Mediation og mægling

Mediation og mægling indebærer at parterne møde op og deltager i et kort forløb med henblik på en forligsmæssig løsning under bistand af en tredjemand, mediation eller mægling. Ved mediations – eller mæglingsprocessen er målet, at parterne finde en passende løsning eller får udredt misforståelser og underliggende konflikter. Erfaringer fra andre lande viser, at mediation og mægling ofte resulterer i et forlig, og derved opnår parterne en tvisteløsning som ofte er meget billigere og meget hurtigere.

Forud for en mediation eller mægling kan der afholdes et kort forberedende telefonmøde, hvor mediationen eller mæglingen berammes. Dette skal ske senest 10 arbejdsdage efter udpegningen af mediator eller mægler. Samtidig får parterne eller parts-repræsentanterne mulighed for at tale med mediator eller mægler om den videre tilrettelæggelse af processen.

Hvis det som følge af mediations – eller mæglingsprocessen lykkes at opnå et resultat, udfærdiges en aftale, der underskrives af parterne. Hvis det ikke lykkes, vil konflikten skulle løses på anden vis, som oftest ved en voldgift. I så fald vil parterne formentlig opleve, at man gennem den forudgående mediation eller mægling har mindsket konfliktpunkterne og dermed skåret sagen til.

Mægling
Mægling bør anvendes, såfremt parterne ønsker bistand til forligsforhandling i form af, at en mægler, som er en upartisk og neutral person med faglig ekspertviden vejleder om sandsynlig udfald og usikkerhed ved en afgørelse af tvisten, og på den baggrund fremsætter forligsforslag. Den pågældende vil som udgangspunkt have erfaring gennem opgaver som faglig dommer, sagkyndig eller skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

Mediation
Mediation anvendes, såfremt parterne ønsker en upartisk og neutral forhandlingsleder i form af en mediator, der hverken giver juridisk eller teknisk rådgivning eller kommer med forligsforslag. Gennem mediatons-teknikker hjælpes parterne til selv at finde den rette løsning. Mediator vil altid have kendskab til branchen, og der anvendes alene mediatorer, der gennem deres uddannelse og baggrund er kvalificeret hertil.

Regler om mægling og mediation

Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for mediation og mægling, hvorefter sager indbragt for Voldgiftsnævnet behandles efter Regler for mediation og mægling 2018.

Sagerne kan efter aftale mellem parterne også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet har udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mediation, eller mægling, der kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.

Sager om mediation oprettes som P-sager mens sager om mægling oprettes som Q-sager.

Regler for mediation og mægling 2018

Kontrakt-eksempel

Hvornår anvendes mægling og mediation?

Mægling og mediation kan anvendes ved både små og store sager og i sager med såvel få som mange parter.

Reglerne blev indført i 2004, og revideret i 2018. Succesraten for processerne er ganske høj, da parterne i langt de fleste sager er nået til en forligsmæssig løsning, og der ses en stigning i sagtilgangen.

Mediatorer og mæglere
Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere kompetente kandidater med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere.

Ansøgning om optagelse som mediator eller mægler ved Voldgiftsnævnet indsendes til nævnet på voldgift@voldgift.dk med vedlagt CV. Voldgiftsnævnet anbefaler at anvende nævnets egen CV-skabelon.

CV-skabelon