Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet er benævnelsen af selve institutionen, idet det både er nævnets bestyrelse, præsidiet og sekretariatet, der ifølge standardkontrakterne, nævnets statut og forretningsorden samt de enkelte regelsæt er tillagt en række opgaver. Samtidig trækker nævnet på en lang række selvstændige skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere med ekspertise inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. dygtige håndværkere, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk på området.

Nævnets bestyrelse har 13 medlemmer, hvoraf 12 er udpeget efter indstilling fra centrale aktører på bygge- og anlægsområdet og et medlem er udpeget af nævnet selv. Bestyrelsen fastlægger den generelle retning for nævnets virke, herunder de generelle regler for sagernes behandling, men nævnets 13 medlemmer træffer ikke afgørelse i sagerne.

Til Voldgiftsnævnet er knyttet et dommerkollegium, der består af et præsidium på tre dommere og 17 suppleanter, der alle enten er højesteretsdommere eller landsdommere.

Sekretariatet har omkring 25 medarbejdere, der står for administration og forberedelse af de konkrete sager, herunder bistand til voldgiftsretterne, og forberedelse af og opfølgning på  nævnets arbejde.

Det fremgår af de enkelte regelsæt om sagernes behandling, hvilke kompetencer der konkret er tillagt henholdsvis bestyrelsen, Præsidiet og suppleanter, herunder i nogle tilfælde Præsidiets formand, og sekretariatet.  Der henvises til de enkelte regelsæt, der er beskrevet under de enkelte faneblade under sagstyper.

Regler

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget en ny statut (Statut 2020), der træder i kraft den 1. februar 2021. Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ændringerne er bl.a. sket i lyset af AB-18 og vedrører primært sammensætningen af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der i højere grad afspejler sammensætningen af AB-udvalget. TEKNIQ Arbejdsgiverne og KL/Danske Regioner (delt plads) får dermed sæde i bestyrelsen, ligesom der er taget højde for Dansk Byggeris fusion med DI. Der er desuden sket en ændring i udpegningsprocessen for bestyrelsesmedlemmer og en justering af formandens valgperiode, jf. nærmere § 3.

Der er foretaget en række øvrige justeringer, herunder en præcisering af Voldgiftsnævnets navn og kaldenavne i § 1 og tilføjelser til §§ 5 og 6.

Statut 2020 kan læses nedenfor.Voldgiftsnævnets statut 2020Voldgiftsnævnets forretningsorden 2020

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700

CVR: 61034412
voldgift@voldgift.dk