Syn og skøn ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand til at give en faglig og teknisk vurdering af fejl og mangler ved et igangværende eller afleveret arbejde på bygge- og anlægsområdet. Det kan enten være aftalt på forhånd, at Voldgiftsnævnet skal varetage opgaven, primært ved brug af AB systemet, eller parterne kan være enige om at anvende Voldgiftsnævnet, når konflikten er opstået. Anvendelse af Voldgiftsnævnet forudsætter således, at parterne er enige herom.

Syn og skøn kan gennemføres for at få klarhed over problemerne, således at parterne derefter selv kan finde en løsning eller måske efterfølgende på den baggrund vælger at anlægge en voldgiftssag. Behovet for syn og skøn kan også opstå under en voldgiftssag.

Hvis Voldgiftsnævnet benyttes, finder Voldgiftsnævnets regler anvendelse. Retsplejelovens nye regler for syn og skøn finder således ikke anvendelse, men nævnet overvejer, i hvilket omfang nævnets regler skal justeres i lyset af erfaringerne fra domstolene. Voldgiftsnævnets og voldgiftsretternes praksis for, hvornår spørgsmål kan tillades stillet, svarer dog i vidt omfang til kriterierne i retsplejelovens § 197, stk. 2. Udgangspunktet er herefter, at alle spørgsmål kan stilles, medmindre de skønnes at være uden betydning for sagen, på utilbørlig måde forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning eller forudsætter, at skønsmanden skal tage stilling til spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til.

For at finde det rette match mellem problemet og skønsmanden trækker nævnet på et mangeårigt og solidt netværk blandt dygtige fagfolk i hele landet, der konstant vedligeholdes og udvikles. Voldgiftsnævnet opsøger desuden nye eksperter på mere sjældne og specifikke fagområder.

Voldgiftsnævnet vurderer fra sag til sag, om en skønsmand er egnet med vægt på faglighed og erfaring afhængig af problemets karakter, ligesom der tages hensyn til det geografiske område. Nævnet undersøger i de konkrete sager, om der kunne være habilitetsproblemer. Parterne bør tilkendegive ønsker til profil og/eller kompetencer. Parterne høres som udgangspunkt over forslag til skønsmand, men der er nævnet der udpeger den pågældende. Nævnet vil vurdere evt. indsigelser vedr.  kvalifikationer og habilitet inden udmeldelse og vil kunne fastholde den pågældende, hvis indsigelserne ikke kan tages til følge.

Det er muligt for parterne samstemmende at pege på en bestemt skønsmand, men også her er det i sidste ende Voldgiftsnævnet, der udmelder skønsmanden.

Når skønsmanden er udmeldt, indkalder denne parterne til skønsforretningen. Parterne må gerne kontakte skønsmanden direkte vedrørende aftaler om dato, tidspunkt osv., men ønskes oplysninger eller bilag fremlagt i sagen, skal disse sendes via Voldgiftsnævnets sekretariat. Skønsmanden vil søge at finde en dato, der passer alle, men måtte der være vanskeligheder med dette, kan skønsmanden give parterne valgmulighed om to mødetidspunkter, hvorefter mødet fastlægges af skønsmanden på et af disse tidspunkter.

Skønstemaer og eventuelle bilag skal fremsendes til sekretariatet, der foranlediger disse fremsendt til skønsmanden, enten når parterne har opnået enighed herom, eller når Voldgiftsnævnet, evt. under medvirken af en juridisk dommer, har truffet afgørelse om, hvorvidt spørgsmålet kan stilles eller ikke. Voldgiftsnævnet bistår med at håndtere frister i overensstemmelse med reglerne herom og vil kunne træffe afgørelse i tvister i forbindelse med syn og skøn for at bringe sagerne videre. En tvist kan også afgøres af en juridisk dommer, hvis parterne er enige herom, hvilket i så fald sker mod betaling. Hvis syn og skøn finder sted i forbindelse med en voldgiftssag, vil det være formanden, der træffer afgørelse som et led i sagens øvrige behandling.

Skønstemaer og bilag fremsendes med email til Voldgiftsnævnet. Alene hvis der er tale om et meget omfattende materiale eller særlige tegninger e.l., vil Voldgiftsnævnet stille krav om, at materialet tillige sendes med almindelig post i mindst 2 eksemplarer, dvs. ét til sekretariatets sagsmappe og ét til skønsmanden. Hvis der er udmeldt  flere skønsmænd øges antallet af eksemplarer tilsvarende.

Efter afholdelse af skønsforretning udfærdiger skønsmanden skønserklæring/ stadeopgørelse/tillægserklæring. Voldgiftsnævnet accepterer, at skønsmanden fremsender disse erklæringer direkte til parterne med kopi til sekretariatet. Skønsmanden vil dog i givet fald have sikret sig, at det indestående depot dækker sagens omkostninger. Parterne kan ikke påregne at modtage erklæringen, før det opkrævede depot er indbetalt til sekretariatet. Erklæringerne kan også fremsendes til sekretariatet, der varetager den videre ekspedition.

Det kan i skønsbegæringen angives, hvor hurtigt en skønsforretning ønskes gennemført. Ved f.eks. stadeopgørelser, konkurser, standsninger o.l., vil en skønsforretning blive gennemført med meget kort varsel, ofte fra dag til dag. I disse særlige tilfælde kan parterne have interesse i, at beviset for, hvorledes situationen er på en byggeplads, sikres. Arbejdet kan således fortsættes hurtigst muligt og parterne undgår senere at skulle være i tvivl om, hvordan situationen var på det pågældende tidspunkt.

Hvis der ikke er tale om en stadeopgørelse, konkurs eller standsning, vurderer nævnet, om en anmodning om hastebehandling i øvrigt kan tages til følge.

Regler og vejledninger

Voldgiftsnævnet har vedtaget et regelsæt for udmeldelse af skønsmænd i 2008. § 17  i nævnets regler for voldgiftsbehandling fra 2010 regulerer syn og skøn, der iværksættes i forbindelse med en voldgiftssag.

Reglerne er opdateret i lyset af AB-18 ved regler for syn og skøn 2018, der finder anvendelse i sager, hvor parterne har aftale AB-18 eller aftalt at anvende dette regelsæt.

Der foreligger interne retningslinjer i sekretariatet for, hvem der kan være skønsmand i Voldgiftsnævnets regi, og for udpegelse i de konkrete sager, jf. nedenfor.

Vejledningerne nedenfor om syn og skøn er bl.a. affødt af erfaringerne fra de mange kurser og møder som Selskabet for Syns- og Skønsmænd og Voldgiftsnævnet afholder, og det utal af skønstemaer og skønserklæringer, som Rets- og Responsumudvalget under Ingeniørforeningen i Danmark og Voldgiftsnævnet har behandlet og vurderet.

Sager om syn og skøn ved Voldgiftsnævnet oprettes som A-sager, mens sager, hvor nævnet stiller en skønsmand i forslag ved de almindelige domstole, oprettes som B-sager.

Der foreligger praksisnotat af 21. december 2016 vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse.

Det er ikke alene afgørende, at skønsmænds faglighed er i top, men også at processerne er i orden. Derfor har Voldgiftsnævnet udarbejdet denne huskeliste til skønsmænd som et supplement til de regler og vejledninger, som skønsmænd i øvrigt arbejder efter.

Huskeliste for skønsmænd

Notat om praksisændringer
Regler for syn og skøn 2018
Regler om syn og skøn 2008

Regler for voldgiftsbehandling 2010

Retsplejelovens kapitel 19 om syn og skøn

Retningslinier vedr. skønsmænd

Vejledning for syns- og skønsmænd

Vejledning for syn og skøn i praksis

Syn og skøn ved de almindelige domstole

Voldgiftsnævnet bistår med at stille skønsmænd i forslag i sager ved de almindelige domstole efter retsplejelovens kapitel 19. Retten skal efter retsplejelovens regler herom tillade, at der udmeldes en skønsmand, og rekvirentens advokat skal i givet fald kontakte Voldgiftsnævnet for at få stillet en skønsmand i forslag. Der er ikke et særligt regelsæt i nævnet om disse sager, men opgaven fremgår af Voldgiftsnævnets Statut.

Voldgiftsnævnet skal for at kunne tage stilling til sagen have en kort beskrivelse af problemet i advokatens anmodningsbrev og et skønstema. Der er således ikke behov for at modtage sagens øvrige bilag. Hvis der måtte vise sig et behov, vil Voldgiftsnævnet rekvirere de yderligere oplysninger. Anmodningen og skønstemaet og evt. supplerende materiale kan indsendes til Voldgiftsnævnet i elektronisk form med email.

Der anmodes om en angivelse af ønsker til skønsmandens profil/og eller kompetencer.

Nævnet stiller alene en skønsmand i forslag. Retten kan normalt efter høring af parterne afvise dette forslag, hvis den pågældende ikke skønnes kvalificeret eller viser sig at være inhabil. I så fald stiller nævnet en ny skønsmand i forslag uden nyt honorar.

Når nævnet har stillet en skønsmand i forslag, foretager nævnet sig ikke videre. Herefter er der skabt en kontakt mellem advokat og skønsmand, således at sagens bilag sendes direkte fra sagens parter til skønsmanden mv. Sagsbehandlingen foregår derefter via retten og efter retsplejelovens regler. Det betyder også, at Voldgiftsnævnet ikke er behjælpelig i forbindelse med processen med at indhente tidsplan og udgiftsestimater hos den foreslåede skønsmand.

Voldgiftsnævnet rådgiver dog efter henvendelse skønsmanden om evt. spørgsmål vedr. procedurer og opgaven som skønsmand.