Uformel bedømmelse

Ved behandlingen af en sag om uformel bedømmelse skal parterne stille sikkerhed for alle udgifter som bedømmelsen skønnes at omfatte. Ud over Voldgiftsnævnets gebyr for at administrere sagen omfatter sikkerhedsstillelsen også bedømmerens honorar.

Såfremt parterne ønsker en yderligere bedømmer vil der blive opkrævet supplerende gebyr på 2.000 kr.

Bedømmerens honorar for sit arbejde i sagen beregnes ud fra anvendt tid. Honoraret og øvrige omkostninger fastsættes af Voldgiftsnævnet efter indstilling fra bedømmeren.

Ved sagens start fastsætter nævnet størrelsen af sikkerhedsstillelsen, der vil give parterne en formodning for de maksimale udgifter ved sagen. Denne vil som udgangspunkt være 40.000 kr. der deles ligeligt mellem parterne.

Parterne hæfter solidarisk med regres.

Sagerne benævnes som H-sager.

 

Priser

Der opkræves et gebyr for sagens opstart på 4.000 kr. og 7.000 kr. i serviceafgift.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og inden der er udpeget en bedømmer, frafaldes serviceafgiften.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Skema over gebyr, afgift og tillæg september 2022
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. pr. 1.9. 2022
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021

 

Betalingsoplysninger

I forbindelse med betalinger for ydelser og opkrævning af depoter fra Voldgiftsnævnets side fremsender sekretariatet en skrivelse, der indeholder en FIK-kode. For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet, bedes denne FIK-kode anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter med tydelig angivelse af parternes navne ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode.

Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519. SWIFT: DABADKKK  –   DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.

Der kan desværre endnu ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk.