Voldgift og forenklet voldgift

Ved behandlingen af en voldgiftssag opkræves parterne et opstartsgebyr på 5.000 kr., såfremt sagen er anlagt efter AB 92.

Ved forenklet voldgiftsbehandling, sager anlagt efter AB 18, AB Forenklet, ABR 18, ABR Forenklet og ABT 18 opkræves parterne 3.000 kr. i opstartsgebyr for Voldgiftsnævnets behandling.

Derudover betales en serviceafgift efter en fast procentsats af sagens samlede genstand. Procentsatsen fastsættes i henhold til tabellen i afsnit C i vejledningen. For beregning af sages samlede omkostninger benyt da evt. omkostningsberegneren nederst på denne siden.

Serviceafgiften betales som udgangspunkt, uanset om sagen gennemføres med hovedforhandling eller forliges. Der er dog enkelte undtagelser.

I sager, der forliges, på anden vis opgives eller afvises inden for de første 30 dage efter sagens anlæg, betales alene et gebyr og ikke serviceafgift. Det forudsætter, at meddelelse herom sendes skriftligt til nævnet inden for de 30 dage efter klageskriftets indlevering. Fristen på 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.

Der betales alene ½ serviceafgift i sager, der forliges, på anden vis opgives eller afvises inden modtagelse af duplik. Denne periode gælder således fra 30 dage efter sagens anlæg og til dagen inden modtagelse af duplik i sagen. ½ serviceafgift vil maksimalt udgøre 100.000 kr.

Når der opkræves serviceafgift, beregnes denne altid som minimum til 2.000 kr. i sager anlagt efter AB 92 mens serviceafgiften i sager anlagt efter AB 18, AB Forenklet, ABR 18, ABR Forenklet og ABT 18 som minimum udgøre 4.000 kr.

Hvis sagens genstand er under 6 mio. kr. og voldgiftsretten består af 3 dommere, beregnes det samlede honorar fortsat efter oversigten i afsnit A, punkt 1, i vejledningen. Er sagens genstand f.eks. på 1. mio. kr., må det samlede honorar forventes at udgøre 75.000 kr. foruden serviceafgift til Voldgiftsnævnet på 17.500 kr. samt udgifter til mødelokale mv.

Der betales en omberammelsesafgift på 5.000 kr. af den part, der anmoder om omberammelse af mødet. Hvis parterne er enige om omberammelse, f.eks. pga. forligsforhandlinger, deles udgiften mellem parterne mens der betales ikke omberammelsesafgift,  såfremt omberammelsen er begrundet i voldgiftsrettens eller Voldgiftsnævnets forhold.

Hvis der er tale om en sag med en sagsgenstand på under 500.000 kr. med én voldgiftsdommer  er det udgangspunktet, at de samlede udgifter kan holdes inden for det stillede depot på 40.000 kr.

Sager indkommet før den 1. januar 2015
Voldgiftsrettens honorar beregnes som nævnt ovenfor med udgangspunkt i vejledningen.

For administration af sagen tager Voldgiftsnævnet som et udgangspunkt en afgift på 38,5 % af voldgiftsrettens honorar. Forliges sagen, eller hæves den inden den mundtlige forhandling afregnes til Voldgiftsnævnet et gebyr på 38,5 % af voldgiftsrettens honorar, hvilket dog som minimum vil udgøre 7.000 kr.

Er sagens genstand f.eks. på 1 mio kr., må det samlede honorar til voldgiftsretten forventes at udgøre 75.000 kr., foruden afgiften til Voldgiftsnævnet på 38,5 %, dvs. 28.875 kr. samt udgifter til mødelokale mv.

Omkostningsberegner
I sager med 3 dommere kan sagens genstand indtastes i omkostningsberegneren som med udgangspunkt i sagens genstand kan vejlede om de samlede omkostninger ved sagens behandling for sager indkommet efter den 1. januar 2015. De anførte omkostninger er som nævnt vejledende, og de endelige omkostninger kan afvige på baggrund af sagens forløb og udvikling samt øvrige udgifter.

Beregneren bør ikke benyttes ved sager med en sagsgenstand på under ca. 500.000 kr., da disse oftest føres med énmandsretter, jf. ovenfor. Beregneres kan endvidere ikke benyttes i forhold til voldgiftsrettens honorar ved sager over 6. mio. kr. I denne forbindelse bedes parterne venligst kontakte Voldgiftsnævnet for beregning af sagens omkostninger.

Opstartsgebyr til Voldgiftsnævnet - fast gebyr 5.000
Serviceafgift til Voldgiftsnævnet 2.500
Vejledende honorar til voldgiftsretten (tre dommere) 45.000
Samlede sagsomkostninger, ekskl. advokathonorar, lokaleleje mv. 52.500

Små og store sager

Nævnet anbefaler, at parterne i sager under 500.000 kr. overvejer, om der kan anvendes en voldgiftsret med alene én voldgiftsdommer, idet udgifterne til sagens behandling ellers vil blive uforholdsmæssigt store.

Honoraret til voldgiftsretten i store sager, dvs. sager med en sagsgenstand over 6 mio. kr. og/eller med et samlet honorar over 300.000 kr., fastlægges af Voldgiftsnævnets bestyrelse efter indstilling fra voldgiftsrettens formand. Ved fastlæggelsen tages hensyn til antallet af deltagende voldgiftsdommere, voldgiftsrettens samlede arbejde herunder sagens kompleksitet, antallet af mødedage, sagens værdi og afgørelsens form.

Herudover betales udgifter som leje af mødelokale, befordring for voldgiftsretten og evt. hotelovernatning. Hvis nævnets mødelokaler på Vesterbrogade anvendes er udgiften til et stort mødelokale 7.000 kr. for en dag og 3.500 kr. for en halv dag eller et lille mødelokale. Aflysning skal ske senest 30 dage før mødet, hvorefter der kræves fuldt lokaleleje. Hvis mødet holdes et andet sted, betales efter regning.

Parterne hæfter solidarisk for betalingen med mulighed for regres. Der er særlige regler om sikkerhedsstillelse i sagsomkostninger i kapitel 5 i Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge – og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010).

Det er reglerne i vejledningen om honorarberegning, der er gældende, og fastsættelse af omkostningerne til voldgiftsretten kan af en part indbringes særskilt for domstolene.

Vejledningen for honorarberegning og serviceafgift i voldgiftssager samt oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.

Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019
Priser for voldgiftssager efter 2018 regler
Priser for voldgiftsager efter AB-92 (VBA 2010 regler)
Gebyrer og afgifter for sager indkommet før den 1. januar 2015

Sikkerhedsstillelse - depot

Der skal ikke indbetales gebyr eller afgift, samtidig med at klageskrift indsendes. Voldgiftsnævnet fastsætter og meddeler ved sagens start størrelsen af sikkerhedsstillelsen for omkostningerne ved gennemførelsen af voldgiftssagen, dvs. et depot. Depotindbetalingen deles mellem de involverede parter.

Der opkræves som udgangspunkt 40.000 kr. i sager med alene én dommer og med en påstand under 500.000 kr. I sager med en sagsgenstand over 500.000 kr. fastsættes depotet med udgangspunkt i sagens genstand.

Depotet reguleres løbende. Voldgiftsnævnet lægger ikke ud for parternes udgifter og afventer  depotindbetalinger, inden der foretages yderligere.

Der kan ikke stilles bankgaranti for omkostningerne ved indbringelsen af en voldgiftssag.

I forbindelse med sagens afslutning træffer voldgiftsretten beslutning om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne, hvorefter Voldgiftsnævnet afregner sagen. Der vil i den forbindelse ske tilbagebetaling af et evt. for stort depot. Forrentning af indestående depot tilfalder Voldgiftsnævnet.