Syn og skøn

Ved behandling af sager om syn og skøn, der er administreret af Voldgiftsnævnet, opkræves en afgift pr. udmeldte skønsmand. Afgiften dækker Voldgiftsnævnets sagsbehandling, herunder at finde skønsmanden, afklaring af processuelle og juridiske spørgsmål og styring af tidsfrister mv.

Der sker honorering af skønsmanden på baggrund af anvendt tid på skønssagen. Skønsmandens udgifter til transport, evt. destruktive indgreb, optegnelser herunder fotografering m.v. skal ligeledes dækkes. Udgifter til særlige undersøgelser aftales med parterne under sagens forløb.

Den, der anmoder om syn og skøn, skal i første omgang betale omkostningerne til syn og skøn.

Voldgiftsnævnet opkræver som udgangspunkt et indledende depot på 40.000 kr. for omkostninger ved sagens behandling. Hvis skønsindstævnte stiller egne spørgsmål, opkræves denne et indledende depot på 20.000 kr. Hvis der allerede tidligt i sagen efter skønsmandens estimat foreligger oplysning om evt. højere udgifter til skønsmandens honorar mv., fastsættes depotet i overensstemmelse hermed. Det indledende depot nedjusteres som udgangspunkt ikke.

Voldgiftsnævnet anmoder som udgangspunkt først skønsmanden om at påbegynde arbejdet, når sikkerhedsstillelsen er indbetalt til Voldgiftsnævnet. Skønsmanden kan foretage indledende arbejde, når det indledende depot er betalt, herunder mens der afventes indbetaling af yderligere depot.

Skønsmanden udarbejder om nødvendigt ved sagens start et estimat for udarbejdelse af erklæring(er) og meddeler løbende parterne og Voldgiftsnævnet, hvis den stillede sikkerhed ikke længere findes at være tilstrækkelig til at kunne dække de forventede udgifter. Sikkerhedsstillelsen justeres efter behov under skønssagens forløb.

Fra den 1. januar 2015 er nævnet overgået til en ny procedure, hvor supplerende spørgsmål betales af den, som stiller dem. Herved undgås en til tider vanskelig og tidskrævende vurdering af, hvorvidt stillede spørgsmål har en tilknytning til det oprindelige spørgsmål eller ikke. Skønsmanden skal ved sin afregning af erklæringen fordele sit honorarkrav på de enkelte spørgsmål.

Efter skønssagens afslutning kan Voldgiftsnævnet ved parternes anmodning fremkomme med en uforbindende henstilling om, hvem der skal betale for sagens behandling, herunder advokatomkostninger.  Hvis der under sagen er behov for og enighed om, at en juridisk dommer træffer afgørelse om et processuelt spørgsmål på Voldgiftsnævnets vegne, herunder om spørgsmål til skønsmanden kan stilles, honoreres den juridiske dommer efter tidsforbrug. Den juridiske dommer kan efter parternes fælles ønske også træffe afgørelse om omkostningsfordelingen. Ellers må omkostnings-fordelingen i forhold til syn og skøn afgøres under en eventuel efterfølgende voldgiftssag. Også i voldgiftssager, hvor der endnu ikke er nedsat en voldgiftsret, kan nævnet anmodes om at fremkomme med en uforbindende henstilling.

Den oprindelige skønsrekvirent og dennes advokat hæfter for skønsomkostningerne. Skønsindstævnte og dennes advokat hæfter for den del af omkostninger, der kan henføres til besvarelsen af skønsindstævntes ikke-accessoriske spørgsmål og for sager indkommet fra og med 1. januar 2015 til besvarelsen af egne spørgsmål.

Priser

Pr. 1. september 2022 opkræves et opstartsgebyr på 4.000 kr. samt en serviceafgift på 7.000 kr., dvs. en samlet udgift til Voldgiftsnævnet på 11.000 kr. Gebyret er på 3.000 kr. for sager anlagt før den 1. september 2022. Det er som udgangspunkt rekvirenten, der hæfter for gebyr og serviceafgift. Serviceafgiften bortfalder, hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og skønsmanden endnu ikke er udmeldt.

For hver yderligere skønsmand, der udmeldes, opkræves et tillæg på 5.000 kr., der også dækker det yderligere arbejde en sådan sag også indebærer for Voldgiftsnævnet.

For hver tillægserklæring opkræves pr. 1. september 2022 3.000 kr. i gebyr fra den part, der først stiller de yderligere spørgsmål, medmindre andet er aftalt. Tillægget dækker det yderligere arbejde, nævnet har med sagen og gælder dermed fra spørgsmålene stilles.

Pr. 1. september 2022 tages også et tillæg på 3.000 kr. for væsentlige procesafgørelser og hastebehandling. Der henvises til nyhed for justering af priser pr. 1. september 2022.

Tillæg for opstart af en sag om syn og skøn under en voldgiftssag, herunder både ved udmeldelse af (ny) skønsmand og for evt. yderligere erklæringer,  er 5.000 kr.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Skema over gebyr, afgift og tillæg september 2022
Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. pr. 1.9. 2022
Priser for sager indkommet før den 1. januar 2015
Vejledning for beregning af honorar alle sagstyper april 2021

Syn og skøn ved de almindelige domstole

Voldgiftsnævnet stiller efter anmodning en skønsmand i forslag f.eks. til brug for sager ved de almindelige domstole. Der opkræves 3.000 kr. i gebyr for at stille en skønsmand i forslag og 2.000 kr. pr. evt. yderligere skønsmand mv.

Ved begrundet indsigelse som følge af inhabilitet eller manglende/forkerte kvalifikationer hos den foreslåede skønsmand, stilles yderligere en skønsmand i forslag. Hvis Voldgiftsnævnet ikke er enig i en indsigelse, herunder også i forhold til berettigelsen af skønsmandens honoraroverslag, anmodes parterne om nødvendigt om at uddybe begrundelsen. Hvis Voldgiftsnævnet fortsat ikke er enig, vil der blive opkrævet et yderligere gebyr på 2.000 kr. for nyt forslag til skønsmand.

Efter sagens oprettelse i nævnet sendes en bekræftelse ved mail, der indeholder en FIK-kode til brug for betalingen af gebyret. For at sikre en hurtigere ekspeditionstid og korrekt tilknytning af indbetalingen til den konkrete sag, bedes denne FIK-kode anvendt. Nævnet frabeder sig venligst, at betaling medsendes ved check eller overføres, inden sagen er oprettet.

Ved eventuelle manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn altid angivet.

Spørgsmål vedrørende betalinger kan rettes til bogh@voldgift.dk