består voldgiftsretten alene af én dommer, er honoraret som  udgangspunkt 25.000 kr. for én dags hovedforhandling.

Ved fastlæggelsen tages hensyn til voldgiftsrettens samlede arbejde herunder sagens kompleksitet, antallet af mødedage, sagens værdi og afgørelsens form.

Leje af mødelokale i nævnets mødelokaler på Vesterbrogade udgør til et stort mødelokale 4.000 kr. for en dag og 2.000 kr. for et lille mødelokale samt 3.000 kr. for flere små lokaler i mediations- eller mæglingssager. Aflysning skal ske senest 30 dage før mødet, hvorefter der kræves fuldt lokaleleje, medmindre mødes afholdes en anden dag. Hvis mødet holdes et andet sted, betales efter regning.

Der betales en omberammelsesafgift på 5.000 kr. af den part, der anmoder om omberammelse af mødet. Hvis parterne er enige om omberammelse, f.eks. pga. forligsforhandlinger, deles udgiften mellem parterne. Der betales ikke omberammelsesafgift,  hvis omberammelsen er begrundet i voldgiftsrettens eller Voldgiftsnævnets forhold.

Parterne hæfter solidarisk for betalingen med mulighed for regres.

Regler om sikkerhedsstillelse og sagsomkostninger findes i Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge – og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) og Regler for voldgift 2018 og i vejledningerne nedenfor.

Fastsættelse af omkostningerne til voldgiftsretten kan af en part indbringes særskilt for domstolene. Voldgiftsnævnets bestyrelse fører tilsyn med størrelsen af voldgiftsretternes honorarer.

Vejledningen for honorarberegning og serviceafgift i voldgiftssager samt oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Skema over gebyr, afgift og tillæg september 2022
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. pr. 1.9. 2022
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021

Sikkerhedsstillelse - depot

Der skal ikke indbetales gebyr eller afgift, samtidig med at klageskrift indsendes. Voldgiftsnævnet fastsætter og meddeler ved sagens start størrelsen af sikkerhedsstillelsen for omkostningerne ved gennemførelsen af voldgiftssagen, dvs. et depot. Depotindbetalingen deles mellem de involverede parter. Adciterede skal som part i sagen også indbetale depot. Ved adcitation, hvor indklagede viderefører kravet i form af en friholdelsespåstand, opkræves depot hos den eller de adciterede i forhold til den oprindeligt nedlagte betalingspåstand.

Der opkræves som udgangspunkt 40.000 kr. i sager med alene én dommer og med en påstand under 500.000 kr. I sager med en sagsgenstand over 500.000 kr. fastsættes depotet med udgangspunkt i sagens genstand.

Depotet reguleres løbende. Voldgiftsnævnet lægger ikke ud for parternes udgifter og afventer  depotindbetalinger, inden der foretages yderligere.

Der kan ikke stilles bankgaranti for omkostningerne ved indbringelsen af en voldgiftssag.

I forbindelse med sagens afslutning træffer voldgiftsretten beslutning om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne, hvorefter Voldgiftsnævnet afregner sagen. Der vil i den forbindelse ske tilbagebetaling af et evt. for stort depot. Forrentning af indestående depot tilfalder Voldgiftsnævnet, ligesom nævnet bærer evt. udgifter herved.