Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet er benævnelsen af selve institutionen, idet det både er nævnets bestyrelse, præsidiet og sekretariatet, der ifølge standardkontrakterne, nævnets statut og forretningsorden samt de enkelte regelsæt er tillagt en række opgaver. Samtidig trækker nævnet på en lang række selvstændige skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere med ekspertise inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. dygtige håndværkere, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk på området.

Nævnets bestyrelse har 11 medlemmer, hvoraf 9 er udpeget efter indstilling fra centrale aktører på bygge- og anlægsområdet. Nævnet kan ses som en slags bestyrelse, der fastlægger den generelle retning for nævnets virke, herunder de generelle regler for sagernes behandling, men nævnets 11 medlemmer træffer ikke afgørelse i sagerne.

Til Voldgiftsnævnet er knyttet et dommerkollegium, der består af et præsidium på tre dommere og 17 suppleanter, der alle enten er højesteretsdommere eller landsdommere.

Sekretariatet har 24 medarbejdere, der står for administration og forberedelse af de konkrete sager, herunder bistand til voldgiftsretterne, og forberedelse af og opfølgning på  nævnets arbejde.

Det fremgår af de enkelte regelsæt om sagernes behandling, hvilke kompetencer der konkret er tillagt henholdsvis bestyrelsen, Præsidiet og suppleanter, herunder i nogle tilfælde Præsidiets formand, og sekretariatet.  Der henvises til de enkelte regelsæt, der er beskrevet under de enkelte faneblade under sagstyper.

Regler

Voldgiftsnævnets opgaver er fastlagt i nævnets statut og forretningsorden.

Voldgiftsnævnets statut 2017

Voldgiftsnævnets forretningsorden

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700

CVR: 61034412
voldgift@voldgift.dk