Mediation (P-sager) og mægling (Q-sager)

Mediation og mægling indebærer et kort forløb med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af parternes tvist under et møde med bistand fra en mediator eller mægler. Efter nævnets regler kan processen afsluttes på under én måned. Man skal derfor være forberedt på korte frister, herunder vedr. forslag til mediator og datosættelse af møder.

Erfaringer fra andre lande viser, at mediation og mægling ofte resulterer i et forlig, og derved opnår parterne en tvisteløsning, som er meget hurtigere og også billigere. Der spares tid, interne ressourcer til forberedelse og dokumentation af en evt. voldgiftssag, udgifter til partsrepræsentation og til selve voldgiftssagen.

Mægling og mediation kan anvendes ved både små og store sager og i sager med såvel få som mange parter.

Reglerne blev indført i 2004, og revideret i 2018. Succesraten for processerne er ganske høj, da parterne i langt de fleste sager er nået til en forligsmæssig løsning, og der ses en stigning i sagtilgangen.

Særligt vedrørende mediation

Ved en mediation leder mediator processen og bistår parterne med dialog, men mediator må ikke fremsætte forligsforslag eller vejlede parterne om det sandsynlige udfald ved en evt. voldgift. Målet er, at parterne får klarlagt deres tvistepunkter, holdninger og interesser, og at der findes en for parterne passende løsning. Mediationen åbner op for en god proces, hvor parter får bedre mulighed for efterfølgende at fortsætte et evt. samarbejde og evt. finde løsninger, der ligger ud over det rent juridiske.

Særligt vedrørende mægling

Ved en mægling er processen anderledes. Mægler leder også processen og bistår med dialog, men mægler har mulighed for at fremsætte forligsforslag, og vejlede om det sandsynlige udfald og usikkerheder ved en evt. voldgiftssag.

Voldgiftsnævnets mediatorer og mæglere

De mediatorer og mæglere, som nævnet anvender, er personer, der gennem deres uddannelse og baggrund er kvalificeret hertil, og som har erfaring med branchen. Dette er bl.a. baggrunden for, at mediatorer benævnes byggemediatorer. Mæglere vil ofte have erfaring gennem opgaver som faglig dommer, sagkyndig eller skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

Sagens forløb

Forud for en mediation eller mægling kan der med fordel afholdes et kort forberedende telefonmøde, oftest alene med evt. partsrepræsentanter, hvor processen for mediationen eller mæglingen drøftes, og mødet berammes. Selve mediations- eller mæglingsmødet skal som udgangspunkt afholdes senest 10 arbejdsdage efter udpegningen af mediator eller mægler. Det er vigtigt, at parterne eller partsrepræsentanterne får mulighed for at tale med mediator eller mægler om processen, herunder i hvilket omfang der er behov for en kort redegørelse om tvisten og evt. bilag. Antallet af bilag i denne sagstype bør begrænses så vidt muligt.

Hvis det som følge af mediations – eller mæglingsprocessen lykkes at opnå et resultat, udfærdiges en aftale, der underskrives af parterne. Hvis det ikke lykkes, vil konflikten skulle løses på anden vis, som oftest ved en voldgift. I så fald vil parterne formentlig opleve, at man gennem den forudgående mediation eller mægling har mindsket konfliktpunkterne og dermed skåret sagen til.

Regler om mægling og mediation

Voldgiftsnævnet har vedtaget egne regler for mediation og mægling, hvorefter sager indbragt for Voldgiftsnævnet behandles efter Regler for mediation og mægling 2018.

Hvis mediation eller mægling sker på baggrund af, at parternes har aftalt AB-18 (etc.), kan den ene part anmode om mediation eller mægling på et hvert tidspunkt i bygge-eller anlægsprocessen, såfremt parterne forinden har afsluttet den i AB-18 anførte forhandlingsprocedure om tvisten.

Sagerne kan efter aftale mellem parterne også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet har udarbejdet et forslag til en klausul om anvendelse af mediation, eller mægling, der kan anvendes i nye kontrakter eller som bilag til eksisterende kontrakter, hvis det måtte ønskes.

Sager om mediation oprettes som P-sager, mens sager om mægling oprettes som Q-sager.

Regler for mediation og mægling 2018
Klausul om mediation eller mægling
Vejledning om mediation og mægling

Mediatorer og mæglere ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere kompetente kandidater med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere.

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse som mediator eller mægler ved Voldgiftsnævnet indsendes til nævnet på voldgift@voldgift.dk med vedlagt CV. Voldgiftsnævnet anbefaler at anvende nævnets egen CV-skabelon.

CV-skabelon