Voldgift og forenklet voldgift

Omkostningerne ved en voldgiftssag består både af et gebyr og en afgift til Voldgiftsnævnet, et honorar til voldgiftsretten og udgifter til mødefaciliteter og eventuelle omkostninger til befordring mv.

Gebyr og afgift dækker sekretariatets sags- og friststyring, håndtering af udmeldelse af voldgiftsretten, visse juridiske og praktiske procesbeslutninger samt mødeberammelse, herunder telefonmøder, m.v.

Honoraret til medlemmerne af voldgiftsretten udgør betaling for deres arbejde og beregnes med udgangspunkt i den samlede værdi af parternes tvist (sagens genstand) og under hensyn til sagens omfang og kompleksitet.

Sager indkommet efter den 1. januar 2015 

Der betales et ufravigeligt opstartsgebyr på 5.000 kr. Derudover betales en serviceafgift efter en fast procentsats af sagens samlede genstand. Procentsatsen fastsættes efter satsen i tabellen i afsnit C i vejledningen. Benyt evt. omkostningsberegneren nederst på siden.

Serviceafgiften betales som udgangspunkt, uanset om sagen gennemføres med hovedforhandling eller forliges. Der er dog enkelte undtagelser.

I sager, der forliges eller på anden vis opgives eller afvises inden for de første 30 dage efter sagens anlæg, betales alene gebyr og ikke serviceafgift. Det forudsætter, at meddelelse herom sendes skriftligt til nævnet inden for de 30 dage. Fristen på 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.

Der betales alene ½ serviceafgift i sager, der forliges eller på anden vis opgives eller afvises tidligt i forløbet, dvs. indtil 30 dage efter modtagelse af svarskrift. Denne periode gælder således fra 30 dage efter sagens anlæg og indtil 30 dage efter modtagelse af svarskrift. De 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger. ½ serviceafgift opkræves med et maksimum på 75.000 kr.

Når der opkræves serviceafgift, beregnes denne altid som minimum til 2.000 kr.

Hvis sagens genstand er under 6 mio. kr. og voldgiftsretten består af 3 dommere, beregnes det samlede honorar fortsat efter oversigten i afsnit A, punkt 1, i vejledningen. Er sagens genstand f.eks. på 1. mio. kr., må det samlede honorar forventes at udgøre 75.000 kr. Hertil kommer en serviceafgift til nævnet på 17.500 kr. Hertil komme udgifter til mødelokale mv.

Der betales en omberammelsesafgift på 5.000 kr. af den part, der anmoder om udsættelse af mødet. Hvis parterne er enige om omberammelse, f.eks. pga. forligsforhandlinger, deles udgiften mellem disse. Der betales ikke en omberammelsesafgift,  hvis omberammelsen er begrundet i voldgiftsrettens eller nævnets forhold.

Hvis der er tale om en sag med en sagsgenstand på under 500.000 kr. med én voldgiftsdommer  er det udgangspunktet, at de samlede udgifter kan holdes inden for det stillede depot på 40.000 kr.

Sager indkommet før den 1. januar 2015

Voldgiftsrettens honorar beregnes som nævnt ovenfor med udgangspunkt i vejledningen.

For administration af sagen tager Voldgiftsnævnet som et udgangspunkt enafgift på 38,5 % af voldgiftsrettens honorar. Forliges sagen, eller hæves den inden mundtlig forhandling tager nævnet et gebyr på 38,5 % af voldgiftsrettens honorar, dog som minimum 7.000 kr.

Er sagens genstand f.eks. på 1 mio kr., må det samlede honorar til voldgiftsretten forventes at udgøre 75.000 kr. Hertil kommer afgiften til nævnet på 38,5 %, dvs. 28.875 kr. Hertil kommer udgifter til mødelokale mv.

Omkostningsberegner 

For sager med 3 dommere kan sagen genstand indtastes iomkostningsberegneren nedenfor for at finde et udgangspunkt for den samlede udgift til gebyr, serviceafgift og honorar ved sagens behandling efter det nye system. De anførte omkostninger er vejledende, og de endelige omkostninger kan afvige herfra på baggrund af sagens forløb og udvikling samt øvrige udgifter. Beregneren bør ikke benyttes ved sager med en sagsgenstand på under ca. 500.000 kr., da disse oftest føres med énmandsretter, jf. ovenfor, og kan ikke benyttes i forhold til voldgiftsrettens honorar ved sager over 6. mio. kr.

Opstartsgebyr til Voldgiftsnævnet - fast gebyr 5.000
Serviceafgift til Voldgiftsnævnet 2.500
Vejledende honorar til voldgiftsretten (tre dommere) 45.000
Samlede sagsomkostninger, ekskl. advokathonorar, lokaleleje mv. 52.500

Små og store sager

Nævnet anbefaler, at parter i sager under 500.000 kr. overvejer, om der kan anvendes en voldgiftsret med alene én voldgiftsdommer, idet udgifterne til sagens behandling ellers vil blive uforholdsmæssigt store.

Honoraret til voldgiftsretten i store sager, dvs. sager med en sagsgenstand over 6 mio. kr. og/eller med et samlet honorar over 300.000 kr., fastlægges af Voldgiftsnævnet efter indstilling fra voldgiftsrettens formand. Ved fastlæggelsen tages hensyn til antallet af deltagende voldgiftsdommere, voldgiftsrettens samlede arbejde, antallet af mødedage, sagens værdi og afgørelsens form, herunder om der skal skrives en fuld kendelse.

Herudover betales udgifter som leje af mødelokale, befordring for voldgiftsretten og evt. hotelovernatning. Hvis nævnets mødelokaler på Vesterbrogade anvendes er udgiften til et stort mødelokale 7.000 kr. for en dag og 3.500 kr. for en halv dag eller et lille mødelokale. Aflysning skal ske senest 30 dage før mødet, hvorefter der kræves fuldt lokaleleje. Hvis mødet holdes et andet sted, betales efter regning, hvor der er forskel på prisniveauet i hovedstadsområdet og i Jylland. Dette steds aflysningsregler er desuden gældende.

Parterne hæfter solidarisk for betalingen med mulighed for regres. Der er særlige regler om sikkerhedsstillelse i sagsomkostninger i kapitel 5 i nævnets regler om voldgiftsbehandling fra 2010.

Det er reglerne i vejledningen om honorarberegning, der er gældende, og fastsættelse af omkostningerne til voldgiftsretten kan af en part indbringes særskilt for domstolene.

Vejledningen for honorarberegning og serviceafgift i voldgiftssager samt oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019
Priser for voldgiftssager efter 2018 regler
Priser for voldgiftsager efter AB-92 (VBA 2010 regler)
Gebyrer og afgifter for sager indkommet før den 1. januar 2015

Sikkerhedsstillelse - depot

Der skal ikke indbetales gebyr eller afgift, samtidig med at klageskrift indsendes. Voldgiftsnævnet fastsætter og meddeler ved sagens start størrelsen af sikkerhedsstillelsen for omkostningerne ved gennemførelsen af voldgiftssagen, dvs. et depot. Depotindbetalingen deles mellem de involverede parter.

Der opkræves 40.000 kr. i sager med alene én dommer og med en påstand under 500.000 kr. I sager med en sagsgenstand over 500.000 kr. fastsættes depotet med udgangspunkt i sagens genstand.

Depotet forøges, hvis der måtte vise sig behov herfor. Nævnet lægger ikke ud for parternes udgifter og afventer yderligere depotindbetalinger, inden der foretages yderligere.

Der kan ikke stilles bankgaranti for omkostningerne ved indbringelsen af en voldgiftssag.

I forbindelse med sagens afslutning træffer voldgiftsretten beslutning om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne, hvorefter nævnet afregner sagen. Der vil i den forbindelse ske tilbagebetaling af et evt. for stort depot. Forrentning af indestående depot tilfalder nævnet.