Mediation og mægling

Siden er under opdatering.

Der kan spares tid og penge, hvis man anvender mægling eller mediation frem for voldgift. På den måde kan man finde en passende løsning eller få udredt misforståelser og underliggende konflikter i stedet for at bruge ressourcer på at overbevise en voldgiftsret om sine synspunkter gennem skriftvekslinger og retsmøder mv.

Mægling bør anvendes, hvis man ønsker, at en mægler, der er en upartisk og neutral person med faglig ekspertviden, skal kunne både mægle og efter anmodning komme med mæglingsforslag. Den pågældende vil som et udgangspunkt have erfaring gennem opgaver som faglig dommer, sagkyndig eller skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

Mediation anvendes, hvis man ønsker en upartisk og neutral forhandlingsleder, der hverken giver juridisk eller teknisk rådgivning eller kommer med forligsforslag. Gennem mediationens teknikker hjælpes parterne til selv at finde den rette løsning. Mediator vil altid have kendskab til branchen, og der anvendes alene mediatorer, der gennem deres uddannelse og baggrund er kvalificeret til det.

Der kan gøres indsigelse mod mægler eller mediator inden 3 dage fra udpegningen. Sagen skal som et udgangspunkt søges afsluttet inden 15 kalenderdage fra udpegningen. Parterne bestemmer selv, om man vil have en rådgiver med, herunder en advokat.

Forud for mediationen kan der afholdes et kort forberedende telefonmøde, hvor mediationen berammes (dato og sted). Samtidig får parterne eller partsrepræsentanterne mulighed for at tale med mediator om forløbet mv. F.eks. drøftes forventet tidsramme, tilrettelæggelse af mediationen og forhold vedr. eventuelt materiale, som mediator har fået eller findes at burde have til sin baggrund.

Hvis det lykkes at opnå et resultat, udfærdiges en aftale, der underskrives af parterne. Hvis det ikke lykkes, vil konflikten skulle løses på anden vis, som oftest ved en voldgiftssag. I så fald vil parterne formentlig opleve, at man gennem den forudgående mægling eller mediation har mindsket konfliktpunkterne og har fået skåret sagen til.

Der er et regelsæt om henholdsvis mægling og mediation ved Voldgiftsnævnet. Procedurereglerne er de samme, mens der er væsentlig forskel på rollen for henholdsvis en mægler og en mediator.

Regler om mægling og mediation

Voldgiftsnævnet fik i 2004 regler for mægling og mediation. For at få mere fokus på mulighederne og opnå større klarhed har Voldgiftsnævnet i 2015 vedtaget et nyt og samlet regelsæt for mægling og mediation. Det anbefales, at reglerne anvendes for sager indbragt for nævnet efter den 1. oktober 2015, uanset om aftalen er indgået tidligere.

Voldgiftsnævnet har desuden udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mægling, mediation eller foregreben tvisteløsning, der kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.

Sagerne betegnes som henholdsvis Q-sager og P-sager.
Regler for mediation og mægling 2018
Regler for mægling og mediation 2015

Kontraktseksempel vedr. mægling og mediation

Hvornår anvendes mægling og mediation?

Det er en klar forudsætning, at der skal være enighed om mægling eller mediation mellem parterne. Enten fordi det er aftalt på forhånd, eller fordi det er aftalt, efter konflikten er opstået.

Mægling og mediation kan anvendes ved både små og store sager og i sager med såvel få som mange parter.

Reglerne blev indført i 2004. Succesraten for mægling er ganske høj, da parterne i langt de fleste sager har fundet en løsning. Mediation er indtil nu kun blevet anvendt i meget begrænset omfang.

Mæglere og mediatorer

Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere

CV-skabelon