Advokater

Kontaktudvalg
Der er nedsat et kontaktudvalg mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet, der normalt mødes en gang årligt for at drøfte den generelle håndtering af sager i Voldgiftsnævnet og for at drøfte løsninger på aktuelle udfordringer

Fra Danske Advokaters side er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Michael Melchior, advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Henning Moritzen udpeget. Fra nævnets side deltager formand for Voldgiftsnævnets bestyrelse Anette Gothard Mikkelsen, formand for Præsidiet Michael Rekling og direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.

Øvethedserklæringer
Møderet for både landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten samt ved Højesteret indebærer bl.a., at advokaten skal have bestået en prøve med  udførelse af to retssager, der afsluttes med mundtlig hovedforhandling,  jf. retsplejelovens §§ 133 og 134. Heri skal  indgå en erklæring fra bl.a. landsretterne, om at advokaten er øvet i procedure (øvethedserklæring). Det er også muligt at opnå en øvethedserklæring for sager ført ved voldgiftsretter ved Voldgiftsnævnet.

En advokat kan anmode herom ved at rette henvendelse til Voldgiftsnævnet, der forelægger anmodningen for formanden for den/de konkrete voldgiftsretter. Formanden er som udgangspunkt dommer ved enten en af landsretterne eller Højesteret.

Der skal angives sagsnummer og parter med henblik på korrekt identifikation af sagen/sagerne. Det anbefales, at relevante sager udvælges og begrænses.  Det kan ikke forventes, at en formand kan udtale sig i mere end to år gamle sager, ligesom der ikke vil blive indhentet en udtalelse fra fratrådte dommere, der ikke længere er aktive ved Voldgiftsnævnet. Det anbefales om muligt, at advokaten varsler et behov for en øvethedserklæring i forbindelse med sagens hovedforhandling.

Mandatarer/rettergangsfuldmægtige
Det er udgangspunktet, at den, der fører sag i en voldgiftsret ved Voldgiftsnævnet, skal være  uddannet advokat. Der stilles dog ikke krav om, at der skal være en aktuel bestalling, hvilket medfører, at f.eks. tidligere advokater med aktuel beskæftigelse i en virksomhed eller organisation kan give møde på virksomhedens eller organisationens vegne.

Ønskes der givet møde ved andre, vil det være op til den enkelte voldgiftsret at tage stilling til, om det kan accepteres i den konkrete situation. Der bør i så fald orienteres om dette forud for hovedforhandlingen.

For så vidt angår øvrige sagstyper, herunder opmandsager, stilles ikke tilsvarende krav, men det skal fremgå klart, hvis man overlader repræsentation i sagen til andre end en advokat.

En part er berettiget til at møde selv uden repræsentation,  jf. princippet i retsplejelovens § 259, medmindre der gives advokatpålæg.

Referat af kontaktudvalgsmøder

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15