Uformel bedømmelse

Voldgiftsnævnet tager et gebyr for behandlingen af en sag om uformel bedømmelse/foregreben tvisteløsning, herunder for at finde en kvalificeret bedømmer og administrere sagen.

Herudover skal bedømmeren have et honorar for sit arbejde i sagen, der beregnes ud fra anvendt tid. Honoraret og øvrige omkostninger fastsættes af Voldgiftsnævnet efter indstilling fra bedømmeren.

Ved sagens start fastsætter nævnet størrelsen af sikkerhedsstillelsen, der vil give parterne en formodning for de maksimale udgifter ved sagen. Denne vil som udgangspunkt være 20.000 kr.

Parterne hæfter solidarisk med regres.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Sagerne benævnes som H-sager.

 

Priser

Der tages et opstartsgebyr på 3.000 kr. Herudover betales en serviceafgift på 2.000 kr.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og inden der er udpeget en bedømmer frafaldes serviceafgiften.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.

Priser uformel bedømmelse pr. 1. januar 2019

 

Praktik og kontonummer

I forbindelse med betalinger for ydelser og opkrævning af depoter fra Voldgiftsnævnets side fremsender sekretariatet en skrivelse, der indeholder en FIK-kode. For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet, bedes denne FIK-kode anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter med tydelig angivelse af parternes navne ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode.

Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519. SWIFT: DABADKKK  –   DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.