Forenklet voldgift

Voldgiftsnævnet har med reglerne om forenklet voldgiftsbehandling givet parterne en mulighed for på en enkel og hurtig måde at få løst deres tvister. Det er op til parterne at afgøre, om de ønsker denne forenklede sagsbehandlingsform.

En aftale om forenklet voldgiftsbehandling forudsætter, at parterne har indgået aftale om voldgiftsbehandling ved Voldgiftsnævnet. En sådan aftale kan indgås for allerede opståede eller for fremtidige tvister i en kontrakt.

Forenklet voldgift er kendetegnet ved, at der som udgangspunkt alene udpeges én faglig voldgiftsdommer, parterne kan dog fremsætte ønske om andre ønsker om voldgiftsrettens sammensætning. Sagen om forenklet voldgiftsbehandling søges afsluttet senest 6 måneder fra modtagelsen af klageskrift. Kendelsen i sagen afsiges så vidt muligt 14 kalenderdage efter optagelse til kendelse. Kendelse i en sag om forenklet voldgift forudsættes at være i kort form uden sagsfremstilling, gengivelse af bevisførelse eller procedure.

Formålet er, at parternes tvister skal kunne løses på en hurtig og enkelt måde. Det kan derfor ikke forventes, at der vil kunne ske fravigelse fra reglerne, herunder fristreglerne der er vedtaget i de konkrete regelsæt.

 

Reglerne

Standardaftaledokumenterne på området er AB 92, AB 18, ABT 93, ABT 18, ABR 89, ABR 18 og AB Forbruger. Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for forenklet  voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sager indbragt efter AB 92, ABT 93 og ABR 89 behandles efter Voldgiftsnævnets regler om forenklet voldgift fra 2007 mens sager indbragt i henhold til standarddokumentet AB 18, ABR 18 og ABT 18 behandles efter kapitel 8 i Voldgiftsnævnets Regler for voldgift 2018.

Reglerne findes også på engelsk på det engelsksprogede faneblad. Sagerne kan således også gennemføres på engelsk, hvis parterne ønsker det.

Sagerne betegnes også som C-sager ligesom en voldgiftssag.

Regler om forenklet voldgift

Regler for voldgift 2018

AB 18

ABR 18

ABT 18

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15