Syn og skøn

Siden er under opdatering.

For syn og skøn administreret af Voldgiftsnævnet tages en afgift pr. skønsmand, der ønskes udmeldt, hvilket dækker nævnets sagsbehandling, herunder at finde den rette skønsmand, afklaring af procesuelle og juridiske spørgsmål og styring af tidsfrister mv.

Herudover betales et honorar til skønsmanden ud fra den tid, der er anvendt på opgaven. Skønsmandens udgifter til transport og fotografier m.v. skal ligeledes dækkes. Udgifter til særlige undersøgelser aftales med parterne under sagens forløb.

Den, der anmoder om syn og skøn, skal i første omgang betale omkostningerne til syn og skøn.

Det indledende depot for omkostninger ved sagens behandling er 30.000 kr. Hvis skønsindstævnte stiller egne spørgsmål, er dennes indledende depot 20.000 kr. Hvis der allerede tidligt i sagen foreligger oplysning om evt. højere udgifter til skønsmandens honorar mv., fastsættes depotet i overensstemmelse hermed. Det indledende depot nedjusteres som udgangspunkt ikke.

Voldgiftsnævnet anmoder som udgangspunkt først skønsmanden om at påbegynde arbejdet, når sikkerhedsstillelsen er indbetalt.

Skønsmanden skal ved sagens start komme med en tidsramme og skal løbende meddele nævnet, hvis den stillede sikkerhed ikke længere findes at være tilstrækkelig til at kunne dække udgifterne. Sikkerhedsstillelsen justeres efter behov under skønssagens forløb, således at den konstant dækker udgifterne.

Fra den 1. januar 2015 er nævnet overgået til en ny procedure, hvor supplerende spørgsmål betales af den, som stiller dem. Herved undgås en til tider vanskelig og tidskrævende vurdering af, hvorvidt stillede spørgsmål har en tilknytning til det oprindelige spørgsmål eller ikke. Skønsmanden skal ved sin afregning således henføre sine betalingskrav til de enkelte spørgsmål.

For så vidt angår sager indkommet før den 1. januar 2015 er ordningen som hidtil, dvs. at supplerende spørgsmål, der stilles i tilknytning til rekvirentens spørgsmål, betales af rekvirenten. Supplerende spørgsmål, der stilles herudover, betales ud fra en konkret vurdering af, om den oprindelige rekvirent eller den, der stiller de supplerende spørgsmål, skal afholde omkostningerne herved.

Efter skønssagens afslutning kan nævnet ved enighed mellem parterne herom foretage en uforpligtende henstilling om, hvem der skal betale for skønnet. Hvis der under sagen er behov for og enighed om, at en juridisk dommer træffer afgørelse om et processpørgsmål, herunder også omkostningsfordelingen, eller om et spørgsmål til skønsmanden kan stilles, honoreres denne efter tidsforbrug. Ellers må omkostningsfordelingen i forhold til syn og skøn afgøres under en eventuel efterfølgende voldgiftssag.

Den oprindelige skønsrekvirent og dennes advokat hæfter for skønsomkostningerne. Skønsindstævnte og dennes advokat hæfter for den del af omkostninger, der kan henføres til besvarelsen af skønsindstævntes ikke-accesoriske spørgsmål og for sager indkommet fra og med 1. januar 2015 til besvarelsen af egne spørgsmål .

Voldgiftsnævnet er ikke moms-registreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Priser

Der opkræves et opstartsgebyr på 5.000 kr. samt en serviceafgift på 5.000 kr. Det er som udgangspunkt rekvirenten, der hæfter for gebyr og serviceafgift. Serviceafgiften bortfalder, hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet.

For hver yderligere skønsmand, der udmeldes, opkræves 5.000 kr.

For hver tillægserklæring opkræves 1.000 kr. i gebyr fra den part, der først stiller de yderligere spørgsmål, medmindre andet er aftalt.

Tillæg for opstart af en sag om syn og skøn under en voldgiftssag, herunder både ved udmeldelse af (ny) skønsmand og for evt. yderligere erklæringer, gælder også i voldgiftssager anlagt før 1. januar 2015, hvis første anmodning om syn og skøn/ny skønsmand eller tillægserklæringer først er fremsat/fremsættes efter 1. januar 2015.

For sager indkommet før 1. januar 2015 opkræves et gebyr på 8.000 kr. pr. udpeget skønsmand.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Priser for sager om syn og skøn efter 2008 regler 

Priser syn og skøn efter 2018 regler

 

Syn og skøn ved de almindelige domstole

Der tages 2.500 kr. i gebyr pr. skønsmand, der stilles i forslag primært i sager ved de almindelige domstole (B-sager).

Ved begrundet indsigelse som følge af inhabilitet eller manglende/forkerte kvalifikationer hos den foreslåede skønsmand, stilles yderligere en skønsmand i forslag for samme gebyr. Hvis Voldgiftsnævnet ikke er enig i en indsigelse, herunder også i forhold til berettigelsen af skønsmandens honoraroverslag, anmodes parterne om nødvendigt om at uddybe begrundelsen. Hvis Voldgiftsnævnet fortsat ikke er enig, kan der tages et yderligere gebyr på 2.000 kr.

Efter sagens oprettelse i nævnet sendes en bekræftelse med mail, der indeholder en FIK-kode til brug for betalingen af afgiften. For at sikre en hurtigere ekspeditionstid og korrekt tilknytning af indbetalingen til den konkrete sag, bedes denne FIK-kode anvendt. Nævnet frabeder sig venligst, at betaling medsendes ved check eller overføres, inden sagen er oprettet.

Ved eventuelle manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn altid angivet.

Spørgsmål vedrørende betalinger kan rettes til bogh@voldgift.dk