Ændrede evalueringer

Voldgiftsnævnets evalueringsskema er ændret og begrænset til nogle få, men vigtige spørgsmål. Vi håber, det vil højne besvarelsesprocenten. Skemaet, der modtages med e-mail ved sagens afslutning, kan fremover som udgangspunkt besvares på ganske få minutter.

I mere end et år er Voldgiftsnævnet efter afslutning af sagerne blevet evalueret på en skala fra 1-5, hvor den generelle tilfredshed med Voldgiftsnævnet er mellem 4,1 – 4,4 i sager om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning (A-, C-, og G- sager). Der er bl.a. målt på tilfredsheden med nævnets sagsbehandlingstid, herunder ved sagsoprettelsen, den løbende fristhåndtering, berammelsesfasen og arbejdet med økonomistyring. Den generelle tendens er, at langt de fleste enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens mellem 7-9 %  er meget utilfredse eller utilfredse.

I voldgiftssagerne ligger tilfredsheden med voldgiftsretternes håndtering af sagerne på 4,5. I sager om syn og skøn er tilfredsheden med skønsmændenes arbejde og kvalifikationer på henholdsvis 4,2 og 4,3. Tilfredsheden med de sagkyndiges arbejde og kvalifikationer er på hhv. 4,1 og 4,3.

Øvrige sagstyper, herunder mediation og mægling, har en så lav svarprocent, at der ikke er grundlag for at udlede generelle tendenser.

Voldgiftsnævnet følger op på evalueringerne generelt og anvender svarene til brug for kvalitetssikring, idet evalueringerne bl.a. kan indgå som led i egentlige klagesager og tiltag til forbedringer.

Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler: ”Vi er glade for de mange svar og nyttige bemærkninger, der er kommet. Der synes overordnet set at være tilfredshed med nævnets arbejde og kvaliteten af det arbejde, som f.eks. skønsmændene udfører. Vi er opmærksomme på, at der trods det fine niveau i evalueringerne stadig er et lille stykke vej – fra godt 4 til 5 – dvs. til fuld tilfredshed fra alle brugere, og at der i nogle sager ikke er svaret. Derfor fortsætter vi det igangsatte arbejde med at udbygge kvaliteten af nævnets arbejde, hvilket sker gennem øgede krav til uddannelse og erfaring, dialog, vejledning og opfølgning på situationer, der kunne og burde have været håndteret mere professionelt. Omvendt har vi også blik for, at sagerne ved nævnet kan være meget konfliktfyldte og komplicerede, hvorfor vi ved, at de mange fagfolk og dommere, vi trækker på i det daglige, generelt er virkelig dygtige og udfører et vanskeligt og professionelt stykke arbejde for bygge- og anlægsbranchen. En generel tilfredshed i den høje ende af skalaen må siges at bestyrke dette.

08.06.2021