Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

Vi behandler omkring 400 voldgiftssager og over 1.000 sager om syn og skøn om året.

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Kort om sagstyper

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler, en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti eller en opmand til at træffe en hurtig afgørelse.

Der kan også nedsættes en voldgiftsret i en voldgiftssag til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området.

Måtte der være aftalt voldgift i en byggesag med en forbruger, vil forbrugeren efter voldgiftsloven have mulighed for at fortryde voldgift.

Læs mere om Voldgiftsnævnets sagstyper her.

Fordele ved at benytte voldgift

Voldgift indebærer, at man overlader afgørelsen til private og uafhængige eksperter. Formålet er bl.a., at sagen behandles fortroligt på højt fagligt niveau, og at det skal gå hurtigere ikke mindst fordi, processerne er smidigere, og voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Der risikeres således ikke yderligere tids- og udgiftsforbrug under en ankesag. Da voldgiftsafgørelser ikke kan ankes, skal sagens oplysning, juridisk og faglig indsigt samt ekspertise i voldgiftsretten være på allerhøjeste niveau.

Voldgiftsnævnets sager vedrører oftest en konflikt mellem professionelle. Fagprofessionel voldgift med en juridisk dommer på højt niveau og faglige dommere med ekspertise inden for det konkrete fagområde kan være et økonomisk og tidsmæssigt attraktivt alternativ til domstolsbehandling.

I sager på bygge- og anlægsområdet kan voldgift ofte indebære den særlige fordel, at flere parter og adciterede, dvs. at entreprenører og underentreprenører, kan inddrages i en og samme sag, hvis alle har anvendt AB-standardaftaler som aftalegrundlag.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Fortrolighed

Opmærksomheden henledes på, at nævnet ikke kan oplyse, hvilke sager der verserer eller har verseret ved nævnet, medmindre dette allerede er offentligt kendt. De anvendte billeder på denne hjemmeside er således alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved nævnet

Voldgiftsnævnets opbygning

Voldgiftsnævnet er benævnelsen af selve institutionen, idet det både er nævnets bestyrelse, præsidiet og sekretariatet, der ifølge standardkontrakterne, nævnets statut og forretningsorden samt de enkelte regelsæt er tillagt en række opgaver. Samtidig trækker nævnet på en lang række selvstændige skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere med ekspertise inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. dygtige håndværkere, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk på området.

Nævnets bestyrelse har 13 medlemmer, hvoraf 12 er udpeget efter indstilling fra centrale aktører på bygge- og anlægsområdet og et medlem er udpeget af nævnet selv. Bestyrelsen fastlægger den generelle retning for nævnets virke, herunder de generelle regler for sagernes behandling, men nævnets 13 medlemmer træffer ikke afgørelse i sagerne.

Til Voldgiftsnævnet er knyttet et dommerkollegium, der består af et præsidium på tre dommere og 19 suppleanter, der alle enten er højesteretsdommere eller landsdommere.

Sekretariatet har omkring 30 medarbejdere, der står for administration og forberedelse af de konkrete sager, herunder bistand til voldgiftsretterne, og forberedelse af og opfølgning på  nævnets arbejde.

Det fremgår af de enkelte regelsæt om sagernes behandling, hvilke kompetencer der konkret er tillagt henholdsvis bestyrelsen, Præsidiet og suppleanter, herunder i nogle tilfælde Præsidiets formand, og sekretariatet.  Der henvises til de enkelte regelsæt, der er beskrevet under de enkelte faneblade under sagstyper.

Regler

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget en ny statut (Statut 2024), der træder i kraft den 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ændringerne er bl.a. sket i lyset af AB-18 og vedrører primært sammensætningen af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der i højere grad afspejler sammensætningen af AB-udvalget. TEKNIQ Arbejdsgiverne og KL/Danske Regioner (delt plads) får dermed sæde i bestyrelsen, ligesom der er taget højde for Dansk Byggeris fusion med DI. Der er desuden sket en ændring i udpegningsprocessen for bestyrelsesmedlemmer og en justering af formandens valgperiode, jf. nærmere § 3.

Der er foretaget en række øvrige justeringer, herunder en præcisering af Voldgiftsnævnets navn og kaldenavne i § 1 og tilføjelser til §§ 5 og 6.

Statut 2024 kan læses nedenfor.

Voldgiftsnævnets statut 2024

Voldgiftsnævnets forretningsorden 2020

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15