Forenklet voldgift

Under opdatering, da regler om forenklet voldgift også indgår under regler for voldgift 2018.

Voldgiftsnævnet har med reglerne om forenklet voldgiftsbehandling fra 2007 givet parterne en mulighed for på en enkel og hurtig måde at få løst deres tvister. Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger for, hvilke sager der kan afgøres efter disse regler. Det er op til parterne at afgøre, om de ønsker denne forenklede sagsbehandlingsform.

Parterne skal – ud over en aftale om voldgiftsbehandling ved Voldgiftsnævnet – særskilt aftale voldgiftsbehandling efter reglerne om forenklet voldgiftsbehandling. En sådan aftale kan indgås for allerede opståede eller for fremtidige tvister i en kontrakt.

Forenklet voldgift er kendetegnet ved, at der alene udpeges én voldgiftsdommer, der som udgangspunkt er en faglig dommer. Hver part har kun mulighed for at afgive ét processkrift. Svarskriftet skal være afgivet senest 30 kalenderdage efter modtagelse af klageskriftet. Der udmeldes ikke syn og skøn under sagen, men voldgiftsretten kan besigtige det byggeri eller anlæg tvisten vedrører. Hovedforhandlingen finder sted senest 90 kalenderdage efter sagens anlæg. Kendelsen i sagen afsiges så vidt muligt 14 kalenderdage efter optagelse til kendelse.

Formålet er, at parternes tvister skal kunne løses på en hurtig og enkelt måde. Det kan derfor ikke forventes, at der vil kunne ske fravigelse fra reglerne, herunder fristreglerne, efter at de er vedtaget.

Kendelse i en sag om forenklet voldgift forudsættes at være i kort form uden sagsfremstilling, gengivelse af bevisførelse eller procedure.

Reglerne

Voldgiftsnævnets regler om forenklet voldgift er fra 2007. Sagerne betegnes også som C-sager ligesom en voldgiftssag.

Regler om forenklet voldgift

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15