Nye procesregler efter AB-18

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget nye procesregler.

Reglerne udspringer af kapitlet om tvister i AB-18 aftalesystemet og indeholder for de allerede eksisterende regelsæt også visse øvrige opdateringer. Helt overordnet lægges der i AB-18 op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer. Det er søgt afspejlet i nævnets nye regelsæt gennem mere klare tidsrammer for sagernes behandling, øget gennemsigtighed i processtyringen og mere digital sagshåndtering.

Der er tale om nye regler for mediation og mægling, for syn og skøn, for beslutning om stillet sikkerhed, for hurtig afgørelse og for voldgift. Regler for voldgift indeholder også bestemmelser om forenklet voldgift. Se de enkelte regelsæt nedenfor.

I løbet af sommeren og over efteråret har der været gennemført et større arbejde i Voldgiftsnævnet vedrørende samtlige regelsæt, herunder i regeludvalg under nævnets bestyrelse. Reglerne har desuden været forelagt for AB-udvalget.

Samtlige regelsæt er vedtaget den 17. december 2018 og træder i kraft den 1. januar 2019.

Regler for mediation og mægling, regler for beslutning om stillet sikkerhed og regler for hurtig afgørelse finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes for Voldgiftsnævnet. Sager om sagkyndig beslutning, hvor AB-92 danner grundlag for parternes aftale, behandles fortsat efter de nugældende regler om sagkyndig beslutning, medmindre parterne beslutter, at sagen skal behandles efter de nye regler for beslutning om stillet sikkerhed.

Regler for syn og skøn og regler for voldgift finder anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes efter AB-18 aftalesystemet, eller hvor parterne i øvrigt aftaler at anvende de nye regelsæt.
Primo 2019 vil nævnet udgive en samling af regelsættene i hard copy og som en PDF-version.
Regler for mediation og mægling 2018
Regler for syn og skøn 2018
Regler for beslutning om stillet sikkerhed 2018
Regler for hurtig afgørelse 2018
Regler for voldgift 2018

18.12.2018