Forenklet voldgift (R-sager)

Voldgiftsnævnet har med reglerne om forenklet voldgiftsbehandling givet parterne en mulighed for på en enkel og hurtig måde at få løst deres tvister. Det er op til parterne at afgøre, om de ønsker denne forenklede sagsbehandlingsform.

En aftale om forenklet voldgiftsbehandling forudsætter, at parterne har indgået aftale om voldgiftsbehandling ved Voldgiftsnævnet. En sådan aftale kan indgås for allerede opståede eller for fremtidige tvister i en kontrakt.

Er AB-18 aftalt, gennemføres en sag efter reglerne om forenklet voldgiftsbehandling, hvis a) parterne er enige om det, eller b) en af parterne anmoder om det, og sagens værdi er højst 1 mio. kr.

Hæves sagens værdi senere, herunder som følge af modpartens påstand, hvorved sagens værdi bliver over 1 mio. kr., tager voldgiftsretten om nødvendigt stilling til, om sagens karakter dermed eller i øvrigt tilsiger, at sagen skal overgå til almindelig voldgiftsbehandling.

Voldgiftsrettens sammensætning

Forenklet voldgift er kendetegnet ved, at der som udgangspunkt alene udpeges én faglig voldgiftsdommer. Parterne kan dog fremsætte ønske om en anden sammensætning, herunder én juridisk dommer eller 2 dommere. Alene hvis parterne er enige om det, kan retten nedsættes en voldgiftsret med 2 eller 3 dommere, ligesom voldgiftsretten kan beslutte, at sagen skal overgå til almindelig voldgiftsbehandling, dvs.  med 3 voldgiftsdommere.

Kortere behandlingstid

Sagen om forenklet voldgiftsbehandling har hurtigere processer end ved alm. voldgiftsbehandling, herunder 14 dage til hhv. replik og duplik, ligesom der som udgangspunkt afsættes 14 dage til udfærdigelse af kendelse, og sagen søges afsluttet senest 6 måneder fra modtagelsen af klageskrift.

Kendelse i en sag om forenklet voldgift forudsættes at være i kort form uden sagsfremstilling, gengivelse af bevisførelse eller procedure.

Syn og skøn i sager om forenklet voldgift

Efter Regler for Voldgift 2018, Kapitel 8, kan der gennemføres syn og skøn i forbindelse med sagen, hvis anmodning herom fremsættes senest 14 dage efter modtagelse af svarskrift.  Syn og skøn vil indebære en længere sagsbehandlingstid.

Formålet er, at parternes tvister skal kunne løses på en hurtig og enkelt måde. Det kan derfor ikke forventes, at der vil kunne ske fravigelse fra reglerne, herunder fristerne.

Reglerne

Standardaftaledokumenterne på området er AB 92, AB 18, ABT 93, ABT 18, ABR 89, ABR 18 og AB Forbruger.

I AB-18 aftalesættende indgår der mulighed for forenklet voldgift, og Voldgiftsnævnets Regler for voldgift 2018 indeholder nærmere regler herfor i kapitel 8.

Voldgiftsnævnet anbefaler, at disse regler finder anvendelse også når de i øvrigt aftales forenklet voldgift, f.eks. i sager efter AB 92, ABT 93 og ABR 89. Ellers kan Voldgiftsnævnets regler om forenklet voldgift fra 2007 anvendes.

Reglerne findes også på engelsk på det engelsksprogede faneblad. Sagerne kan således også gennemføres på engelsk, hvis parterne ønsker det.

Sagerne betegnes som R-sager.
Regler for voldgift 2018

Regler om forenklet voldgift

AB 18

ABR 18

ABT 18

Retningslinier for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15