Syn og skøn

Ved behandling af sager om syn og skøn der er administreret af Voldgiftsnævnet opkræves en afgift pr. udmeldte skønsmand. Afgiften hvilket dækker Voldgiftsnævnets sagsbehandling, herunder afklaring af procesuelle og juridiske spørgsmål samt styring af tidsfrister mv.

Der udbetales et honorar til skønsmanden på baggrund af anvendt tid på skønssagen. Skønsmandens udgifter til transport, evt. destruktive indgreb, optegnelser herunder fotografering m.v. skal ligeledes dækkes. Udgifter til særlige undersøgelser aftales med parterne under sagens forløb.

Den, der anmoder om syn og skøn, skal i første omgang betale omkostningerne til syn og skøn.

Voldgiftsnævnet opkræver som udgangspunkt et indledende depot på 30.000 kr. for omkostninger ved sagens behandling. Hvis skønsindstævnte stiller egne spørgsmål, opkræves denne et indledende depot på 20.000 kr. Hvis der allerede tidligt i sagen foreligger oplysning om evt. højere udgifter til skønsmandens honorar mv., fastsættes depotet i overensstemmelse hermed. Det indledende depot nedjusteres som udgangspunkt ikke.

Voldgiftsnævnet anmoder som udgangspunkt først skønsmanden om at påbegynde arbejdet, når sikkerhedsstillelsen er indbetalt til Voldgiftsnævnet.

Skønsmanden udarbejder ved sagens start et tidsestimat for udarbejdelse af erklæring(er) og meddeler løbende parterne og Voldgiftsnævnet, hvis den stillede sikkerhed ikke længere findes at være tilstrækkelig til at kunne dække de forventede udgifter. Sikkerhedsstillelsen justeres efter behov under skønssagens forløb.

Fra den 1. januar 2015 er nævnet overgået til en ny procedure, hvor supplerende skønsspørgsmål betales af den, som stiller dem. Herved undgås en til tider vanskelig og tidskrævende vurdering af, hvorvidt stillede spørgsmål har en tilknytning til det oprindelige spørgsmål eller ikke. Skønsmanden skal ved sin afregning af erklæringen fordele sit honorarkrav på de enkelte spørgsmål.

For så vidt angår sager indkommet før den 1. januar 2015 er ordningen som hidtil, dvs. at supplerende spørgsmål, der stilles i tilknytning til rekvirentens spørgsmål, betales af rekvirenten. Supplerende spørgsmål, der stilles herudover, betales ud fra en konkret vurdering af, om den oprindelige rekvirent eller den, der stiller de supplerende spørgsmål, skal afholde omkostningerne, dvs. om der er tale om accessoriske spørgsmål.

Efter skønssagens afslutning kan Voldgiftsnævnet ved parternes anmodning fremkomme med en uforbindende henstilling om, hvem der skal betale for skønnet. Hvis der under sagen er behov for og enighed om, at en juridisk dommer træffer afgørelse om et processpørgsmål, herunder også omkostningsfordelingen, eller om et spørgsmål til skønsmanden kan stilles, honoreres den juridiske dommer efter tidsforbrug. Ellers må omkostningsfordelingen i forhold til syn og skøn afgøres under en eventuel efterfølgende voldgiftssag.

Den oprindelige skønsrekvirent og dennes advokat hæfter for skønsomkostningerne. Skønsindstævnte og dennes advokat hæfter for den del af omkostninger, der kan henføres til besvarelsen af skønsindstævntes ikke-accessoriske spørgsmål og for sager indkommet fra og med 1. januar 2015 til besvarelsen af egne spørgsmål.

Priser

Der opkræves et opstartsgebyr på 5.000 kr. samt en serviceafgift på 5.000 kr. Det er som udgangspunkt rekvirenten, der hæfter for gebyr og serviceafgift. Serviceafgiften bortfalder, hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet.

For hver yderligere skønsmand, der udmeldes, opkræves 5.000 kr.

For hver tillægserklæring opkræves 1.000 kr. i gebyr fra den part, der først stiller de yderligere spørgsmål, medmindre andet er aftalt.

Tillæg for opstart af en sag om syn og skøn under en voldgiftssag, herunder både ved udmeldelse af (ny) skønsmand og for evt. yderligere erklæringer, gælder også i voldgiftssager anlagt før 1. januar 2015, hvis første anmodning om syn og skøn/ny skønsmand eller tillægserklæringer først er fremsat/fremsættes efter 1. januar 2015.

For sager indkommet før 1. januar 2015 opkræves et gebyr på 8.000 kr. pr. udpeget skønsmand.

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og gebyrer er momsfrie. I de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet.

Oversigter over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.
Priser for syn og skøn efter 2018 procesregler
Priser for syn og skøn efter 2008 procesregler
Priser for sager indkommet før den 1. januar 2015

Syn og skøn ved de almindelige domstole

Voldgiftsnævnet stiller efter anmodning en skønsmand i forslag til brug for de almindelige domstole. Der opkræves i denne forbindelse 2.500 kr. i gebyr pr. skønsmand, der stilles i forslag.

Ved begrundet indsigelse som følge af inhabilitet eller manglende/forkerte kvalifikationer hos den foreslåede skønsmand, stilles yderligere en skønsmand i forslag. Hvis Voldgiftsnævnet ikke er enig i en indsigelse, herunder også i forhold til berettigelsen af skønsmandens honoraroverslag, anmodes parterne om nødvendigt om at uddybe begrundelsen. Hvis Voldgiftsnævnet fortsat ikke er enig, vil der blive opkrævet et yderligere gebyr på 1.000 kr. for nyt forslag til skønsmand.

Efter sagens oprettelse i nævnet sendes en bekræftelse ved mail, der indeholder en FIK-kode til brug for betalingen af gebyret. For at sikre en hurtigere ekspeditionstid og korrekt tilknytning af indbetalingen til den konkrete sag, bedes denne FIK-kode anvendt. Nævnet frabeder sig venligst, at betaling medsendes ved check eller overføres, inden sagen er oprettet.

Ved eventuelle manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn altid angivet.

Spørgsmål vedrørende betalinger kan rettes til bogh@voldgift.dk